ecopress
Τους εννέα  στόχους –δράσεις που υλοποιεί για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για το  νερό παρουσιάζει το Δίκτυο... Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες: 9 δράσεις για το νερό και την κλιματική κρίση

Τους εννέα  στόχους –δράσεις που υλοποιεί για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για το  νερό παρουσιάζει το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, (Network of Cities with Lakes), με τακτικά μέλη 36 Δήμους από την Ελλάδα και την Κύπρο, με 80 φυσικές και τεχνητές λίμνες, συνδεδεμένα μέλη Περιφέρειες, Δήμους άλλων χωρών και Πανεπιστημιακά Κέντρα.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, (Network of Cities with Lakes) τονίζει ότι υποστηρίζει τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), εστιάζοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση των λιμναίων οικοσυστημάτων και των παραλίμνιων περιοχών, που υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δήμων-μελών του, καθώς και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών. Ιδρύθηκε το 2012 με πρωτοβουλία του Δήμου Δωρίδος και λειτουργεί με τη νομική μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑμΚΕ). Πρόεδρός του διατελεί ο κ. Γιώργος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος.

Το Δίκτυο έχει καταγράψει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες των λιμνών του, τα αναπτυξιακά θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε Δήμος στη διαχείριση του  λιμναίου περιβάλλοντος και της παραλίμνιας  περιοχής του.

Στοχεύει μέσα από τις δράσεις του, στον προσδιορισμό των βέλτιστων τρόπων αντιμετώπισης κοινών περιβαλλοντικών προβλημάτων των Δήμων μελών του και ειδικότερα στην επίλυση προβλημάτων που γεννά η νομοθεσία, ή και η ανυπαρξία νομοθεσίας στα θέματα διαχείρισης και σε προβλήματα που υποβαθμίζουν τις περιοχές με λίμνες και αφορούν κυρίως την ορθή διαχείριση του νερού, το χωροταξικό περιοριστικό καθεστώς, τη διεκδίκηση αντισταθμιστικών τελών, την αντιμετώπιση κινδύνων για τη βιοποικιλότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης:

 1. Αποτελεί υποστηρικτή των Δήμων-Μελών του στο Παγκόσμιο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, το οποίο συγκεντρώνει Δήμους κάθε μεγέθους, που δεσμεύονται εθελοντικά να υλοποιήσουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

2. Υποστηρίζει τους Δήμους-Μέλη του στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός και αντίστοιχα ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος.

 3. Πραγματοποιεί κύκλο Συνεδρίων με γενικό τίτλο Δράσεων «Κλιματική Ουδετερότητα. Από την φιλοδοξία στην Υλοποίησης», μέσω των οποίων το Δίκτυο πραγματοποιεί ενημέρωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και πολιτών, σχετικά με τις ριζικές αλλαγές που επιφέρει ο Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νομός και οι αντίστοιχοι Εθνικοί.

4. Υλοποιεί το 1ο Έργο στην Ελλάδα διαχείρισης φερτών υλών από πλημμυρικά φαινόμενα, με γενικό τίτλο «Προσαρμογή στη νέα Πραγματικότητα. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» του Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις» του Πράσινου Ταμείου.

5. Στόχος είναι να επιλυθεί και να επιλύεται κάθε φορά που δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης των φερτών υλών-μπαζών, που συσσωρεύονται εξαιτίας μιας φυσικής καταστροφής, με ταυτόχρονη αξιοποίηση των υλών αυτών και μέτρηση των δεικτών υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της αποδοτικότητας των πόρων σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπεται από την Εurostat και τα UN-2030.

6. Μέσω της διαχειριστικής και τεχνικής του επάρκειας ISO-9001-2015, διαχειρίζεται έργα και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους Δήμους-Μέλη του, για συγχρηματοδοτούμενα και αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, όπως η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για τη μελέτη δημιουργίας τεχνικού έργου Εσωποτάμιας Λιμνοδεξαμένης επί του Καρπενησιώτη ποταμού, στην  Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

7. Έχει ενεργή συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκπροσωπεί τα Μέλη του, φέρνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λίμνες τους στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τις επερχόμενες αλλαγές και τις ενέργειες προστασίας περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή μέσω της κυκλικής οικονομίας και συμμετέχοντας ως συμβουλευτικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης.

8. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στα περιβαλλοντικά θέματα που το απασχολούν, καθιστώντας τους κοινωνούς σε όλες τις δράσεις του.

9. Δίνει την σκυτάλη στους νέους, με την ενεργή συμμετοχή τους σε δράσεις γύρω από την ανάδειξη των πολύτιμων λιμνιαίων οικοσυστημάτων, όπου μαθητές και φοιτητές έχουν την ευκαιρία, τόσο οι ίδιοι, όσο και το υπόλοιπο κοινό, να γνωρίσουν τον ανεκμετάλλευτο υδάτινο πλούτο που διαθέτει η χώρα μας. Ξεχωριστή είναι η επερχόμενη δράση που σχεδιάζει και αφορά ξανά την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή μαθητών για την κυκλική οικονομία με εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου να κάνουν κτήμα τους τις σύγχρονες εξελίξεις.

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Μια μέρα γιορτής, κάθε μέρα χρήσης

Νερό και κλιματική αλλαγή. Άρρηκτα συνδεδεμένα με πολύπλοκους τρόπους. Από τα απρόβλεπτα μοτίβα βροχοπτώσεων έως τη συρρίκνωση των πάγων, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τις πλημμύρες και τις ξηρασίες, οι περισσότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πηγάζουν από το κύκλο του νερού τονίζεται στην ανακοίνωση του δικτύου Πόλεων με Λίμνες και αναλυτικά σημειώνεται ότι:

Κάθε χρόνο από το 1993, η Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου) ευαισθητοποιεί και εμπνέει δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης νερού.

H φετινή (2023) Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι αφιερωμένη στην επιτάχυνση της αλλαγής για την επίλυση της κρίσης νερού & της υγιεινής των 2,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές νερό.

Οι λίμνες, το πιο ορατό μέρος του κύκλου του νερού, είναι πολύτιμοι πόροι για την διαβίωση των ανθρώπων με διάφορους τρόπους. Άρδευση, ύδρευση, αναψυχή, παραγωγή ενέργειας, συμβάλλουν με μοναδικό τρόπο στην βελτίωση των συνθηκών ζωής όλων μας.

Από την χαμηλότερη λίμνη στον κόσμο, την Νεκρά Θάλασσα (418μ. κάτω από το επίπεδο της θάλασσας), την ψηλότερη Ojos del Salado στην Αργεντινή (6,390μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας), την βαθύτερη λίμνη Βαϊκάλη στην Σιβηρία (1,637μ. το βαθύτερο σημείο), την μακρύτερη λίμνη Tanganyika στην Αφρική (660 χλμ μήκος), μέχρι την μεγαλύτερη ελληνική φυσική λίμνη την Τριχωνίδα και την μεγαλύτερη τεχνητή, τη Λίμνη Κρεμαστών, προσφέρουν  ένα ανεκτίμητο φυσικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο.

«Συνοψίζοντας, και πηγαίνοντας πιο ψηλά να δούμε το «δάσος» μεγαθύμως…» τονίζεται στην ανακοίνωση και αναφέρεται ότι:  «Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό θα έπρεπε να είναι η κάθε μέρα, για να μην ξεχνάει κανείς μας πώς το Νερό μας, είναι η Ζωή μας. Όσοι φορείς εμπλέκονται σε αυτό, ανεξάρτητα από το βαθμό εμπλοκής τους, θα πρέπει να αναλογίζονται πάντα και να μην ξεχνούν ότι όλα τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή σε σχέση με το νερό, εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, που αποτελεί βασικότατο μοχλό ανάπτυξης και ευημερίας της σύγχρονης, αλλά και της μελλοντικής κοινωνίας. Και αυτό δεν θα έπρεπε απλώς να αποτελεί μια σημαντική ιδέα, αλλά μια αναγκαιότητα και δέσμευση που χρωστάμε όχι τόσο στους εαυτούς μας, αλλά στα παιδιά μας».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας