ecopress
Με 42 ερωτήσεις- απαντήσεις φωτίζονται οι διαδικασίες, που καλούνται να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο νέο πρόγραμμα «Περιβαλλοντικές Υποδομές», με επιδότηση... «Περιβαλλοντικές Υποδομές»: Οδηγός για επιδότηση 400.000 έως 3 εκατ. ευρώ

Με 42 ερωτήσεις- απαντήσεις φωτίζονται οι διαδικασίες, που καλούνται να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο νέο πρόγραμμα «Περιβαλλοντικές Υποδομές», με επιδότηση από 400.000 έως 3 εκατ. ευρώ.

Η  Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξέδωσε κατάλογο με τις 42 πιο συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων», που χρηματοδοτείται με 400 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» Δείτε εδώ την πρόσκληση του προγράμματος

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη). Το 65% του προϋπολογισμού κατανέμεται σε υφιστάμενες και το 35% σε νέες επιχειρήσεις.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€).

Η δράση έχει ως κύριο στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων επιδιώκεται ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και η κάλυψη της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που προβαίνουν σε ορθολογικές πρακτικές εργασιών ανακύκλωσης στα πλαίσια αξιοποίησης οικονομικά ανακυκλώσιμων υλικών, η προώθηση και ενσωμάτωση υψηλής τεχνογνωσίας/τεχνολογίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά και η ενίσχυση της παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο κατάλογος με τις 42 συχνές ερωτήσεις απαντήσεις του προγράμματος «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» έχει ως εξής:

Ερώτηση 1. Μπορεί μια οποιαδήποτε υφιστάμενη επιχείρηση να υποβάλλει στη Δράση προσθέτοντας επιλέξιμο ΚΑΔ;

Απάντηση: Σύμφωνα με την Ενότητα 5. «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» μια από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης είναι να δραστηριοποιείται ήδη ή να δραστηριοποιηθεί σε νέο επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα III της παρούσας προκήρυξης.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, οι οποίοι αναφέρονται στην Ενότητα “5. Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής”, και σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, ο κανονισμός ΕΕ 651/2014 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει λογιστικά, σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, και ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει του ανωτέρου κανονισμού.

Ερώτηση 2. Μια επιχείρηση (νέα ή υφιστάμενη) μπορεί να επιδοτηθεί για την ανέγερση νέου κτιρίου ή επέκταση υφιστάμενου, που θα αφορά στην εγκατάσταση της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση;

Απάντηση: Είναι αποδεκτό μόνο εφόσον οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις ή η επέκταση αυτών, θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση του νέου παραγωγικού εξοπλισμού για την επιλέξιμη δραστηριότητα. Για κάθε οικοδομική παρέμβαση, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.

Ερώτηση 3. Είναι αποδεκτό κατά την ανακύκλωση να προκύπτει βιοενέργεια;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 13 (Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων) του κανονισμού ΕΕ 651/2014, οι περιφερειακές ενισχύσεις δεν εφαρμόζονται στον τομέα των μεταφορών καθώς και στη συναφή υποδομή, ούτε στις ενισχύσεις για παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας.

Ερώτηση 4. Στην κατηγορία Α/Α Δαπάνης 2: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, τα CAD – CIM- CAM τί αφορούν;

Απάντηση: Στην Ενότητα 7.3 «Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπάνης» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην κατηγορία Α/Α Δαπάνης 2: Μηχανήματα – Εξοπλισμός (άρθρο 14 Καν 651/2014), αναφέρεται ότι οι δαπάνες στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Μηχανογραφικό εξοπλισμό π.χ. Η/Υ, εκτυπωτές, εξοπλισμός CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufactory) και CIM (Computer Integrated Manufactory) και δίκτυο INTRANET (VPN).

Δεν συμπεριλαμβάνονται τέλη ή συνδρομές σύνδεσης, εγγυήσεις ή επεκτάσεις εγγυήσεων.

Όλα τα παραπάνω εξυπηρετούν αποκλειστικά την παραγωγική διαδικασία της επένδυσης και όχι τη γενική λειτουργία της επιχείρησης.

Ερώτηση 5. Στην κατηγορία Α/Α Δαπάνης 7: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ γίνεται αναφορά σε ανάπτυξη περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων e-business και e-marketing. Η Επιχείρηση δύναται να καλύψει και την παρουσία της σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και διαφημίσεων σε ιστοσελίδες; Η Δράση έχει αυτήν την πρόθεση να καλύψει και αυτού του είδους δαπάνες;

Απάντηση: Ναι μπορεί να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη δαπάνη αλλά όχι μόνη της. Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, οι δαπάνες αγοράς λογισμικού είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα με το επενδυτικό σχέδιο. Για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες αγοράς λογισμικού που σχετίζονται με τις διεργασίες παραγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη πρέπει να αφορά σε απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και να καταχωρείται στα ενσώματα ή άυλα στοιχεία πάγιου ενεργητικού στα βιβλία της επιχείρησης σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα και τη νομοθεσία (ΚΦΑΣ).

Ερώτηση 6. Στην Ενότητα 7.3 «Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπάνης» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στις Γενικές Επισημάνσεις σχετικά με την αναφορά: «Σε περίπτωση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού … Η απόκτηση μετοχών δεν συνιστά αρχική επένδυση», επισημαίνουμε.

Απάντηση: Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 651/2014, άρθρο 2 (49) ως «αρχική επένδυση» ορίζεται:

α) η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης· ή β) η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης·

Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρεται στην πρόσκληση “Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια”. Επομένως, η περίπτωση (β) και κατά συνέπεια το σχετικό bullet point στην ενότητα ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ στο σύνολό του δε θα ήταν δυνατό να έχει εφαρμογή στην Δράση.

Ερώτηση 7. Στην ενότητα 8.2 Ιδιωτική Συμμετοχή αναφέρεται ότι η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης/ στήριξης, για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, άλλως η αίτηση χρηματοδότησης θα απορρίπτεται (αρ. 14, εδ. 14 του Καν.

Δηλαδή ο Δικαιούχος δεν μπορεί να κάνει χρήση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ή άλλου δανειοδοτούμενου προϊόντος με ευνοϊκούς όρους;

Απάντηση: Δύναται να χρησιμοποιηθεί δάνειο πέραν της κάλυψης του 25% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον ανωτέρω περιορισμό, συνδυαζόμενο με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του επιλέξιμου κόστους της επένδυσης που ενισχύεται με το άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014, πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους δημόσια στήριξη. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη πρέπει να αφορά σε απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και να καταχωρείται στα ενσώματα ή άυλα στοιχεία πάγιου ενεργητικού στα βιβλία της επιχείρησης σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα και τη νομοθεσία (ΚΦΑΣ).

Ερώτηση 8. – Υφιστάμενη ΜΜΕ που έχει ιδρυθεί πρόσφατα, με συναφείς με την πρόσκληση δραστηριότητες και διαθέτει επιλέξιμο κατά την πρόσκληση ΚΑΔ, δύναται να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο για την επένδυση σε δαπάνες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη (και δεν θα πραγματοποιηθούν πριν την υποβολή της αίτησης);

– Γενικά οι δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της παρούσης θα πρέπει να ξεκινήσουν μετά την υποβολή της αίτησης;

Απάντηση: Στην Ενότητα 3 «Στόχος της Δράσης» της Αναλυτικής Πρόσκλησης αναφέρεται:

«H έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου. Η Έναρξη Εργασιών ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 (βλέπε ορισμό του όρου στον Πίνακα Επεξήγησης Γενικών όρων και συντμήσεων)». Επίσης αναφέρεται « θα ενισχυθούν δαπάνες που αφορούν σε αρχική επένδυση όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό 651/2014…». Η επένδυση θα πρέπει να λαμβάνει το χαρακτήρα της «Αρχικής Επένδυσης» όπως αυτή αναφέρεται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ» του οδηγού.

Ερώτηση 9. Στην ενότητα 7.1 «Επιλέξιμες Ενέργειες», σημειώνεται ότι το τελικό παραγόμενο προϊόν πρέπει είναι προϊόν που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα που προβλέπεται στο Άρθρο 38 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν να είναι επιλέξιμες δράσεις στις οποίες το αρχικό προς ανακύκλωση / ανάκτηση προϊόν είναι υπολείμματα ειδών διατροφής από λιανική πώληση και εστίαση και το τελικό παραγόμενο προϊόν να είναι συστατικό ζωοτροφών και όχι αυτούσια “τροφή παρασκευασμένη για ζώα” όπως αναφέρεται στον πίνακα του Άρθρου 38;

Απάντηση: Στην περίπτωση που το τελικό παραγόμενο προϊόν εμπίπτει στα Γεωργικά Προϊόντα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το είδος της επένδυσης δεν είναι επιλέξιμο.

Ερώτηση 10. – Σχετικά με την προϋπόθεση που αφορά στις περιβαλλοντικές άδειες (Ενότητα 5), αναφέρεται : «να διαθέτει τις κατά περίπτωση – απαιτούμενες εν ισχύ περιβαλλοντικές άδειες ή τις υποβληθείσες στον αρμόδιο φορέα αιτήσεις ανανέωσης αυτών, για την κύρια ή τις δευτερεύουσες δραστηριότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που η άδεια έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης ανανέωσης αυτής μέχρι την ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής/ένταξης». Να διευκρινιστεί τί ισχύει για νέες διαδικασίες και νέους χώρους στους οποίους πρόκειται να εγκατασταθούν οι διαδικασίες αυτές.

Απάντηση: Στην περίπτωση όπου το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται στην προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα δηλώνεται ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου με την ολοκλήρωση του έργου να διαθέτει την άδεια λειτουργίας (έγκριση λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ενότητα 13 «Ολοκλήρωση Πράξεων» της Παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Προϋπόθεση αποτελεί να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα III της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται.

Επίσης, σε περίπτωση επιλέξιμων και μη επιλέξιμων ΚΑΔ πρέπει να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός (Παραγωγή και λογιστική παρακολούθηση), ώστε να μην ενισχύεται μη επιλέξιμη δραστηριότητα.

Ερώτηση 11. – Είναι επιλέξιμο σχέδιο για υποβολή στις Περιβαλλοντικές Υποδομές, από υφιστάμενη επιχείρηση η οποία δεν έχει επιλέξιμο ΚΑΔ, αλλά προτίθεται να προσθέσει με σκοπό τη διαχείριση είτε των δικών της αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίησή τους, αποκλειστικά και μόνο, στη δική της παραγωγική διαδικασία είτε στη συλλογή αποβλήτων και τη διάθεσή τους;

Απάντηση:  Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση:

«Η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια (εργασίες διάθεσης D του παραρτήματος Ι του Ν.4042/2012) δεν καθιστά επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο. Η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα στο επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα, τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις».

Προϋπόθεση αποτελεί να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα III της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται.

Στο Παράρτημα ΙΙ του Ν.4042/2012 παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος εργασιών ανάκτησης.

Επιπλέον στην περίπτωση όπου το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν δραστηριοποιείται τώρα η επιχείρηση, τότε αυτή υποχρεούται στην προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα δηλώνεται ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου με την ολοκλήρωση του έργου να διαθέτει την άδεια λειτουργίας (έγκριση λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ενότητα 13 «Ολοκλήρωση Πράξεων» της Παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Επίσης, σε περίπτωση επιλέξιμων και μη επιλέξιμων ΚΑΔ πρέπει να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός (Παραγωγή και λογιστική παρακολούθηση), ώστε να μην ενισχύεται μη επιλέξιμη δραστηριότητα.

Τέλος, εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, το σχέδιο είναι επιλέξιμο.

Ερώτηση 12. – Επιδοτούνται οι ενέργειες προμήθειας και εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού, ασφαλιστικές καλύψεις αστικής ευθύνης διακίνησης αποβλήτων προς περαιτέρω επεξεργασία;

Απάντηση: Επιδοτούνται οι ενέργειες προμήθειας και εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού. Αυτό αναφέρεται στην αναλυτική πρόσκληση στην ενότητα 7.3 «Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπάνης».

Σύμφωνα με την πρόσκληση, δεν είναι επιλέξιμες οι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη δαπάνες.

Ερώτηση 13. – Τα παραγόμενα προϊόντα μιας επένδυσης, κατόπιν επεξεργασίας αποβλήτων, δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ή βοηθητικές ύλες στον πρωτογενή τομέα παραγωγής;

Απάντηση: Στην περίπτωση που τα τελικά παραγόμενα προϊόντα εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το είδος της επένδυσης δεν είναι επιλέξιμο.

Ερώτηση 14. – Η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας είναι επιλέξιμη δαπάνη αν πληρωθεί στο σύνολό της ή μέρος αυτής πριν την υποβολή της αίτησης;

Απάντηση: Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι δαπάνες μελετών για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και να πληρωθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Βλ. ορισμό για “Εναρξη εργασιών επένδυσης”.

Ερώτηση 15. – Η οικοδομική άδεια (για κτίριο του επενδυτικού σχεδίου) είναι επιλέξιμη δαπάνη; Και αν ναι, αν είναι επιλέξιμο το κόστος της αν εκδοθεί και πληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης;

Απάντηση: Σύμφωνα με την πρόσκληση, δεν είναι επιλέξιμες οι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη δαπάνες.

Ερώτηση 16.– Στην ενότητα 5 «Δικαιούχοι όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής», στο

παράρτημα IV «τυπικές προϋποθέσεις και κριτήρια αξιολόγησης» και στο παράρτημα IX «υπόδειγμα υπεύθυνων δηλώσεων» της αναλυτικής πρόσκλησης αναφέρεται ότι : «… ο δικαιούχος δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει (την μετεγκατάσταση) εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης». Στην ενότητα 7.3 « Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών» και στην ενότητα 14.1 «υποχρεώσεις Δικαιούχων κατά την υλοποίηση της πράξης», αντί δύο ετών αναφέρεται τριών ετών. Διευκρινίστε μας για τη διαφορά αυτή.

Απάντηση: Οι διάφορες χρονικές περίοδοι προκύπτουν από απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της δράσης.

Όσον αφορά την υποχρέωση μη μετεγκατάστασης της επιχειρηματικής εγκατάστασης ισχύει η παράγραφος 16 του άρθρου 14 του Καν.(ΕΕ) 651/2014: “Ο δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση”.

‘Όσον αφορά στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις επί τριετίας για διατήρηση της επένδυσης και της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ισχύουν όσα αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα “14.2 Υποχρεώσεις Δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση της πράξης (μακροχρόνιες υποχρεώσεις)” της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση συναφών χρονικών περιορισμών ισχύει το δυσμενέστερο χρονικό πλαίσιο ήτοι η τριετία.

Ερώτηση 17. – Το κόστος εκπαίδευσης στο λογισμικό περιλαμβάνεται στο κόστος αγοράς του ή στο κόστος μέχρι 10% της εγκατάστασης του και της παραμετροποίησής του;

Απάντηση: Το κόστος εκπαίδευσης στο λογισμικό περιλαμβάνεται στο κόστος μέχρι 10% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της παραμετροποίησης).

Ερώτηση 18. Σχετικά με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες θα χρειαστεί τόσο για τον κύριο ΚΑΔ όσο και για τον ΚΑΔ επένδυσης;

Απάντηση: Για όσες δραστηριότητες (κύρια ή δευτερεύουσες ) απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες εν ισχύ περιβαλλοντικές άδειες ή τις υποβληθείσες στον αρμόδιο φορέα αιτήσεις ανανέωσης αυτών, για την κύρια ή τις δευτερεύουσες δραστηριότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που η άδεια έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης ανανέωσης αυτής μέχρι την ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής/ένταξης.

Ερώτηση 19. Στα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης αρχικής επένδυσης στο «3» αναφέρεται «οικονομικό έτος πριν το αίτημα υπαγωγής» μήπως είναι φορολογικό έτος;

Απάντηση: Ναι, σύμφωνα με την ισχύουσα ορολογία της φορολογικής νομοθεσίας και πρακτικά ταυτίζεται με τη διαχειριστική περίοδο.

Ερώτηση 20. Σχετικά με τη δράση “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων” ήθελα να ρωτήσω αν απόβλητα προερχόμενα από μεταποίηση γεωργικών προϊόντων υπάγονται στο πρόγραμμα.

Απάντηση: Οι επιλέξιμες κατηγορίες αποβλήτων αναφέρονται στην ενότητα 7.2 « Επιλέξιμες κατηγορίες Αποβλήτων» της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης.

Ερώτηση 21. Χρηματοδότηση από Τρίτους (ΧΑΤ) θεωρείται ότι καλύπτει την ίδια συμμετοχή;

Απάντηση: Τα δικαιολογητικά εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής του Επενδυτικού Σχεδίου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Ερώτηση 22. Για την τεκμηρίωση της κάλυψης του συνόλου της Ιδιωτικής Συμμετοχής, η οποία βαθμολογείται στο κριτήριο Β4 για τις Υφιστάμενες επιχειρήσεις , ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει συνδυασμό των τρόπων που αναφέρονται στην πρόσκληση ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει μόνον ένα από τους αναφερόμενους τρόπους κάλυψης;

Απάντηση – Ναι, μπορεί να χρησιμοποιήσει συνδυασμό.

Ερώτηση 23. Εάν για κάποιους μήνες το 2019 μέτοχος εταιρείας (δυνητικού δικαιούχου) συνδεόταν με άλλη επιχείρηση αποτελεί πρόβλημα; Πρέπει να ληφθεί υπόψη στην δήλωση ΜΜΕ ακόμα και αν τώρα δεν υπάρχει καμία σύνδεση και ακόμα και αν ήταν μόνο για κάποιους μήνες το 2019;

Απάντηση – Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού των απασχολουμένων και των χρηματοοικονομικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση (τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τις συνδεδεμένες με αυτή). Σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6.5.2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων απαιτούνται δύο διαδοχικά έτη για την απόκτηση (ή την απώλεια) της ιδιότητας ΜμΕ. Στη δήλωση καταχωρούνται όλα τα πραγματικά στοιχεία ώστε να κριθεί η ιδιότητα ως ΜΜΕ.

Ερώτηση 24. Είναι επιλέξιμη η υποβολή πρότασης από επιχείρηση με τόπο υλοποίησης υποκατάστημα το οποίο θα ιδρυθεί μετά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση – Ναι, αρκεί να επιλέξει ως τόπο για την υλοποίηση αποκλειστικά μία Περιφέρεια.

Ερώτηση 25. Είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (πρώην βιβλία Γ κατηγορίας) και συνεπώς υφίσταται σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων;

Απάντηση – Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, οι οποίοι αναφέρονται στην Ενότητα “5. Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής”, και σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, ο κανονισμός ΕΕ 651/2014 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει λογιστικά, σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, και ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει του ανωτέρου κανονισμού.

Ερώτηση 26. α) εάν επιχείρηση η οποία έχει πράσινη κιλοβατώρα, μπορεί να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα και β) εάν το πρόγραμμα επηρεάσει το ιδιαίτερο προνόμιο που έχει η επιχείρηση.

Απάντηση – Δεν υπάρχει κάποιος σχετικός περιορισμός από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Ερώτηση 27. Σε σχέση με την οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, που πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών ως “ίδιοι πόροι” νοούνται και η συνεισφορά γης, ακινήτων, εργαζομένων, αποκτηθείσας τεχνογνωσίας, leasing κλπ.

Απάντηση – Τα δικαιολογητικά εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής του Επενδυτικού Σχεδίου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ, σημείο 10. Στην προκειμένη περίπτωση τα αναφερόμενα δεν αποτελούν «ίδιους πόρους».

Ερώτηση 28. Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών της κατηγορίας Μηχανήματα-Εξοπλισμός για τη Δράση Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων, μπορεί να ενταχθεί και δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος (net metering)

Απάντηση – Σύμφωνα με το άρθρο 13 Καν.651/2014 δεν ενισχύονται δαπάνες για παραγωγή ενέργειας και επομένως δεν ενισχύονται και οι δαπάνες για ΑΠΕ.

Ερώτηση 29. Η προς επιδότηση επενδύσεις αφορούν εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται π.χ. στη φαρμακοβιομηχανία και επιθυμούν να δημιουργήσουν μέσα στη μονάδα τους υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, έτσι ώστε να τα επαναχρησιμοποιούν στην παραγωγική τους διαδικασία ή θα έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν απόβλητα και από άλλες επιχειρήσεις, να τα επεξεργάζονται και στην πορεία να τα διαθέτουν (με εμπορικό κέρδος) σε άλλες εταιρείες.

Απάντηση – Και οι δύο περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες, εφόσον πληρούνται όλες οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ερώτηση 30. Στη Δράση μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης επιχειρήσεις της μεταποίησης κρέατος και σφαγεία, οι οποίες επιθυμούν να κατασκευάσουν μονάδα βιοαερίου ή μονάδα rendering για την διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων τους.

Απάντηση – Σύμφωνα με το άρθρο 13 (Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων) του κανονισμού ΕΕ 651/2014, οι περιφερειακές ενισχύσεις δεν εφαρμόζονται στον τομέα των μεταφορών καθώς και στη συναφή υποδομή, ούτε στις ενισχύσεις για παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας.

Επίσης, στην περίπτωση που το τελικό παραγόμενο προϊόν εμπίπτει στα Γεωργικά Προϊόντα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το είδος της επένδυσης δεν είναι επιλέξιμο.

Ερώτηση 31. Εταιρεία παράγει εμποτισμένους με κρεόζωτο ξύλινους στύλους που διαθέτει στον ΔΕΔΔΗΕ και σε άλλες αρχές ηλεκτρισμού στο εξωτερικό. ‘Ενα σημαντικό ποσοστό υπολειμμάτων κατά την παραγωγική διαδικασία είναι εμποτισμένα κομμάτια και ρινίσματα ξύλου. Αυτά με βάση την ισχύουσα νομοθεσία θεωρούνται απόβλητα λόγω της επικινδυνότητας του κρεοζώτου (ως συντηρητικό ξυλείας) και των επιμέρους συστατικών του. Εάν δίπλα στην παραγωγή γίνει μία εγκατάσταση βιομάζας ξυλείας που θα μπορεί να πραγματοποιεί πυρόλυση αυτών των υπολειμμάτων και να τα μετατρέπει σε ενέργεια της οποίας ένας μέρος θα πωλείται στην ΔΕΗ και ένα άλλο θα επαναχρησιμοποιείται στην παραγωγή για μείωση κόστους ηλεκτρισμού και θέρμανσης, το πρόγραμμα καλύπτει αυτήν την επένδυση;

Απάντηση – Σύμφωνα με το άρθρο 13 (Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων) του κανονισμού ΕΕ 651/2014, οι περιφερειακές ενισχύσεις δεν εφαρμόζονται στον τομέα των μεταφορών καθώς και στη συναφή υποδομή, ούτε στις ενισχύσεις για παραγωγή, διανομή και υποδομές ενέργειας.

Ερώτηση 32. Η επιχείρηση έχει ως κύριο ΚΑΔ τον 01.61.10.00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ενώ διαθέτει και ΚΑΔ πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, χωρίς ωστόσο να έχει έσοδα από την εν λόγω δραστηριότητα καθώς δεν την ασκεί.

Επίσης, δραστηριοποιείται και στο τομέα διαχείρισης αποβλήτων με τους δευτερεύοντες ΚΑΔ που είναι και επιλέξιμοι στο πρόγραμμα:

38.11.21.01             ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

38.11.21.02             ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΧ

38.21.29.02             ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Είναι η εν λόγω επιχείρηση επιλέξιμη, ώστε να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”;

Απάντηση – Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, οι οποίοι αναφέρονται στην Ενότητα “5. Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής”, και σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, ο κανονισμός ΕΕ 651/2014 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει λογιστικά, σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, και ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει του ανωτέρου κανονισμού.

Ερώτηση 33. Επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπό σύσταση και δεν έχουν προβεί ακόμα σε έναρξη δραστηριότητας μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Δράση ή απαιτείται να έχει ιδρυθεί η εταιρία πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης;

Απάντηση – Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης.

Ερώτηση 34. Έστω ότι μια επιχείρηση, υπάγεται στην Δράση, ως επιχείρηση μικρού μεγέθους. Κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, το μέγεθος της επιχείρησης αλλάζει. Θα επηρεαστεί η ένταξη στην δράση, από την αλλαγή μεγέθους;

Απάντηση – Το μέγεθος εξετάζεται κατά την χορήγηση της ενίσχυσης. Η μόνη περίπτωση που δύναται να εξεταστεί και μετά την χορήγηση είναι όταν διαπιστωθεί δόλος (π.χ. συμφωνία εξαγοράς από μεγάλη επιχείρηση η οποία έχει συναφθεί πριν την χορήγηση και επισημοποιείται μετά από αυτή προκειμένου να μην αλλάξει το μέγεθος).

Ερώτηση 35. Για να καλυφθεί η απαίτηση της Δράσης για τεκμηριωμένη κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του προϋπολογισμού της επένδυσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο τραπεζικός δανεισμός, με προσκόμιση αντίστοιχης επιστολής προέγκριση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος;

Απάντηση – Ναι, με την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση που αφορά στο 25% του κόστους της επένδυσης που ενισχύεται σύμφωνα με το άρθρο αρ.14 του Καν. 651/2014, δεν πρέπει να ενέχει στοιχεία δημόσιας στήριξης.

Ερώτηση 36. Μπορεί, κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, στην περίπτωση που έχει εγκριθεί κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής με Ίδια Κεφάλαια, να γίνει τροποποίηση και να γίνει κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής με Δανεισμό; Μπορεί να γίνει και το αντίστροφο;

Απάντηση – Ναι, με την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση που αφορά στο 25% του κόστους της επένδυσης που ενισχύεται σύμφωνα με το άρθρο αρ.14 του Καν. 651/2014, δεν πρέπει να ενέχει στοιχεία δημόσιας στήριξης.

Ερώτηση 37. Αναφορικά με την επιλεξιμότητα δαπανών, η παράγραφος «Όλα τα παραπάνω εξυπηρετούν αποκλειστικά την παραγωγική διαδικασία της επένδυσης και όχι τη γενική λειτουργία της επιχείρησης.» που αναφέρεται στην αναλυτική πρόσκληση, έχει εφαρμογή προφανώς μόνο σε δαπάνες της κατηγορίας Α/Α 2: Μηχανήματα- Εξοπλισμός. Είναι εφικτή η αγορά π.χ. ενός ERP το οποίο δεν θα αφορά όλη την λειτουργία της επιχείρησης, αλλά μόνο της παραγωγική διαδικασία της επένδυσης;

Απάντηση – Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, οι δαπάνες αγοράς λογισμικού είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα με το επενδυτικό σχέδιο. Για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες αγοράς λογισμικού που σχετίζονται με τις διεργασίες παραγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

Ερώτηση 38. Επιχείρηση, η οποία έχει ιδρυθεί πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης, αλλά δεν έχει κλείσει διαχειριστική χρήση ακόμα, δύναται να ενταχθεί στην παρούσα Δράση; Αν ναι, στα απαιτούμενα δικαιολογητικά α/α 4 και α/α 6 του Παραρτήματος Ι, τι δικαιολογητικά θα χρειαστεί να προσκομιστούν;

Απάντηση – Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δεν έχουν κλείσει τρείς (3) διαχειριστικές χρήσεις (νέες ή και υφιστάμενες) , προσκομίζονται δικαιολογητικά για όσες κλεισμένες χρήσεις υφίστανται, πριν το έτος υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την σύσταση της Επιτροπής της 6.5.2003 (2003/361/ΕΚ) για τον ορισμό των ΜΜΕ, στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Ερώτηση 39. Επενδυτικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τις επιλέξιμες ενέργειες 1.Συλλογή, 2.Μεταφορά και 3.Προσωρινή Αποθήκευση, δύναται να αποτελέσει επιλέξιμο σχέδιο;

Απάντηση – Όχι, η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα στο επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα, τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις;

Ερώτηση 40. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίδια συμμετοχή στην Δράση “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων” μια Μ.ΕΠΕ, να διευκρινιστούν τα γραφόμενα του σημείου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ της αναλυτικής πρόσκλησης. Η Εταιρεία διαθέτει στο παθητικό της φορολογηθέντα αποθεματικά που υπερκαλύπτουν την ίδια συμμετοχή. Στην πρόταση αρκεί να υπάρχει απόφαση Γ.Σ της επιχείρησης για δέσμευση των φορολογηθέντων αποθεματικών;

Απάντηση – Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με την Αναλυτική Πρόσκληση και συγκεκριμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ, στο σημείο 10, γίνεται αναφορά στους τρόπους και τα δικαιολογητικά εξασφάλισης ιδιωτικής συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο τρόπος κάλυψης ίδιας συμμετοχής με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο τρόπος κάλυψης ίδιας συμμετοχής με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών:

…”(β) τεκμηριώνεται βάσει λογιστικών εγγραφών (οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης χρήσης, ισοζύγιο που αφορά στη διαχειριστική περίοδο από την ημερομηνία των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων έως και την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, καθώς και των σχετικών εταιρικών πράξεων (απόφαση Γ.Σ. της εταιρείας)”…

Ερώτηση 41. Επιχείρηση που κάνει συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, δύναται να χρηματοδοτηθεί για την προμήθεια κάδων συλλογής (όπως press containers, βαρέλια, δοχεία, παλετοδεξαμενές κ.λπ.) τα οποία θα αποτελούν πάγια της επιχείρησης και θα παραμένουν σε εγκαταστάσεις – εργοστάσια και σπίτια τρίτων προκειμένου να πραγματοποιείται μέσω αυτών η συλλογή;

Απάντηση – Η διάθεση, συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση αποβλήτων ως μοναδικές ενέργειες ή συνδυασμός αυτών των τεσσάρων δεν καθιστά επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο.

Ερώτηση 42. Μπορεί επιχείρηση που θέλει να δραστηριοποιηθεί στην ανακύκλωση να κάνει αίτηση χωρίς να έχει κάνει έναρξη ;

Απάντηση – Οι επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην Δράση, πρέπει να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το  πλήρες αρχείο στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ: εδώ 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας