Του Αργύρη Δεμερτζή/ «Μηχανικό-πολυμηχάνημα»,  με σπουδές, πιστοποιήσεις και ικανότητες όλων των τεχνικών ειδικοτήτων του Πολυτεχνείου,  για να αναλάβει μεταξύ πολλών άλλων τη διαχείριση αξιοποίησης,... ΓΑΙΑΟΣΕ: «διαγωνισμός  παρωδία» για «μηχανικό-πολυμηχάνημα»!

Του Αργύρη Δεμερτζή/

«Μηχανικό-πολυμηχάνημα»,  με σπουδές, πιστοποιήσεις και ικανότητες όλων των τεχνικών ειδικοτήτων του Πολυτεχνείου,  για να αναλάβει μεταξύ πολλών άλλων τη διαχείριση αξιοποίησης, την ενεργειακή αναβάθμιση, τον στατικό έλεγχο μέχρι και την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών της ακίνητης περιουσίας της  ζητάει η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Ο  διαγωνισμός της ΓΑΙΑΟΣΕ έχει ξεσηκώσει το ενδιαφέρον και πολλά και ποικίλα σχόλια του τεχνικού κόσμου, λόγω των πολλών και ειδικών όρων και απαιτήσεων,  που καταγράφονται στη σχετική προκήρυξη  του με τίτλο:  «Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού) υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ στη Βόρεια Ελλάδα».

Αναμένεται με ενδιαφέρον ποια θα είναι η κατάληξη του διαγωνισμού, ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/02/2020 και ώρα 14: 00.

«Πιο φωτογραφία πεθαίνεις…»

Στο μεταξύ από έγκυρους  τεχνικούς παράγοντες ο συγκεκριμένος διαγωνισμός  χαρακτηρίζεται από «άστοχος και εκτός πραγματικότητας» έως «προκλητικά φωτογραφικός» και σε κάθε περίπτωση «διαγωνισμός παρωδία».

Οι ίδιοι παράγοντες σχολιάζουν σκωπτικά ότι « η ΓΑΙΑΟΣΕ θέλει τόσο ικανό και έμπειρο, που μεταξύ των δεκάδων πιστοποιήσεων που  απαιτεί, ο υποψήφιος  προς πρόσληψη μηχανικός, μεταξύ των άλλων, θα πρέπει «να είναι συμβατός με τη κουλτούρα της εταιρίας», «να έχει υπηρετήσει δυο χρόνια σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ με αντικείμενο διαχείριση ακινήτων», «να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εκμετάλλευσης  και επίβλεψης εργασιών ανακατασκευής -επισκευής ακινήτων του ΟΣΕ … να…….. να …….. να ….». Όλα αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια πρόσληψης έναντι του σεβαστού ποσού των 70000 ευρώ.  Πιο φωτογραφία πεθαίνεις ……» και διερωτώνται:

-«Αλήθεια τι λέει για όλα αυτά η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων και ο αρμόδιος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών;”

Το αντικείμενο της σύμβασης

Σύμφωνα με τη προκήρυξη η συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης έχεις ως ακολούθως:

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η «Παροχή Υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη (Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού) προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ στη Βόρεια Ελλάδα (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και τμήμα της Θεσσαλίας μέχρι τον Πλαταμώνα)».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα εξής:

 • Σχεδιασμός αξιοποίησης/ ανάπτυξης ακινήτων (διενέργεια διαγωνισμού, επικοινωνία με διαγωνιζόμενους, σύμβαση και παρακολούθηση υλοποίησης αυτής, διαχείριση σύμβασης)
 • Διαχείριση συμβάσεων μισθώσεων ακινήτων (προετοιμασία διαγωνισμών για μίσθωση ακινήτων, κατάρτιση και διαχείριση ιδιωτικών συμφωνητικών εκμίσθωσης, παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων και διαχείριση τεχνικών έργων που σχετίζονται με αυτές)
 • Έλεγχος στατικών μελετών και παραλαβή σχετικών εργασιών για τα ακίνητα που διαχειρίζεται η εταιρεία
 • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας/οικονομοτεχνικών μελετών.
 • Σύνταξη μελετών οικοδομικής αδειοδότησης/έκδοση οικοδομικών αδειών και υπαγωγή ακινήτων στο νόμο περί αυθαιρέτων
 • Γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων εκτίμησης καθορισμού τιμής μονάδας απαλλοτριωμένων ακινήτων για δικαστικές υποθέσεις
 • Επιβλέψεις εργασιών συντήρησης – ανακατασκευής – επισκευής των ακινήτων που διαχειρίζεται η εταιρεία
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση του Μητρώου ακινήτων της εταιρείας
 • Εμπειρία στην αξιολόγηση εκτιμήσεων ακινήτων – σύνταξη τεχνικών εκθέσεων αποτίμησης αξίας ακινήτων
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων, πραγματογνωμοσυνών
 • Γνώση νομοθεσίας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων

-«Ο Οικονομικός φορέας που θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό θα παρέχει τις υπηρεσίες στη ΓΑΙΑΟΣΕ στη Βόρεια Ελλάδα και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εταιρεία απαιτείται να διαθέσει για αποκλειστική εργασία στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ένα εξειδικευμένο στέλεχος, το οποίο θα πληροί όλα τα απαραίτητα της προκήρυξης για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, το οποίο και θα αξιολογηθεί κατά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του».

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Σύμφωνα με την προκήρυξη, όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλ. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (το στέλεχος που θα διαθέσει η εταιρεία) απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν:

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΤΕΕ, μέλος ΤΕΕ
 • Τίτλο ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων
 • Πτυχίο Μελετητή Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το ισχύον ΠΔ 138/2009
 • Τουλάχιστον 10 έτη αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχετικό με την παρούσα διακήρυξη αντικείμενο, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 2 έτη σε εταιρία διαχείρισης ακινήτων του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου τομέα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.,ΔΕΚΟ)
 • Εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων
 • Γνώση και χρήση λογισμικού προγράμματος GIS για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (προφορική & γραπτή επικοινωνία) επιπέδου τουλάχιστον Β2

Θα συνεκτιμηθούν ιδιαιτέρως :

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εκμετάλλευσης και επίβλεψης εργασιών ανακατασκευής – επισκευής ακινήτων του ΟΣΕ
 • Γνώση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας
 • Επαγγελματική πιστοποίηση εκτίμησης ακινήτων και εγγραφή στους καταλόγους του Υπουργείου Οικονομικών.

Πως θα γίνει η αξιολόγηση

Σύμφωνα με την προκήρυξη η επιλογή θα γίνει με βάση τα προσόντα (βαρύτητα 30%),  την εμπειρία (βαρύτητα 50%) και συνέντευξη (βαρύτητα 20%). Ειδικότερα για την αξιολόγηση διατυπώνονται τα εξής:

Προσόντα (βαρύτητα 30%)

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο
 • Επίπεδο γνώσης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (προφορική & γραπτή επικοινωνία) επιπέδου τουλάχιστον Β2
 • Γνώση και χρήση λογισμικού προγράμματος GIS για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας
 • Γνώση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας
 • Επαγγελματική πιστοποίηση στις εκτιμήσεις ακινήτων και εγγραφή στους καταλόγους του Υπουργείου Οικονομικών

Εμπειρία (βαρύτητα 50%)

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελέτες βιωσιμότητας/οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην προετοιμασία διαγωνισμών για μίσθωση ακινήτων, στην κατάρτιση και παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων και στην διαχείριση τεχνικών έργων που σχετίζονται με αυτές (πχ. εργασίες συντήρησης, κτλ.), σε εταιρίες που ανήκουν στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) και ασχολούνται με τη διαχείριση ακινήτων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη Τεχνικών εκθέσεων εκτίμησης καθορισμού τιμής μονάδας απαλλοτριωμένων ακινήτων για δικαστικές υποθέσεις
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη μελετών οικοδομικής αδειοδότησης/έκδοση οικοδομικών αδειών, ενεργειακών πιστοποιητικών, υπαγωγή ακινήτων στο νόμο περί αυθαιρέτων
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εκμετάλλευσης και επίβλεψης εργασιών ανακατασκευής – επισκευής ακινήτων του ΟΣΕ.

Αναθέτουσα αρχή

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού αναθέτουσα αρχή είναι η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία, που λειτουργεί χάριν δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και ανήκει στις λοιπές θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε (ΕΕΣΥΠ Α.Ε).

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Διαχείριση, Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της Σιδηροδρομικής Ακίνητης Περιουσίας (εκτάσεις και κτίρια) και του Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 71.424 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 57.600 ΦΠΑ 13.824€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της. Η σύμβαση θα ανατεθεί με ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΓΑΙΑΟΣΕ με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας