ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ώριμες μελέτες για 50 πρώτα έργα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την έναρξη νέου προγράμματος για... «ΗΛΕΚΤΡΑ»: Νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ώριμες μελέτες για 50 πρώτα έργα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την έναρξη νέου προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων.

Το νέο  πρόγραμμα με την χαρακτηριστική ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΑ», σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ecopress τις επόμενες ημέρες  ανακοινώνεται επισήμως από το ΥΠΕΝ, με προοπτική να καλύψει συνολικά έργα και επενδύσεις περί το 1 δις ευρώ, σε νοσοκομεία, σχολεία, δημαρχεία, υποδομές της κεντρικής διοίκησης, αεροδρόμια, λιμάνια κ.α/ Στόχος η ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση ετησίως του 3% του συνολικού εμβαδού των δημοσίων κτιρίων.  

Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων θα αναπτυχθεί με επενδυτικά δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μέσω  ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα  χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η χρηματοδοτική δομή του νέου προγράμματος, όπως σημειώνουν προς το ecopress αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΝ, καθώς δεν υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς των προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης ΕΣΠΑ, δίνει τη δυνατότητα εφόσον απαιτούνται να γίνονται και πρόσθετα έργα στα δημόσια κτίρια, για τη βελτίωση της στατικής συμπεριφοράς και της λειτουργικότητας τους. Για την έναρξη του προγράμματος έχει συσταθεί ειδικός λογαριασμός στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και υπάρχουν ολοκληρωμένες και ώριμες μελέτες για τα πρώτα 50 έργα.

Η ταυτότητα του νέου προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων & υποδομών σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του ΥΠΕΝ, όπως έχει δημοσιεύσει το ecopress   …  αφορά σε πέντε κατηγορίες δικαιούχων και ισχύουν επτά προϋποθέσεις για την ένταξη τους στη χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα ορίζονται  οι όροι επίτευξης στόχων ενεργειακής αναβάθμισης και οι βασικές κατευθύνσεις των επιλέξιμων ενεργειακών έργων και παρεμβάσεων.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Ειδικότερα δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

 • Δημόσιοι φορείς
 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
 • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
 • ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
 • Ανεξάρτητες αρχές

Προϋποθέσεις

Οι επτά προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι :

 • Νομιμότητα / κυριότητα κτιρίου – έργου
 • Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ
 • Σε κάποιες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι επιλέξιμα και κτίρια κατηγορίας Γ
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας πριν το 2010
 • Χαρακτηριστικά κτιρίου
 • Χρήση κτιρίου, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
 • Ωριμότητα πρότασης / Αποδοτικότητα έργου.

Όροι

Οι όροι εφαρμογής του νέου προγράμματος προβλέπουν:

 • Επίτευξη στόχων ενεργειακής αναβάθμισης
 • Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ξεπερνούν τα ελάχιστα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης
 • κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερη ή ίση της Β
 • Kατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερη ή ίση της Β+ για κτίρια αρχικής κατηγορίας Γ
 • Κριτήρια που σχετίζονται με το ενεργειακό αποτέλεσμα
 • Ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις
 • Για δράσεις που δεν καλύπτονται από το ΠΕΑ απαιτείται ενεργειακός έλεγχος
 • Ενεργειακός έλεγχος για μεγάλα κτίρια .

Επιλεξιμότητα

Οι γενικές κατευθύνσεις επιλεξιμότητας έργων και παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων αφορούν σε:

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
 • Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση/ ψύξη και ΣΗΘΥΑ.
 • Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)
 • Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011 με την εφαρμογή συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Υποστηρικτικές δράσεις
 • Λοιπές δαπάνες που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Η νομοθετική ρύθμιση

Σημειώνεται ότι ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, η οποία  εντάχθηκε στο νόμο για την Αναπτυξιακή Τράπεζα και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, όπως θεσμοθετήθηκε στη Βουλή, προβλέπει ότι:

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών καθορίζονται τα όργανα συντονισμού και διαχείρισης του Προγράμματος της παραγράφου 1 και οι αρμοδιότητές τους, τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Η ένταξη στο πρόγραμμα της παραγράφου 1 πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπως αυτό ορίζεται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον φορέα, στον οποίο ανήκει το κτίριο.

Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού η απόφαση για την υποβολή αιτήματος ένταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Στην περίπτωση δικαιούχων που δε διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτημα ένταξής τους, η απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής δημόσιας σύμβασης διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία άλλης αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα.

Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και του π.δ. 169/ 2013 (Α΄ 272).

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες εξαιρέσεις απελευθερώνουν τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα ισχύοντα για τη σύναψη επενδυτικών δανείων, με βάση τα χρέη και τα ετήσια τακτικά τους έσοδα και θα μπορούν να συνάπτουν επενδυτικά δάνεια ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους χωρίς ασφυκτικούς περιορισμούς.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας