ecopress
Αποστομωτική απάντηση έδωσε ο Δήμος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης στις αιτιάσεις του συνδέσμου τεχνικών εταιριών (ΣΑΤΕ) για τους όρους που έχουν τεθεί στο διαγωνισμό του... Δήμος 3 Β: αποστομωτική απάντηση σε ΣΑΤΕ για το έργο ανάπλασης

Αποστομωτική απάντηση έδωσε ο Δήμος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης στις αιτιάσεις του συνδέσμου τεχνικών εταιριών (ΣΑΤΕ) για τους όρους που έχουν τεθεί στο διαγωνισμό του έργου ανάπλασης μεγάλης κλίμακας, στο εσωτερικό δίκτυο και το παράκτιο μέτωπο του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προϋπολογισμού 12,5 εκατ. ευρώ. Δείτε εδώ στο ecopress

Σε επιστολή, που υπογράφει ο δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωσταντέλλος προς τον ΣΑΤΕ, η οποία κοινοποιείται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με την αναφορά του ΣΑΤΕ ότι  στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε «έχουν τεθεί σωρευτικές απαιτήσεις για τις οποίες σχεδόν καμία εργοληπτική επιχείρηση δεν έχει στην κατοχή της το σύνολο των απαιτούμενων πιστοποιητικών» σημειώνεται ότι «τα ζητούμενα από τη διακήρυξη, πιστοποιητικά, είναι απολύτως συναφή και ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό προκύπτει από το σύνολο των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού». Παράλληλα επισημαίνεται ότι «οι ειδικοί όροι της προκείμενης διακήρυξης έτυχαν της αποδοχής και της εγκρίσεως του αρμόδιου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ως και του αρμόδιου Υπουργού, αντίστοιχα».

Ο Γρηγόρης Κωσταντέλλος επισημαίνει ακόμη προς τον ΣΑΤΕ ότι «παρόμοια έγγραφα έχετε αποστείλει στο Δήμο μας και κατά το παρελθόν, με αφορμή άλλους διαγωνισμούς, τα οποία, ως εξίσου παντελώς αβάσιμα με το προκείμενο, δεν πέτυχαν, ούτε, βεβαίως, να ακυρώσουν αυτούς, αλλά ούτε, πολλώ δε μάλλον, να διαρρήξουν τη σχέση εμπιστοσύνης που συνδέει το Δήμο μας με την κοινωνία». Και σημειώνει ότι «προς απόδειξη των πιο πάνω και σε αντίκρουση των ισχυρισμών σας περί δήθεν φωτογραφικών διατάξεων και περιορισμού του ανταγωνισμού, επικαλούμαστε την μεγάλη συμμετοχή εργοληπτικών εταιριών (μελών του Συνδέσμου σας), που στους τρεις διαγωνισμούς στους οποίους αναφερθήκατε και στο παρελθόν και είχατε διατυπώσει ξανά τέτοιου είδους αιχμές».

Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι « για το έργο υπό τον τίτλο «Κηποτεχνικές αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων» υπέβαλαν προσφορά δώδεκα (12) εταιρείες, για το έργο υπό τον τίτλο «Διαμόρφωση υφιστάμενων Δημοτικών Κοιμητηρίων» υπέβαλαν προσφορά επτά (7) εταιρείες ενώ για το έργο υπό τον τίτλο «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης» υπέβαλαν προσφορά πέντε (5) εταιρείες».

Η απαντητική επιστολή

Ολόκληρη η απαντητική επιστολή του δημάρχου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωσταντέλλου προς τον ΣΑΤΕ, έχει ως εξής:

«Σε συνέχεια και προς απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, αναφέρουμε τα κάτωθι:

Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με μόνο και αποκλειστικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον εν γένει και ειδικότερα το συμφέρον και τις ανάγκες του δήμου μας και των δημοτών του, ως και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και της ευημερίας αυτών, στα πλαίσια προκήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, κινήθηκε απολύτως και απαρεγκλίτως εντός του ρυθμιστικού πλαισίου του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, που διέπει το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, ως και εν γένει του οικείου νομοθετικού πλαισίου, εθνικού και ενωσιακού, όπως, άλλωστε, έχει πράξει πάντα, και στο παρελθόν, διενεργώντας διαγωνισμούς καθ’ όλα νόμιμους, και παραδίδοντας στους πολίτες του έργα άρτια εκτελεσμένα, χωρίς ουδέποτε να έχει προκύψει το παραμικρό πρόβλημα, είτε σε επίπεδο νομικό, είτε σε επίπεδο τεχνικής αρτιότητας.

Η προκήρυξη δημόσιας σύμβασης από αναθέτουσα αρχή, ως και οι επιμέρους όροι μιας διακήρυξης, δεν αποτελούν αντικείμενο και προϊόν διαπραγμάτευσης ή διαλόγου με επιστημονικές ενώσεις, οικονομικούς φορείς ή συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτό που ορίζουν, λοιπόν, οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, είναι ότι, όποιος έχει έννομο συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και υφίσταται συγκεκριμένη βλάβη από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη αναθέτουσας αρχής, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει κατ’ αυτής (πράξης ή παράλειψης) την προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διαδικασία, -όπως αυτή της αποστολής του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, με αίτημα για ακύρωση του διαγωνισμού, απευθυνόμενο προς τον Δήμο μας,- πλην της άσκησης, και μόνο, της, κατά τα ανωτέρω, προδικαστικής προσφυγής από όποιον έχει έννομο συμφέρον και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου, είναι προφανές ότι, ως εκ προοιμίου αλυσιτελής, δεν κατατείνει στην ακύρωση της διακήρυξης ή τη ματαίωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού, αλλά εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα των μελών σας, τα οποία μπορεί μεν να αντιλαμβανόμαστε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αφορούν τον Δήμο μας, ως αναθέτουσα αρχή.

Εξάλλου, παρόμοια έγγραφα έχετε αποστείλει στο Δήμο μας και κατά το παρελθόν, με αφορμή άλλους διαγωνισμούς, τα οποία, ως εξίσου παντελώς αβάσιμα με το προκείμενο, δεν πέτυχαν, ούτε, βεβαίως, να ακυρώσουν αυτούς, αλλά ούτε, πολλώ δε μάλλον, να διαρρήξουν τη σχέση εμπιστοσύνης που συνδέει το Δήμο μας με την κοινωνία σε απόδειξη αυτού.

Προς απόδειξη των πιο πάνω και σε αντίκρουση των ισχυρισμών σας περί δήθεν φωτογραφικών διατάξεων και περιορισμού του ανταγωνισμού, επικαλούμαστε την μεγάλη συμμετοχή εργοληπτικών εταιριών (μελών του Συνδέσμου σας), που στους τρεις διαγωνισμούς στους οποίους αναφερθήκατε και στο παρελθόν και είχατε διατυπώσει ξανά τέτοιου είδους αιχμές, για το έργο υπό τον τίτλο «Κηποτεχνικές αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων» υπέβαλαν προσφορά δώδεκα (12) εταιρείες, για το έργο υπό τον τίτλο «Διαμόρφωση υφιστάμενων Δημοτικών Κοιμητηρίων» υπέβαλαν προσφορά επτά (7) εταιρείες ενώ για το έργο υπό τον τίτλο «Ανακατασκευή χλοοτάπητα και δικτύων αποστράγγισης στο Δημοτικό Στάδιο Βουλιαγμένης» υπέβαλαν προσφορά πέντε (5) εταιρείες.

Αυτό μάλιστα, καθίσταται πλέον και αυταπόδεικτο, αφού ουδείς προσέβαλε κατά νόμο την ως άνω διακήρυξη ή επιμέρους όρους αυτής, παρελθούσης ήδη της σχετικής νόμιμης προθεσμίας. Επιπλέον δε, η μη άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης από κανέναν οικονομικό φορέα, σημαίνει αυτονόητα, περαιτέρω, ότι ουδείς θιγόταν ή υφίστατο βλάβη από τους όρους της υπόφη διακήρυξης, για τον προφανή λόγο ότι αυτή είναι καθ όλα νόμιμη, ήδη δε αυτή έχει καταστεί απρόσβλητη και δεσμευτική. Εκ του περισσού, σημειώνουμε ότι τα αναφερόμενα στο σχετικό έγγραφό σας, ζητούμενα από τη διακήρυξη, πιστοποιητικά, είναι απολύτως συναφή και ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό προκύπτει από το σύνολο των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού.

Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι οι ειδικοί όροι της προκείμενης διακήρυξης έτυχαν της αποδοχής και της εγκρίσεως του αρμόδιου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ως και του αρμόδιου Υπουργού, αντίστοιχα.

Αυτονοήτως, τέλος, δια του παρόντος, ρητώς και μετ’ επιτάσεως, αποκρούουμε και τις παντελώς αβάσιμες και ανέξοδες αιτιάσεις σας, περί δήθεν φωτογραφικών όρων της διακήρυξης».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας