ecopress
Συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις οι έξι Ομοσπονδίες του δημοσίου τομέα  που αντιτίθενται στις αλλαγές και τροποποιήσεις που δρομολογούνται με το σχέδιο νόμου για τις... Νέος απεργιακός κύκλος σε συμβούλια αρχιτεκτονικής & επιτροπές έργων

Συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις οι έξι Ομοσπονδίες του δημοσίου τομέα  που αντιτίθενται στις αλλαγές και τροποποιήσεις που δρομολογούνται με το σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις.

Αναφανδόν κατά του νέου νομοσχεδίου που προωθεί αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις τίθενται οι έξι Ομοσπονδίες που ανακοινώνουν τη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων τους, και για το διάστημα 27/02/2021 έως και 12/03/2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016.   Πρόκειται για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε- ΟΤΑ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Εργων (Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΓΕ.ΔΥ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ), την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας  (Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών  (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ).

Διεύρυνση ιδιωτικών συμφερόντων

Οι συνυπογράφουσες την κοινή ανακοίνωση  Ομοσπονδίες, υπογραμμίζουν μεταξύ άλλων, ότι στις αιτίες των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων τους, είναι «η ψήφιση των Ν.4674/2020, Ν.4735 /2020 και Ν.4759/2020, αλλά και το ήδη κατατεθημένο Νομοσχέδιο για αλλαγές στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/16), που ενισχύει και διευρύνει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, που γενικεύει τις “συνέργειες” Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, με την ταυτόχρονη άρνηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να συζητηθούν αλλαγές που θίγουν τον πυρήνα της φιλοσοφίας του (ανάθεση της επίβλεψης σε ιδιώτες, δηλωτικό σύστημα επιμετρήσεων από τους Εργολήπτες, απάλειψη της πρόβλεψης για τον καθορισμό της αναγκαίας Τεχνικής Επάρκειας των αναθετουσών Αρχών, συμμετοχή των ιδιωτών στις προδιαγραφές και τιμολόγια των έργων κ.λ.π.), η προώθηση ΚΥΑ με την οποία απαξιώνονται δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. κτηνιατρικές) αλλά και η πρόσφατη απαράδεκτη ρύθμιση για τα κολλέγια σε συνέργεια με τον πρόσφατο νόμο για την ανώτατη παιδεία (που νομιμοποιεί και εγκαθιστά την ιδιωτική εκπαίδευση, δίνοντας ανεξέλεγκτα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους τη στιγμή που εκκρεμεί εδώ και χρόνια η έκδοση τους για πολλές ειδικότητες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις δυσμενείς εξελίξεις παρά την πανδημία και χωρίς τη γνώμη των εργαζομένων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες σε συνέχεια της κοινής ανακοίνωσης μας στις 12/11/2020 , του από 16/11/2020 Εξώδικου μαςμε το οποίο προκηρύξαμε Απεργία – Αποχή από το Μη.Μ.Ε.Δ., όλες τις Επιτροπές του Ν.4412/16 και άλλες Τεχνικές Επιτροπές, αλλά και άλλων κοινών μας δράσεων (κοινή Συνέντευξη Τύπου, κοινή Στάση Εργασίας στις 8/12/2020, παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Γ.Γ. και όχι τον Υπουργό στο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και Μεταφορών, παράσταση διαμαρτυρίας και συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών, τηλεδιασκέψεις και συναντήσεις με αντιπροσωπείες κομμάτων κ.λ.π.) και κατόπιν αποφάσεων από τα αρμόδια Όργανα μας, αποφασίζουμε τη συνέχιση της Απεργίας – Αποχής και για το διάστημα 27/02/2021 έως και 12/03/2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016, όπως μας δίνει το δικαίωμα το από 16/11/2020 κοινό μας Εξώδικο.

Η ψήφιση των Ν.4674/2020, Ν.4735 /2020 και Ν.4759/2020, αλλά και το ήδη κατατεθημένο Νομοσχέδιο για αλλαγές στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/16), που ενισχύει και διευρύνει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, που γενικεύει τις “συνέργειες” Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, με την ταυτόχρονη άρνηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να συζητηθούν αλλαγές που θίγουν τον πυρήνα της φιλοσοφίας του (ανάθεση της επίβλεψης σε ιδιώτες, δηλωτικό σύστημα επιμετρήσεων από τους Εργολήπτες, απάλειψη της πρόβλεψης για τον καθορισμό της αναγκαίας Τεχνικής Επάρκειας των αναθετουσών Αρχών, συμμετοχή των ιδιωτών στις προδιαγραφές και τιμολόγια των έργων κ.λ.π.), η προώθηση ΚΥΑ με την οποία απαξιώνονται δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. κτηνιατρικές) αλλά και η πρόσφατη απαράδεκτη ρύθμιση για τα κολλέγια σε συνέργεια με τον πρόσφατο νόμο για την ανώτατη παιδεία (που νομιμοποιεί και εγκαθιστά την ιδιωτική εκπαίδευση, δίνοντας ανεξέλεγκτα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους τη στιγμή που εκκρεμεί εδώ και χρόνια η έκδοση τους για

πολλές ειδικότητες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις δυσμενείς εξελίξεις παρά την πανδημία και χωρίς τη γνώμη των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα συνεχίζουμε την Απεργία – Αποχή των μελών μας από τη Συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) από 23/11/2020 έως και 12/03/2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016,

καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη μας: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α) , Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, από 27/02/2021 έως και 12/03/2021 ή έως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την τροποποίηση του Ν.4412/2016 με ανάλογη από τις εξελίξεις χρονική επέκταση.

Από την απεργία – αποχή συνεχίζουν να εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία (του κορωνοϊού) καθώς και της αντιμετώπισης – αποκατάστασης φυσικών καταστροφών γιατί η ευαισθησία και η υπευθυνότητα μας είναι δεδομένη.

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις υγειονομικών και νεολαίας αυτής της περιόδου.                                                                                                                                                  Οι

συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότητες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα αυτών των πολιτικών και από κοινού διεκδικούμε:

  • Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου
  • Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες
  • Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού

Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας