ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Μετά την παρατεταμένη ταλαιπωρία από την πολυήμερη διακοπή ηλεκτροδότησης, ξεκινάει για χιλιάδες νοικοκυριά της Αττικής ο Γολγοθάς της διαδικασίας των αποζημιώσεων ... ΔΕΔΔΗΕ: αρχίζει Γολγοθάς ιδιοκτητών για αποζημιώσεις συσκευών- τι ισχύει

Της Ντίνας Καράτζιου/

Μετά την παρατεταμένη ταλαιπωρία από την πολυήμερη διακοπή ηλεκτροδότησης, ξεκινάει για χιλιάδες νοικοκυριά της Αττικής ο Γολγοθάς της διαδικασίας των αποζημιώσεων  για τις βλάβες των ηλεκτρικών συσκευών. Με την όλη διαδικασία, να φέρει αστερίσκους και προϋποθέσεις, που ενδεχομένως να καταστήσουν την αποζημίωση χιλιάδων πολιτών ανέφικτη.

Το ecopress, παρουσιάζει το βήματα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά και τους “αστερίσκους”, οι οποίοι  σύμφωνα με τεχνικούς παράγοντες που είναι πιθανό να κλείσουν την πόρτα της αποζημίωσης.

Παρόλο που οι πρόσφατη θεομηνία άφησε στο σκοτάδι χιλιάδες νοικοκυριά στην Αττική και συνακόλουθα προκλήθηκαν βλάβες στις οικοσκευές πολλών εξ αυτών των νοικοκυριών,  χιλιάδες καταναλωτές, θα βρεθούν αντιμέτωποι, πέρα από τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ούτως ή άλλως η διεκδίκηση της αποζημίωσης και σε νομοθετικές προβλέψεις, οι οποίες, σύμφωνα με τεχνικούς παράγοντες, ενδέχεται να τους στερήσουν τις αποζημιώσεις για τις βλάβες της οικοσκευής τους.

Οι αστερίσκοι

Ο κ. Δημήτρης Δανιηλίδης ηλεκτρολόγος με ειδίκευση στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις –ΑΠΕ & εξοικονόμησης ενέργειας εξηγεί στο ecopress, ότι «είναι πολύ πιθανό οι αποζημιώσεις να σκοντάψουν στις νομοθετικές προβλέψεις που υπαγορεύουν, είτε ΥΔΕ σε ισχύ, (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου/Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου). Είτε, σε έλλειψη ηλεκτρολογικού υλικού το οποίο απαιτείται πλέον βάσει αναγκών ηλεκτρικών συσκευών όπως π.χ. επιτηρητές τάσης, σταθεροποιητές τάσης κτλ». Ο ίδιος αναφέρει,  ότι «με δεδομένο το ασφυκτικό οικονομικό κλίμα και ένα κράτος το οποίο δεν δίνει κίνητρα στους πολίτες να προστατευτούν, είναι πολύ πιθανό, αρκετοί καταναλωτές να μην έχουν προβεί στις προαναφερθείσες δαπάνες». Υπογραμμίζει δε, ότι «η ΔΕΗ   ως ο μεγαλύτερος πάροχος  θα έπρεπε να ενημερώνει τους καταναλωτές για την κατάσταση και τις προβλέψεις που  ο νόμος υπαγορεύει για τη την  ηλεκτρολογική εγκατάσταση  κάθε καταναλωτή. Και να μην προβαίνει σε σχετική ειδοποίηση, μόνο σε περίπτωση αλλαγής χρήσης ή αλλαγή ονόματος».

Τι ισχύει για την ΥΔΕ

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για κάθε νέα εγκατάσταση, ή μετά από κάθε αλλαγή υφιστάμενης εγκατάστασης απαιτείται αρχικός έλεγχός ή αντίστοιχα επανέλεγχος  της,  ο οποίος πιστοποιείται με την έκδοση της σχετικής ΥΔΕ.   Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται με ευθύνη αδειούχου ηλεκτρολόγου που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Επίσης με βάση των ίδιων νομοθετικών προβλέψεων, για να διατηρηθεί μια εγκατάσταση ασφαλής και νομότυπη, θα πρέπει να επανελέγχεται με θετικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.  Για τις κατοικίες ο επανέλεγχος για την  ανανέωση ΥΔΕ  έχει οριστεί να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ για την επαγγελματική στέγη, ο επανέλεγχος πρέπει να διεξάγεται ανά επταετία. Μάλιστα, στη νομοθεσία επισημαίνεται ότι ΥΔΕ που δεν είναι εν ισχύ, επισείει ποινικές ευθύνες για τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ αποτελεί αιτία αναγκαστικής  διακοπής της ηλεκτροδότησης. Σε κάθε περίπτωση, τεχνικοί παράγοντες επισημαίνουν στο «Ecopress», ότι είναι πολύ πιθανό πολλά νοικοκυριά να μην έχουν ανανεώσει την ισχύ της ΥΔΕ, οπότε να βρεθούν προ εκπλήξεων. Ενέργεια, που όπως εξηγούν, δεν έχει γίνει είτε λόγο άγνοιας, είτε ακόμη και λόγω οικονομικής αδυναμίας».

Τι προβλέπεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις αποζημιώσεις

Ο ΔΕΔΔΗΕ για να χορηγήσει χρηματική αποζημίωση σε καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη των ηλεκτρικών συσκευών τους, θα πρέπει να συντρέχουν μία σειρά προϋποθέσεων. Μάλιστα, βάσει του ισχύοντος κανονισμού, οι καταναλωτές θα πρέπει να σπεύσουν άμεσα για την υποβολή δηλώσεων, καθώς οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν, εντός 10 εργάσιμων ημερών από το συμβάν.  Ειδικότερα, για τη επίδοση αποζημίωσης, πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:

*Ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν το ΔΕΔΔΗΕ για το συγκεκριμένο συμβάν (βλάβες ηλεκτρικών συσκευών), υποβάλλοντας σχετική αίτηση αποζημίωσης κατά το δυνατόν εντός της ίδιας ημέρας ή εντός των 10 επόμενων εργάσιμων ημερών από το συμβάν.

*Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διαθέτει στοιχεία, πληροφορίες ή ευρήματα βάσει των οποίων να τεκμηριώνεται ότι σημειώθηκε διακοπή του ουδετέρου αγωγού του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης (με συνέπεια πολύ μεγάλη ανύψωση της τάσης του δικτύου από τις ονομαστικές τιμές) από λόγους ανωτέρας βίας.

*Ο ΔΕΔΔΗΕ διερευνήσει τις αιτίες βλάβης / αστοχίας του υλικού, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου, αλλά και λόγω ενδεχόμενου ελαττώματος του υλικού, και αποδείξει ή έστω πιθανολογήσει βάσιμα και εγγράφως το χαρακτηρισμό της «τυχαίας» διακοπής του ουδετέρου. Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο στον καταναλωτή.

*Ο καταναλωτής θέσει επί 2 ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό, που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, προς έλεγχο πριν από την επισκευή τους.

*Ο καταναλωτής θέσει στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν του ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου, με τα οποία:

-Περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και, κατά το δυνατόν, συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση, λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης, βάσει τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και

-Τεκμηριώνεται το κόστος επισκευής των βλαβών ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού, με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών, εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.
-Ο καταναλωτής υπογράψει δήλωση στην οποία δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι η ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου, θεωρεί ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει από το ΔΕΔΔΗΕ για την ανωτέρω αιτία είναι απολύτως εύλογο και σε απόλυτη αντιστοιχία με τη ζημία την οποία έχει υποστεί, καταβάλλεται από το ΔΕΔΔΗΕ προς αυτόν σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της εν λόγω ζημίας του και ικανοποιείται πλήρως από αυτό.

*Ο ΔΕΔΔΗΕ θα αποφασίζει επί των αιτήσεων καταναλωτών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς καταναλωτή για την υποβολή στοιχείων που του ζητούνται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό, στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.

*Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα καταβάλλει, με την υπόψη διαδικασία, οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό για ενδεχόμενες ζημίες καταναλωτή ή εργαζομένων του ή τρίτων σχετιζόμενων με τη λειτουργία της εγκατάστασής του, από διαφυγόντα έσοδα ή κέρδη, μείωση κύρους, απώλεια παραγωγής, κατάπτωση ρητρών προς τρίτους, και κάθε έμμεση ή παρεπόμενη βλάβη.

*Ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βελτιώνει την ποιότητα της τάσης που προσφέρει, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.

Τα βήματα για την αποζημίωση

Τα βήματα για να διεκδικήσουν οι καταναλωτές αποζημίωσης για βλάβη των ηλεκτρικών  συσκευών η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΔΕΔΗΕ  είναι τα εξής:

*Εντός το πολύ 10 εργάσιμων ημερών από το συμβάν, να υποβάλλουν αίτηση  στο τοπικό γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο εξυπηρετείται το ακίνητό σας.

*Να θέσουν στη διάθεσή του ΔΕΔΔΗΕ εφόσον τους ζητηθεί, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη, για έλεγχο πριν από την επισκευή τους.

*Να  θέσουν στη διάθεσή του ΔΕΔΔΗΕ εφόσον ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου τεκμηρίωσης της βλάβης και του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης των συσκευών με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών (τιμολόγια κ.λπ.).

*Να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωσης αποδοχής της αποζημίωσης ή του χρηματικού ποσού που θα χορηγηθεί

* Ο ΔΕΔΔΗΕ αποφασίζει επί των αιτήσεων αποζημίωσης εντός 15 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς των καταναλωτών για την υποβολή στοιχείων που θα ζητηθούν από τον οργανισμό .

* Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, καταβάλλεται χρηματικό ποσό, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας