ecopress
Δημοσιεύθηκε ο  Ν.4926/2022 με το άρθρο 121 του οποίου προβλέπεται ανώτατο ποσοστό αύξησης 3%των μισθωμάτων στις εμπορικές μισθώσεις για το έτος 2022. Ποιο είναι... Στο ΦΕΚ το πλαφόν του 3% για τις  επαγγελματικές μισθώσεις

Δημοσιεύθηκε ο  Ν.4926/2022 με το άρθρο 121 του οποίου προβλέπεται ανώτατο ποσοστό αύξησης 3%των μισθωμάτων στις εμπορικές μισθώσεις για το έτος 2022. Ποιο είναι το περιεχόμενο της διάταξης. Ποιες είναι οι αιτιάσεις των ιδιοκτητών για τη θεσμοθέτηση του πλαφόν.

ΦΕΚ πήρε η ρύθμιση του πλαφόν 3% ως ανώτατο όριο στην επιτρεπόμενη αύξηση των ενοικίων στις επαγγελματικές μισθώσεις, πρόκειται για το άρθρο 121. Ειδικότερα στο άρθρο αναφέρονται τα εξής:

“Άρθρο 121.  Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022.Ι. Για τις μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α’ 30), καθώς και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α’50), επιτρέπεται, από την 1η 1.2Ο22 έως και 31η.12.2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2021.

  1. Η παρ. 1 καταλαμβάνει αναπροσαρμογές μισθώματος που πραγματοποιούνται μετά από την 1.1.2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  2. Οι παρ. και 2 δεν εφαρμόζονται στις μισθώσεις με εκμισθωτή:

α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.), της παρ. του άρθρου 21 του ν. 2778/1999 (Α’ 295),

β) εταιρείες, των οποίων η πλειοψηψία των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ή δικαιωμάτων ψήφου ανήκει, άμεσα έμμεσα, σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Δ.Ο.Ε.Ε.), που διέπονται από τον ν. 4209/2013 (Α’ 235) και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα κράτος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) περί Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και σε τρίτη χώρα που χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο Ι6Α του ν. 4557/2018 (Α’139) και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 (L 254),

γ) επιχείρηση εκμετάλλευσης εμπορικού Κέντρου, με την έννοια του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 10938θ9/8296/1161/Β0014/15.Ι0.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 2022), που διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, συνολική επιφάνεια δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) τ.μ. σε ένα περισσότερα επίπεδα.”.

Από την ΠΟΜΙΔΑ διευκρινίζεται ότι το ανώτατο αυτό όριο του 3% ισχύει καθόλο το 2022 είτε η υπερβάλλουσα αύξηση προκύπτει από ρήτρα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, είτε από ρήτρα ποσοστιαίας αναπροσαρμογής, είτε από συμφωνία αύξησης σε ευρώ.

ΠΟΜΙΔΑ: πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις: Λάθος μέτρο με λάθος μήνυμα…

Με αφορμή την ανακοίνωση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για επιβολή πλαφόν 3 % ετήσιας διάρκειας στις αυξήσεις των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης, και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.2022, από την ΠΟΜΙΔΑ επισημάνθηκαν τα εξής:

Η άποψη μας, που θεμελιώνεται στην εμπειρία μας από την εξέλιξη της μισθωτικής αγοράς τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, είναι ότι η αγορά αυτορυθμίζεται πολύ ταχύτερα και αποτελεσματικότερα μέσα από τη συνεννόηση των ενδιαφερομένων πλευρών, παρά από κάθε είδους κρατικές παρεμβάσεις, που, παρότι προσωρινές, αναπόφευκτα φέρουν μέσα τους το σπέρμα των μακροχρόνιων και καταστροφικών ενοικιοστασιακών πρακτικών του παρελθόντος. Ουδείς ιδιοκτήτης θα διακινδυνεύσει το εισόδημα του εξωθώντας σε αποχώρηση έναν καλό ενοικιαστή με την απαίτηση ενός υπερβολικού μισθώματος και την προσδοκία ενός δήθεν καλύτερου ενοικιαστή…

Ετσι η θέσπιση πλαφόν έστω και περιορισμένου, έστω και προσωρινού, είναι ένα λάθος μέτρο που περνά λάθος μήνυμα στην αγορά, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει είτε σε υπόγειες συναλλαγές, είτε σε χαμηλή προσφορά (που πιέζει τα ενοίκια προς τα πάνω), είτε, το απλούστερο, να δώσει “σήμα” στην αγορά για διεκδίκηση αυξήσεων στο επίπεδο που προσδιορίζει το κρατικό όριο, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα αξιώνονταν καν!

Ο μοχλός που πιέζει προς τα πάνω τα ενοίκια είναι ο συνδυασμός της συνεχιζόμενης ληστρικής φορολόγησης των μισθωμάτων με την ανέγγιχτη κλίμακα του 15-35- 45% αλλά και του ΕΝΦΙΑ, και όχι οι δήθεν παράλογες αξιώσεις των ιδιοκτητών. Γι΄αυτό και η καλύτερη άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση που μπορεί και πρέπει να κάνει το κράτος υπέρ των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών τους είναι η δραστική εκλογίκευση της φορολογικής επιβάρυνσης των ακινήτων και των όποιων εισοδημάτων τους.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας