ecopress
Προσλήψεις μηχανικών σε τεχνικά έργα και Πολεοδομίες Δήμων  και Περιφερειών, μέσω  “Αναπτυξιακών Οργα­νισμών”, με «φουσκωμένες» αμοιβές αλλά ταυτοχρόνως με επαχθείς όρους εργασιακής ομηρείας επισημαίνει... Προσλήψεις μηχανικών μέσω Αναπτυξιακών Οργανισμών, σε έργα και ΥΔΟΜ

Προσλήψεις μηχανικών σε τεχνικά έργα και Πολεοδομίες Δήμων  και Περιφερειών, μέσω  “Αναπτυξιακών Οργα­νισμών”, με «φουσκωμένες» αμοιβές αλλά ταυτοχρόνως με επαχθείς όρους εργασιακής ομηρείας επισημαίνει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, φέρνοντας στο φως συγκεκριμένα παραδείγματα συμβάσεων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών στρέφεται κατά του πλαισίου που διαμορφώνεται για την υποστήριξη των τεχνικών και πολεοδομικών υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης, ενόψει της αξιοποίησης των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», υποστηρίζοντας ότι «η γενικευμένη εκχώρηση αρμοδιοτήτων Τεχ­νικών Υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα έχει τραγικά αποτελέσματα στο δημόσιο συμφέ­ρον, τα λαϊκά και εργασιακά δικαιώματα, τη νομιμότητα και το περιβάλλον».

-«Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες θα μπορούν να προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ και υπό διαρκή εργασιακή ομηρεία, ώστε να εκτελούν Τεχνικό Έργο χωρίς τους “ασφυκτικούς” ελέγχους του Δημοσίου. Τα Δημόσια Έργα κυρίως, αλλά και τις Πολεοδομίες θα τα λειτουργούν “Αναπτυξιακοί Οργα­νισμοί”, εκτός διαδικασιών δημόσιου ελέγχου και λογιστικού κόστους, με όρους διασπάθισης δημόσιου χρήματος αλλά και απουσία ουσιαστικού ελέγχου, όπως δείχνει και το αμαρτωλό παρελθόν των αναπτυξιακών Εταιριών, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το έλλειμμα εκατομμυρίων της Αναπτυξιακής Πελοποννήσου ΑΕ. Ελ­λείμματα τα οποία θα φορτώνονται στις τοπικές κοινωνίες» σημειώνει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

Παραδείγματα

Η Ομοσπονδία των μηχανικών του δημοσίου παραθέτει συγκεκριμένες περιπτώσεις σημειώνοντας ότι «ήδη τα πρώτα δείγματα εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες οδη­γούν σε χρήσιμα συμπεράσματα» ως εξής:

Α. Σε προκήρυξη της ΠΕ Λασιθίου για πρόσληψη συμβούλου 5ετούς εμπειρί­ας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω ‘κατεπειγουσών’ αναγκών στο έργο με τίτλο: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ­ΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ”. Με τον αρχικό προϋπολογισμό να ανέρχε­ται στα 74.369,33 Ευρώ (Τελικό οικονομικό αντικείμενο με την έκπτωση 29.747,00 € με ΦΠΑ) ενώ η διάρκεια της είναι 13 μήνες που αφορά ημερήσια απασχόληση ενός Πολιτικού Μηχανικού 2,5 ώρες!!! Η Περιφέρεια θα μπορούσε με το ποσό του αρχικού προϋπολογισμού της σύμβασης να απασχολεί 4 μόνιμους Δημόσιους Υπαλλήλους ΠΕ Μηχανικών 5ετούς εμπειρίας (Κόστος εκάστου περί­που 18.150,00 € χωρίς μεταπτυχιακό και παιδιά) με 8ωρη απασχόληση ετησίως, (Link Υπολογισμού Αμοιβών Δημοσίων Υπαλλήλων του ΕΑΠ). Στην περίπτωση μόνιμων προσλήψεων προφανώς θα υπήρχε η ευθύνη έργων και μελετών εφ ό­ρου της υπαλληλικής τους ζωής.

Β. Σε Προγραμματική Σύμβαση Δήμου της Αττικής με τον Αναπτυξιακό Ορ­γανισμό ΟΤΑ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε για το έργο «Διοικητική Υποστήριξη για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης», συνολικού προϋπολογισμού 153.995,10€ το ετήσιο κόστος για τον καθέναν από τους 4 μηχανικούς ανέρχεται σε 22.260,00 € + ΦΠΑ 24% δηλαδή σε 27.602,40 €, τη στιγμή που η πρόσληψη Διπλωματούχων Μηχανικών απαιτεί 30% μικρότερη δαπάνη!

Γ. Η ανάθεση Προγραμματικής Σύμβασης για την Επίβλεψη Έργων γίνεται με εξωπραγματικές αμοιβές όπως προβλέπονται στην Υ.Α. ΔΜΕ- Ο/α/ο/1257/9.8.2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού και επιστημονικού προσωπικού, υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 (Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστη­μόνων) ΦΕΚ Β’ 2519/20.07.2017 ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας. Ενδεικτικά σε Δήμο της Β. Ελλάδας η προγραμματική Σύμβαση ανάθεσης Επίβλεψης τεσσάρων (4) έργων, συνολικού προϋπολογισμού περί τα 6.000.000 € οδηγεί σε αμοιβές επίβλεψης 860.000 € !! Το κόστος δύο μηχανι­κών επί δύο έτη που θα χρειάζονταν για να τα επιβλέψουν θα ήταν πολύ μικρό­τερο και η τεχνογνωσία θα παρέμενε στην Υπηρεσία!

Το προσωπικό σε όλες τις περιπτώσεις προσλαμβάνεται εκτός ΑΣΕΠ και με­τά τη λύση της Σύμβασης του δεν έχει ευθύνες για τις πράξεις τις οποίες θα υ­πογράφει σε αντίθεση με τους Υπαλλήλους.

Δημόσια Έργα

«Στα δημόσια έργα, όπως σημειώνει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ,  με τις προβλέψεις του Ν.4782/21, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δη­λαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευά­ζουν οι ιδιώτες εργολάβοι, θα τα επιμετρούν (δειγματοληπτικά μάλιστα!!!) και ε­πιβλέπουν ιδιώτες. Μόνο το κόστος θα πληρώνει το Δημόσιο με πλημμελή έλεγχο και τεράστιες επισφάλειες, καθώς «Ελεγκτές» και «Ελεγχόμενοι» θα αλληλοδιαπλέκονται. Γνωρίζουμε ήδη όλοι, τι συμβαίνει με τις “Συμβάσεις Παραχώρησης”, όπου οι πολίτες πληρώνουν τα αυξημένα διόδια και το Δημόσιο καλύπτει με εκα­τομμύρια την ενδεχόμενη “μειωμένη κίνηση” (40 εκατ. € μόνο για το πρώτο εξά­μηνο του 2020). Ιδιώτες μελετητές τοπικών χωροταξικών σχεδίων ή επενδυτικών σχεδίων θα αξιολογούνται από ιδιώτες αξιολογητές σε μια λογική “Γιάννης κερ­νάει, Γιάννης πίνει”».

Προσλήψεις

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ τονίζει στην ανακοίνωση της: «Δηλώνουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πολιτική που εκχωρεί αρμοδιότη­τες σε ιδιώτες. Παλεύουμε για το σταμάτημα της διαχρονικά ασκούμενης αντιλαϊ­κής πολιτικής και από κοινού διεκδικούμε: Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσω­πικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημο­σίου Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών. Όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δη­μόσιων Υπηρεσιών».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας