ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Σαρωτικοί έλεγχοι για «μαύρες» μισθώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινάει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τσουχτερά πρόστιμα που θα ξεκινούν από 5... ΑΑΔΕ: Σαφάρι ελέγχων για μαύρες μισθώσεις τύπου AirBNB

Της Ντίνας Καράτζιου/

Σαρωτικοί έλεγχοι για «μαύρες» μισθώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ξεκινάει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τσουχτερά πρόστιμα που θα ξεκινούν από 5 και θα φτάνουν τις 20 χιλιάδες ευρώ.

Η τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή για τη βραχυχρόνια μίσθωση ενεργοποιεί μηχανισμό για τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων που προκύπτουν  από  τη  βραχυχρόνια μίσθωση. Με τους ελέγχους να ξεκινάν από τις  μεγάλες πλατφόρμες, στο σαφάρι κατά της φοροδιαφυγή οποίο θα συνδράμουν ελεγκτές του υπουργείου Τουρισμού αλλά και η Οικονομική Αστυνομία .

Παραβάσεις και πρόστιμα

Σύμφωνα με την απόφαση,  όπου διαπιστώνονται παραβάσεις και εντοπίζονται ακίνητα τα οποία είτε δεν είναι δηλωμένα, δεν ενεγράφησαν δηλαδή στο Μητρώο Βραχυχρόνιας μίσθωσης (ΑΜΑ), είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς  εμφανή αναγραφή του ΑΜΑ ή του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης (ΜΑΓ) θα επιβάλλονται αυτοτελή πρόστιμα  5 χιλιάδων ευρώ, τα  οποία θα διπλασιάζονται  για όσους  εντοπιστούν μέσα σε ένα έτος με τις ίδιες παραβάσεις. Μάλιστα, τα πρόστιμα μπορούν να φθάσουν και τις 20.000 ευρώ για κάθε νέα ίδια παράβαση. Ο φορολογούμενος Θα καλείται εντός 10 ημερών προς ακρόαση στην εφορία προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά με την επιβολή του προστίμου και εντός 15 ημερών να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης   Το πρόστιμο επιβάλλεται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

Γιατί ξεκινάει το  Σαφάρι

Το Σαφάρι  ξεκινάει μετά από τους προκαταρκτικούς έλεγχους σε στοιχεία εισπράξεων από αλλοδαπούς παρόχους πληρωμών, τα οποία έδειξαν φορολογουμένους οι οποίοι απέκρυψαν τις πληρωμές που έλαβαν μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιων μισθώσεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης μπορούν να εντοπίζουν τους «Διαχειριστές» μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πηγές.  Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μία και ή φυσικά ή όλες οι παραβάσεις στέλνονται στις  αρμόδιες ΔΟΥ τα στοιχεία των ακινήτων και «Διαχειριστών», από όπου προκύπτει το είδος της παράβασης και η ημερομηνία διαπίστωσής της. Η διαπίστωση των παραβάσεων μπορεί να βεβαιώνεται και με ηλεκτρονική καταγραφή (σε μορφή αρχείου .avi ή .mp4), με τη χρήση λογισμικού καταγραφής οθόνης, της περιήγησης στην ανάρτηση ακινήτου σε ιστότοπο ψηφιακής πλατφόρμας.

Ολη η απόφαση Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’4232) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» ως εξής:

Άρθρο 1

Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β’4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται ως κατωτέρω:

«Άρθρο 4 Διαδικασία Ελέγχου – Όργανα Ελέγχου – Κυρώσεις αναφορικά με το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής

Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης δύνανται να εντοπίζουν τους «Διαχειριστές» που δεν έχουν τηρήσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πηγές, με κάθε πρόσφορο μέσο, ή και με μικτά συνεργεία ελέγχου που μπορεί να αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού. Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 111 ν.4446/2016, και εντοπίζονται ακίνητα, τα οποία είτε δεν εγγράφηκαν στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) της υπ’ αρ. 8592/ 19.5.2017 ( Β’1750) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης -Τουρισμού, αποστέλλονται στις αρμόδιες για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φερόμενων ως «Διαχειριστών» των ακινήτων Δ.Ο.Υ. στοιχεία των ως άνω ακινήτων και «Διαχειριστών», από όπου προκύπτει το είδος της παράβασης και η ημερομηνία διαπίστωσής της. Η διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων μπορεί να βεβαιώνεται και με ηλεκτρονική καταγραφή (σε μορφή αρχείου .avi ή .mp4), με τη χρήση λογισμικού καταγραφής οθόνης, της περιήγησης στην ανάρτηση ακινήτου σε ιστότοπο ψηφιακής πλατφόρμας.

Το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φερόμενων ως «Διαχειριστών» των ακινήτων επιβεβαιώνει την ιδιότητα του προσώπου που εμφανίζεται ως «Διαχειριστής» στα κατά τα ανωτέρω σταλθέντα στοιχεία με κάθε πρόσφορο τρόπο. Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας των «Διαχειριστών» δύναται να αξιοποιούνται και τα δεδομένα του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», του «ΟΠΣ Περιουσιολογίου» (Ε9) τα οποία τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους αποστέλλει κλήση προς ακρόαση του άρθρου 6 του ν.2690/1999 με την περιγραφή της διαπιστωθείσας παράβασης, προκειμένου το υπόχρεο πρόσωπο να διατυπώσει τις απόψεις του εντός (10) δέκα ημερών από την επίδοση της κλήσης, σχετικά με την επιβολή του προβλεπόμενου στην περ. α’ της παρ.5 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 σε βάρος του προστίμου.

Για την επιβολή του εν λόγω προστίμου συντάσσεται αιτιολογημένη έκθεση διαπιστώσεων από το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, η οποία προσυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και επιδίδεται μαζί με την πράξη επιβολής του προστίμου της περ. α’ της παρ.5 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016. Η πράξη επιβολής του προστίμου της περ. α’ της παρ.5 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της κατά τα ανωτέρω αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις:

α. Παράλειψη εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», β. μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής,

γ. μη εμφανή αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους «Διαχειριστές» για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους «Διαχειριστές», όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 της παρούσας. Σε περίπτωση κατά την οποία από τα αρχεία της Α.Α.Δ.Ε. δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου. Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο, επιβάλλεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από την Α.Α.Δ.Ε. και καταχωρείται στον Α.Λ.Ε. 156 (Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές). Από την διαπίστωση της παράβασης, ήτοι από την κοινοποίηση της έκθεσης διαπιστώσεων και της πράξης επιβολής προστίμου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο «Διαχειριστής» υποχρεούται εντός (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου και εφόσον έχει παρέλθει το δεκαπενθήμερο του προηγούμενου εδαφίου που προβλέπεται ως προθεσμία για την ολοκλήρωση των ενεργειών συμμόρφωσης του «Διαχειριστή», το σύμφωνα με το παρόν άρθρο πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.»

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/23-11-2017 (Β’4232) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση της ΑΑΔΕ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας