ecopress
Ο  Εθνικός Κόμβος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, που  έχει αναπτυχθεί από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημοσίως στη... Άνοιξε ο εθνικός κόμβος προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Ο  Εθνικός Κόμβος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, που  έχει αναπτυχθεί από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημοσίως στη συνάντηση Έργων και Πρωτοβουλιών για την Κλιματική Προσαρμογή στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IPAdaptInGR.

Εκπρόσωποι Έργων, Πρωτοβουλιών και Δικτύων που συμβάλλουν με τις δράσεις τους στην εφαρμογή της πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στη χώρα μας, συναντήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να συζητήσουν τις κοινές τους προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες ανάδειξης συνεργειών που παρουσιάζονται μέσα από το ΈργοLIFE-IPAdaptInGR.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IPAdaptInGR και διοργανώθηκεαπό το Πράσινο Ταμείο (ΠΤ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Ο Εθνικός Κόμβος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

Ο  Εθνικός Κόμβος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή παρέχει πρόσβαση σε απαραίτητα εργαλεία, όπως οι κλιματικές προβλέψεις για το σύνολο της χώρας και χρήσιμες οδηγίες για την εφαρμογή του ελέγχου κλιματικής ανθεκτικότητας. Φιλοδοξία του είναι να αποτελέσει κεντρικό σημείο συγκέντρωσης, ανάδειξης και διαμοιρασμού πληροφορίας για Έργα, δράσεις και καλές πρακτικές που συμβάλλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Ο Εθνικός Κόμβος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή έχει ως σκοπό: 

  • να παρέχει εργαλεία και πόρους για την παροχή βοήθειας στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε διαφορετικά επίπεδα και τομείς στα διάφορα στάδια του κύκλου πολιτικής προσαρμογής. Θα επιτρέψει στους φορείς λήψης αποφάσεων και στους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς προσαρμογής να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο και να σχεδιάσουν τις κατάλληλες ενέργειες και μέτρα προσαρμογής.
  • να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση μεταξύ των διαφόρων ομάδων για την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών και συνεπώς, να βελτιώσει το επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις δράσεις προσαρμογής στην Ελλάδα και
  • να προωθήσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για την προσαρμογή.

Ο Εθνικός Κόμβος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής προσαρμογής και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και του δυναμικού για δράσεις προσαρμογής. Αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής για την Κλιματική Αλλαγή. Ο Κόμβος υποστηρίζει περαιτέρω την ευρεία και δημόσια επικοινωνία σχετικά με την ΕΣΠΚΑ και τα Περιφερειακά Σχέδια (ΠεΣΠΚΑ), ενισχύοντας τη διαφάνεια στη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών. Επιπλέον, μέσω των συνδέσμων προς την πλατφόρμα EU Climate-Adapt που παρέχει ο Κόμβος θα επιτευχθεί και η προώθηση και διάδοση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας στην Ελλάδα.

Η εδκήλωση

Στον χαιρετισμό της η εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ, Ειρήνη Τσιλιμπάρη (Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας), ανέφερε ότι η δικτύωση του Έργου LIFE-IPAdaptInGR με άλλα Έργα και Πρωτοβουλίες είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί υπηρετεί έναν κοινό στόχο: την ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας γύρω από το κομβικό ζήτημα της προσαρμογής της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή και τη δημιουργία μίας κοινότητας Έργων και Πρωτοβουλιών που σχετίζονται με αυτή. Παράλληλα επισήμανε τον ρόλο του Εθνικού Διαδικτυακού Πληροφοριακού Κόμβου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν παρέχοντας στον Κόμβο υλικό από τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις καλές πρακτικές των Έργων τους.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, Ιωάννης Ανδρουλάκης, τόνισε ότι η έννοια της κλιματικής προσαρμογής αποτελεί perse ένα πεδίο πολιτικής που συνδέεται με όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας. Εξάλλου αυτός είναι καιο λόγοςπου η «ενσωμάτωση» της προσαρμογής -το λεγόμενο ‘mainstreaming’-αποτελεί το ζητούμενο σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό επίπεδο. Για να μπορέσει όμως να λειτουργήσει η ενσωμάτωση στους διαφόρους τομείς, είναι σημαντικό οι Φορείς και τα Έργα που εμπλέκονται σε αυτό να έχουν δικτυωθεί μεταξύ τους και να συντονίζουν τις δράσεις τους ώστε τα αποτελέσματα των Έργων και των Δράσεων να μπορούν να φτάνουν καλύτερα στους τελικούς αποδέκτες.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης  σε ειδική ενότητα είχε ως στόχο να διευκολύνει τη συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες σε βασικούς τομείς προσαρμογής, όπως το φυσικό περιβάλλον, οι πόλεις και τα αστικά κέντρα, η ενέργεια, ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά, η υλοποίηση πολιτικών και Σχεδίων Προσαρμογής σε Περιφέρειες και Δίκτυα, κ.λπ.

Τα βασικά συμπεράσματα της συζήτησης αλλά και υφιστάμενες πρωτοβουλίες και δίκτυα που βρίσκονται σε εξέλιξη και λειτουργούν στη χώρα σχολιάστηκαν σε πάνελ με τοποθετήσεις εξεχόντων ομιλητών, όπως η Φοίβη Κουντούρη, μεταξύ άλλων Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πολυτεχνείου Δανίας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος – Φυσικών Πόρων,  η οποία παρουσίασε το Δίκτυο ΑΕ4ΡΙΑ,  και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο οποίος παρουσίασε την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Mission on AdaptationtoClimateChange.

Εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής και Κρήτης, αλλά και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, παρείχαν χρήσιμα παραδείγματα, αλλά και ιδέες από την Ευρώπη και την Ελλάδα για την ανάπτυξη και σύνδεση κόμβων και παρατηρητηρίων κλιματικής αλλαγής, ενώ η Προϊσταμένη Δ/νσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής του Ο.ΦΥΠΕ.Κ.Α., Αντιγόνη Βουδούρη, και η Συντονίστρια του Έργου LIFE-IPAdaptInGR, Ιωάννα Τσαλακανίδου (ΥΠΕΝ) συνόψισαν τα συμπεράσματα της συνάντησης.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε την ανάγκη για τη μεγαλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των Έργων και των Πρωτοβουλιών που συνδέονται με την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση των φορέων διοργάνωσης (ΥΠΕΝ, Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. και ΠΤ) να λάβουν υπόψη τις προτάσεις όλων των συμμετεχόντων για την ανάληψη περαιτέρω δράσεων δικτύωσης.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας