ecopress
Εκδόθηκε υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο και τη δομή λειτουργίας, τα βήματα για νέες αιτήσεις και τη διαδικασία εγγραφής, αξιολόγησης αναθεώρησης και αναβάθμισης... ΦΕΚ: πως θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό μητρώο τεχνικών έργων και μελετών

Εκδόθηκε υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο και τη δομή λειτουργίας, τα βήματα για νέες αιτήσεις και τη διαδικασία εγγραφής, αξιολόγησης αναθεώρησης και αναβάθμισης των κατασκευαστικών και μελετητικών πτυχίων των εγγεγραμμάνων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Συντελε­στών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έρ­γων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).

Η απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ σε συνέχεια της απόφασης του ΟΠΣ ΜΗΤΕ αφορά στις «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελε­στών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έρ­γων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)».

Ολόκληρη η απόφαση

Ολόκληρη η απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου 2794 της 17ης  Μαΐου 2024) προβλέπει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 Ορισμός, Πεδίο Εφαρμογής

1.Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουρ­γείου Υποδομών και Μεταφορών λειτουργεί το Ολοκλη­ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) – Ηλεκτρονικό Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιω­τικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α’ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), εφεξής το Σύστημα, σύμ­φωνα με τα άρθρα 118 και 119 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) που περιλαμβάνει:

α) Το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνι­κών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε), όπως ορίζεται στις παρ. 6 και 9 του άρθρου 1 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112).

Ως Ηλεκτρονικό Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών και Έργων Παραχώρησης (ΜΗ.Τ.Ε.) νοείται το πληροφοριακό σύ­στημα, το οποίο αποτελεί μέρος του ΟΠΣ Μ.Η.Τ.Ε. και περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για να παρέχει πληροφόρηση για το σύνολο των φορέων που συμμε­τέχουν στην παραγωγή των Δημόσιων και Ιδιωτικών τεχνικών έργων, να υποστηρίζει την αρμόδια Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας Υποδομών στην άσκηση καθηκό­ντων και στην έκδοση πράξεων, που προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των μητρώων των Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων και έργων παραχώρησης με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. συμμορφώνεται με τις πολιτικές ασφα­λείας και διαχείρισης των δεδομένων, που ισχύουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πέραν των ανωτέρω το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. τηρεί όσα ορίζονται: α) στον ν. 4727/2020 (Α’ 184), β) στο Πλαί­σιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη­σης (ΠΗΔ), το οποίο κυρώθηκε με την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β’ 1301) απόφαση του Υφυ­πουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) στο π.δ. 25/2014 (Α’ 44), περί ηλε­κτρονικού αρχείου και ψηφιοποίησης εγγράφων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 106 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και δ) στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλο­φορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστα­σία Δεδομένων).

2.Το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., εφεξής το Σύστημα, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Κυβερνητικό Νέφος Δημο­σίου Τομέα (G-Cloud), περιλαμβάνει νέες σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία υποστήριξης της εφαρμογής διαδικασιών κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα τήρησης Μητρώων των εμπλεκομένων με­ρών στην παραγωγή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων με απώτερο στόχο τη βελτίωση και απλούστευση διαδικασιών εγγραφής, διαχείρισης και έκδοσης πιστοποιητικών ΜΗ.Τ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Υπο­δομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Συγκεκριμένα, επιτυγχάνεται

α) η βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας και η τυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών κατάρτισης και διαχείρισης των Μητρώων,

β) η προσαρμογή της λειτουργίας της Διεύθυνσης Μητρώων στις προβλέψεις των άρθρων 118 – 119 του ν. 4472/2017 και του π.δ. 71/2019, όπως ισχύει και η απλοποίηση των διαδικασιών εγγραφής στα Μητρώα και

γ) η διαχείριση όλων των διαδικασιών λειτουργίας των Μητρώων, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτη­μάτων εγγραφής και των συναφών τροποποιήσεων, της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και της ψηφιακής έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών.

Άρθρο 2 Δομή και Διαχείριση

1.Το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. αποτελείται από ένα σύνολο διακριτών υποσυστημάτων ή/και λειτουργιών. Στη Διαδικτυακή Πύλη του Συστήματος υπάρχει διακριτή περιοχή όσον αφορά στην πληροφόρηση και πρόσβαση σε υπηρεσί­ες του υποσυστήματος ΜΗ.Τ.Ε για τους εμπλεκόμενους στην έκδοση και διαχείριση πτυχίων ή/και στη δημιουρ­γία και διαχείριση ιδιωτικών και δημόσιων έργων, μελε­τών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ήτοι για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες Φορείς, οικονομικούς Φορείς, καθώς και τα ενδιαφερό- μενα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

2.Στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. περιλαμβάνονται τα εξής υποσυ­στήματα:

1-Υποσύστημα Μητρώου Φυσικών Προσώπων Παρα­γωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ), το οποίο ενσωμα­τώνει το Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) και το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.),

2 -Υποσύστημα Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έρ­γων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε), το οποίο ενσωματώνει α) το Μητρώο Με­λετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.),

β) το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έρ­γων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε),

γ) Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή­σεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),

δ) Μητρώο Εργο­ληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.),

ε) Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Δια­χείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε),

3 -Υποσύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων και Εμπει­ρίας,

4  -Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών, Ρόλων και Δι­καιωμάτων Πρόσβασης,

5 – Υποσύστημα Διαχείρισης Κριτηρίων Επάρκειας Κατάταξης – Αναβάθμισης,

6 – Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης (Portal).

3.Διαχειριστής του συστήματος ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. που περι­γράφεται με την παρούσα, είναι η Διεύθυνση Μητρώων (Δ24) της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδο­μών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εφεξής «Διεύθυνση Μητρώων (Δ24)».

Άρθρο 3 Αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία ΟΠΣ MH.T.E.

1.Ο Διαχειριστής του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., μεριμνά για τη δι­αχείριση και την υποστήριξη της καλής λειτουργίας του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις πολιτικές ασφαλείας και διαχείρισης των δεδομένων, που ισχύουν στο Υπουρ­γείο Υποδομών και Μεταφορών, και ιδίως για την αδιά­λειπτη και ορθή λειτουργία του που εξασφαλίζεται από:

α) Τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., η οποία βασίζεται σε αρχές και τεχνικές που διασφαλί­ζουν την υψηλή διαθεσιμότητά του μέσω του πλεονα­σμού υλικού και λογισμικού,

β) τη λήψη μέτρων και την εκτέλεση ενεργειών για την πρόληψη τεχνικών δυσχερειών στο πλαίσιο της εν- δεικνυόμενης, από τον κατασκευαστή, συντήρησης του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.,

γ) την παρακολούθηση του υποσυστήματος και την εφαρμογή ενδεχόμενων αναγκαίων προληπτικών ή/και διορθωτικών ενεργειών όταν αυτό απαιτείται,

δ) τη λειτουργία γραφείου υποστήριξης για την δι­αχείριση, την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών του ΟΠΣ ΜΗΤ.Ε.

2.Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τον Διαχειριστή του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. Λαμβάνοντας υπόψη την πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο Διαχειριστής του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. ρυθμίζει με αιτιολογη­μένη απόφασή του, τα της εξακολούθησης των διαδι­κασιών που επηρεάστηκαν κατά το χρονικό διάστημα της δυσλειτουργίας του συστήματος με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 4 Δικαιώματα χρήσης και τρόπος πρόσβασης στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.

1.Στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. εφαρμόζονται οι πολιτικές ασφα­λείας και διαχείρισης των δεδομένων, που ισχύουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

2.Για την είσοδο στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. φυσικών και νο­μικών προσώπων απαιτούνται οι κωδικοί TAXIS των φυσικών και νομικών προσώπων. Για την είσοδο στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. των χρηστών του Διαχειριστή του συστή­ματος, απαιτούνται οι κωδικοί δημόσιας διοίκησης. Το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με

την απόδοση διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες χρηστών από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος διαχείρισης χρηστών, ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης ως κατωτέρω:

2.1  Υπερδιαχειριστής ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.:

Ως Υπερδιαχειριστής του συστήματος ορίζονται στελέ­χη της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24) και έχουν πρόσβαση σε όλες τις προσφερόμενες λειτουργίες του συστήματος.

2.2 Χρήστες της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24):

Πρόκειται για στελέχη της Διεύθυνση Μητρώων (Δ24) με αρμοδιότητα τη διεκπεραίωση αιτήσεων και αποδί­δονται σε αυτούς συγκεκριμένοι ρόλοι σύμφωνα με την φύση των αρμοδιοτήτων τους εντός της Υπηρεσίας (Δι­ευθυντής, Τμηματάρχης, Αξιολογητής κ.λπ.).

2.3 Φυσικά Πρόσωπα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν την εγγραφή τους στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τε­χνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) και υπάρχοντα μέλη του μητρώου. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστη­μονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλε­σης, συντήρησης και λειτουργίας τους.

2.4 Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα: Πρόκειται για τις νομικές οντότητες που επιθυμούν την εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) και υπάρχοντα μέλη του μητρώου. Αφορά σε ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα και αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονι­κών υπηρεσιών συμβούλου δημοσίων και ιδιωτικών έρ­γων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς.

2.5 Πιστοποιημένοι Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και χρήστες αυτών:

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ιδιωτικούς και δημό­σιους (αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, όπως ορίζονται στον ν. 4412/2016 και στον ν. 4413/2016,) που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές διαδικασίες δημιουργίας/διαχείρισης έργων και καταχώρησης στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε εμπειρίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν απασχοληθεί στο εκάστοτε έργο αρμοδιότητάς τους. Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός Φορέας έχει δικαίωμα επε­ξεργασίας μόνο στα καταχωρηθέντα από τον ίδιο έργα.

3.Πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη:

Η Διαδικτυακή Πύλη είναι προσβάσιμη από το κοινό χωρίς τη χρήση ταυτοποίησης. Ιδιώτες, επιχειρήσεις και άλλοι Φορείς δύνανται να έχουν πρόσβαση αποκλειστι­κά και μόνο στις ιστοσελίδες της Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος, ώστε να λάβουν την απαραίτητη πλη­ροφόρηση για τη χρήση του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε..

Άρθρο 5 Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Διαδικασιών

Το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. υποστηρίζει ηλεκτρονικές διαδικα­σίες εγγραφής στο μητρώο τεχνικών έργων, έκδοσης και αναθεώρησης πτυχίων, διαχείρισης αιτήσεων των εγγεγραμμένων μελών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Συ­ντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών και Έργων Παραχώρησης (ΜΗ.Τ.Ε.) και δια­χείρισης έργων.

1.Μέσω του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. ιδίως:

Α. Χρήστες της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δύνανται να: α. αξιολογούν ηλεκτρονικές αιτήσεις φυσικών και νο­μικών οντοτήτων που επιθυμούν να εγγραφούν ή εί­ναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο τεχνικών έργων, β. εκδίδουν και χορηγούν βεβαιώσεις μέσα από το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., και αφότου έχει προηγηθεί η συλλογή, ο έλεγχος, η επαλήθευση και η αξιολόγηση των καταχωρημένων στοιχείων, γ. να προβαίνουν σε απαραίτητες ενέργειες επεξεργασίας και διαχείρισης των εγγεγραμμένων με­λών του μητρώου, έπειτα από αξιολόγηση αίτησης ή με δική τους πρωτοβουλία, ιδίως στις περιπτώσεις τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης, επανάκρισης, πειθαρχικής διαδικασίας.

Β. Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΗ.Τ.Ε. ή που αιτούνται την ένταξη στο μητρώο τεχνι­κών έργων, δύνανται να: α. αιτηθούν την εγγραφή τους σε κάποιο από τα μητρώα τεχνικών έργων, β. αιτηθούν την αναθεώρηση/αναβάθμιση του πτυχίου τους και την κατάταξη τους στο εκάστοτε μητρώο, γ. υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις για την κατάταξη/αναβάθμιση/ διαγραφή τους ή αίτηση γενικής φύσεως.

Γ. Δημόσιοι και ιδιωτικοί Φορείς:

α. Δύνανται να προ­βαίνουν σε καταχώρηση νέου έργου και απόδοση εμπει­ρίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο έργο αυτό.

β. Επεξεργάζονται καταχωρημένα έργα εντός του συστήματος.

2.Μετά την έγκριση των αιτήσεων από τα αρμόδια μέλη της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24), αναρτώνται μέσω του συστήματος σε ηλεκτρονική μορφή τα πτυχία/βεβαιώσεις.

Άρθρο 6 Διαδικασία Εγγραφής στο ΜΗ.Τ.Ε.

1.Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν την κατάταξή τους στο μητρώο τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο αντίστοιχο υποσύστη­μα του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε..

1.1 Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τε­χνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστη­μονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης.

1.1.1 Στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. εγγράφονται Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπι­στημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε., φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύ­ματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του οικείου επιμελητήριου ή επαγγελματικού συλλό­γου, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατο­τεχνικό προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Υπο­δομών και Μεταφορών, πέραν των ανωτέρω, δύναται να προστίθενται στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., συγκεκριμένα επαγ­γέλματα και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα των κα­τασκευών. Η εγγραφή στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. διενεργείται ύστερα από αίτηση του εν­διαφερομένου σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο π.δ. 71/2019 (Α’ 112), ως εξής:

α. Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)

β. Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.).

1.1.2 Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ) διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. προς τη Διεύθυνση Μη­τρώων (Δ24) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος ζητεί την κατάταξή του σε όσες κατηγορίες μελετών αιτείται, καθώς και στην αντίστοιχη βαθμίδα κατά κατηγορία, βάσει των επαγγελματικών του δικαιωμάτων κατά τις κείμενες διατάξεις. Γ ια την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα στις βαθμίδες Α’, Β’ και Γ’, εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Η αίτηση εγ­γραφής συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112).

1.1.3 Η εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) γίνεται με αίτηση του ενδιαφερόμενου στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. προς τη Διεύθυνση Μητρώων (Δ24) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία ζητά την κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων ή εξειδικευμένες εργασίες και στην αντίστοιχη βαθμίδα σε κάθε κατηγορία. Με την αίτηση υποβάλλο­νται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 12 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112).

1.1.4 Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε κάθε ένα από τα δύο μητρώα φυσικών προσώπων τεχνικών έρ­γων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) ακολουθεί την προβλεπόμενη από το σύστημα ροή αξιολόγησης. Αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης με θετική απόφαση, παράγεται από το σύστημα συνοδευτική βεβαίωση εγγραφής η οποία είναι διαθέσιμη στον ηλεκτρονικό φάκελο μέλους του εκάστοτε φυσικού προσώπου.

1.2 Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσι­ών συμβούλου δημοσίων και ιδιωτικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων πα­ραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς.

1.2.1   Η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) διενεργείται ύστερα από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου της εκάστοτε επιχείρησης στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και κατόπιν κατάθεσης των δικαιολογητικών που ορίζονται ρητά στο π.δ. 71/2019 (Α’ 112). Το ΜΗ.Ε.Τ.Ε. περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους μητρώα:

Α. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων.

Α.1 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε).

Α.2 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.).

Β. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

Β.1 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε.).

Β.2 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.).

Γ. Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Δι­αχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε.)

1.2.2 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εκάστοτε επιχείρησης για κάθε ένα από τα επιμέρους μητρώα του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. καλούνται αρχικά να συμπληρώσουν την φόρμα «Δή­λωση Στοιχείων Επιχείρησης» που είναι διαθέσιμη στο κεντρικό μενού του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε..

1.2.3 Η εγγραφή και κατάταξη των μελετητικών επιχει­ρήσεων στα Τμήματα Ι και II του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε., γίνεται με αίτησή τους στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., συμπληρώνοντας τα στοι­χεία και προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζει το άρθρο 28 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112). Οι Μελετητικές Επιχειρήσεις εγγράφονται και κατατάσσονται με αίτη­ση τους σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών της περ. 15) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, σε συγκεκριμένη τάξη, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 27 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112).

1.2.4  Η εγγραφή και κατάταξη των μελετητικών επι­χειρήσεων στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε γίνεται με αίτησή τους στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., συμπληρώνοντας τα στοιχεία και προσκο­μίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζει το άρθρο 36 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112). Οι Μελετητικές Επιχειρήσεις κατα­τάσσονται με αίτησή τους σε μία σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες μελετών της περ. 15) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112). Η εγγραφή στο ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε. δεν περιλαμβάνει επιμέρους τμήματα και τάξεις.

1.2.5  Η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επι­χειρήσεων στα Τμήματα Ι και II του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., γίνεται με αίτησή τους στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., συμπληρώνοντας τα στοιχεία και προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτωση στα άρθρα 45, 57 και 62 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112). Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγράφονται και κατατάσσονται με αίτηση τους σε συ­γκεκριμένη τάξη, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 48 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112), σε μία ή περισσότερες κατη­γορίες έργων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 45 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112) και στις εξειδικευμένες εργασίες του άρθρου 55 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112).

1.2.6 Η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε., γίνεται με αίτησή τους στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., συμπληρώνοντας τα στοιχεία και προ­σκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζει το άρθρο 68 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112). Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγράφονται και κατατάσσονται με αίτησή τους σε μία ή περισσότερες από τις κύριες κατηγορίες έργων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 66 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112). Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε. δεν περιλαμβάνει επιμέρους τμήματα και τάξεις.

1.2.7 Η εγγραφή και κατάταξη των νομικών προσώ­πων στα Τμήματα Ι και II του ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε., γίνεται με αίτησή τους στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., συμπληρώνοντας τα στοι­χεία και προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που ορίζει το άρθρο 77 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112). Οι Επιχειρήσεις εγγράφονται και κατατάσσονται με αίτησή τους σε συ­γκεκριμένη τάξη, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 74 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112). Η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. δεν περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες έργων.

1.2.8 Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε κάθε ένα από τα επιμέρους μητρώα επιχειρήσεων τεχνικών έρ­γων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) ακολουθεί την προβλεπόμενη από το σύστημα ροή αξιολόγησης. Αφότου ολοκληρωθεί η δι­αδικασία αξιολόγησης με θετική απόφαση, παράγεται από το σύστημα συνοδευτική βεβαίωση εγγραφής η οποία είναι διαθέσιμη στον ηλεκτρονικό φάκελο μέλους του εκάστοτε νόμιμου εκπροσώπου.

Άρθρο 7 Ηλεκτρονική Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

1.Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., στις προθεσμίες που ορίζονται στο π.δ. 71/2019 (Α’ 112). Τα στοιχεία συμπληρώνονται στα διαθέσιμα πεδία εντός των ηλεκτρονικών αιτήσε­ων. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την υποβολή της κάθε αίτησης καταχωρίζονται σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων. Ειδικότερα, γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφρα­γίδα. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρο­νικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille, β) είτε του άρθρου 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλε­κτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, γ) είτε του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) περί εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη­σης (gov.gr), ο οποίος στη συνέχεια δύναται να ταυτο- ποιηθεί από τον Διαχειριστή του, δ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής- επικύρωσης των αντιγράφων, ε) είτε της παρ. 8 του άρ­θρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

2.Έλεγχος πληρότητας

Κατά την συστημική υποβολή της αίτησης το σύ­στημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της πληρότητας της αίτησης σε σχέση με τα, κατά περίπτωση, υποβληθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Αίτησης, λοιπά έγγραφα) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν επιτυχείς η αίτηση υποβάλλεται στο σύστημα. Διαφορετικά το σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα με σχετικό μήνυμα σφάλματος προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης.

3.Αναγνώριση Εμπειρίας

Εφόσον απαιτείται από το είδος της αίτησης ο αιτών καλείται να επιλέξει εμπειρία που θα συσχετίσει με την αίτηση την οποία επιθυμεί να υποβάλλει. Η συσχέτιση επιτυγχάνεται χάρη στη διαλειτουργικότητα μεταξύ του υποσυστήματος του κάθε μητρώου και του υποσυστή­ματος διαχείρισης τεχνικών έργων και εμπειρίας.

4.Ακύρωση Αίτησης

Οι αιτούντες δύνανται να ακυρώσουν την υποβλη- θείσα αίτηση, πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτής. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, η ακύρω­ση αίτησης είναι εφικτή για περιορισμένο διάστημα αφότου έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

Άρθρο 8 Ηλεκτρονική Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων

1.Συστημική αποτύπωση μελών διαδικασίας αξιο­λόγησης

1.1 Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Μητρώων, ο Τμημα- τάρχης του εκάστοτε μητρώου, τα στελέχη των μητρώ­ων με ρόλο Αξιολογητή της Διεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διορισμένα μέλη με ρόλο γραμματέα της εκάστοτε γνωμοδοτικής επιτροπής, αποτελούν τους επιχειρησιακούς ρόλους του εν λόγω συστήματος που διεκπεραιώνουν την αξιολό­γηση των αιτήσεων.

1.2 Τα δικαιώματα του εκάστοτε χρήστη προσδιορί­ζονται αυτόματα από το σύστημα με την απόδοση συ­γκεκριμένου ρόλου από τον Υπερδιαχειριστή στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.. Εφόσον γίνει η απόδοση ρόλου, η διεπαφή και οι ενέργειες που δύναται να κάνει ο κάθε χρήστης ρυθ­μίζονται αυτόματα από το σύστημα.

2.Συστημική αποτύπωση διαδικασίας αξιολόγησης αίτησης

2.1 Μετά την υποβολή της αίτησης από το εκάστοτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η αίτηση εισέρχεται στην προβλεπόμενη ροή αξιολόγησης. Ο χρήστης με ρόλο Διευθυντή αρχικά επικυρώνει συστημικά την αίτηση, ώστε να συνεχίσει η διερεύνηση των στοιχείων και δι- καιολογητικών από τον Τμηματάρχη.

2.2 Ο Τμηματάρχης καλείται να επιλέξει συγκεκριμένο Αξιολογητή που θα διερευνήσει περαιτέρω την αίτηση.

2.3 Ο Αξιολογητής στον οποίο έχει αποδοθεί η αίτηση αναλαμβάνει να αποφανθεί για την πληρότητα των δικαι- ολογητικών και την καταλληλόλητα των στοιχείων που έχει υποβάλει ο αιτών. Ο Αξιολογητής προτείνει συστη­μικά την τάξη/βαθμίδα για κάθε επιμέρους αιτούμενη κατηγορία που κρίνει κατάλληλη, ή εάν η αίτηση είναι άλλης φύσεως επιστρέφει τον έλεγχο στον Τμηματάρχη ώστε να προβεί και εκείνος στους προβλεπόμενους ελέγ­χους. Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών ο Αξιολο­γητής δύναται να επιστρέψει την αίτηση στον αιτούντα ώστε να μεριμνήσει για τη συμπλήρωσή τους.

2.4 Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται από τον Τμηματάρχη και τον Διευθυντή.

2.5 Στη συνέχεια, ο χρήστης με ρόλο Γραμματέα Γνω­μοδοτικής Επιτροπής και εφόσον ολοκληρωθεί η ημε­ρήσια διάταξη και πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, επι­συνάπτει τα πρακτικά αυτής, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση της επιτροπής για την εκάστοτε αίτηση.

2.6 Ο Αξιολογητής του συστήματος καλείται να επι­συνάψει ηλεκτρονικά στο σύστημα την απόφαση του Υπουργού και να ολοκληρώσει την αίτηση.

2.7 Το πτυχίο εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.

3.Στις περιπτώσεις αιτήσεων εγγραφής και αναθεώρη­σης, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα την πρόταση αξι­ολόγησης προς διευκόλυνση των υπηρεσιακών μελών, σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια επάρκειας και κατάταξης.

Άρθρο 9 Επικοινωνία και Διακίνηση Εγγράφων

1.Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακί­νησης εγγράφων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. κατά περίπτωση, με:

α. Την κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύμα­τα δια της λειτουργικότητας των πεδίων «Σχόλια» και «Τεκμηρίωση Εισήγησης» της εκάστοτε ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης αίτησης.

β. Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τους χρήστες της Διεύθυνσης Μητρώων Δ24 στον εκάστοτε ηλεκτρο­νικό χώρο που δίνεται δυνατότητα επισύναψης αρχείου.

γ. Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους αιτού­ντες που αποτελούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα στον εκάστοτε ηλεκτρονικό χώρο που υπάρχει διαθέσιμος στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Σε κάθε αίτηση υπάρχει εστι­ασμένος χώρος επισύναψης δικαιολογητικών από τον αιτούντα. Τα υπηρεσιακά μέλη μπορούν να κάνουν λήψη των αρχείων αυτών.

δ. Την ανάρτηση ανακοινώσεων από τα επιχειρησιακά μέλη προς ενημέρωση των όλων των χρηστών του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε..

Άρθρο 10 Ηλεκτρονική Διαδικασία Αναθεώρησης

1.Στο πλαίσιο τήρησης του μητρώου επιχειρήσεων τεχνικών έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.), το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. υποστηρί­ζει διαδικασίες τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης για κάθε επιμέρους μητρώο του ΜΗ.Ε.Τ.Ε..

1.1 Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της Υπη­ρεσίας:

Η Υπηρεσία τήρησης του εκάστοτε μητρώου που υπά­γεται στο ΜΗ.Ε.Τ.Ε. μπορεί να ενεργήσει, οποτεδήποτε, έκτακτη αναθεώρηση και, συνακολούθως, την έγγραφη και την κατάταξή της επιχείρησης, υποβιβάζοντάς την από την τάξη εγγραφής της, εάν συντρέχει περίπτωση. Αρμόδιοι χρήστες της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24), με ρόλο Αξιολογητή στην Υπηρεσία δύνανται να εκκινή­σουν τη διαδικασία μέσω του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε., συμπληρώνο­ντας και υποβάλλοντας την αντίστοιχη αίτηση έκτακτης αναθεώρησης.

1.2 Τακτική και έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία του Νόμιμου Εκπροσώπου Επιχείρησης:

1.2.1      Για την αναθεώρηση, ήτοι την κατάταξη σε ανώ­τερη ή κατώτερη τάξη, υποβάλλεται αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις σχετικές πα­ραγράφους των κεφαλαίων Α, Β’, Γ, Δ’, Ε’ του π.δ. 71/2019 (Α’ 112) που αφορούν τις αιτούμενες μεταβολές.

1.2.2      Η τακτική ή η έκτακτη αναθεώρηση μπορεί να συνδυασθεί με μεταβολή στην τάξη για την οποία είχε εγκριθεί στο παρελθόν η εγγραφή και κατάταξη της επι­χείρησης. Η επιλογή της αίτησης από τον νόμιμο εκπρό­σωπό σχετίζεται με τις αιτούμενες μεταβολές και για την αξιολόγηση της αίτησης ακολουθείται η προβλεπόμενη ροή, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 11 Ηλεκτρονική Διαδικασία Αναβάθμισης

Στο πλαίσιο τήρησης του Μητρώου Φυσικών Προσώ­πων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ), το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. υποστηρίζει διαδικασία αναβάθμισης για τα φυ­σικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα επιμέρους μητρώα. Η εγγραφή σε επιπλέον κατηγορίες (επέκταση σε άλλες κατηγορίες) και η εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθ­μίδα ανά κατηγορία, γίνεται ύστερα από αίτηση του εν- διαφερόμενου φυσικού προσώπου στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. που συνοδεύεται από τα σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν το βάσιμο της αναβάθμισης ή επέκτασης σε άλλες κατηγορίες.

Άρθρο 12 Ηλεκτρονική Διαδικασία Διαγραφής

1.Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιμέρους μητρώων που ανήκουν στο ΜΗ.Τ.Ε., δίνεται δυνατότη­τα διαγραφής φυσικών και νομικών προσώπων από το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε..

2.Στο πλαίσιο τήρησης του Μητρώου Φυσικών Προ­σώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ), τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν είτε στο Μ.Ε.Μ., είτε στο Μ.Ε.Κ. δύνανται να διαγράφονται από το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. και να ακυρώνεται το πτυχίο τους, προσωρινά μεν λόγω επιβολής σχετικής πειθαρχικής ποινής, ή εκουσίως μετά από αίτησή τους, από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο προβλέπεται στη σχετική απόφαση, οριστικά δε στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 20 του π.δ. 71/2019 (Α’ 112).

3.Στο πλαίσιο τήρησης του μητρώου επιχειρήσεων τεχνικών έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.), οι εγγεγραμμένες επιχειρή­σεις δύνανται να διαγράφονται από το εκάστοτε μητρώο, προσωρινά μεν σε περίπτωση επιβολής σχετικής πειθαρ­χικής ποινής από τα αρμόδια όργανα και για όσο χρόνο διαρκεί η έκτιση της ποινής, οριστικά δε λόγω επιβολής της ποινής της οριστικής διαγραφής, ή λόγω πτώχευσης ή άλλης αναλόγου καταστάσεως ή και εκουσίως, κατόπιν αιτήσεώς τους.

3.1 Σε περίπτωση εκούσιας διαγραφής, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, εκκινεί αίτηση διαγραφής στο αντίστοιχο υποσύστημα του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.. Στην αίτηση αναγράφο­νται τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, νομική μορφή, Αριθμός Φορολογικού μητρώου, αρμόδια Διεύ­θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Αριθμός μητρώου) και ο λόγος της διαγραφής και αναρτάται το πιστοποιη­τικό εγγραφής και κατάταξης της Επιχείρησης.

3.2 Με την έκδοση της απόφασης οριστικής διαγρα­φής της Επιχείρησης αποδεσμεύονται αυτοδικαίως τα δεσμευμένα σε αυτήν ατομικά πτυχία. Σε περίπτωση προσωρινής διαγραφής, τα ατομικά πτυχία των στελε­χών αποδεσμεύονται αυτοδικαίως, εκτός αν οι κάτοχοι τους δηλώσουν στην Υπηρεσία ότι επιθυμούν την πα­ραμονή τους στην Επιχείρηση.

Άρθρο 13 Ηλεκτρονική Καταχώρηση και Διαχείριση Έργων

Οι σχετικές διαδικασίες, που αφορούν την εν γένει τήρηση των μητρώων, την καταχώριση των ενδιαφε­ρομένων στα αντίστοιχα μητρώα, την παρακολούθη­ση των μεταβολών τους και την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων εγγραφής και πιστοποιητικών, αποτελούν βασική συνιστώσα της εύρυθμης και αξιόπιστης λειτουρ­γίας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων και σημαντικό στοιχείο της ρύθμισης της σχετικής αγοράς, που εμπλέκει ένα πολύ μεγάλο αριθμό οικονομικών φο­ρέων. Επιπλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 118 – 119 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και του π.δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)» (Α’ 112) επανακαθορίζονται οι προ­ϋποθέσεις και διαδικασίες εγγραφής οικονομικών φορέ­ων στα προαναφερθέντα Μητρώα. Για την ολοκληρωμέ­νη απόδοση εμπειρίας που αποσκοπεί στις παραπάνω δραστηριότητες της Διεύθυνσης Μητρώων, οι πιστοποι­ημένοι δημόσιοι και ιδιωτικοί Φορείς καλούνται να δημι­ουργούν και να επεξεργάζονται εντός του συστήματος έργα κατασκευαστικού ή μελετητικού ενδιαφέροντος από δημόσιους ή ιδιωτικούς Φορείς. Η διαδικασία κα- ταχώρησης/ανανέωσης γίνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα πεδία και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Άρθρο 14 Διαλειτουργικότητα

Το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα φορέων, ειδικά δε για τα πληροφοριακά συστήματα φο­ρέων του Δημοσίου τομέα, μέσω του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σύμφωνα με το Παράρ­τημα II της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301) και στις σχετικές διατάξεις περί διαλειτουργικότητας του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Έως την ολο­κλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. με τρίτα πληροφοριακά συστήματα, τα δικαιολο­γητικά που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, υπο­βάλλονται από τους πιστοποιημένους χρήστες σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας, εκτός αν αναζητούνται αυτεπάγγελτα δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας.

Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση των ΜΗ.Τ.Ε. της παρούσας και ειδικότερα για τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που τη­ρούνται σε αυτά, προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής, χρήσης πληροφοριών και δεδομένων μέσω διασύνδε­σης της εφαρμογής των ΜΗ.Τ.Ε. με κάθε άλλο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα. Υποχρεωτικά, το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. διαλειτουργεί, για την άντληση αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου και εξερχομένου εγγράφου, με το Σύστη­μα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) «ΙΡΙ­ΔΑ» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τις διαδικασίες που περιγράφονται στα άρθρα 7, 8, 10 και 11 της παρούσας.

Άρθρο 15 Πειθαρχικές Ποινές

1.Οι εγγεγραμμένοι στα ΜΗ.ΤΕ. της παρούσας, φυσικά και νομικά πρόσωπα υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο, για κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη ανα­φορικά με τη διαδικασία ανάληψης και ανάληψη δημοσί­ου έργου ή μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συ­ναφών επιστημονικών υπηρεσιών και για ασυμβίβαστη συμπεριφορά με την εργολαβική και μελετητική τους ιδιότητα, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, για την οποία επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις.

2.Οι επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές καταχωρούνται στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. και είναι διαθέσιμες στον φάκελο μέ­λους του εκάστοτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Τα αρμόδια μέλη της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24) δύνανται να επεξεργάζονται και να προσθέτουν οποιαδήποτε πλη­ροφορία αφορά στις πειθαρχικές ποινές.

Άρθρο 16 Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού και διαφύλαξη εμπιστευτικότητας

1.Στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. τα θέματα ασφαλείας και προστασί­ας των προσωπικών δεδομένων αντιμετωπίζονται σύμ­φωνα με τα οριζόμενα α) στις παρ. 11 και 13 του Παραρ­τήματος Ι της υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β’ 1301), β) στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε­ξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και στον ν. 4624/2019 (Α’ 137) για την προστασία των φυ­σικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γ) στις σχετικές διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ (GDPR) που απορρέουν από τις δια­τάξεις του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού», του άρθρου 32 «Ασφάλεια επεξεργασίας», του άρθρου 28 «Εκτελών την επεξεργασία» καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων (άρθρα 12 έως 20 του ΓΚΠΔ).

3.Οι διαχειριστές αρμόδιοι υπάλληλοι κατά την τήρη­ση και επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στα ηλεκτρονικά μητρώα της παρούσας, υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των πληρο­φοριών που καταχωρούνται σε αυτά.

Άρθρο 17 Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη­μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2024

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο ΦΕΚ ΕΔΩ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας