ecopress
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους 222 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ προς... Επενδύσεις άνω των 222 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους 222 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Η ενωσιακή χρηματοδότηση θα κινητοποιήσει επιπλέον επενδύσεις, με αποτέλεσμα να χορηγηθούν συνολικά 379 εκατ. ευρώ σε 139 νέα έργα σε 20 κράτη μέλη.

Χρηματοδότηση ενός μέλλοντος με κυκλική οικονομία και χαμηλές εκπομπές άνθρακα Θα χορηγηθούν 181,9 εκατ. ευρώ σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης. Σύμφωνα με τη Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα έργα θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στη μετάβασή τους προς μια πιο κυκλική οικονομία. Τα έργα είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: δοκιμές ιταλικού πρωτοτύπου που θα μπορούσε με οικονομικά αποδοτικό τρόπο να μετατρέπει τα βενζινοκίνητα οχήματα σε υβριδικά· δημιουργία προϊόντων βιολογικής προέλευσης από την ιλύ λυμάτων στις Κάτω Χώρες· και εφαρμογή νέας βιολογικής επεξεργασίας για την εξάλειψη φυτοφαρμάκων και νιτρικών από το νερό στη νότια Ισπανία. Άλλα έργα θα στηρίξουν την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τη φύση, ιδίως τη διαχείριση των τοποθεσιών Natura 2000. Η προστασία των ειδών αποτελεί ένα άλλο σημαντικό θέμα, όπως στο σλοβενικό διασυνοριακό έργο με σκοπό τη συμβολή στην επιβίωση ενός είδους αλπικού λύγκα που απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση.

Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, η ΕΕ θα επενδύσει 40,2 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και έργα διακυβέρνησης και πληροφόρησης. Τα επιλεγμένα έργα υποστηρίζουν τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του LIFE θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της ανθεκτικότητας μίας από τις πλέον πολυσύχναστες πλωτές οδούς της Ευρώπης —των εκβολών του ποταμού Scheldt στο Βέλγιο—, στην ανάπτυξη εργαλείων για την πρόβλεψη φαινομένων αμμοθύελλας, και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας.

  • 59 έργα LIFE — Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν 134,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα χορηγήσει τα 73,0 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: τον αέρα, το περιβάλλον και την υγεία, την αποδοτική χρήση των πόρων, τα απόβλητα και το νερό. Μόνο τα 15 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν 37,9 εκατ. ευρώ, για να διευκολύνουν τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλικότερη οικονομία.
  • 39 έργα LIFE — Φύση και βιοποικιλότητα υποστηρίζουν την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη φύση, της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς και την εφαρμογή της ενωσιακής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα έως το 2020. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 135,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 90,9 εκατ. ευρώ.
  • 14 έργα LIFE — Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά θέματα. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 30,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 18 εκατ. ευρώ.
  • 12 έργα LIFE — Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα κινητοποιήσουν 42,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 20,6 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων δίνονται σε έργα που εμπίπτουν σε έξι θεματικούς τομείς, οι οποίοι είναι: η προσαρμογή που βασίζεται στο οικοσύστημα· η υγεία και η ευεξία· η προσαρμογή των ορεινών/νησιωτικών περιοχών, με έμφαση στον τομέα της γεωργίας· προσαρμογή/σχεδιασμός των αστικών περιοχών· εκτιμήσεις τρωτότητας / στρατηγικές προσαρμογής· και νερό (στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται η διαχείριση των πλημμυρών, οι παράκτιες περιοχές και η απερήμωση).
  • 9 έργα LIFE — Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό 25,7 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 13,6 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων δίνονται σε βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, σε τρεις θεματικούς τομείς: στη βιομηχανία· στη λογιστική απεικόνιση των αερίων θερμοκηπίου και στην υποβολή σχετικών εκθέσεων· και στη χρήση γης, τη γεωργία και τη δασοκομία.
  • 6 έργα LIFE — Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 10,4 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 6 εκατ. ευρώ.

αρμόδιος Eπίτροπος για θέματα περιβάλλοντος, θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας, κ. Καρμένου Βέλα προέβη στην εξής δήλωση: «Το πρόγραμμα LIFE, που διανύει το 25ο έτος του, εξακολουθεί να επενδύει σε καινοτόμα έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη φύση. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι το πρόγραμμα μετατρέπει τις τεχνολογίες που βρίσκονται κοντά στην αγορά σε νέες, πράσινες επιχειρήσεις.»

αρμόδιος Eπίτροπος για θέματα δράσης για το κλίμα και ενέργειας, κ. Μιγέλ Αρίας Κανιέτε πρόσθεσε τα εξής: «Η ιστορική συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή έχει φέρει νέα ώθηση σε κλιματολογικά έξυπνες επενδύσεις που συντελούνταν ήδη με ταχύτερο ρυθμό. Με τα έργα αυτά, χρησιμοποιούμε περιορισμένα δημόσια κονδύλια με καταλυτικό τρόπο: αποδεσμεύουμε ιδιωτική χρηματοδότηση για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και να εξασφαλίσουμε καθαρότερη ενέργεια στους πολίτες μας. Αυτού του είδους οι επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας, εάν θέλουμε να περάσουμε από τα ευχολόγια στην πράξη.»

Ιστορικό. Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4 500 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες, κινητοποιώντας 9 δισ. ευρώ και συνεισφέροντας 4 δισ. ευρώ για την προστασία του περιβάλλοντος και το κλίμα. Ανά πάσα στιγμή, περίπου

1 100 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα LIFE την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές και περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα για το περιβάλλον και ένα υποπρόγραμμα για τη δράση για το κλίμα.

 

 

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας