ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Νομοθετική ρύθμιση αναγνωρίζει ως νομίμως υφιστάμενους συνολικά 961 κτιριακούς όγκους στο Ελληνικό, ως προϋπόθεση για να ακολουθήσει η νόμιμη κατεδάφιση για... Ελληνικό: επιχείρηση «μαμούθ» νομιμοποίησης και κατεδάφισης «αυθαιρέτων»

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Νομοθετική ρύθμιση αναγνωρίζει ως νομίμως υφιστάμενους συνολικά 961 κτιριακούς όγκους στο Ελληνικό, ως προϋπόθεση για να ακολουθήσει η νόμιμη κατεδάφιση για το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς, ενόψει της εφαρμογής του σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου.

Πρόκειται για τον κτιριολογικό πλούτο της έκτασης του Ελληνικού, ο οποίος έχει ανεγερθεί σε βάθος χρόνου δεκαετιών με νόμιμο τρόπο. Παλαιά  δημόσια κτίρια και άλλες εγκαταστάσεις οικοδομήθηκαν με εγκρίσεις των τεχνικών υπηρεσιών στις οποίες υπάγονταν, χωρίς οικοδομικές άδειες, όπως η νομοθεσία προέβλεπε.

Λόγω αντικειμενικών συνθηκών για τη συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων δεν υπάρχουν οι φάκελοι έγκρισης δόμησης και αποτύπωσης των κατασκευών.

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση λοιπόν αντιμετωπίζονται συλλήβδην ως «αυθαίρετα» κτίσματα, προκειμένου να αποφευχθεί ένα μεγάλο  έργο αρχιτεκτονικής αποτύπωσης και τακτοποίησης των κτιριακών όγκων- πράγμα που θα σήμαινε και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση προστίμων αυθαιρέτων για το δημόσιο.

Έτσι τα ακίνητα του Ελληνικού καταγράφονται ως επιχείρηση «μαμούθ» μαζικής αντιμετώπισης αυθαιρέτων αφού  νομιμοποιούνται προκειμένου τα περισσότερα από αυτά να κατεδαφιστούν νομίμως.

Οι ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα υδατοδρόμιο.

Επιλύονται θέματα σχετικά με τα αυθαίρετα κτίσματα που πρέπει να γκρεμιστούν αλλά υπάρχει αναλυτική αναφορά και για όσα κτίσματα και για πόσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται.

Η ρύθμιση

Ειδικότερα με το σχετικό  άρθρο 67 του σχεδίου νόμου ρυθμίζεται:

– Η διαπίστωση της νομιμότητας όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών), που ανεγέρθηκαν στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (ν. 4062/2012, ΦΕΚ Α 70), με ή χωρίς νόμιμη άδεια, από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτο για λογαριασμό του, πχ αδυναμία διαπίστωσης της νομιμότητας, λόγω έλλειψης ή/και απουσίας στοιχείων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για όλες τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή και να μην δυσχερανθεί η αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πόλου, για λόγους που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης του επενδυτή (του αγοραστή ή του εγγυητή του, όπως αυτοί ορίζονται στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ)) και να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον.

– Οι διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Διαπιστώνουν την νομιμότητα, επιτρέπουν την κατεδάφιση και, για το λόγο αυτό, επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης, για όλα τα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές, εκτός από αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα ή διατηρούμενα, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξής του (π.δ. 1ης.3.2018, ΦΕΚ ΑΑΠ 35).

– Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης των κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών, διενεργείται από και με δαπάνη του αγοραστή ή του εγγυητή του, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το ελληνικό Δημόσιο με την αντίστοιχη δαπάνη κατεδάφισης, η οποία είναι αναγκαία ως προς την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του Μητροπολιτικού Πόλου. Για το λόγο αυτό, εκδίδεται, μετά από εισήγηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ», απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, ως αρμόδιου για την επένδυση αυτή, με την οποία εγκρίνεται η κατεδάφιση των εν λόγω κτιρίων από τον επενδυτή, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται σε αυτή.

– Η εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης για τα λοιπά κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές-πλην όσων θα γκρεμίσει ο αγοραστής ή εγγυητής – διενεργείται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» ή ειδικούς διαδόχους της και δύναται να υλοποιείται τμηματικά ή και ενιαία για περισσότερα από ένα κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές και διενεργείται εντός προθεσμίας πέντε ετών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης, η οποία (προθεσμία) μπορεί κατόπιν αίτησης να παραταθεί για άλλα πέντε έτη.

– Για την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης και πριν από την έναρξη αυτών υποβάλλονται, υποχρεωτικά, στο Γραφείο Ελληνικού τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

1.Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου,

2.Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και αδρανών υλικών,

3.Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες του επιβλέποντος μηχανικού, ενώ ως προς την κατάθεση αυτών εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από το Γραφείο Ελληνικού, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης, μετά την έκδοση της οποίας ή με την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται η έναρξη των εργασιών κατεδάφισης.

Οι ως άνω διαπιστωτικές πράξεις αυτές δύναται να εκδίδονται ενιαίες για περισσότερα από ένα κτίρια, και εν γένει κτίσματα και κατασκευές.

Ποια κτίρια θα μπορούν να χρησιμοποιούνται

Επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών, μέχρι την έναρξη εκτέλεσης των σχετικών εργασιών κατεδάφισης, των οποίων η λειτουργία προδήλως εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και παράλληλα δεν εμποδίζει την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου. Συγκεκριμένα, είναι δυνατή η χρήση:

α. Των υφιστάμενων σήμερα αθλητικών εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά έως την, υλοποιούμενη κατά στάδια, αντικατάστασή τους, με αντίστοιχες εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής.

β. Των κτιρίων σωματείων ΑΜΕΑ, έως την δημιουργία νέου χώρου στέγασης αυτών εντός του Ακινήτου, με προδιαγραφές αντίστοιχες των χώρων που σήμερα χρησιμοποιούν.

γ. Των κτιρίων και εγκαταστάσεων, όπου στεγάζεται η Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών, του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έως την μετεγκατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ.

δ. Των κτιρίων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, έως την αντικατάστασή τους.

ε. Των κτιρίων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου της Πρώην Ολυμπιακής Εγκατάστασης Ξιφασκίας και του ανοιχτού χώρου στάθμευσής του. Επίσης, είναι δυνατή η χρήση των κτιρίων όπου στεγάζονται προσωρινά οι υπηρεσίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων (αρχαιολογικές αποθήκες και εργαστήρια συντήρησης του ΥΠΠΟΑ), έως την οριστική μετεγκατάστασή τους σε χώρο εντός του Μητροπολιτικού Πόλου όπου επιτρέπονται οι πολιτιστικές χρήσεις.

Αδ. Γεωργιάδης : μπουλντόζες στο Ελληνικό

«Είμαστε στην τελική ευθεία, όλα έχουν μπει πια σε μια σειρά», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β’ τομέα Αθηνών, Άδωνις Γεωργιάδης, στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορείο 104,9 FM» για την επένδυση στο Ελληνικό και τις τροπολογίες στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις», που ρυθμίζουν σειρά σχετικών θεμάτων.

«Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για την άμεση έναρξη των εργασιών στο έργο του Ελληνικού, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία για το Καζίνο», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας πως αναλαμβάνει ο ίδιος «εντός του υπουργείου Ανάπτυξης κάποιες επιπλέον αρμοδιότητες, για να τρέξουμε τα θέματα των αυθαιρέτων κτισμάτων που πρέπει να γκρεμίσουμε, αλλά και τη μεταφορά της βάσης των ειδικών δυνάμεων του Λιμενικού στην περιοχή του Σκαραμαγκά, που είναι οι τελευταίες εκκρεμότητες και μετά μπαίνουν οι μπουλντόζες».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο η Hard Rock International να προσφύγει κατά της απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σχετικά με τον διαγωνισμό για το Καζίνο του Ελληνικού ο υπουργός δήλωσε: «Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου μπορεί η εταιρεία να καταθέσει προσφυγή. Λογικά θα την καταθέσει, είναι κάτι που αναμένουμε να συμβεί, αλλά δε με ανησυχεί. Οι αποφάσεις των επιτροπών είναι ομόφωνες και κατά τη γνώμη μου νομικά απολύτως στέρεες, δεν έχει αδικηθεί κάποιος για να δικαιωθεί μετά σε μια προσφυγή. Έχει γίνει μια σωστή αξιολόγηση ενός φακέλου. Καταλαβαίνω ότι μία εταιρεία όταν χάνει έναν διαγωνισμό δεν είναι ευχαριστημένη, όμως σε έναν διαγωνισμό κάποιος χάνει- κάποιος κερδίζει».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας