ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Άνοιξε επιδοτούμενη δράση επαγγελματικής κατάρτισης για δέκα χιλιάδες ανέργους ηλικίας 30 έως 40 ετών με χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος στους τομείς κατασκευών,... ΕΣΠΑ: 10.000 voucher για κατάρτιση σε κατασκευές, βιομηχανία, τουρισμό και υγεία

Της Ντίνας Καράτζιου/

Άνοιξε επιδοτούμενη δράση επαγγελματικής κατάρτισης για δέκα χιλιάδες ανέργους ηλικίας 30 έως 40 ετών με χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος στους τομείς κατασκευών, μεταποίησης, βιομηχανίας, τουρισμού & επισιτισμού, υγείας – πρόνοιας.  Όλες οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες.

Ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση «Συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»,  η οποία υλοποιείται από την Επιτελική Δομή του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σκοπός

Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω:

 •  απόκτησης ή/και επικαιροποίησης /αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι μεταποίησης/ βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας και τουρισμού και επισιτισμού
 • παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

Ποιους αφορά

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης, απευθύνεται  σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών
 • υγείας – πρόνοιας
 • τουρισμού και επισιτισμού.

Η δράση εστιάζει στη δημιουργία μιας δομημένης πορείας των ανέργων προς την αγορά εργασίας μέσω:

Κατάρτιση & εκπαίδευση

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής
 3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
 4. πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Τι χρηματοδοτείται

 Επιταγή Κατάρτισης (training voucher): Η δράση υλοποιείται  με το σύστημα των Επιταγών Κατάρτισης (training voucher), που προσφέρει τη δυνατότητα στους άμεσα
ωφελούμενους να λαμβάνουν υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης από τους παρόχους κατάρτισης–μέλη του Μητρώου Παρόχων της παρούσας, σύμφωνα με προκαθορισμένες μονάδες τιμολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών. Η αξία της επιταγής κατάρτισης, αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί στον πάροχο κατάρτισης για την παροχή προς τον ωφελούμενο υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων και περιλαμβάνει όλες ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για την παροχή των υπηρεσιών του και ιδίως το κόστος.

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο διακρίνεται σε επίδομα θεωρίας (200 ώρες Χ 5 ευρώ/ώρα = 1.000ευρώ) και επίδομα πρακτικής άσκησης (380 ώρες Χ 4 ευρώ /ώρα = 1.520 ευρώ), συνολικής αξίας 2.520 ευρώ.

Όροι και προϋποθέσεις

Άνεργοι Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων  έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1/10/1971 μέχρι και 31/12/1990. Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. κατά την Α΄συνεδρία συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.
 • . Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης

Τις υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής θα παρέχουν αδειοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης (Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2) που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Περίοδος υποβολής

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 23/12/2020 και θα διαρκέσει έως τη 1/2/2021 (ώρα 14:00)

Ο προϋπολογισμός  – ολοκλήρωση της δράσης

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 48.780.000 εκ  ευρώ.  Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Το  φυσικό της αντικείμενο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/3/2022 και το οικονομικό της, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Δείτε την πρόσκληση του προγράμματος εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας