ecopress
Σε ισχύ ο Κώδικας Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την ΡΑΕ
Την ολοκλήρωση του βασικού δευτερογενούς ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την κύρια δραστηριότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, μέσω της θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού... Σε ισχύ ο Κώδικας Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την ΡΑΕ

Την ολοκλήρωση του βασικού δευτερογενούς ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την κύρια δραστηριότητα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, μέσω της θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ανακοίνωσε η ΡΑΕ. Σύμφωνα με  ρεπορτάζ, που παρουσιάζει  το energypress, ουσιαστικά πρόκειται για το νέο καταστατικό χάρτη για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, η θέσπιση του οποίου συνιστά μια άκρως σημαντική εξέλιξη, 15 χρόνια μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Κώδικας θέτει αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τον ΔΕΔΔΕΗ, προσδιορίζοντας τους κανόνες υπό τους οποίους ο Διαχειριστής θα λειτουργεί στις συναλλαγές του με τους διάφορους παράγοντες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ, ο Κώδικας ΕΔΔΗΕ αποτελεί το επιστέγασμα μακρόχρονης και επίπονης προσπάθειας της ΡΑΕ και του Διαχειριστή του Δικτύου (νυν ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., πρώην ΔΕΗ Α.Ε.) με τη συμβολή Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας, και κυρίως του ΕΜΠ, για την εξειδίκευση των προβλέψεων του νόμου και την κατάρτιση κανόνων για τη ρύθμιση της δραστηριότητας της διανομής και την άσκησή της από τον Διαχειριστή του Δικτύου, αποσκοπώντας στη επίτευξη των θεμελιωδών στόχων της αξιόπιστης και ασφαλούς τροφοδότησης των καταναλωτών, και της διασφάλισης της ισότιμης παροχής πρόσβασης στο δίκτυο για τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, ισότιμης πρόσβασης των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα, με τον Κώδικα ΕΔΔΗΕ ρυθμίζονται ιδίως τα εξής: Εισάγεται η έννοια της Ρυθμιστικής Περιόδου και του καθορισμού του επιτρεπόμενου εσόδου της δραστηριότητας για πολυετείς περιόδους βάσει συνολικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του Διαχειριστή που εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναγκαία σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου ως προς το έσοδο αλλά και τους στόχους απόδοσης της δραστηριότητας και παράλληλα να δίνεται κίνητρο στον Διαχειριστή του Δικτύου για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους.

Εισάγεται η σύνδεση του εσόδου του Διαχειριστή του Δικτύου και των χρεώσεων που επιβάλλονται στους χρήστες του Δικτύου με το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενεργειακή αποδοτικότητα του Δικτύου Διανομής.  Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την ποιότητα στην παροχή της υπηρεσίας καθώς και οι συνέπειες στην μη τήρηση των ορίων ποιότητας προς τους χρήστες. Αποτυπώνονται οι διαδικασίες και τα τεχνικά θέματα της πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή και των χρηστών του Δικτύου και καθορίζονται οι βασικές αρχές για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης και χρήσης του Δικτύου. Συστηματοποιείται ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής και καθορίζονται στόχοι, κριτήρια και γενικές αρχές ανάπτυξης. Καθορίζονται βασικές προδιαγραφές & απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας του Δικτύου Διανομής και τίθενται γενικές αρχές για την οργάνωση και τις διαδικασίες της λειτουργίας και της συντήρησης του Δικτύου. Θέματα που αφορούν στη διαχείριση των μετρητών και των μετρήσεων και ειδικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών.

Θέματα υποστήριξης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των συμμετεχόντων σε αυτήν από τον Διαχειριστή Δικτύου. Για την εφαρμογή του Κώδικα ΕΔΔΗΕ προβλέπεται η έκδοση συγκεκριμένων Εγχειριδίων, η κατάρτιση των οποίων θα γίνεται σταδιακά εντός διαστήματος 18 μηνών. Έως την έγκριση των Εγχειριδίων, ο Διαχειριστής του Δικτύου εφαρμόζει ρυθμίσεις και πρακτικές σύμφωνες με τους κανόνες, τις γενικές αρχές και το πνεύμα του Κώδικα. Η ΡΑΕ μπορεί οποτεδήποτε να προβαίνει σε υποδείξεις προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, με τις οποίες ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να συμμορφώνεται. Τυχόν οδηγίες που εκδίδονται κατά την μεταβατική αυτή περίοδο υποβάλλονται στη ΡΑΕ η οποία, κατά την κρίση της, υποδεικνύει την τήρηση της διαδικασίας έγκρισής τους ως τμήμα των Εγχειριδίων.  Ειδικά για τις λειτουργίες υποστήριξης της αγοράς, διατηρείται μεταβατικά σε ισχύ το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης (ΦΕΚ Β’2773/18.12.2015), μέχρι την έκδοση του αντίστοιχου εγχειριδίου του Κώδικα ΕΔΔΗΕ. Η εφαρμογή του πλαισίου που προβλέπει ο Κώδικας ΕΔΔΗΕ για τη ρύθμιση του εσόδου της δραστηριότητας προϋποθέτει την κατάρτιση κατ’ αρχάς της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου η οποία  προβλέπεται στον Κώδικα και εν συνεχεία την κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου του Διαχειριστή και την έκδοση της σχετικής απόφασης της ΡΑΕ (Απόφαση Ρύθμισης Διανομής). Με την ολοκλήρωση του Κώδικα ΕΔΔΗΕ, η ΡΑΕ προωθεί πλέον κατά προτεραιότητα την κατάρτιση της ανωτέρω μεθοδολογίας. Τέλος, ειδικά για την περίπτωση των ρευματοκλοπών που παρουσιάζει έξαρση η οποία αποτυπώνεται και στις σχετικές μελέτες απωλειών του Διαχειριστή του Δικτύου, παρότι η έκδοση του το Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών προβλέπεται εντός 12 μηνών από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, η ΡΑΕ, σε συνέχεια της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε, θα εκδώσει πολύ σύντομα (εντός του πρώτου διμήνου του 2017) μια πρώτη έκδοση του εν λόγω Εγχειριδίου για την ενεργοποίηση των σχετικών βασικών διατάξεων του Κώδικα. Στόχος είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου που αποβαίνει εις βάρος των συνεπών καταναλωτών οι οποίοι επωμίζονται το βάρος της ρευματοκλοπής, λαμβάνοντας μέριμνα για την προστασία ευάλωτων καταναλωτών και κατά το δυνατόν ειδική αντιμετώπιση ειδικών ομάδων καταναλωτών, βάσει κοινωνικο-οικομικών κριτηρίων, βάσει των σχετικών προβλέψεων του Κώδικα.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας