Της Ντίνας Καράτζιου/ Ξεκινάει την Πέμπτη 9 Απριλίου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για τους 180. 390 επιστήμονες/ ελεύθερους επαγγελματίες στο πρόγραμμα  τηλεκατάρτισης,... Οδηγός: τα βήματα για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης

Της Ντίνας Καράτζιου/

Ξεκινάει την Πέμπτη 9 Απριλίου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής για τους 180. 390 επιστήμονες/ ελεύθερους επαγγελματίες στο πρόγραμμα  τηλεκατάρτισης, μέσω του οποίου του οποίου θα καταβληθεί στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους, επίδομα ύψους 600 ευρώ σε δύο δόσεις.

Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της Δράσης, βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση του προγράμματος, δίνεται η  δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο διαδικασιών, όσον αφορά στον τρόπο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι οποίες σε κάθε περίπτωση υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη δείτε εδώ.

Στη δημόσια εκδήλωση της πρόσκλησης περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες φόρμες αίτησης που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι (Παράρτημα Ι & Παράρτημα ΙΙ), οι οποίες περιορίζονται στα στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας, επιλογή αντικειμένου κατάρτισης και ΙΒΑΝ λογαριασμού, χωρίς περαιτέρω δικαιολογητικά, που να καθιστά τουλάχιστον σ΄  αυτό το πρώτο στάδιο τη διαδικασία περίπλοκη.

Η πρώτη διαδικασία υποβολής

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του προγράμματος επιλέξουν την  πρώτη διαδικασία, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν οι ίδιοι την αίτηση συμμετοχής του σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν. Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στα εξής:

  • Στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.  (ΑΦΜ. ΚΑΔ, στοιχεία ταυτότητας, κατοικίας, επικοινωνίας, (email τηλέφωνο), IΒΑΝ/Τράπεζα, αντικείμενο κατάρτισης)
  • Η  «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ(δείτε εδώ).
  • Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.
  • Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
  • .Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων,
  •  Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της και αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της.  Χρησιμοποιείται επίσης αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της δράσης Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ(δείτε εδώ).

Η διαδικασία της εξουσιοδότησης

Δεύτερη επιλογή των ωφελουμένων, είναι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη Δράση απευθείας στον πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους, ο οποίος πρέπει να έχει συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας Δράσης, προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης, -αντί του ιδίου του παρέχοντα την εξουσιοδότηση-, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του να πράξει τα εξής:

*  Να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ(https://elearning.yeka.gr), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει ως επιχείρηση, τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου

* Το ΑΦΜ του ωφελουμένου, το επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων.

* Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

* Τα  στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

* Να υποβάλλειτο αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.

* Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

* Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης

Οι προθεσμίες υποβολής

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την πρώτη διαδικασία, η  προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

Για  όσους επιλέξουν τη δεύτερη διαδικασία, η διαδικασία υποβολής ξεκινάει επίσης την  Πέμπτη 9 Απριλίου 2020, αλλά λήγει 4 ημέρες αργότερα, ήτοι Δευτέρα 20 Απριλίου 2020και ώρα 15:00.

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων από την «Εργάνη»

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται σύμφωνα πάντα με τους όρους της δημόσιας πρόσκλησης, μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (δείτε εδώ), από την οποία θα λαμβάνουν πληροφορίες τόσο   οι  πάροχοι όσο και οι ωφελούμενοι. Μέσα από την ίδια ιστοσελίδα θα παρέχει ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους και η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ). Σημειώνεται ακόμη, ότι  πάροχοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής, την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας