ecopress
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις φορέων της αγοράς στη ψηφιακή διαβούλευση επί του πολεοδομικού και χωροταξικού νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, ιδίως για τα θέματα της... Παρεμβάσεις για εκτός σχεδίου δόμηση και επιχειρηματικά πάρκα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις φορέων της αγοράς στη ψηφιακή διαβούλευση επί του πολεοδομικού και χωροταξικού νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, ιδίως για τα θέματα της εκτός σχεδίου δόμησης και της χωροθέτησης και ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων.

Δεκαετή μεταβατική περίοδο,  με αυστηρότερους όρους για την εκτός σχεδίου δόμηση, κυρίως για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις μεγάλου μεγέθους που προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων και την οργανωμένη χωροθέτηση τους προτείνει στο ΥΠΕΝ η Re-De-Plan Consultants, που αποτελεί την πλέον εξειδικευμένη εταιρία μελετητών συμβούλων χωροθέτησης και ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων.

Παράλληλα η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, που έχει εμπλοκή πρώτης γραμμής, με την λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων της χώρας σημειώνει  ότι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών όπως η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, η έννοια της Ζώνης Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ), το πλαίσιο ανάπτυξης Οργανωμένων Υποδοχέων στα νησιά αποτελούν θετικές εξελίξεις στον τομέα της Χωροταξίας και μπορούν να ληφθούν υπόψη τόσο κατά τον σχεδιασμό των νέων βιομηχανικών πάρκων αλλά και στα υφιστάμενα.

Re-De-Plan Consultants

Ειδικότερα στην παρέμβαση της η Re-De-Plan Consultants σημειώνει: «χαιρετίζουμε τη μεγάλη πρωτοβουλία του Υπουργού Δ. Οικονόμου και της Κυβέρνησης και ελπίζουμε ότι το νομοσχέδιο θα είναι μια νέα αφετηρία για την χωροταξική αναδιάταξη της χώρας προς την ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον. Ελπίζουμε η προσπάθεια για τη συρρίκνωση της εκτός σχεδίου δόμησης να στεφθεί με επιτυχία και προτείνουμε, για την κάμψη των αντιστάσεων που διατυπώνονται, να θεσμοθετηθούν αυστηρότεροι όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση, με μεγαλύτερο χρονικό μεταβατικό διάστημα π.χ. δεκαετία, κυρίως για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις μεγάλου μεγέθους που προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων και την οργανωμένη χωροθέτηση τους.
Με την ευκαιρία της διαβούλευσης, επαναφέρουμε προτάσεις της ReDePlan που έχουν υιοθετηθεί από πολλούς κοινωνικούς φορείς και φορείς των επιχειρήσεων και παρακαλούμε για την υπαγωγή τους στο νομοσχέδιο και την ψήφιση τους.
1. Θεσμοθέτηση δυνατότητας τροποποίηση ορίων ΚΑΖ και γης υψηλής παραγωγικότητας μέσω ΕΧΣ (νυν ΕΠΣ)
2. Να αποσαφηνιστεί με ιδιαίτερη ακρίβεια η διαδικασία εφαρμογής του άρθ. 8 (ΕΠΣ) ειδικώς για τους ΟΥΔ του Ν.3982/2011. Για την περίπτωση των ΟΥΔ να εξαιρεθεί η υποχρέωση οριοθέτησης των υδατορεμάτων με την ΚΥΑ του άρθ. 47 παρ. 1 του Ν.3982/2011, καθώς αυτή συντελείται ταυτόχρονα με την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης, μετά την έκδοση της (της ΚΥΑ)
3. Να θεσμοθετηθεί η έννοια της αγροτικής οδού και οι φορείς αρμοδιότητας και διαχείρισης τους.
4. Να εναρμονιστεί το πλαίσιο επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων μεταξύ του πδ 59/18 και του αρθ. 43 του ν 3982/11
5. Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης ΑΚΕΕ σε περιοχές γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου έως 800 μ2
6. Σε υφιστάμενα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ να καταργηθούν ειδικοί όροι και περιορισμοί περιοχών επαγγελματικών εγκαταστάσεων πχ δόμηση, αρτιότητα κλπ που ρυθμίζουν το καθεστώς δόμησης , ΜΕΤΑ τη ένταξη των περιοχών αυτών στο σχέδιο πόλης πχ με τη διαδικασία του ν3982/11
7. Σε υφιστάμενα ΓΠΣ /ΣΧΟΟΑΠ να ενοποιηθούν οι ορισμοί των περιοχών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με την υιοθέτηση των πλησιέστερων ορισμών της Εθνικής Ονοματολογίας Χρήσεων Γης
8. Οι θεσμοθετημένες περιοχές «ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση» σε υφιστάμενα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, να λάβουν τα προνόμια της μεταβατικής διάταξης του πδ 59/18, όσον αφορά στη διεύρυνση των επιτρεπόμενων ειδικών χρήσεων των περιοχών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
9. Να υπαχθούν στις διαδικασίες της αυτοδίκαιης άρσης του ρυμοτομικού βάρους του κοινόχρηστου χώρου – άλσους, οι χώροι που φέρουν αυτόν τον χαρακτηρισμό, χωρίς να υπάρχει τελεσίδικη πράξη δασικού χαρακτηρισμού και δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση, για εύλογο χρόνο.
10. Η δυνατότητα μη κατασκευής περιμετρικού πρασίνου επί των οδών (παρόδια δόμηση) στις ΑΒΣ που οργανώνονται ως ΕΠΕ να επεκταθεί σε όλες τις ΑΒΣ που έχουν τις προϋποθέσεις να οργανωθούν ως ΕΠΕ αλλά έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν για να οργανωθούν ως ΕΠ
11. Το ΥΠΕΝ να αναλάβει το κύριο βάρος για την εκπόνηση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής Επιχειρηματικής Χωροθεσίας, δημιουργώντας τις κατάλληλες δομές και όργανα, μέσω εξουσιοδοτικής διάταξης παραγωγής δευτερεύουσας νομοθεσίας»

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

-«Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του προτεινόμενου Ν/Σ κινούνται στην σωστή κατεύθυνση. Η ενσωμάτωση των προτάσεων στο Χωρικό Σχεδιασμό και την Πολεοδομική Οργάνωση αναμένεται να ενισχύσει την βιωσιμότητα των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων» σημειώνει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και συμπληρώνει ότι: .
-«Ειδικότερα, θεωρούμε ότι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών όπως η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, η έννοια της Ζώνης Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ), το πλαίσιο ανάπτυξης Οργανωμένων Υποδοχέων στα νησιά αποτελούν θετικές εξελίξεις στον τομέα της Χωροταξίας και μπορούν να ληφθούν υπόψη τόσο κατά τον σχεδιασμό των νέων βιομηχανικών πάρκων αλλά και στα υφιστάμενα.
Η αναφερόμενη στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Απλούστευση και βελτίωση του συστήματος χρήσεων γης απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία οι χρήσεις γης της Εθνικής Ονοματολογίας Χρήσεων Γης θα αντιστοιχίζονται με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αυτοί αναφέρονται στην εκάστοτε Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (παρ.2) θα αποτελέσει μια σημαντική βελτίωση. Πρόκειται για μια προσπάθεια εξορθολογισμού και ρητής αντιστοίχισης των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων ανά χρήση γης, το οποίο αναμένεται να επιταχύνει κατά πολύ την διαδικασία αδειοδότησης νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται εντός των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων και διαθέτουν εγκεκριμένες χρήσεις γης σύμφωνα με το ΠΔ 59/2018».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας