ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που τέθηκε σε διαβούλευση περιλαμβάνεται νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων τακτοποίησης των... Δασικά αυθαίρετα: νέα ρύθμιση για αιτήσεις τακτοποίησης με παράβολο 250 ευρώ

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που τέθηκε σε διαβούλευση περιλαμβάνεται νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων τακτοποίησης των δασικών αυθαιρέτων σε οικιστικές πυκνώσεις, με συνολικά πέντε δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων παράβολο των 250 ευρώ.

Για τα δασικά αυθαίρετα των οποίων θα γίνει αποδεκτή η αίτηση προβλέπεται προσωρινή αναστολή κατεδάφισης τους και τακτοποίηση τους για 30 χρόνια αν τελικά επιβεβαιωθεί από την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών πως δεν πρόκειται για ακίνητα που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων.

Στο μεταξύ  το υπουργείο ΠΕΝ θα προχωρήσει στη σύνταξη μελετών ανά περιοχή, προκειμένου να καταγράψει τις δομημένες εκτάσεις και με βάση τα αποτελέσματα των μελετών θα δώσει την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να διατηρήσουν την ιδιοκτησία τους για 30 έτη,  πληρώνοντας πρόστιμο το οποίο θα υπολογιστεί με βάση την επιφάνεια και το είδος του ακινήτου κλπ. Το πρόστιμο  θα διοχετευτεί σε ειδικό ταμείου δασικού ισοζυγίου για έργα αναπλήρωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από το ακίνητο.

Έναρξη και προθεσμία λειτουργίας

Η νέα ρύθμιση, τροποποιεί το δασικό νόμο 4685/2020,  με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η πλατφόρμα για τα δασικά αυθαίρετα στο άρθρο 52, που αναφέρεται στην «προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής», ως προς τη χρονική λειτουργία της πλατφόρμας. Συγκεκριμένα η νέα ρύθμιση αναφέρει ότι «οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας» χωρίς να ορίζει  την ημερομηνία έναρξης της πλατφόρμας ενώ ταυτοχρόνως προβλέπει συγκεκριμένη προθεσμία λειτουργίας της πλατφόρμας έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η αρχική ρύθμιση του άρθρου 52, που τώρα τροποποιείται πρόβλεψε ότι η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου στις 7 Μαΐου 2020 , δηλαδή έως στις 7 Νοεμβρίου 2020, περίοδος  που παρήλθε άπρακτη, καθώς η λειτουργίας της συγκεκριμένη πλατφόρμας, επί περίπου δύο χρόνια είναι σε εκκρεμότητα.

Πληροφορίες για τον Αύγουστο

Το ΥΠΕΝ λοιπόν με τη νομοθετική ρύθμιση καθιστά για άλλη μια φορά επίκαιρη την πλατφόρμα για τα δασικά αυθαίρετα, σε συνδυασμό με πληροφορίες, που εκπορεύονται από το υπουργείο ότι προγραμματίζεται να ανοίξει από τις αρχές Αυγούστου. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι σίγουρη απάντηση στο ερώτημα πότε ακριβώς θα ανοίξει η πλατφόρμα, με βάση θεσμοθετημένη ρύθμιση  τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει. Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ανάγεται στο χρόνο  ψήφισης από τη Βουλή του  πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, που περιλαμβάνει τη νέα ρύθμιση για την πλατφόρμα των δασικών αυθαιρέτων και  βρίσκεται στη διαβούλευση. Και η ψήφιση του νομοσχεδίου, που προγραμματίζεται να γίνει στα θερινά τμήματα της Βουλής, ασφαλώς επηρεάζεται από τους προγραμματισμούς των κοινοβουλευτικών και πολιτικών εξελίξεων.

Υπενθυμίζεται ότι τους τελευταίους  μήνες έχουν γίνει πολλές φορές δημόσιες ανακοινώσεις από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη νεοσύστατη γενική γραμματεία Δασών, ότι επίκειται η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας αιτήσεων των δασικών αυθαιρέτων, που αναμένουν χιλιάδες ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. Δείτε εδώ στο ecopress

Τα πέντε δικαιολογητικά

Η ρύθμιση για τη διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 που αφορά στις αιτήσεις τακτοποίησης δασικών αυθαιρέτων, για ακίνητα σε οικιστικές πυκνώσεις και όχι μεμονωμένα ακίνητα, προβλέπει τα πέντε δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης  στην ιστοσελίδα  του Κτηματολογίου, που είναι ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα του φορέα και εκκρεμεί η ενεργοποίηση της σχετικής εφαρμογής . Σχετικά  προβλέπεται ότι η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α. την περιγραφή της κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος,

β. τη χρήση της κατοικίας,

γ. τον εντοπισμό της κατοικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων,

δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,

ε. παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Επίσης στη ρύθμιση προβλέπεται ότι «δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα».

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι και «καμπάνες»

Προβλέπεται ακόμη ότι «οι αρμόδιες δασικές αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας δήλωσης είναι ανακριβή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986 και το κτίριο που περιλαμβάνεται στη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55». Σημειώνεται ότι  σχετικά προβλέπει ο νόμος ότι:

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος των πράξεων αυτών σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ».

Ολόκληρη η ρύθμιση

Ολόκληρη η ρύθμιση για την πλατφόρμα των δασικών αυθαιρέτων στο υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ έχει ως εξής:

«Άρθρο 26 Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγωγής – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 52 ν. 4685/2020

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί υποβολής αιτημάτων υπαγωγής στον ως άνω νόμο, τροποποιείται ως προς την αναφορά της παρ. 3 του άρθρου 51, αντί της παρ. 4, το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 αντικαθίσταται, και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 52 Υποβολή αιτήσεων

1.Η διαδικασία υπαγωγής στη διάταξη του άρθρου 55 εκκινεί με αίτηση που υποβάλλει ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που τηρείται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιείται και για την ολοκλήρωση της υπαγωγής κατά το άρθρο 55. Οι όροι και προδιαγραφές λειτουργίας της πλατφόρμας, η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2.Δικαίωμα για να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 1 έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

3.Η αίτηση της παραγράφου 1 θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α. την περιγραφή της κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς την κάλυψη, τη δομημένη επιφάνεια και το ύψος,

 β. τη χρήση της κατοικίας,

γ. τον εντοπισμό της κατοικίας στην ιστοσελίδα του «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων,

δ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,

ε. παράβολο διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4.Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή των τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55. Η παραπάνω αναστολή και προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν ισχύει για κτίρια και κατασκευές της παραγράφου 3 του άρθρου 51 ή σε περίπτωση που, με αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής άμεσου κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον.

5.Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία μιας δήλωσης είναι ανακριβή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986  και το κτίριο που περιλαμβάνεται στη δήλωση αποκλείεται από την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 55.

6.Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας της ίδιας παραγράφου και έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η προθεσμία αυτή δεν αναστέλλεται για ενδιαφερόμενους που έχουν υποβάλει αντιρρήσεις του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), αίτηση για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, αίτηση ακυρώσεως του κυρωθέντος δασικού χάρτη ή έχουν αμφισβητήσει με οποιαδήποτε άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, στην οποία βρίσκεται η κατοικία τους.».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας