ecopress
Tου Αργύρη Δεμερτζή Crash test στο σύστημα υδροδότησης του λεκανοπεδίου Αττικής, με «μελέτη  σκούπα», για έλεγχο των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου και την... Crash test ασφαλείας στα φράγματα Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου

Tου Αργύρη Δεμερτζή

Crash test στο σύστημα υδροδότησης του λεκανοπεδίου Αττικής, με «μελέτη  σκούπα», για έλεγχο των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου και την προετοιμασία νέων έργων συντήρησης και ασφάλειας  λειτουργίας τους  προκηρύσσει η ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Το έργο  της ΕΥΔΑΠ προϋπολογισμού 1,144 εκατ.  ευρώ χωρίς ΦΠΑ απευθύνεται σε μεγάλες μελετητικές εταιρίες, με μηχανικούς πολυετούς εμπειρίας στο αντικείμενο, ενώ στις τεχνικές προδιαγραφές του περιλαμβάνει κρίσιμους όρους για την ασφάλεια των ταμιευτήρων,  μεταξύ των οποίων  η «σύνταξη μελέτης και τευχών δημοπράτησης, για την αναβάθμιση υφιστάμενων και κατασκευή νέων έργων για την εκκένωση του ταμιευτήρα Μαραθώνα».

Μαραθώνας

Στις τεχνικές προδιαγραφές, που εξέδωσε η ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο του διαγωνισμού επισημαίνεται ότι «το σύστημα των αγωγών – δικλείδων εκκένωσης του πυθμένα του ταμιευτήρα Μαραθώνα  είναι μη λειτουργικό αφενός λόγω της συσσώρευσης μεγάλου ύψους ιζημάτων στη διάταξη εισόδου των εκκενωτικών αγωγών που βρίσκονται στη βάση του φράγματος και αφετέρου στην παλαιότητα των δικλείδων λειτουργίας αυτών των αγωγών» και ζητά μεταξύ άλλων από τον μελετητή  εκπόνηση ειδικής μελέτης, η οποία θα καθορίσει  «την απαιτούμενη ταχύτητα εκκένωσης σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τις ιδιαίτερες συνθήκες του φράγματος», σημειώνοντας ότι « λόγω της θέσης του το φράγμα Μαραθώνα είναι πολύ υψηλού κινδύνου».

Νέα έργα

Η μελέτη σκούπα, που προκηρύσσεται με τίτλο  «παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ  στη λειτουργία των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου» σύμφωνα με πηγές συνδυάζεται με την προετοιμασία και την διαπραγμάτευση συμφωνίας, μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών  για την ανανέωση εντός του 2020 της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ, που έχει λήξει από το 2019. Η μελέτη θα οδηγήσει ουσιαστικά σε αποτίμηση των πάγιων στοιχείων υποδομών υδροδότησης του λεκανοπεδίου Αττικής, που μετά από πολυετή λειτουργία τους συγκεντρώνουν σημαντικά θέματα προς αντιμετώπιση για την ασφαλή  λειτουργία τους και θα βγει στην επιφάνεια μεγάλος κατάλογος μικρών και μεγάλων έργων υποστήριξης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, που το κόστος και η ευθύνη υλοποίησης τους ανήκει στο Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 από ομάδα έργου της ΕΥΔΑΠ είχε κατατεθεί στο υπουργείο Υποδομών (τότε ΥΠΕΧΩΔΕ)  μελέτη έργων συνολικού ύψους 115 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση των ταμιευτήρων, εξωτερικών υδραγωγείων και άλλων εγκαταστάσεων, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της δεν υλοποιήθηκε.

Σύμβαση ΕΥΔΑΠ- Δημοσίου

Σύμφωνα με τη σύμβαση ΕΥΔΑΠ και Δημοσίου, που έληξε και ετοιμάζεται να ανανεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί την ευθύνη για την έρευνα και τη συλλογή του ανεπεξέργαστου νερού, καθώς και για την κατασκευή των απαραίτητων έργων, ώστε να διαθέτει τις αναγκαίες για την ύδρευση ποσότητες ακατέργαστου νερού στην ΕΥΔΑΠ. Η ΕΥΔΑΠ από την πλευρά της, έχει την αποκλειστική ευθύνη – δικαίωμα μη μεταβιβάσιμο – για την επεξεργασία αυτού του νερού, τη διανομή του, καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση του ιδιόκτητου δικτύου ύδρευσης, ώστε να καλύπτονται ποιοτικά και ποσοτικά οι ανάγκες υδροδότησης όλων αδιακρίτως των καταναλωτών στην περιοχή αρμοδιότητάς της.

Με την ίδια  σύμβαση  η ΕΥΔΑΠ έχει αναλάβει (έναντι τιμήματος) τη λειτουργία και τη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων συλλογής και μεταφοράς ανεπεξέργαστου νερού, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και τη σύνταξη μελετών έργων, που διασφαλίζουν την ασφαλή κατάσταση των εγκαταστάσεων και την εναλλακτική υδροδότηση των Μονάδων Επεξεργασίας και να ελέγχει, πρωτογενώς και με πληρότητα, τα τεχνικά έργα μεταφοράς του ανεπεξέργαστου νερού από τις πηγές, έως τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού.

Επιπρόσθετα, η ΕΥΔΑΠ έχει αναλάβει την υποχρέωση της εκπόνησης και σύνταξης του Σχεδίου Διαχείρισης των διαθεσίμων συστημάτων παροχής ακατέργαστου ύδατος, καθώς και της διατήρησης και συνεχούς ενημέρωσης του Δημοσίου, επί των στοιχείων παροχών ανεπεξέργαστου νερού στις εκροές από τις πηγές και στις εισροές στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού.

Έλλειψη προσωπικού

Παράλληλα επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές ότι το γεγονός πως η ΕΥΔΑΠ προκηρύσσει ιδιωτική μελέτη προκειμένου να αναθέσει τον έλεγχο και τις νέες μελέτες έργων για τις εγκαταστάσεις της έχει να κάνει με την αποψίλωση της εταιρίας από προσωπικό. Αν και η ΕΥΔΑΠ διέθετε στο παρελθόν το πλέον έμπειρο και αποτελεσματικό τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό σήμερα είναι συρρικνωμένο και στην πλειοψηφία του γερασμένο. Από 4.500 το 2004, οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ  είναι σήμερα λιγότεροι από 2500, ενώ έχουν να γίνουν προσλήψεις μηχανικών και ειδικών επιστημόνων ουσιαστικά από το 2001-2.

 Το αντικείμενο της μελέτης

Το συνολικό αντικείμενο των παρεχόμενων τεχνικών υπηρεσιών του έργου μελέτης που προκηρύσσει η ΕΥΔΑΠ , συνίσταται από δώδεκα επιμέρους ενότητες, οι οποίες είναι:

 • Οργάνωση και συμπλήρωση των Μητρώων των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου.
 • Επεξεργασία και αξιολόγηση των οπτικών επιθεωρήσεων και των αποτελεσμάτων των ενόργανων μετρήσεων (γεωτεχνικών, τοπογραφικών κλπ) των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου.
 • Σύνταξη “Εγχειριδίου Λειτουργίας και Συντήρησης” του φράγματος Ευήνου, επικαιροποίηση του “Εγχειριδίου Λειτουργίας και Συντήρησης” του φράγματος Μόρνου και επικαιροποίηση του “Σχεδίου Παρακολούθησης, Λειτουργίας και Συντήρησης – Κανονισμός Λειτουργίας” του φράγματος Μαραθώνα.
 • Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση των “Εγχειριδίων Παρακολούθησης” των φραγμάτων, Μόρνου και Ευήνου,
 • Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση των “Σχεδίων Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων” (ΣΑΕΚ) των φραγμάτων Μόρνου και Ευήνου.
 • Διενέργεια Επιθεώρησης Ασφαλείας στα φράγματα Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΑΦ.
 • Έλεγχοι παραμέτρων σχεδιασμού και μεθόδων ανάλυσης των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου.
 • Υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υδροληψίας για έγκριση των φραγμάτων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου από την Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ).
 • Σύνταξη μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή οπτικού ελέγχου του εσωτερικού των σηράγγων Μπογιατίου, Γκιώνας και Ευήνου – Μόρνου.
 • Σύνταξη μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης για την αναβάθμιση υφιστάμενων και κατασκευή νέων έργων για την εκκένωση του ταμιευτήρα Μαραθώνα.
 • Σύνταξη μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή επιθεώρησης των υδροφρακτών που βρίσκονται στην είσοδο του πύργου υδροληψίας του φράγματος Μαραθώνα και Τευχών Δημοπράτησης για τη συντήρηση ή και αντικατάσταση τους.
 • Σύνταξη προδιαγραφών και των Τευχών Δημοπράτησης για την αποκατάσταση των σωληνώσεων αποστράγγισης εντός των στοών του φράγματος Μαραθώνα.

Αυτοψία

Στην προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ σημειώνεται ότι εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10.4.2020, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 16.4.2020.

Επιπλέον, πριν την υποβολή της προσφοράς τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι ή εκπρόσωποί τους οφείλουν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις των ταμιευτήρων Μαραθώνα, Μόρνου και Ευήνου, και των αντίστοιχων υδραγωγείων, καθώς και το αρχείο της Διεύθυνσης Υδροληψίας, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ώστε να λάβουν γνώση των στοιχείων που μπορεί η Διεύθυνση Υδροληψίας να τους χορηγήσει και τη μορφή αυτών (έντυπη, ψηφιακή), και να λάβουν γνώση του αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας (Π.Τ.Λ.Ε.Υ.). Οτιδήποτε άλλο στοιχείο χρειασθεί για την επιτυχή παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει με δικές τους ενέργειες και δαπάνες να το αναζητήσουν από την Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π., και το αρμόδιο Υπουργείο ή άλλους φορείς.

Η επίσκεψη θα πιστοποιηθεί από βεβαίωση, που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία Μενιδίου – Μαραθώνα και την Υπηρεσία Φραγμάτων Μόρνου – Ευήνου, και θα συνοδεύει την τεχνική προσφορά. Η έλλειψη των βεβαιώσεων αυτών αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

Επίσης για την υλοποίηση της σύμβασης η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα παραδώσει, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, όσα στοιχεία ζητηθούν από τον Ανάδοχο και τα διαθέτει. Για όσα στοιχεία δεν διαθέτει, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τα αναζητήσει από την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, το αρμόδιο Υπουργείο ή άλλους φορείς που ενδεχομένως τα διαθέτουν (π.χ. εταιρείες μελέτης και κατασκευής των φραγμάτων). Το κόστος απόκτησης στοιχείων από φορείς εκτός Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος με δαπάνες του θα δημιουργήσει αντίγραφα των έντυπων στοιχείων που θα του χορηγηθούν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ώστε να τα χρησιμοποιήσει στην υλοποίηση της σύμβασης.

Τρόπος ανάθεσης

Η  ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με την «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, με κριτήρια, που ορίζει η προκήρυξη, ενώ οι προθεσμίες του διαγωνισμού είναι κατάθεσης προσφορών έως στις 23/04/2020 στις  10 το πρωί και αποσφράγισης των προσφορών στις 29/04/2020 στις 10 το πρωί.

Προσόντα υποψηφίων

Στα κριτήρια συμμετοχής που θέτει ο διαγωνισμός μεταξύ άλλων είναι  κάθε προσφέρων να διαθέτει:

α) ασφαλιστική κάλυψη έναντι της επαγγελματικής αστικής ευθύνης μελετητή σε ισχύ, τουλάχιστον ίση με το 100 % της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής τής προς ανάθεση σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.· β) μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών, στην κατηγορία μελετών 13, πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500 000,00 EUR) χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500 000,00 EUR) χωρίς Φ.Π.Α. στην κατηγορία μελετών 21, για τις 3 τελευταίες, πριν τον διαγωνισμό, οικονομικές χρήσεις (δηλ. τα έτη 2017, 2018 και 2019), συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία στις κατηγορίες μελετών 13 και 21, και τουλάχιστον:

α) για την κατηγορία μελέτης 13:

—      2 μελετητές 12/ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,

—      1 μελετητή 8/ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,

—      4 μελετητές 4/ετούς εμπειρίας τουλάχιστον.

Γ ια την κατηγορία μελέτης 21:

—      2 μελετητές 12/ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,

—      1 μελετητή 8/ετούς εμπειρίας τουλάχιστον,

—      4 μελετητές 4/ετούς εμπειρίας τουλάχιστον·

β) επιπλέον, κάθε προσφέρων πρέπει:

Να έχει συμμετάσχει με ποσοστό 40 % τουλάχιστον, στην εκπόνηση οριστικής μελέτης κατηγορίας 13 και οριστικής μελέτης κατηγορίας 21, 1 τουλάχιστον φράγματος κατηγορίας Ι, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων (Κ.Α.Φ.), τα τελευταία δέκα (10) προηγούμενα του έτους διαγωνισμού έτη, δηλαδή από το έτος 2010 έως το έτος 2019·

γ) να έχει διατελέσει σύμβουλος του κυρίου του έργου ή του οικονομικού φορέα, που έχει αναλάβει την κατασκευή φράγματος, με αντικείμενο την παρακολούθηση της κατασκευής 1 τουλάχιστον φράγματος κατηγορίας Ι ή όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων (Κ.Α.Φ.), τα τελευταία δέκα (10) προηγούμενα του έτους διαγωνισμού έτη, δηλαδή από το έτος 2010 έως το έτος 2019.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας