ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με «κλειδωμένη» χρηματοδότηση συνολικού ύψους 290 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης Επενδύσεων νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη... Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 290 εκατ. ευρώ επιχορήγησης επιχειρήσεων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με «κλειδωμένη» χρηματοδότηση συνολικού ύψους 290 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης Επενδύσεων νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτι­κών μορφών χρηματοδότησης, μέσω επιχορηγήσεων από  την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της χώρας και στην ανανέωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων τους, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Εγκρίθηκε μα απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 30 Δεκεμβρίου 2019.

ΔΕΙΤΕ εδώ ολόκληρη την απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης

Η δε χρηματοδότηση του προγράμματος «κλείδωσε» με δαπάνη  290 εκατ. ευρώ, οποία όπως σημειώνεται « βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του ορίου πιστώσεων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αριθμ. 132290/19.12.2019 απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών (ΦΕΚ 4744/ Β723-12-2019)». Επιπροσθέτως στη σχετική απόφαση έγκρισης του προγράμματος που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ σημειώνεται ότι «η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τους ως άνω πόρους, για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που της ανα­τίθεται με την παρούσα απόφαση».

Στόχοι

Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω της δη­μιουργίας γραμμής χρηματοδότησης συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων δανείων των Ενδιάμεσων Φορέων Χρη­ματοδότησης (ΕΧΟ), αποτελούμενων από δάνεια κεφα­λαίου κίνησης ή/και δάνεια ανανέωσης ή αντικατάστα­σης παλαιότερης τεχνολογίας εξοπλισμού με σύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον εξοπλισμό. Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • H στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλα­κτικών μορφών χρηματοδότησης, όπως ενδεικτικά factoring, leasing, βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο κίνησης, trade finance κ.λπ.
  • H δημιουργία προϋποθέσεων για την περαιτέρω ανά­πτυξη του όγκου εργασιών των επιχειρήσεων, επενδύ­σεις σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη (R&D) κ.λπ.
  • Η ευκαιρία για την αντικατάσταση παλαιότερης τε­χνολογίας εξοπλισμού, με νέες, φιλικότερες προς το περι­βάλλον, οικονομικότερες και ενεργειακά αποδοτικότερες τεχνο/μηχανολογικές υποδομές.
  • Η διατήρηση, αλλά και σημαντική αύξηση νέων θέ­σεων εργασίας.
  • Η αύξηση της παραγωγής και διάθεση νέων προϊ­όντων και υπηρεσιών, τόσο στις εγχώριες όσο και τις διεθνείς αγορές.
  • Η απορρόφηση ενός μεγαλυτέρου αριθμού νέων επι­στημόνων – νέων αποφοίτων, ή ακόμη δημιουργώντας ένα δυναμικό πλαίσιο επαναπατρισμού (“Brain-Gain”) του ικανού και καταρτισμένου ανθρωπίνου δυναμικού από το εξωτερικό.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες επιχειρήσεις στο Πρόγραμμα, θεωρού­νται οι μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα και που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της χρηματο­δότησης.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμ­μα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με το ποσό των διακο­σίων ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (290.000.000,00), το οποίο καταβάλλεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε­ζα Α.Ε, ως επιχορήγηση. Το ανωτέρω ποσό, καταβάλλεται με μεταφορά πιστώσεων του ΠΔΕ για το έτος 2019, σε μία (1) δόση, συνολικού ύψους διακοσίων ενενήντα εκα­τομμυρίων ευρώ (290.000.000,00) από τη ΣΑΕ 224/2 του ΠΔΕ, σε διακριτό, έντοκο τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Ελλάδος, επ’ ονόματι της Ελληνικής Αναπτυ­ξιακής Τράπεζας Α.Ε., με την περιγραφή «Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης».

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ως χωριστή, λο­γιστικά, χρηματοδοτική μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει τη διαχείρισή του για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και κανονισμούς της λειτουργίας της.

Οδηγός του Προγράμματος

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελ­ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. εγκρίνεται και ακολούθως δημοσιεύεται ο λεπτομερής Οδηγός του Προγράμματος. Ο Οδηγός ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τη δι­άρκεια εφαρμογής του προγράμματος, τις επιλέξιμες μορφές δανείων, τις διαδικασίες καταβολής οφειλών, τα χαρακτηριστικά των δανείων, τη διαδικασία παροχής δανείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις υποχρεώσεις των αιτουσών επιχειρήσεων, τη διαδικασία καταγγελίας σύμβασης και την καταβολή τελικής ζημίας και το πλαί­σιο συνεργασίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – Τραπεζών. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβο­λής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή τροποποίηση όρων του προγράμματος, ορίζονται κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

Έλεγχος

Τέλος στην απόφαση προβλέπεται διαδικασία ελέγχου υλοποίησης των επιχορηγούμενων έργων και προγραμμάτων και σχετικά σημειώνεται ότι «η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε (δυνάμενη να αναθέτει και σε τρίτους) επιμελείται των επαληθεύ­σεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων, προκειμένου να πα­ρακολουθείται το πραγματοποιούμενο πρόγραμμα και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους του».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας