ecopress
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Εργασίας με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται στους... Στο ΦΕΚ η απόφαση για τις πληρωμές τηλεκατάρτισης επιστημόνων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Εργασίας με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών».

Σύμφωνα με την απόφαση η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι αξίας 600 € (100 ώρες x 6 € ανά ώρα κατάρτισης) και καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως ακολούθως:

Α. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400 €. Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιήθηκαν μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr έως και 12/4/2020 και ώρα 23:59, θα πληρωθούν από 16 έως την 17/4/2020.

Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιηθούν μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr από 13/4/2020 έως 16/4/2020, θα πληρωθούν από 24 έως την 27/4/2020.

Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιηθούν μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr από 17/4/2020 έως 25/4/2020, θα πληρωθούν από 4 έως την 7/5/2020.

Β. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, καταβάλλεται η δεύτερη δόση του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 200 €, ως εξής:

Για όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από τον πάροχο κατάρτισης στην εφαρμογή www.elearning.yeka.gr τα απαιτούμενα αποδεικτικά υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από 4/5/2020 έως 10/5/2020, οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 19/5/2020.

Για όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από τον πάροχο κατάρτισης στην εφαρμογή www.elearning.yeka.gr τα απαιτούμενα αποδεικτικά υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από 1/6/2020 έως 5/6/2020, οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως την 18/6/2020.

Το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο με ευθύνη του και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ως δικαιούχος.

Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. Οι ωφελούμενοι ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέρα του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Ολόκληρη η απόφαση

Ολόκληρο  το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ 350/2020, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

«Διαδικασία πληρωμών της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλ­λου 286/02.04.2020 πρόσκλησης 2/2020, ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1)    Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ­θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α722.04.2005).

2)    Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α708-07-2019) «Σύστα­ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί­ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

3)    Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α709-07-2019) «Διορι­σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα­πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4)    Του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α717-07-2019) «Σύ­σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

5)    Του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α706-11-2017) που αφορά στον οργανισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.

6)    Τους Κανονισμούς αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου.

7)    Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014) όπως ισχύει.

8)    Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α’/09-03-1999) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως ισχύουν.

9)    Του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθη­σης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163/Α/21.09.2010), όπως ισχύει.

10)  Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτερο­βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 193/ Α’/17.09.2013) όπως ισχύει.

11)  Του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α’79/09.04.2012) και των Οδηγιών Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».

12)  Του ν. 146/1914 «Περί αθεμίτου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 21/Α’/27.01.1914).

13)  Του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α’/16.11.1994).

14)  Του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ­παίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α’/12.06.2018).

15)  Του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω­παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρι­λίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο­μένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

16)  Του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/29.08.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊ­κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

17)  Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη­τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α’/07.08.2019).

18)  Της με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β’/31-12-2018) υπουργικής απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β’) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822 Β’) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμό­τητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014- 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

19)  Τη με αρ. Δ1.33086/11345/31-07-2019 (Β’ 3082) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι­νωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

20)  Της με αριθ. 83071/ΕΥΘΥ/781 (ΦΕΚ 2643/Β’/ 25-08-2016) κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

21)  Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/ Α’/14.03.2020) με τίτλο: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε­τώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ιδίως του άρθρου δέκατου ένατου: «Έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων».

22)  Του νόμου 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020).

23)  Της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περι­εχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρη­ματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης». (ΦΕΚ 68 Α’).

24)  Της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε­χομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κο- ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 75).

25)  Του ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

26)  Του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

27)  Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρ­μογής όταν η Υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη μέθοδο της Τηλεκατάρτισης (E-Learning).

28)  Την αριθμ. πρωτ. 14011/245/2.4.2020 Εγκύκλιο Τηλεκατάρτισης της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία του ΥΠΕΚΥΠ.

29)  Την εγγραφή του έργου «Ειδικό Πρόγραμμα Τη­λεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πλητ- τόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών» στη ΣΑΕ Ε034 και κωδικό 50548764 και ΣΑΕ 2020ΣΕ03400001.

30)  Τη με αρ. πρωτ. 286/02-04-2020 Πρόσκληση (αρ. 2/2020 – ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ) εκδήλωσης ενδιαφέρο­ντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Ειδικό Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πλητ- τόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών, απο­φασίζουμε:

Άρθρο 1

Την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ­ροντος με αριθμ. πρωτ. 286/2.4.2020 για τη συμμετο­χή στη δράση: «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονι­κούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών» (Αριθμός πρόσκλησης 2/2020).

Άρθρο 2

Τον καθορισμό της διαδικασίας πληρωμής των ωφε- λουμένων (ομάδα στόχου) και των παρόχων κατάρτι­σης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 286/2.4.2020 για τη συμμετοχή στη δράση «Ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστή­μονες πληττόμενους από τον covid-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών» ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ.

 1. Οι πληρωμές των ωφελουμένων και των παρόχων κατάρτισης γίνονται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 12 της παραπάνω πρόσκλησης.
 2. α) Όροι και διαδικασία Πληρωμής Ωφελουμένων

Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι αξίας 600 € (100 ώρες x 6 € ανά ώρα κατάρτισης) και καταβάλλεται σε δύο δόσεις ως ακολούθως:

Α. Αμέσως μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κα­τάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 400 €.

Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιήθηκαν μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr έως και 12/4/2020 και ώρα 23:59, θα πληρωθούν από 16 έως την 17/4/2020.

Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιηθούν μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr από 13/4/2020 έως 16/4/2020, θα πληρωθούν από 24 έως την 27/4/2020.

Όσες επιταγές κατάρτισης ενεργοποιηθούν μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr από 17/4/2020 έως 25/4/2020, θα πληρωθούν από 4 έως την 7/5/2020.

Β. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρ­τισης, καταβάλλεται η δεύτερη δόση του εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 200 €, ως εξής:

Γ ια όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από τον πάροχο κατάρτισης στην εφαρμογή www.elearning.yeka.gr τα απαιτούμενα αποδεικτικά υλοποίησης φυσικού αντι­κειμένου από 4/5/2020 έως 10/5/2020, οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 19/5/2020.

Γ ια όσους ωφελούμενους αναρτηθούν από τον πάροχο κατάρτισης στην εφαρμογή www.elearning.yeka.gr τα απαιτούμενα αποδεικτικά υλοποίησης φυσικού αντικει­μένου από 1/6/2020 έως 5/6/2020, οι αντίστοιχες πλη­ρωμές θα πραγματοποιηθούν από 15 έως την 18/6/2020.

Το επίδομα θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογα­ριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο με ευθύνη του και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ως δικαιούχος. Το επίδομα κατάρτισης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Οι ωφελούμενοι ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέρα του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

β). Όροι και διαδικασία πληρωμής Παρόχων κατάρ­τισης

Η καταβολή στους παρόχους κατάρτισης του αντιτίμου των επιταγών κατάρτισης για τις υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται ως εξής:

Το ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή κάθε επιταγής κατάρτισης είναι έως 470 € (420 € για την κατάρτιση και έως 50 € για την πιστοποίηση), το οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 1. Ποσό ύψους 20 € ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης (α’ δόση).
 2. Ποσό ύψους 400 € ανά ωφελούμενο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης, το ποσό της αμοιβής του πα- ρόχου μειώνεται αναλογικά ως προς τις ώρες που δεν υλοποιήθηκαν (β’ δόση).
 3. Ποσό ύψους έως 50 € ανά ωφελούμενο καταβάλλε­ται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης (γ’ δόση).

Προκειμένου ο πάροχος κατάρτισης να εισπράξει το ποσό που αντιστοιχεί στις ανωτέρω πληρωμές κάθε επιταγής κατάρτισης, θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, μέσω ηλεκτρονικής ανάρτησης στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) τα εξής:

1ον) με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης:

 • Αντίγραφο του παραστατικού απόδειξης υπηρεσιών στον ωφελούμενο.
 • Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης (σύμφωνα με την κεί­μενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αναρτηθούν μέσω της εφαρμογής www.elearning.yeka.gr από 27/4/2020 έως και 2/5/2020 και θα πληρωθούν από 11 έως την 13/5/2020.

2ον) με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρ­τισης

Α. Τα απολογιστικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της κατάρτισης:

 • Καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports από την Ο.Σ.Τ.Κ.) παρακολούθησης ανά καταρτιζόμενο.
 • Καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports από την Ο.Σ.Τ.Κ.) παρακολούθησης για κάθε αντικείμενο κατάρ­τισης, ήτοι συγκεντρωτική κατάσταση ανά αντικείμενο κατάρτισης και ωφελούμενους που το παρακολούθησαν.
 • Οι Βεβαιώσεις Επιτυχούς Παρακολούθησης Προγράμ­ματος Επαγγελματικής Κατάρτισης για κάθε ωφελούμενο που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα.
 • Απογραφικά στοιχεία εισόδου αναρτημένα στην ει­δική ιστοσελίδα (https://elearning.yeka.gr), πριν απο- στείλει τα ανωτέρω.
 • Απογραφικά στοιχεία εξόδου για όσους ωφελούμε­νους διέκοψαν το πρόγραμμα, και για όσους ωφελούμε­νους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αλλά δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης, αναρτη­μένα στην ειδική ιστοσελίδα (https://elearning.yeka.gr), πριν αποστείλει τα ανωτέρω.

Β. Αποδεικτικά καταβολής της αμοιβής του επόπτη τηλεκατάρτισης.

Γ. Αντίγραφο των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

Δ. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης (σύμφωνα με την κεί­μενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να αναρτηθούν στην εφαρμογή www.elearning.yeka.gr από 4/5/2020 έως 4/6/2020, και οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγμα­τοποιηθούν από 15/5/2020 έως την 11/6/2020.

3ον) με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης

Α. Τα απολογιστικά στοιχεία και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης:

 • Συγκεντρωτικό excel υλοποίησης φυσικού αντικει­μένου πιστοποίησης (ημερ/νίες εξετάσεων – επανεξε­τάσεων, συμμετοχή ωφελούμενων, αποτέλεσμα πιστο­ποίησης).
 • Ανά ωφελούμενο: τις Βεβαιώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον φορέα πιστοποίησης (ακριβή αντίγραφα), καθώς και τις Βεβαιώσεις επάρκειας δεξιοτήτων που πιστοποιήθηκαν από τον φορέα πιστο­ποίησης (ακριβή αντίγραφα).
 • Απογραφικά στοιχεία εξόδου για όσους ωφελούμε­νους συμμετείχαν στη διαδικασία πιστοποίησης αναρ­τημένα στην ειδική ιστοσελίδα (https://elearning.yeka. gr), πριν αποστείλει τα ανωτέρω.

Β. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης (σύμφωνα με την κεί­μενη νομοθεσία) και ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ αμφότερες κατά την ημερομηνία υποβολής.

Γ. Ακριβές αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης του φορέα πιστοποίησης.

Δ. Αντίγραφο (από τον πάροχο) των Αποδείξεων Πα­ροχής Υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να αναρτηθούν στην εφαρμογή www.elearning.yeka.gr από 10/6/2020 έως 30/6/2020, και οι αντίστοιχες πληρωμές θα πραγμα­τοποιηθούν από την 17/6/2020 έως 7/7/2020.

Σε περίπτωση που πρέπει οι πάροχοι να αποστείλουν συμπληρωματικά στοιχεία, ενημερώνονται από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και υποχρεούνται να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκτε- λεί την πληρωμή, καταβάλλοντας το σχετικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του παρόχου κατάρτισης.

Η αμοιβή των παρόχων κατάρτισης θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» τους στη δράση.

Οι πάροχοι κατάρτισης ουδεμία άλλη απαίτηση έχουν από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πέραν του ποσού που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Οι πληρωμές των παρόχων κατάρτισης θα αναστέλλο­νται, καθ’ όσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί οι σχετικές πιστώσεις.

Γ ια την πληρωμή της α’ δόσης των παρόχων κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί τυχαίος δειγματοληπτικός διοικητικός έλεγχος επί των αντιγράφων παραστατικών από­δειξης υπηρεσιών του παρόχου σε έκαστο ωφελούμενο.

Για την πληρωμή της β’ και γ’ δόσης των παρόχων κα­τάρτισης, θα πραγματοποιηθεί καθολικός διοικητικός έλεγχος των παραστατικών.

 1. Η πληρωμή γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω του ΠΔΕ στο οποίο έχει ενταχθεί το παραπάνω έργο στη ΣΑΕ 034 και με ενάριθ- μο κωδικό 2020 ΣΕ03400001.
 2. Από την ημερομηνία πληρωμής των παρόχων κα­τάρτισης της β’ δόσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πάντως εντός δέκα εργα­σίμων ημερών, οι πάροχοι κατάρτισης πρέπει να έχουν αναρτήσει στην εφαρμογή www.elearning.yeka.gr το αποδεικτικό εξόφλησης (extrait Τραπέζης) του παρόχου Ο.Σ.Τ.Κ. Σε περίπτωση που έως την ανωτέρω ημερομηνία δεν έχει υποβληθεί το παραπάνω αποδεικτικό τότε το ποσό που αντιστοιχεί βάσει σύμβασης μεταξύ παρόχου κατάρτισης και παρόχου Ο.Σ.Τ.Κ. αναλογικά με τις ώρες χρήσης του Ο.Σ.Τ.Κ αναζητείται ως αχρεωστήτως κατα- βληθέν με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 3

 1. Από την εφαρμογή www.elearning.yeka.gr, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιού­χων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής διαβιβάζε­ται στα Πιστωτικά Ιδρύματα. Επίσης διαβιβάζεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ και στη Δ/νση Οικονομι­κής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι­κών Υποθέσεων, συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.
 2. Η πληρωμή πραγματοποιείται από τον Υπόλογο / Υπεύθυνο Λογαριασμού που έχει ορισθεί μέσω του συ­στήματος e-pde με εντολή μεταφοράς απευθείας στο ΙΒΑΝ της κάθε Τράπεζας χωρίς υπόλογο, προκειμένου στη συνέχεια να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαι­ούχων, με χρέωση του Έργου.

Άρθρο 4

Αχρεωστήτως καταβληθέντα – αναδρομικότητα

και συμψηφισμός πληρωμών

 1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπο- νται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλ­λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
 2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί­ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Άρθρο 5

Εποπτεία και Έλεγχος

1)    Η εποπτεία και ο έλεγχος για την πιστοποίηση της τήρησης των όρων της παρούσας, την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται και εν γέ- νει για την υλοποίηση της δράσης, διενεργείται από τον δικαιούχο και τις αρμόδιες αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4314/2014.

2)    Έλεγχος ασκείται και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομο­θετικό πλαίσιο.

Άρθρο 6

Υπεύθυνος για την πληρότητα, νομιμότητα και κανονι­κότητα των πληρωμών είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.

Άρθρο 7

Τελικές Διατάξεις

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση το ΦΕΚ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας