Για το μείζον θέμα της νομιμοποίησης παράνομα λειτουργούντων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μίλησε στον Αγρότυπο  η κα Γραμματή Μπακλατσή (baklatsi@yahoo.gr), Τοπογράφος Μηχανικός με έδρα στο Βόλο, δίνοντας... Νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων μέχρι 31/12/ 2018 με παράβολο 300 ευρώ

Για το μείζον θέμα της νομιμοποίησης παράνομα λειτουργούντων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μίλησε στον Αγρότυπο  η κα Γραμματή Μπακλατσή (baklatsi@yahoo.gr), Τοπογράφος Μηχανικός με έδρα στο Βόλο, δίνοντας αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί.

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας, καθώς αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο ο οποίος παράγει ισχυρά ποιοτικά προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. Φέτα).

Παρ’ όλα αυτά παράνομα λειτουργεί το 80% περίπου των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αφού στερούνται της σχετικής άδειας εγκατάστασης.

Επίσης, πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα παρουσιάζονται στη διαδικασία της αδειοδότησης για τις παλιές υφιστάμενες εγκαταστάσεις (στάβλους), που έχουν κατασκευαστεί αυθαίρετα μέσα σε οικισμούς, σε δάση ή σε δασικές και δημόσιες εκτάσεις.

Το κράτος από το 2012 προσπαθεί να επιλύσει το θέμα κι έχει καλέσει τους κτηνοτρόφους μέχρι 31/12/2018 να νομιμοποιήσουν τους χώρους τους και να προβούν στην έκδοση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης, διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις και θα τους διακοπεί κάθε επιδότηση.

Τι είναι κτηνοτροφική εγκατάσταση;

Κτηνοτροφική εγκατάσταση είναι το ζωικό κεφάλαιο και το σύνολο των περιφραγμένων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται τα συστήματα αποχέτευσης, επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικού καθορισμού, εγκαταστάσεων μεταφοράς και παροχής ύδατος) που εξυπηρετούν το σκοπό και τη λειτουργία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Πως υπολογίζεται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης;

Ισοδύναμη ζωική μονάδα είναι η μονάδα με βάση την οποία υπολογίζεται η δυναμικότητα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε ζωικό κεφάλαιο και χρησιμοποιείται:

α) για την κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες και

β) για τον καθορισμό των αποστάσεων από οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους κλπ.

Ποιες είναι οι κατηγορίες εγκαταστάσεων;

Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, κατατάσσονται, ανάλογα με το είδος της κατασκευής και τη μορφή τους, σε τρεις κατηγορίες:

α) στα πρόχειρα καταλύματα ζώων, για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας

β) στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες κατασκευάζονται σύμφωνα με εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου ή σύμφωνα με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του τύπου ή του προτύπου κατασκευής από την αρμόδια Πολεοδομία

γ) στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Τι θεωρείται πρόχειρο κατάλυμα και έτσι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια;

Με τον όρο πρόχειρα καταλύματα νοούνται οι κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα ή δομική ξυλεία. Είναι κατασκευασμένες από υλικά όπως πέτρες ή τσιμεντόλιθους ή ξυλεία ή κλαδιά ή λαμαρίνες ή συνδυασμό αυτών που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και
να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Μεμονωμένα δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες αυτών των κατασκευών, δεν συνιστούν φέροντα δομικό σκελετό και είναι αποδεκτά. Η χρήση συνδετικών υλικών (π.χ. λάσπη) ή επιχρισμάτων (π.χ. ασβέστωμα) είναι αποδεκτή.

Τα πρόχειρα καταλύματα εξυπηρετούν τις ανάγκες εκτατικής μορφής κτηνοτροφίας ή μετακινούμενους κτηνοτρόφους.

Πως μπορώ να νομιμοποιήσω την σταυλική μου εγκατάσταση;

Με το νέο νόμο περί αυθαιρέτων, τακτοποιούνται οι αυθαίρετες κατασκευές σταβλικών εγκαταστάσεων καθώς και ο χώρος του σταβλίτη μέχρι 50 τ.μ., που έχουν εγκατασταθεί σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους. Προσοχή! θα πρέπει να είναι δηλωμένη στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ). Για την τακτοποίηση καταβάλλεται παράβολο 300 ευρώ.

Έχω δωμάτιο σταβλίτη πάνω από 50 τ.μ.. Τι πρέπει να κάνω;

Για τα επιπλέον τετραγωνικά υποβάλετε συμπληρωματική δήλωση αυθαιρέτου και εφόσον μπορεί να τακτοποιηθεί (δεν πρέπει να είναι σε ρέμα, αρχαιολογικό χώρο, δάσος κλπ) θα πληρώσετε το αναλογούν πρόστιμο.

Τι γίνεται σε περίπτωση που έχω αυθαίρετη εγκατάσταση εντός οικισμού;

Εφόσον η εγκατάσταση είναι σε λειτουργία, μπορείτε μέχρι τις 04-12-2017 να καταθέσετε αίτηση στην Δ/νση αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού σας, για την έκδοση απόφασης διατήρησής. Προσοχή! Η Άδεια αυτή ισχύει μόνο για τον σημερινό ιδιοκτήτη και μέχρι την διακοπή της λειτουργίας της. Απαγορεύεται η μεταβίβασή της. Επίσης δεν τροποποιείται και μπορεί να ανακληθεί.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για οριστική αδειοδότηση;

Ο υπεύθυνος λειτουργίας κάθε κτηνοτροφικής εγκατάστασης, πρέπει να έχει συγκεντρώσει, πριν τη διενέργεια της αυτοψίας από την Επιτροπή Σταυλισμού, όλες τις άδειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την λειτουργία της και να έχει συμπληρώσει το σχετικό φάκελο.

Ο εν λόγω φάκελος, κατά περίπτωση πρέπει να περιέχει:

1. Το αποδεικτικό της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση των φυσικών προσώπων ή το καταστατικό σύστασης και τις τυχόν τροποποιήσεις του με το ΦΕΚ δημοσίευσής τους στην περίπτωση των νομικών προσώπων

2. Τίτλους ιδιοκτησίας:

3. Έγγραφα νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων:

• οικοδομική άδεια όπου απαιτείται ή

• απαλλαγή από την έκδοση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία ή

• απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή

• δήλωση αυθαιρέτου

4. Βεβαίωση χρήσης γης, κατά περίπτωση

5. Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο (ΕΓΣΑ 1987) και διάγραμμα κάλυψης

6. Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5.000 με σημειωμένη τη θέση της εγκατάστασης

7. Θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια, όπου απαιτούνται από τη συναφή και παράλληλη σχετική νομοθεσία

8. Βεβαίωση στατικής επάρκειας (σε όλες τις περιπτώσεις εκτός των πρόχειρων καταλυμάτων)

9. Πιστοποιητικά έγκρισης του τύπου και των προτύπων κατασκευής κατά περίπτωση.

10. Έγγραφα περιβαλλοντικής αδειόδοτησης: ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η κτηνοτροφική εγκατάσταση πρέπει στο φάκελο να υπάρχουν:

• μελέτη διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται)

• απόφαση έγκρισης μελέτης διάθεσης αποβλήτων (όπου απαιτείται)

• μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

• απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή

• κατάταξη της εγκατάστασης στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ή

• βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση ( κατά περίπτωση)

• ειδική οικολογική αξιολόγηση για εγκαταστάσεις εντός των ορίων των περιοχών Natura

11. Λοιπά έγγραφα κατά περίπτωση:

• έγκριση αρχαιολογίας

• έγκριση δασικής υπηρεσίας

• απόφαση Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας σε περίπτωση που απαιτείται παρέκκλιση αρτιότητας

• απόφαση Περιφερειακής Ενότητας για την μείωση των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου συνοδευόμενη από τεχνική – αιτιολογική έκθεση.

 

Τι πρέπει να προσέξουμε στην ανακατασκευή ενός παλιού κτιρίου;

Της Γραμματής Μπακλατσή, Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

 

Λόγω της οικονομικής κρίσης πολλοί επιλέγουν να αγοράσουν ένα «φτηνό» σπίτι /διαμέρισμα για να το ανακατασκευάσουν περιορίζοντας το κόστος αγοράς σε σχέση με την ανέγερση μίας νέας σύγχρονης κατοικίας.

  • Οι σημαντικότεροι λόγοι για την επιλογή της ανακατασκευής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κτηματαγοράς, τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν τα σπίτια από 30 ετών και πάνω, λόγω του χαμηλού κόστους αγοράς. Επιλέγοντας την ανακατασκευής ενός τέτοιου σπιτιού, το ακίνητο αποκτά τεράστια υπεραξία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως χώρος κατοικίας, είτε για εκμετάλλευση – ενοικίαση. Σημειωτέον ότι, ένας λόγος που επιβάλλεται να γίνει η ανακατασκευή ενός παλιού σπιτιού είναι η υγιεινή και ασφάλεια που πρέπει να εξασφαλίζει μια κατοικία.

  • Ποια σημεία πρέπει να προσέξουμε;

Στην ανακατασκευή υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τους ακολουθήσει κανείς, προκειμένου να προστατέψει τόσο την περουσία του όσο και την ίδια του τη ζωή καθώς και όσους πρόκειται να μείνουν στο σπίτι.

Οι ιδιοκτήτες λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

ü  Μια ριζική ανακαίνιση με γκρέμισμα τοίχων ή δοκαριών απαιτεί την παρουσία μηχανικού. Μια λάθος επιλογή μπορεί να επιβαρύνει το κτίριο και να προκύψουν μεγάλες καταστροφές ενώ υπάρχει κίνδυνος και για τη ζωή των ενοίκων. Τα κεντρικά δοκάρια δεν πρέπει να πειράζονται ποτέ, διότι στηρίζουν όλο το οικοδόμημα.

ü  Ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα, τα οποία είναι παλαιά πρέπει να αλλάζουν. Είναι καλύτερη η ριζική αφαίρεσή τους παρά να γίνονται εργασίες επιδιόρθωσης κάθε φορά που προκύπτει μια ζημιά.

ü  Η αλλαγή των εξωτερικών χώρων ενός διαμερίσματος/πολυκατοικίας απαιτεί άδεια από την πολεοδομία, αλλά και τη σύμφωνη γνώμη των συνιδιοκτητών.

  • Η ανακατασκευή απαιτεί οικοδομική άδεια;

Όχι, στις περισσότερες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα υπάρχουν εργασίες για τις οποίες δεν χρειάζεται να εκδοθεί οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κι αυτές οι εργασίες είναι:

ü  Μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν επηρεάζουν την στατικότητα του κτιρίου και δεν αλλάζουν τις όψεις του.

ü   Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

ü  Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.

ü  Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

ü   Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.

ü  Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.

ü  Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος και πλακοστρώσεις.

ü  Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λέβητων αερίου, εγκατάσταση φυσικού αερίου.

ü  Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.

ü  Τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

ü  Ατικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

ü  Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες κλπ.

ü  Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων,

ü  Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων,

ü  Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων,

ü  Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,

ü  Διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου.

  • Ποιες εργασίες ανακατασκευής απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας;

ü  Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.

ü  Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.

ü  Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας.

ü  Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές.

ü  Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

ü  Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

ü  Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις.

ü  Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.

ü  Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε οριζόντιες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, εφόσον δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του κτιρίου.

ü  Ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού.

ü  Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.

ü  Στέγαστρα και προστεγάσματα.

ü  Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός.

ü  Εργασίες εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, για τις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις.

  • Τι γίνεται όταν γκρεμίζω τοίχους για αλλαγή διαρρύθμισης;

Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται άδεια μικρής κλίμακας από την πολεοδομία, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Για την αίτηση χρειάζεται τοπογραφικό, κάτοψη, φωτογραφίες και τεχνική έκθεση μηχανικού.

  • Έχω ένα παλιό κτίσμα. Μπορώ να το ανακατασκευάσω χωρίς οικοδομική άδεια;

Εφόσον έχουμε νέες οικοδομικές εργασίες όπως: ενίσχυση υφιστάμενου οικοδομικού σκελετού, αλλαγή διαρρύθμισης που επιρρεάζει τη στατικότητα του κτιρίου καθώς και όταν γίνονται εργασίες αλλαγής υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τότε απαιτείται κανονική οικοδομική άδεια (ΆΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ) και όχι άδεια μικρής κλίμακας.

Δυστυχώς πολλοί για λόγους οικονομίας επιλέγουν να εκδίδουν μία Άδεια Μικρής Κλίμακας χωρίς να δηλώνεται όλος ο όγκος των εργασιών. Σε περίπτωση όμως καταγγελίας ή ελέγχου από την Πολεοδομία θα κριθεί το κτίσμα αυθαίρετο και θα τους καταλογιστούν πρόστιμα.

  • Μπορεί ο ενοικιαστής να προβεί στην ανακατασκευή του ακινήτου;

Ναι. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, που θα δηλώνει ότι επιτρέπει τις συγκεκριμένες εργασίες. Επίσης απαιτείται και δεύτερη υπεύθυνη δήλωση πάλι από τον ιδιοκτήτη πως δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στο κτίσμα.

  • Αν θέλω να κάνω και προσθήκη πάνω ή δίπλα από το παλιό κτίσμα;

Πρώτα εξετάζει ο μηχανικός αν τα πολεοδομικά στοιχεία που ισχύουν σήμερα (υπόλοιπο δόμησης, κάλυψης, μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους, επιβολή πρασιάς, απόσταση από τα όρια κλπ) επιτρέπουν να γίνει προσθήκη. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί η έκδοση νέας οικοδομικής άδειας και τότε απαιτούνται όλες οι μελέτες (τοπογραφικό, αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης, μελέτη πυρασφάλειας και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μελέτη Κανονισμού Ενεργειακής. Απόδοσης Κτηρίων (Κ. Ε. Ν. Α. Κ.).

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας