ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Το ecopress παρουσιάζει τις έξι προσκλήσεις ενδιαφέροντος του «Αντώνης Τρίτσης», για έργα υποδομών στους Δήμους, συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000.000 ευρώ, που «τρέχουν» με... «Αντώνης Τρίτσης»: οι έξι προκηρύξεις για έργα 1,1 δις ευρώ στους Δήμους

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Το ecopress παρουσιάζει τις έξι προσκλήσεις ενδιαφέροντος του «Αντώνης Τρίτσης», για έργα υποδομών στους Δήμους, συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000.000 ευρώ, που «τρέχουν» με προθεσμίες υποβολής προτάσεων έως το τέλος του έτους.

Πρόκειται για τις 6 πρώτες, από τις συνολικά 12 προκηρύξεις έργων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», οι οποίες υπογράφηκαν  από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Aφορούν σε ενεργειακά, περιβαλλοντικά έργα, όπως επίσης και έργα δικτύων,  υποδομών, αναπλάσεων και αντισεισμικής προστασίας κτιρίων.

Για τις έξι προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000.000  ευρώ δικαιούχοι είναι όλοι οι 332 Δήμοι, οι 13 Περιφέρειες της χώρας, οι ΔΕΥΑ και Σύνδεσμοι Ύδρευσης. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν και οι υπόλοιπες έξι προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού  ύψους 2,5 δις ευρώ.

Οι έξι πρώτες προσκλήσεις αφορούν συγκεκριμένα τους παρακάτω άξονες και ποσά και έχουν ως εξής:

Υποδομές ύδρευσης, 300.000.000 €

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων Ύδρευσης της χώρας για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες, στο κεντρικό φρεάτιο ή στην δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού.
 • Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού μέσω:

-αντικατάστασης παλαιωμένων αγωγών,

-διασύνδεσης αγωγών,

-ενίσχυσης διατομών,

-δημιουργίας ζωνών και επαρκών βρόγχων,

με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος, των υδραυλικών χαρακτηριστικών λειτουργίας των δικτύων και την καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του δικτύου σε περιπτώσεις βλάβης ή απομόνωσης τμημάτων για συντήρηση, ή ακόμα για την περίπτωση απομόνωσης της κεντρικής δεξαμενής, η/και του κεντρικού φρεατίου.

 • Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα, δεξαμενές κλπ.) και διανομής (π.χ. αντλιοστασίων κλπ.) πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων.
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (π.χ. διυλιστήρια, διατάξεις αποσκλήρυνσης- αποσιδήρωσης – απονιτροποίησης νερού κλπ.).
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος/ τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (π.χ. κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης παροχής και πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων). Όλα τα συστήματα αυτά θα πρέπει να προτείνονται σε λειτουργικά εσωτερικά δίκτυα διανομής και εξωτερικά υδραγωγεία που αποτελούνται από νέα υλικά (π.χ. PVC, HDPE) και όχι πεπαλαιωμένους αγωγούς για τους οποίους έχει παρέλθει η περίοδος σχεδιασμού τους, ώστε να εξασφαλίζεται η προστιθέμενη αξία της παρέμβασης.

Ειδικότερα για την προμήθεια ψηφιακών υδρομετρητών, η θετική αξιολόγησης μίας τέτοιας προμήθειας προϋποθέτει ότι ο Δικαιούχος έχει προβεί τα τελευταία χρόνια σε συστηματικές ενέργειες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης που διαχειρίζεται και έχει καταφέρει να περιορίσει σημαντικά το Μη Τιμολογούμενο Νερό (ΜΤΝ).

 • Καθοδική προστασία εξωτερικών αγωγών μεταφοράς νερού, αυτοματοποιημένη λειτουργία παρακολούθησης και μέτρησης θολότητας σε εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς νερού από σημείο υδροληψίας σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου νερού.
 • Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση (π.χ. αποσκλήρυνση, αποσιδήρωση, απονιτροποίηση) υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων.
 • Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, τυχόν νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης.
 • Δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Εφόσον οι αιτήσεις των Δικαιούχων αφορούν σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς Η/Μ (σε ΕΕΛ, Γεωτρήσεις ύδατος, Α/Σ κτλ), στην αίτηση δύναται να περιλαμβάνεται υποέργο αξιοποίησης ΑΠΕ προϋπολογισμού έως το 100% της μέσης ετήσιας κατανάλωσης και όχι άνω του 15% του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού υποέργου.

Επισημαίνεται ότι το φυσικό αντικείμενο των έργων και προμηθειών πρέπει να ανταποκρίνεται σε μία ολιστική προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων υδρευτικών προβλημάτων, να είναι συμβατό με το οικείο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), τις κατευθύνσεις και αρχές της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα καθώς και των λοιπών Οδηγιών που σχετίζονται με τη διαχείριση υδάτων, να χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και βιωσιμότητα και να συμβάλει στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων 150.000.000 €

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, προβλέπεται η χρηματοδότηση έργων που αφορούν στις παρακάτω δράσεις:

 1. Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων (εξοπλισμοί σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων, κτίρια κ.α.).
 2. Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (Φ/Β στις στέγες κτιρίων, στους χώρους στάθμευσης, στην οροφή κλειστών δεξαμενών, γεωθερμία κ.α.) και έξυπνα συστήματα διανομής – αποθήκευσης – κατανάλωσης ενέργειας (η αξιοποίηση των ΑΠΕ και η διαχείριση της ενέργειας έχουν ως στόχο την ενεργειακή αυτονομία του Δικαιούχου, με όριο ισχύος την μέση ετήσια κατανάλωση των εν λόγω υποδομών του, χρήση ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού).
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε υφιστάμενα δίκτυα λυμάτων και πόσιμου νερού, και εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν η εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές/εξοπλισμούς και συσχέτιση αυτών με ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους (π.χ. υδραυλικές παροχές, ποιοτικά όρια πόσιμου νερού και εκροής επεξεργασμένων λυμάτων).
 4. Μελέτες Ωρίμανσης & Τευχών Δημοπράτησης των ανωτέρω δράσεων, οι οποίες θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν εφόσον τα έργα/δράσεις που προκύπτουν από αυτές είναι επιλέξιμα. Οι Μελέτες πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και εγκεκριμένες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία, 150.000.000 €

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την υλοποίηση έργων που αφορούν βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κλπ.) συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων, με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.), εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ. Δεν χρηματοδοτούνται οι συνήθεις εργασίες συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου) των οδών.

Στις περιπτώσεις υφιστάμενων αγροτικών οδών που διαθέτουν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της τυπικής αγροτικής οδού και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες χωματουργικές εργασίες νια την διαμόρφωσή τους πριν την ασφαλτόστρωση, είναι δυνατή η χρηματοδότηση προμήθειας ασφάλτου και υλικού βάσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου από το Δήμο με ίδια μέσα.

Επισημαίνεται ότι δεν περιλαμβάνονται δρόμοι που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται δρόμοι χαρακτηρισμένοι ως δασικοί.

Η δράση εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Αστική αναζωογόνηση, 400.000.000 €

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν σε περιοχές αρμοδιότητας και ακινήτων ιδιοκτησίας των δικαιούχων (ή παραχωρημένης ακίνητης περιουσίας σε αυτούς για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του έργου), συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη με περιβαλλοντικό πρόσημο, στην ποιότητα ζωής και στην ενίσχυση της διοίκησης και της τοπικής οικονομίας.

Στις περιοχές εκτός αστικού ιστού προβλέπονται τα κατωτέρω Μέτρα:

Μέτρο Ι: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Μέτρο ΙΙ: Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων.

Μέτρο ΙΙΙ: Ανάδειξη και προστασία περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών, διατηρητέων μνημείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα ανωτέρω Μέτρα Ι-ΙΙ-ΙΙΙ, ειδικότερα αφορούν σε:

–           Δράσεις προστασίας, προβολής και ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών. Ενδεικτικά, δράσεις που προωθούν την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ για τη διατήρηση και βελτίωση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και τη διαχείριση, παρακολούθηση και προστασία ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος.

–           Δράσεις ορθολογικής δασικής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, με μικρής κλίμακας τεχνικά έργα υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού και ήπιες παρεμβάσεις για την αντιπυρική προστασία και διαχείριση των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών, τοποθέτηση τεχνητών εμποδίων-μπαρών, μεταφορά επισκεπτών σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, τοποθέτηση ανθεκτικών πινακίδων σήμανσης κ.α.

–           Δράσεις ορθολογικής διαχείρισης οικοσυστημάτων (διάνοιξη μονοπατιών και δημιουργία θέσεων θέασης και ανάπαυσης, προμήθεια και εγκατάσταση υδατοδεξαμενών εντός δασικών εκτάσεων, έλεγχος της κυκλοφορίας οχημάτων, εκσυγχρονισμός ή/και κατασκευή πυροφυλακίων και παρατηρητηρίων, σήμανση για βαθμό επικινδυνότητας πυρκαγιάς, επικοινωνιακός εξοπλισμός για πυροπροστασία, θερμικές κάμερες παρακολούθησης, διαχείριση βιομάζας κ.α.).

–           Δράσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα ή/και φυσικά αίτια (δράσεις για την αύξηση της διάρκειας παρουσίας και της ποσότητας νερού ή/και της ποιότητας νερού σε μικρούς υγροτόπους που κινδυνεύουν συνήθως από την υποβάθμιση, δράσεις δεντροφύτευσης σε δασικά συστήματα με μειωμένη πυκνότητα με πυράντοχα/βραδύκαυστα φυτά κ.α.).

–           Δράσεις ανάδειξης και προστασίας περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών, διατηρητέων μνημείων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνάφεια με αυτές. Δράσεις σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

–           Δράσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών διαχείρισης λυμάτων, ομβρίων και δικτύων άρδευσης, δράσεις αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων και ομβρίων για επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση ή/και πυρόσβεση.

Στις περιοχές εντός αστικού ιστού προβλέπονται τα κατωτέρω Μέτρα:

Μέτρο IV:  Παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και επανάχρησης για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

Μέτρο V: Δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και του οικιστικού περιβάλλοντος.

Οι προτάσεις των ανωτέρω Μέτρων Ιν και V πρέπει να αφορούν σε: εμβληματικά κτίρια, τοπόσημα, κτιριακές υποδομές, πάρκα, μεγάλους ελεύθερους χώρους/ακίνητα κ.α., ειδικότερα αφορούν σε:

–           Αξιοποίηση και επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος μέσω παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

–           Παρεμβάσεις αποκατάστασης ή/και αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων, υποβαθμισμένων εκτάσεων, ανεγέρσεις και παρεμβάσεις δημιουργίας ή/και αναβάθμισης υποδομών σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

–           Παρεμβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση οικιστικών ενοτήτων, την αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση περιοχών, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.

–           Παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής, υπόγειων χώρων στάθμευσης οχημάτων, και μέσω ανάπτυξης δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων εντός των περιοχών αυτών.

–           Παρεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία ή/και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υποδομών σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στην αναβάθμιση των παροχών/υπηρεσιών/υποδομών πρώτιστα προς ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, άπορους κλπ).

–           Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία, συμπλήρωση, διεύρυνση, αναβάθμιση και διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, παιδότοπων, παιδικών χαρών ή/και δικτύων πράσινων παρεμβάσεων στον αστικό ιστό με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων και την προσβασιμότητα.

– Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις που αφορούν στην αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση, διεύρυνση, συμπλήρωση πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων, αντιμετώπιση φαινομένων χωρικής ασυνέχειας, και των επιμέρους υποδομών τους.

–           Παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών διαχείρισης λυμάτων και δικτύων άρδευσης εντός πάρκων, υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας (πχ υπόγειες δεξαμενές ανάσχεσης πλημμυρικών παροχών) σε πάρκα και περιοχές εντός ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Παρεμβάσεις αξιοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων και ομβρίων για επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση ή/και πυρόσβεση, διαχείριση βιομάζας περιοχών πρασίνου.

–           Εφόσον απαιτείται (φύση και μέγεθος των ανωτέρω δράσεων/παρεμβάσεων) στην πρόταση πρέπει να περιλαμβάνονται ευφυείς εφαρμογές/δράσεις (smart cities κλπ):

o Ευφυείς σηματοδότες/σημάνσεις και συστήματα (νυχτερινού φωτισμού, ταχύτητας, προτεραιότητας κτλ) στις περιοχές του έργου (χώρους συνεύρεσης/διέλευσης κοινού, περιοχών με αυξημένο αριθμό ατυχημάτων).

o Σύστημα Πυρόσβεσης/Πυρασφάλειας (υψηλού κινδύνου περιοχές, όπως περιαστικά δάση, χώροι συνεύρεσης κοινού, προστατευόμενες περιοχές). o Μέτρα Πρόληψης – Παρακολούθησης – Ελέγχου – Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ).

o Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης/παρακολούθησης για τους πολίτες – χρήστες – αρμόδιους φορείς (πολιτική προστασία, πυροσβεστική, αστυνομία κ.α.).

Οι ανωτέρω προτεινόμενες δράσεις και παρεμβάσεις για τους νέους κοινόχρηστους χώρους που δημιουργούνται/διαμορφώνονται πρέπει να ενισχύουν τις “διεπαφές” του παραδοσιακού αστικού ιστού με τις «γειτνιάζουσες» αναπτυξιακές δυνατότητες και παραγωγικές λειτουργίες τοπίων. Η τελική πρόταση πρέπει να αποτελεί ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύνολο, που θα αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και δράσεων.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Ωρίμανση έργων και δράσεων για την ωρίμανση του προγράμματος, 100.000.000 €

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση μελετών έργων / προμηθειών που συνάδουν με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και εξυπηρετούν τους στόχους του.

Συνεπώς, είναι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης μελετών έργων / προμηθειών στους κάτωθι άξονες:

 1. Πολιτική προστασία (απόκτηση εξοπλισμού και μέσων και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων), προστασία της δημόσιας υγείας και ιδίως δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δράσεις τεχνικής βοήθειας των δικαιούχων για την εφαρμογή του Προγράμματος.
 2. Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου, των οικισμών (κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής, προστασία αδέσποτων κ.ά. καθώς και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και ανταπόκρισης των ΟΤΑ),
 3. Περιβάλλον (βιώσιμη ανάπτυξη με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων κ.α.),
 4. Ψηφιακή σύγκλιση [τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), εφαρμογές διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνες ψηφιακές τεχνολογίες, με εφαρμογή στην τοπική διοικητική πρακτική και την καθημερινότητα των πολιτών και στόχο τον μετασχηματισμό των πόλεων σε «έξυπνες πόλεις»],
 5. Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη (δράσεις κοινωνικής συνοχής για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες καθώς και ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με βασική στόχευση την άρση ή τον μετριασμό του κοινωνικού αποκλεισμού),
 6. Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός (όπως ανέγερση σχολείων, αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, εναλλακτικός τουρισμός κ.ά.).

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας  (προσεισμικός έλεγχος),  40.000.000 €

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση όλων των Δήμων για:

 1. Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου ή και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών (σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, δημαρχεία, μνημεία και άλλες σημαντικές υποδομές) αρμοδιότητας του Δικαιούχου, βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.). Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τόσο την πρώτη αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας όσο και τον περαιτέρω έλεγχο και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση (κατηγορίες προτεραιότητας Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου: Α, Β και Γ).

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας