ecopress
Η ετήσια κοινή εκδήλωση κοπής της πίττας της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) αποτελεί  καθιερωμένο... ΕΕΔΣΑ – ΠΑΣΕΠΠΕ: εκδήλωση θεσμός για την κυκλική οικονομία

Η ετήσια κοινή εκδήλωση κοπής της πίττας της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) αποτελεί  καθιερωμένο γεγονός για την ανάδειξη των επίκαιρων θεσμικών, επιστημονικών και πολιτικών δράσεων για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Η κοινή Εκδήλωση Κοπής Πίτας ΕΕΔΣΑ & ΠΑΣΕΠΠΕ θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2024, στις 19:00 στο Νεοκλασικό Κτήριο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» του Πανεπιστήμιου Αθηνών ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ», 1ος Όροφος Ακαδημίας 48 & Σίνα, 106 79 Αθήνα.

ΕΕΔΣΑ: σκοπός και δράσεις:

Η ΕΕΔΣΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που σήμερα αριθμεί 600 και πλέον μέλη. Τα μέλη της Ε.Ε.Δ.Σ.Α. (Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη Υπουργείων και ΟΤΑ, μελετητές, κατασκευαστικές εταιρίες, Οικολογικές Οργανώσεις κ.α.) καλύπτουν όλο το πεδίο της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.

Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της ορθολογικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και η καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ορυκτών πόρων και ενέργειας.

Όραμα μας είναι να λειτουργήσουμε ως καταλύτης στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας του κράτους και των επιχειρήσεων. Με την εμπειρία των μελών μας και ως εθνικό μέλος της ISWA μπορούμε να αποτελέσουμε «δεξαμενή σκέψης» και επιστημονικό θεσμικό εταίρο στην πορεία μας προς την «κυκλική οικονομία».

Στρατηγική μας είναι η επιτάχυνση στους πιο κάτω 4 πυλώνες σε κάθε έναν από τους οποίους διατυπώνουμε συγκεκριμένες προτάσεις:

 • Άμεση ενσωμάτωση νέων Οδηγιών ΕΕ του πακέτου της κυκλικής οικονομίας
 • Χρονοδιάγραμμα μείωσης της ταφής (νέος στόχος έως 2035 ΕΕ 10%) με ενδιάμεσους στόχους
 • Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων
 • Προώθηση επενδύσεων κυκλικής οικονομίας μέσω π.χ. του αναπτυξιακού νόμου
 • Ειδικό σχέδιο βιομηχανικής συμβίωσης μεγάλων βιομηχανικών κλάδων
 • Ανάπτυξη προτύπων δευτερογενών α’ υλών
 • Δυνατότητα αποχαρακτηρισμού αποβλήτων
 • Προώθηση Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών
 • Εντοπισμός μη ανακυκλώσιμων ρευμάτων και αξιοποίησής τους π.χ. ρυπασμένες συσκευασίες
 • Τιμολογιακή πολιτική ΦΟΔΣΑ που θα ενθαρρύνει ΔσΠ, ανακύκλωση και κυκλική οικονομία
 • Ειδικό τέλος ταφής για τη την εκτροπή των αποβλήτων από την ταφή και τη χρηματοδότηση έργων επεξεργασίας των αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
 • Η μεθοδολογία του “pay as you throw” κατ’ εφαρμογή της περιβαλλοντικής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στους Δήμους
 • Μετακύλιση προστίμου ΕΕ στους Δήμους για τους οποίους υπάρχει καταδικαστική απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την ύπαρξη ΧΑΔΑ
 • Αυστηρή εφαρμογή κλεισίματος ΧΑΔΑ και αποκατάσταση του περιβάλλοντος χωρίς τη δημιουργία νέων ΧΑΔΑ
 • Επικαιροποίηση ΕΣΔΑ με νέα αξιόπιστα και σύγχρονα στοιχεία παραγωγής αποβλήτων και νέες οδηγίες κυκλικής οικονομίας
 • Κεντρικός συντονισμός με τη μορφή παρακολούθησης της υλοποίησης των σχεδιασμών αλλά και τροποποιήσεων για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας
 • Ανάγκη για μία δυναμική βάση δεδομένων
 • Επανασχεδιασμός συστημάτων ανακύκλωσης συσκευασιών ώστε να αυξηθεί η ανακύκλωση και η ανταποδοτικότητα των εισφορών
 • Επέκταση «πράσινων σημείων» και «γωνιών ανακύκλωσης» στους Δήμους
 • Ενθάρρυνση μετατροπής CLΟ σε SRF ώστε να συνεισφέρουμε στην κυκλική οικονομία
 • Προτεραιότητα στην αξιοποίηση της συν-επεξεργασίας στην εγχώρια βιομηχανία πριν αποφασισθούν νέες μονάδες WtE σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ
 • Συνεργασία με ΦΟΣΔΑ για ανάπτυξη τεχνογνωσίας
 • Προώθηση καινοτομίας – νέων τεχνολογιών
 • Εκπαιδευτικές ημερίδες και workshops για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μελών (κοινωνία – κράτος – επιχειρήσεις)
 • Η ΕΕΔΣΑ με τη εμπειρία των μελών της και ως μέλος της ISWA μπορεί να αποτελέσει «δεξαμενή σκέψης» και επιστημονικό εταίρο της διοίκησης

Εργαλεία της  ΕΕΔΣΑ είναι:

 • Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των μελών της και με άλλους σχετικούς οργανισμούς, αναφορικά με όλα τα μέρη του συστήματος Δ.Σ.Α.
 • Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε θέματα Δ.Σ.Α.
 • Η εν γένει επιστημονική ενημέρωση των μελών της και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου δια μέσου διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συνεδρίων, και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, σε περιφερειακό, πανελλήνιο ή και διεθνές επίπεδο, καθώς και τη συνδιοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων με άλλους Οργανισμούς ή επιστημονικές Εταιρείες.
 • Η ίδρυση και συντήρηση βιβλιοθηκών και αρχείων φωτογραφιών, ερευνητικών
  αποτελεσμάτων, λογισμικού, αναλυτικών εργασιών, υποδειγματικών μελετών και άλλου υλικού τεκμηρίωσης που είναι διαθέσιμο στα μέλη της.
 • Η έκδοση και διανομή ανακοινώσεων, πληροφοριακών δελτίων, επιστημονικών και τεχνικών περιοδικών, βιβλίων κ.α. δια των οποίων νέες γνώσεις και εμπειρίες διατίθενται στα μέλη της.
 • Η παροχή συμβουλών σε θέματα Δ.Σ.Α. που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
 • Η συνεργασία με τη βιομηχανία με στόχο την ανάπτυξη ή τη βελτίωση τεχνολογιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό στο χώρο της Δ.Σ.Α.
 • Η συνεργασία με φορείς αρμόδιους για επιλογή και/ή εφαρμογή πολιτικών Δ.Σ.Α., με στόχο τη βελτίωση μεθόδων και διαδικασιών.
 • Η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων καθώς και τη διασύνδεση με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τους στόχους της Ε.Ε.Δ.Σ.Α.

ΠΑΣΕΠΠΕ:  οι κύριοι στόχοι είναι:

Η έναρξη, διαφύλαξη, υποστήριξη, προαγωγή αλλά και υπεράσπιση των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου και η αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών

Η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των μελών του.

Η παρέμβασή του σε θέματα που αφορούν τα μέλη του και η επιδίωξη της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές.

Η προβολή και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων όλου του φάσματος προστασίας Περιβάλλοντος καθώς και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας προς τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προώθηση ενεργειών για την βελτίωση της εκπαίδευσης των υπαλλήλων των μελών του συνδέσμου με διοργάνωση αντίστοιχων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, έκδοση υποστηρικτικού υλικού κλπ.

Η διαρκής ενημέρωση των μελών σε θέματα ενδιαφερόντων τους (νομοθεσίας τεχνολογίας, οικονομίας).

Η συλλογική εκπροσώπηση των απόψεων των μελών του Συνδέσμου απέναντι σε δημόσιες αρχές του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.

Η συνεργασία με ομοειδείς συνδέσμους και ενώσεις Ελλάδος και Ευρώπης.

Η γενικότερη συμβολή σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων και προστασίας περιβάλλοντος.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας