Άνοιξε  το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» της Περιφέρειας Αττικής  και «τρέχουν» οι προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων από δυνητικούς... Άνοιξε το πρόγραμμα ενεργειακής βελτίωσης δημοτικών κτιρίων στην Αττική

Άνοιξε  το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» της Περιφέρειας Αττικής  και «τρέχουν» οι προθεσμίες για την υποβολή προτάσεων από δυνητικούς δικαιούχους τους 54 δήμους της Αττικής και φορείς, που έχουν συνάψει προγραμματική συμφωνία μαζί τους, για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης, με επιδοτήσεις από 100.000 έως 1.010. 000 ευρώ ανάλογα με τον πληθυσμό του ΟΤΑ.

Το πρόγραμμα  ύψους 24, 9 εκατ ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής  παρουσιάστηκε  σε ειδική ημερίδα με τίτλο «Εξοικονομώ… εν δήμω».

Στο επίκεντρο της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων (πρόσκληση ΑΤΤ088) και απευθυνόταν στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού (που δεν συμμετέχουν σε εγκεκριμένες Στρατηγικές ΟΧΕ/ΒΑΑ με παρεμβάσεις Θεματικού Στόχου 04). Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται σε 24.900.000 ευρώκαι αφορά συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενεργειακή αναβάθμιση (κατά 2 τουλάχιστον κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης) των δημοτικών κτιρίων χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω δράσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων, ανέδειξε κατά την ομιλία της η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ενώ στον χαιρετισμό του ο αν ΥΠΕΝ  Σ. Φάμελλος χαρακτήρισε ιδιαιτέρα υψηλή την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των κτιρίων, που το 2018 άγγιξε το 73,8% της συνολικής κατανάλωσης σε εθνικό επίπεδο.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 01/02/2019 09:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/01/2020 15:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

Μέσω της πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, οι οποίες ανήκουν κατ’ αρχάς στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν το κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017).

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις του προγράμματος «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» της Περιφέρειας Αττικής είναι

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.

Η παρέμβαση αφορά σε κουφώματα που καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017. Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση κουφωμάτων σε «ανοίγματα» μεταξύ εσωτερικών χώρων του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. εσωτερικές πόρτες).

 1. Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη εκτός από την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης και η εφαρμογή συστήματος εσωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. για διατηρητέα κτίρια, τεχνικές δυσκολίες, κτλ), στο βαθμό που αυτό είναι λειτουργικά και τεχνικά εφικτό.

 1. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

–  Η αντικατάσταση ή εγκατάσταση νέου συστήματος καυστήρα, λέβητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου (εάν δεν υπάρχει ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή), στην περίπτωση που το υφιστάμενο σύστημα εμφανίζει ονομαστικό ωφέλιμο βαθμό απόδοσης χαμηλότερο από 85% (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού).

Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον συνολικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για δεξαμενή πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι σε νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις θέρμανσης, στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατά-σταση του καυστήρα και ταυτόχρονα έχουν ωφέλιμη ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 180 kW, επιβάλλεται η χρήση διβάθμιων καυστήρων ή καυστήρων προοδευτικής έναυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Υα 189533/2011 (ΦεΚ 2654 Β/9-11-2011).

–  Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμοί αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης και οι συνοδευτικές ηλεκτρολογικές εργασίες.

–  Αντλίες Θερμότητας. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση:

α) τοπικών μονάδων απ’ ευθείας εκτόνωσης με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα β) ημικεντρικών μονάδων απ’ ευθείας εκτόνωσης με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα, γ) κεντρικών μονάδων με θερμαινόμενο μέσο το νερό

Στην περίπτωση εγκατάστασης νέων αντλιών θερμότητας είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την αντικατάσταση ή την εγκατάσταση νέων βοηθητικών ηλεκτρολογικών συστημάτων για τη λειτουργία των ως άνω συστημάτων αντλιών θερμότητας, η αντικατάσταση του δικτύου διανομής και του εξοπλισμού, οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας και όλες οι συνοδευτικές εργασίες.

 1. Αναβάθμιση συστήματος ψύξης χώρων.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:

–  Αντικατάσταση κεντρικών ή ημικεντρικών μονάδων συμβατικών αντλιών θερμότητας με νέες με απ’ ευθείας εκτόνωση με μέσο ψύξης τον αέρα

–  Αντικατάσταση κεντρικών ή ημικεντρικών συμβατικών αντλιών θερμότητας με νέα με μέσο ψύξης το νερό

–  Αντικατάσταση υφιστάμενων συμβατικών ψυκτών με νέους ψύκτες ή αντλίες θερμότητας σε περίπτωση κάλυψης και θερμικών φορτίων

–  Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου και ρύθμισης της λειτουργίας ψύξης

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης της εγκατάστασης φωτισμού με αντικατάσταση των υφιστάμενων με νέα συστήματα φωτισμού ενεργειακά αποδοτικότερα (τα οποία ωστόσο πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ 2017), με εγκατάσταση αυτοματισμών ελέγχου λειτουργίας, όπου αυτό είναι εφικτό κτλ., και δράσεις εγκατάστασης εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργου ισχύος των ηλεκτρικών καταναλώσεων, κτλ.

6.Εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ΣΗΘΥΑ.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ), καθώς και συστήματος εξυπηρέτησης των φορτίων θέρμανσης/ ψύξης που λειτουργεί με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας (συστημάτων ήπιας γεωθερμίας κτλ) ή συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

 1. Άλλες Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering).

Οι δράσεις αυτές είναι επιλέξιμες εφ όσον πληρούνται σωρευτικά τα παρακάτω:

i. έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δυνατές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο (κέλυφος, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτλ.), σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στον ΚΕΝΑΚ,

ii. η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους,

iii.            δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα (πώληση ηλεκτρικής ενέργειας)

iv. βοηθούν στην επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης, σε συνδυασμό με τις λοιπές κτιριακές παρεμβάσεις.

Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS).

Στις ανωτέρω δαπάνες συμπεριλαμβάνονται εκτός των απαιτούμενων υλικών (κυρίων, βοηθητικών και μικροϋλικών) και οι λοιπές εργασίες, που είναι αλληλένδετα συνδεδεμένες με αυτές, με σκοπό την επίτευξη ενός άρτιου, τεχνικού και λειτουργικού αποτελέσματος.

Τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις πρέπει να φέρουν ενεργειακή σήμανση εφόσον προβλέπεται. Τα δομικά στοιχεία και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Ποιες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες

Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες εργασίες και τεχνολογίες:

–     Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες κλπ)

–     Λοιπός εξοπλισμός που δεν συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση

–     Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα, υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών, κτλ

–     Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή/και Ενεργειακός Έλεγχος και έκδοση ΠΕΑ (αρχικού και τελικού)

Ο στόχος του προγράμματος

Στόχος της δράσης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοτικών κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, κατά το σχεδιασμό των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια ή τις κτιριακές μονάδες αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού από τους δυνητικούς δικαιούχους θα πρέπει να τίθενται κριτήρια που αφορούν κατ’ αρχάς στην ενεργειακή κατανάλωση και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης κ.α.) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε κτίρια και κτιριακές μονάδες που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Στη συνέχεια, οι προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι λειτουργικά και τεχνικά εφικτό καθώς και οικονομικά σκόπιμο, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ, με την προϋπόθεση ότι στις συγκεκριμένες υποδομές έχουν προβλεφθεί κατ’ αρχάς οι απαραίτητες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιλέγουν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων αρμοδιότητάς τους, που:

 • Έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση
 • Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
 • Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης

Ποιες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται

Μέσω της πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν προτάσεις που αφορούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, οι οποίες ανήκουν κατ’αρχάς στις κατηγορίες των επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

 1. είναι νομίμως υφιστάμενα κτίρια αρμοδιότητας των δυνητικών δικαιούχων (δηλαδή κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια και αυτή ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση ή κτίρια στα οποία οι τυχόν αποκλίσεις έχουν ρυθμιστεί και υπαχθεί στις διατάξεις νόμων περί τακτοποίησης αυθαιρεσιών),
 2. είναι ιδιοκτησίας του δικαιούχου,
 3. κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017
 4. δεν αποτελούν αθλητική εγκατάσταση,
 5. διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου και δεν παρουσιάζουν ανεπαρκή σεισμική ικανότητα (http://www.oasp.gr/node/74), και
 6. διαθέτουν το προβλεπόμενο από το νόμο «Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» του τελευταίου έτους.

Αναβάθμιση κτιρίων κατά δύο μονάδες

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν το κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017). Σε περίπτωση εργασιών ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 4122/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) αυτές θα πρέπει να αναβαθμίζουν το κτίριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.5 ΚΕΝΑΚ 2017, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτό, καθώς και οικονομικά σκόπιμο (ωφέλιμο).

Η συμμετοχή του ΠΕΠ «Αττική» δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1,20 € ανά εξοικονομούμενη κιλοβατώρα ανά έτος (kWh/ έτος) για σχολικά κτήρια και 1,50 € αντίστοιχα για κτίρια του τριτογενή τομέα, όπου εξοικονομούμενη ενέργεια θεωρείται η διαφορά αρχικού με τελικό ΠΕΑ επί το εμβαδό του κτιρίου που έγιναν οι επεμβάσεις.

Στις περιπτώσεις πράξεων που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τον ανωτέρω αναφερόμενο μέγιστο ποσό χρηματοδότησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του, που τον δεσμεύει ρητά για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού.

Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει απόφαση ΔΣ με την οποία θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του το ποσό κατά το οποίο συμμετέχει ο Δήμος με ίδιους πόρους. Η απόφαση θα πρέπει να έχει λάβει την απαραίτητη έγκριση νομιμότητας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναγράφονται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης.

Τα παραπάνω στοιχεία της υφιστάμενης ενεργειακής απόδοσης καθώς και της αναμενόμενης ενεργειακής απόδοσης πιστοποιούνται με ενεργειακή επιθεώρηση από ενεργειακό επιθεωρητή. Ο ενεργειακός επιθεωρητής διενεργεί την 1η ενεργειακή επιθεώρηση, εκδίδει το αντίστοιχο αρχικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και συμπληρώνει την πρόταση παρεμβάσεων στο σχετικό έντυπο.

Στην πρόταση παρεμβάσεων, ο επιθεωρητής θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού οφέλους και τον έλεγχο επίτευξης της ανωτέρω ενεργειακής απαίτησης. Ο επιθεωρητής καταγράφει την ενεργειακή κατηγορία στην οποία αναμένεται να καταταχθεί το κτίριο μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και το ποσό εξοικονομούμενης πρωτογενούς και τελικής ενέργειας.

Η ορθή εφαρμογή των ανωτέρω είναι σημαντική καθώς η έκδοση του 1ου Π.Ε.Α. αποτελεί το σημείο αναφοράς της ενεργειακής απόδοσης, ενώ οι περιγραφόμενες εργασίες αποτελούν την εκκίνηση για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης του έργου.

Η κάλυψη του ανωτέρω ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται – πιστοποιείται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της πράξης.

Πότε είναι επιλέξιμες παρεμβάσεις ΑΠΕ

Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιπλέον των ανωτέρω παρεμβάσεων (κτιριακό κέλυφος – ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) προκειμένου για την περαιτέρω εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, είναι επιλέξιμη εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα παρακάτω:

 1. i. έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δυνατές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο (κέλυφος, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτλ.), σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις από τον κΕναΚ
 2. ii. η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους,

iii.                 δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα (πώληση ηλεκτρικής ενέργειας)

 1. iv. βοηθούν στην επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, σε συνδυασμό με τις λοιπές κτιριακές παρεμβάσεις.

Η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών από την υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση τελικού ΠΕΑ (2η Ενεργειακή Επιθεώρηση) από ενεργειακό επιθεωρητή μετά το πέρας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα, και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση της πράξης. Στην περίπτωση που το τελικό ΠΕΑ δεν αναβαθμίζει την ενεργειακή τάξη κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες από την αρχική, η Πράξη θα απεντάσσεται με τις συνεπαγόμενες δημοσιονομικές διορθώσεις.

Τι ισχύει για σχολεία και κέντρα Υγείας

Σε περιπτώσεις κτιρίων αρμοδιότητας των δικαιούχων στους τομείς της Εκπαίδευσης ή της Υγείας, το πλαίσιο εφαρμογής των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των προτεινόμενων Πράξεων πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργία των κτιρίων.

O Δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται από τους Καν. (ΕΕ) 1303/2013.

Πρέπει επίσης να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και να εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, ανάλογα με το επίπεδο της εμπλοκής του στην παρακολούθηση των δεικτών των πράξεών του.

Προθεσμία

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Πράξεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.

Χρηματοδοτήσεις

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται ποσό που καθορίζεται ανάλογα με τον μόνιμο πληθυσμό του κάθε Δήμου ως εξής:

Για ΟΤΑ Α’ Βαθμού με μόνιμο πληθυσμόΜέγιστο ποσό χρηματοδότησης
Έως 10.000 κατοίκους100.000 €
Από 10.001 έως 25.000 κατοίκους230.000 €
Από 25.001 έως 40.000 κατοίκους360.000 €
Από 40.001 έως 55.000 κατοίκους490.000 €
Από 55.001 έως 70.000 κατοίκους620.000 €
Από 70.001 έως 85.000 κατοίκους750.000 €
Από 85.001 έως 100.000 κατοίκους880.000 €
Μεγαλύτερο από 100.001 κατοίκους1.010.000 €

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου ορίζεται βάσει της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous).

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι παρακάτω ΟΤΑ Α’ βαθμού:

 • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν δρομολογήσει σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τους παραπάνω αναφερόμενους (αποφάσεις αρμόδιων συλλογικών οργάνων και σχέδιο προγραμματικής σύμβασης).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας