ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Εγκρίθηκε και δημοσιοποιήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ο επίσημος κατάλογος με τα πλήρη στοιχεία συνολικά  155 μηχανικών όλων των ειδικοτήτων... ΤΕΕ: οι 155 διαιτητές μηχανικοί 2022-23, για τεχνικές διαφορές και εκτιμήσεις

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Εγκρίθηκε και δημοσιοποιήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ο επίσημος κατάλογος με τα πλήρη στοιχεία συνολικά  155 μηχανικών όλων των ειδικοτήτων , οι οποίοι αφού αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις τους, επιλέχθηκαν και ορίζονται διαιτητές και  πραγματογνώμονες του ΤΕΕ για τη διετία 2022-2023, αναλαμβάνοντας να επιλύουν διαφορές μεταξύ τρίτων για τεχνικά θέματα και εκτιμήσεις κατασκευών και μελετών, όπως επίσης για την πρόοδο των έργων.

Στο επίσημο κατάλογο μόνιμων διαιτητών και πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ για τη διετία 2022-23 περιλαμβάνονται συνολικά 155 διπλωματούχοι μηχανικοί, (πολιτικοί μηχανικοί 75, αρχιτέκτονες 18, μηχανολόγοι 15, ηλεκτρολόγοι 6, μηχανολόγοι ηλεκτρολόγοι 6, αγρονόμοι τοπογράφοι 22, χημικοί μηχανικοί 8, μεταλλειολόγοι μεταλλουργοί 3, ναυπηγοί μηχανολόγοι 1, παραγωγής και διοίκησης 1) ενώ αποκλείονται 20 μηχανικοί,  οι αιτήσεις των οποίων κρίθηκε ότι  δεν πληρούν τις προϋποθέσεις είτε ήταν εκπρόθεσμες.

 Οι δυνατότητες επίλυσης διαφορών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  στο πλαίσιο του ρόλου του, ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας και των πολιτών, με βάση τις προβλέψεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και των θεσμικών κανόνων λειτουργίας του έχει αναλάβει διαχρονικά από την ίδρυση του, τη δυνατότητα άρσης αμφισβητήσεων επί τεχνικών ζητημάτων,  µέσω της πραγματογνωμοσύνης ή της διαιτησίας και για το σκοπό αυτό εγκρίνεται και ισχύει ανανεούμενος ανά διετία, επίσημος κατάλογος μόνιμων διαιτητών και πραγματογνωμόνων μηχανικών.

Στον επίσημο κατάλογο διαιτητών πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ εγγράφονται τακτικά ή ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάλογη εμπειρία και  δεκαπενταετή τουλάχιστον επαγγελματική σταδιοδρομία ως διπλωματούχοι μηχανικοί μετά από αίτηση τους.

Οι τεχνικές διαφορές  

Οι προβλεπόμενες δυνατότητες επίλυσης διαφορών είναι η διαιτητική πραγματογνωμοσύνη και η διαιτησία. Η επιλογή τόσο του πραγματογνώμονα, όσο και του διαιτητή γίνεται από ειδικό κατάλογο που τηρείται στο ΤΕΕ,  στον οποίο μετέχουν έμπειροι μηχανικοί. Και οι δύο αυτές διαδικασίες προβλέπονται για όλες τις τεχνικής φύσης υποθέσεις. Για παράδειγμα ενδεικτικά για εκτιμήσεις κατασκευών και εγκαταστάσεων, τεχνικών εργασιών, κακοτεχνιών, για τον έλεγχο εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και όρων σε κατασκευές, για θέματα που άπτονται του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ), ως τεχνικής φύσης ζητήματα πρέπει να θεωρούνται και ο έλεγχος σταδίου εξελίξεως έργου, ο έλεγχος τεχνικών μελετών, ή ο έλεγχος θορύβου ή ρυπάνσεως από τη λειτουργία εγκαταστάσεων.

Τα βήματα και το κόστος

Οι διαδικασίες, τα στάδια, το κόστος και τα αποτελέσματα αντίστοιχα για πραγματογνωμοσύνη και διαιτησία έχουν ως εξής:

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου πολίτη, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει µία έκθεση του τεχνικού ζητήματος, για το οποίο απαιτείται η συνδρομή του πραγµατογνώµονα, καθώς και τα ακριβή στοιχεία τόσο τα δικά του (πολίτη), όσο και της «αντίπαλης» πλευράς.
 • Πληρωμή αντίστοιχου παραβόλου.
 • Ορισμός πραγματογνώμονα.

-Το έγγραφο διορισμού του πραγματογνώμονα κοινοποιείται στα αντίδικα μέρη μαζί µε την αίτηση του ενδιαφερομένου.

 • Κατ’ιδίαν συναντήσεις µε τα μέρη / διενέργεια αυτοψιών.
 • Σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης στην οποία δεν πρέπει να περιέχονται αξιολογικές ή νομικές κρίσεις.

-Ο πραγματογνώμονας δεν καταλογίζει ευθύνες. Έτσι για παράδειγμα ο πραγματογνώμονας πρέπει να καταγράψει την ύπαρξη υγρασίας στο ακίνητο του αιτούντος, η οποία οφείλεται στην µη επαρκή μόνωση και όχι να αποδώσει την ευθύνη της προσωπικά στον ιδιοκτήτη του γειτονικού οικήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να επιχειρηθεί από τον πραγματογνώμονα οποιαδήποτε προσπάθεια συμβιβασμού των εμπλεκόμενων μερών.

Κόστος 

Όσον αφορά το συνολικό κόστος της πραγματογνωμοσύνης αυτό περιλαμβάνει τόσο το ποσό προκαταβολής που έχει οριστεί στα 960,89 ευρώ, αλλά και το τελικό ποσό της αμοιβής των ή του πραγματογνώμονα , που θα υπολογιστεί ανάλογα µε τη φύση και την περιπλοκότητα της υπόθεσης.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ:

-Ο θεσμός της διαιτησίας, όπως προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα 723/1979, αφορά επίσης µόνο την άρση αμφισβητήσεων αυστηρά ως προς τεχνικά ζητήματα.

-Ο θεσμός της μόνιμης διαιτησίας στο ΤΕΕ διέπεται και από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονομίας (867επ) περί διαιτησίας και προβλέπεται και από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 902 ΚΠολ∆.

-Ως τεχνικές διαφορές, νοούνται οι διαφορές, που ανακύπτουν από συμβάσεις, που έχουν ως άμεσο αντικείμενο τεχνικά έργα, κατασκευές, εγκαταστάσεις, ή θέματα εμπίπτοντα στις επιστημονικές γνώσεις, ή εμπειρίες των µελών του ΤΕΕ. Αποκλείονται τα ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα τις αμοιβές των μηχανικών.

-Στάδια της υπαγωγής υποθέσεων στη μόνιμη διαιτησία του ΤΕΕ:

-Έγγραφη συμφωνία των «αντιδίκων» αίτηση για την επίλυση της διαφοράς µέσω διαιτησίας ορισμός ενός ή περισσότερων διαιτητών και ενός επιδιαιτητή.

-Ορισμός γραμματέα του διαιτητικού δικαστηρίου (υπάλληλος του ΤΕΕ)

Κόστος

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά το κόστος της διαιτησίας, η αμοιβή και τα έξοδα των µελών του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου καθορίζονται διά της διαιτητικής απόφασης ή εφόσον οι διάδικοι υποβάλουν σχετική αίτηση, τότε την αμοιβή καθορίζει µε απόφασή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Το συνολικό κόστος, ακριβώς επειδή εν προκειµένω η διαιτητική απόφαση εξοµοιώνεται µε δικαστική απόφαση, άρα µε την επίλυση της διαφοράς είναι σίγουρα πολλαπλάσιο του κόστους της πραγµατογνωµοσύνης.

Ο επίσημος κατάλογος Διαιτητών ΤΕΕ για τη διετία 2022-2023

Ο επίσημος κατάλογος Διαιτητών ΤΕΕ για τη διετία 2022-2023, ανά ειδικότητα μηχανικών και με σειρά στοιχείων  τον αύξοντα αριθμό του καταλόγου, τον αριθμό μητρώου ΤΕΕ, ονοματεπώνυμο,  έτος διπλώματος, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, όπως  δημοσιοποιήθηκε από το ΤΕΕ,  έχει ως εξής:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 1. 89385 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 301 TK: 26221 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610623547, 6932447484
 2. 17331 ΑΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Πατρώνυμο: ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1972 ΕΛΛΗΣ ΛΑΜΠΕΤΗ 4 TK: 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ: 2106209635, 2103301415, 6944500548
 3. 74227 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πατρώνυμο: ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1995 ΤΑΣΚΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 TK: 54631 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ: 2310230529, 6977306881
 4. 93985 ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 108 TK: 11526 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2106462404, 2106997744
 5. 64599 ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1991 ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 41 TK: 10681 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108223083, 6936726953
 6. 50405 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΜΗΝΑΣ 1987 ΒΑΣ ΟΘΩΝΟΣ 36 TK: 15354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ Τηλ: 2106040941, 6974964024
 7. 63520 ΑΡΑΠΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΝΙΚΗΣ 4 TK: 10563 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 8101816, 6978403675
 8. 94359 ΒΑΙΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ TK: 24400 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ Τηλ: 2741099107, 6973625460
 9. 48726 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α4 TK: 26221 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610641150, 6977341979
 10. 59883 ΓΑΛΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 39 TK: 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: 2410231079, 6977711400
 11. 30909 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πατρώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1980 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 8 TK: 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τηλ: 2671026115, 6940468050
 12. 21503 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975 ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 9 TK: 16341 Κ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τηλ: 2109927537, 6932846382
 13. 8679 ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΤΩΝ 1967 ΘΡΑΚΗΣ 4Α TK: 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ Τηλ: 2106840128, 6944590506, 2106853097
 14. 93578 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πατρώνυμο: ΘΩΜΑΣ 2002 ΦΑΕΘΟΝΤΟΣ 15 TK: 17564 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Τηλ: 2130048588, 6974618722
 15. 89424 ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Πατρώνυμο: ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2001 ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 21 TK: 17122 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλ: 2109312619, 6945877578
 16. 88502 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 21 TK: 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ: 2106232708, 6972054294
 17. 74586 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Πατρώνυμο: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 ΘΡΑΚΗΣ 35 &ΚΑΜΙΝΑΡΗ-ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ TK: 57019 ΔΗΜΟΣ Τηλ: 2310319208, 6977166269
 18. 70695 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 31 TK: 23100 ΣΠΑΡΤΗ Τηλ: 2731082775, 6972863215
 19. 48749 ΖΕΡΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΑΓΡΑΙΩΝ 51 TK: 11632 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Τηλ: 2107625819, 6937361051
 20. 56049 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΖΩΗΣ 1989 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ TK: 48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ Τηλ: 2683022100, 6944284024
 21. 13554 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 55 TK: 15451 ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ Τηλ: 2106715313, 6944446582
 22. 93912 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΔΙΡΚΗΣ 8 TK: 32200 ΘΗΒΑ Τηλ: 2262028509, 6973046427
 23. 74035 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 TK: 20500 ΑΡΧ. ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τηλ: 2741022556, 6945394489
 24. 75034 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ TK: 24004 ΚΟΡΩΝΗ Τηλ: 272360112, 6978314386
 25. 72229 ΚΑΣΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Πατρώνυμο: ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1995 ΤΡΙΒΩΛΗ 1 TK: 11741 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2107012912, 6932430752
 26. 76749 ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 ΠΕΛΛΗΣ 23 TK: 16561 ΓΛΥΦΑΔΑ Τηλ: 2103002120, 6944542767
 27. 52569 ΚΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΠΑΡΝΩΝΑΣ TK: 22001 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ: 2755022444, 6937089747
 28. 14708 ΚΟΥΞΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1970 ΣΩΤΗΡΟΣ 4-6 TK: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ: 2441024851, 6977064064
 29. 67988 ΚΟΥΡΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 2 TK: 54645 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ: 2392070326, 6973565109
 30. 55580 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πατρώνυμο: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1989 ΜΕΘΩΝΗΣ 2 TK: 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ Τηλ: 210-6824244, 6942469675
 31. 41624 ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1983 ΔΡΙΣΚΟΥ 1 TK: 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ: 2651077000, 6944313051
 32. 55715 ΛΙΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πατρώνυμο: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1989 ΛΕΜΕΣΟΥ 5 TK: 12243 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλ: 2105900887, 6932813343
 33. 31142 ΛΥΓΙΖΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΠΑΡΙΣ Πατρώνυμο: ΖΗΝΩΝ 1980 ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 2-4 TK: 17122 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τηλ: 2109348084, 6977980074
 34. 89873 ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΓΑΛΗΝΗΣ 25 TK: 26500 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ: 2610454611, 6945550935
 35. 95782 ΛΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 33 TK: 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ: , 6945298072
 36. 74872 ΜΑΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ Πατρώνυμο: ΠΑΥΛΟΣ 1996 ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ 4 TK: 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ Τηλ: 2310759688, 6944664811
 37. 18442 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1973 ΠΡΙΑΜΟΥ 7 TK: 54453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310900981, 6944563990
 38. 66582 ΜΑΤΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 58 TK: 11524 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 6929355, 6972747502
 39. 47967 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 70 TK: 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310244620, 6972505292
 40. 27164 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΛΑΜΠΡΟΣ 1978 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 20 TK: 11744 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2105236724, 6974895188
 41. 84283 ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΔΡΕΑΣ 1999 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 8 TK: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ: 2106821978, 6972776226
 42. 25145 ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πατρώνυμο: ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ 1977 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 46 TK: 11252 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108643321-2108645883
 43. 72475 ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 ΣΑΒΒΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ 36 TK: 14341 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Τηλ: 2102587009, 6944470159
 44. 16130 ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πατρώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ 1982 ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 4 TK: 11471 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2106428574,2106470308, 6947909139
 45. 90306 ΝΤΙΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 60 TK: 15121 ΠΕΥΚΗ Τηλ: 2108061382, 6942062240
 46. 37148 ΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 8 TK: 14574 ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΡΟΔΟΠΟΛΗ Τηλ: 2108011482, 6972173023
 47. 75646 ΟΓΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1996 ΙΠΠΑΡΧΟΥ 55 TK: 16672 ΒΑΡΗ Τηλ: 2109656100, 6983500639
 48. 78455 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΘΩΜΑΣ Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1997 ΤΕΡΜΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ TK: 32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τηλ: 2261026460, 6945108147
 49. 32498 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1977 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 52 TK: 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλ: 2741021207, 6944562303
 50. 16585 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1971 ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 18 TK: 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλ: 2721082939, 6973002435
 51. 65743 ΠΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΛΕΩΦ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΑΣΙΑ 20 TK: 28200 ΛΗΞΟΥΡΙ Τηλ: 2671091127, 6932345143
 52. 65864 ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΦΩΤΙΟΣ 1993 ΛΑΓΟΠΑΤΗ 24 TK: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ: 2710224786, 6970381969
 53. 78436 ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΕΡΔΙΚΑ 106 TK: 54453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310940810, 6932905120
 54. 42042 ΠΛΕΣΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 3ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ TK: 67100 ΞΑΝΘΗ Τηλ: 2541020725, 2541072522, 6977-985158
 55. 70121 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 4 TK: 10673 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2103600155, 6976646543
 56. 59725 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1991 ΝΗΡΗΙΔΩΝ 8Α TK: 14578 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2110125031, 6977807884
 57. 74922 ΣΑΒΙΟΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Πατρώνυμο: ΠΑΥΛΟΣ 1996 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 41 TK: 10676 ΚΟΛΩΝΑΚΙ Τηλ: 210-9607520, 6932759355
 58. 9153 ΣΑΜΠΕΘΑΙ ΣΑΜΠΕΘΑΙ Πατρώνυμο: ΙΣΑΑΚ 1964 ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ 19 TK: 10671 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2103631479, 2106549602,6944525377
 59. 66630 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 Π.ΜΕΛΑ 10 TK: 58400 ΑΡΙΔΑΙΑ Τηλ: 2384021514, 6942409880
 60. 32702 ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 36 TK: 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ: 2103820015, 6945388916
 61. 89597 ΣΔΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 TK: 26223 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610224735, 6946315147
 62. 32832 ΣΕΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΧΡΗΣΤΟΣ 1981 ΑΙΑΝΤΟΣ 105 TK: 17563 Π. ΦΑΛΗΡΟ Τηλ: 2109848032, 6944525377
 63. 30889 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ 1980 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 102 TK: 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: 2385045745, 6974802578
 64. 53256 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πατρώνυμο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1988 ΓΕΩΡΓ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 29 TK: 15772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τηλ: 2107701789, 2107789052, 6944393935
 65. 53256 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πατρώνυμο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1988 ΓΕΩΡΓ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 29 TK: 15772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τηλ: 2107701789, 2107789052, 6944393935
 66. 27241 ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1978 ΜΕΤΣΟΒΟΥ 29 TK: 10683 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2106523734, 6972244207
 67. 46394 ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 1985 ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ 20 TK: 65404 ΚΑΒΑΛΑ Τηλ: 2510242119, 6973744985
 68. 50907 ΤΟΥΣΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 Γ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ 16 TK: 50100 ΚΟΖΑΝΗ Τηλ: 2461039990, 6978004811
 69. 42596 ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 19 TK: 13561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Τηλ: 2106728339, 6932317013
 70. 8593 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1963 ΚΑΡΑΟΛΗ 3 TK: 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ Τηλ: 2106000166, 6944568518
 71. 91886 ΤΣΙΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 51 TK: 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τηλ: 0351026994, 6977611849
 72. 60697 ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πατρώνυμο: ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 ΛΕΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 100 TK: 11472 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2106440103, 6944456777
 73. 32890 ΤΣΙΤΣΑ ΑΝΘΗ Πατρώνυμο: ΗΛΙΑΣ 1981 ΝΙΚΑΙΑ TK: 41500 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: 2410530663, 6936799529
 74. 45703 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Πατρώνυμο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 1985 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 2 TK: 11147 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2102925754, 6932299843
 75. 63530 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΓΟΡΓΙΑΣ Πατρώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1992 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56 TK: 10678 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108226688, 6932462596

 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 1. 87429 ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Πατρώνυμο: ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1998 ΕΡΙΒΑΣ 15 TK: 13671 ΑΧΑΡΝΑΙ Τηλ: 2103291647, 6936901696
 2. 34231 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1975 ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 22, TK: 17124 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τηλ: 2299043028, 6973994058,6977022403
 3. 43289 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πατρώνυμο: ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1983 ΔΕΡΙΓΝΥ 14 TK: 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108814961, 6977744066
 4. 76450 ΛΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1996 ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 TK: 14122 Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ: 2102828230, 6945155125
 5. 46965 ΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1985 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 16 TK: 59131 ΒΕΡΟΙΑ Τηλ: 2331060839, 6945285412
 6. 109783 ΛΙΑΚΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 Κ. ΔΑΒΑΚΗ 27 TK: 15669 ΠΑΠΑΓΟΣ Τηλ: 2106564127, 6972354949
 7. 74239 ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 14ης ΜΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. 48 TK: 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τηλ: 2551083933, 6944841751
 8. 33943 ΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1981 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 71 TK: 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108217111, 6974754646
 9. 40126 ΜΑΡΚΟΒΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πατρώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΣ 1982 ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 20 TK: 16345 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τηλ: 2109753956, 6977984555
 10. 57092 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1990 ΟΡΦΕΩΣ 20 TK: 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Τηλ: 2106549347, 6977204300
 11. 35665 ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 32 TK: 13122 ΙΛΙΟΝ Τηλ: 2105753521, 6932760660
 12. 99786 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πατρώνυμο: ΗΛΙΑΣ 2004 ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 12 TK: 11257 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108828567, 6947603531
 13. 56995 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΝΙΚΗ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ 1990 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 34 TK: 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ Τηλ: 2106893321, 6972748006
 14. 36594 ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1980 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 103 TK: 18120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Τηλ: 2104961407, 6984872750
 15. 53756 ΡΟΝΤΗΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΚΑΔΜΟΥ 15 TK: 15238 ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τηλ: 210-6017959, 6945583490
 16. 30105 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18 – 20 TK: 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ: 2231033283, 6937337282
 17. 26330 ΤΣΟΛΗΣ ΘΩΜΑΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 48 TK: 47100 ΑΡΤΑ Τηλ: 2681028080, 6944287678
 18. 105181 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Πατρώνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 ΡΟΔΩΝ 5 TK: 17121 Ν. ΣΜΥΡΝΗ Τηλ: 2109423687, 6977935217

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 1. 31597 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 ΣΩΜΕΡΣΕΤ 115 TK: 26504 ΡΙΟΝ Τηλ: 2610620020, 6945434441
 2. 57485 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 4 TK: 34006 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ Τηλ: 2744028491, 6944256549
 3. 109054 ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Πατρώνυμο: ΑΝΔΡΕΑΣ 2006 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 7 TK: 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τηλ: 2351079396, 6948507790
 4. 96117 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΑΜΦΙΩΝΟΣ 27 TK: 32200 ΘΗΒΑ Τηλ: 22620-89448, 6947262527
 5. 12790 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πατρώνυμο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1966 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 34 TK: 15669 ΠΑΠΑΓΟΣ Τηλ: 2106526738, 6944522525
 6. 73075 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Πατρώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΣ 1995 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 10 TK: 16673 ΒΟΥΛΑ Τηλ: , 6970039836
 7. 41840 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1983 ΠΟΥΚΕΒΙΛ 28 TK: 26225 ΠΑΤΡΑ Τηλ: 2610223349, 6944943203
 8. 100807 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2001 ΟΜΗΡΩΝ 12 TK: 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ: 2710223938, 6989561101
 9. 58878 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟ 1988 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 26 & ΝΥΜΦΑΙΟΥ TK: 56426 ΕΥΟΣΜΟΣ Τηλ: 2310-704234, 6944387257
 10. 110936 ΞΥΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΒΥΡΩΝΟΣ 33 TK: 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ: 2231023060, 6944591521
 11. 87917 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΕΠΑΜΕΟΝΟΝΤΑ 10 TK: 247 ΓΛΥΦΑΔΑ Τηλ: 2109629619, 6945872547
 12. 32498 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1979 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 52 TK: 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλ: 2741021207, 6944562303
 13. 99083 ΤΟΜΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο: ΘΩΜΑΣ 1997 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 56 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ TK: 55133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ: 2313088463, 6944337477
 14. 70295 ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1992 ΤΣΟΠΟΤΟΥ 1 TK: 38222 ΒΟΛΟΣ Τηλ: 2421033889, 6937148134
 15. 45437 ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΡΙΤΑ Πατρώνυμο: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1981 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ 8 TK: 14574 ΡΟΔΟΠΟΛΗ Τηλ: 2108150090, 6944316355

 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 1. 75427 ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1996 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 12 TK: 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τηλ: 2351039419, 6932365486
 2. 48965 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986 Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 1 TK: 59200 ΝΑΟΥΣΑ Τηλ: 2332022911, 6944757709
 3. 3. 91362 ΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Πατρώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 Κυδαθηναίων 27 TK: 16346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τηλ: 2114070184, 6932333731
 1. 48417 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1985 ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 21 TK: 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310239453, 6944725284,6988293409
 2. 66426 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Πατρώνυμο: ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1993 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 17 TK: 16343 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Τηλ: 2109923998, 6945293550
 3. 74032 ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ 31 TK: 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ: 2231031952, 6932380281

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 1. 29290 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΔΡΕΑΣ 1979 Α. ΡΩΜΑ 77 TK: 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Τηλ: 26950 27967, 6944365255
 2. 30609 ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πατρώνυμο: ΡΙΧΑΡΔΟΣ 1980 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 56 TK: 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τηλ: 2106712348, 6974877398
 3. 8820 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1963 ΓΟΥΝΑΡΗ 50 TK: 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τηλ: 2106016041, 6977210482
 4. 33407 ΚΟΖΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 11 TK: 17122 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τηλ: 2109400378, 6974830790
 5. 22657 ΣΙΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ 53 TK: 16673 ΒΟΥΛΑ Τηλ: 2108991944, 6973357750
 6. 30403 ΤΣΑΓΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 1 TK: 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τηλ: 2531020436, 6944849723

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 1. 86793 ΑΛΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο: ΠΑΣΧΑΛΗΣ 2000 19ΗΣ ΜΑΙΟΥ 84 TK: 66132 ΔΡΑΜΑ Τηλ: 2521057767, 694742356
 2. 48381 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986 ΚΡΙΝΩΝ 41 TK: 15772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τηλ: 2107712257, 6936649591
 3. 69054 ΓΛΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΚΩΝ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 39 TK: 11363 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108254527, 6972440725
 4. 8679 ΓΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΤΩΝ 1963 ΘΡΑΚΗΣ 4Α TK: 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ Τηλ: 2106840128, 6944590506, 2106853097
 5. 30567 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1980 ΗΡΩΩΝ 4 TK: 17124 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τηλ: 2109768918, 6936574020
 6. 27860 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 ΒΑΣΑΚΑΡΗ 4 TK: 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ: 2231020818, 6932622531
 7. 53484 ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 ΑΝΟΙΞΕΩΣ 29 TK: 12461 ΧΑΙΔΑΡΙ Τηλ: 2105814435, 6977084347
 8. 13404 ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Πατρώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ 1969 ΑΥΤΟΚΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 37 TK: 15122 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ: 2108029914, 6976943237
 9. 42041 ΚΡΙΚΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πατρώνυμο: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1983 ΚΑΒΕΤΣΟΥ 44 TK: 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τηλ: 2251027075, 6932538175
 10. 66022 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΝΕΜΕΣΕΩΣ 16-18 TK: 11253 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2108657180, 6945330046, 2108843267
 11. 62513 ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Πατρώνυμο: ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1992 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 223 TK: 15349 ΑΝΘΟΥΣΑ Τηλ: 2132148534, 6977435344
 12. 88092 ΜΥΞΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Πατρώνυμο: ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ 32 TK: 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τηλ: 2351038663, 6947930433
 13. 41592 ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πατρώνυμο: ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 12 TK: 62123 ΣΕΡΡΕΣ Τηλ: 2321025961, 6980131711
 14. 93207 ΟΡΕΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΣ 2002 ΕΡΜΟΥ 2Β – ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 8 TK: 57010 ΠΕΥΚΑ Τηλ: 2310249200, 6932249300
 15. 49629 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1986 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 19 TK: 17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλ: 2107712257, 694419551
 16. 88510 ΠΛΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΑΔΙΜΑΝΤΟΥ 72 TK: 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλ: 2741083796, 6979771312
 17. 107583 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ 4 TK: 55131 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310539401, 6947355460
 18. 84769 ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 67 TK: 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ Τηλ: 2374052030, 6937230240
 19. 37606 ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 2 TK: 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλ: 2721088071, 6944737907
 20. 100094 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ Πατρώνυμο: ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2004 ΘΡΑΚΗΣ 31 TK: 57019 ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Τηλ: 2310319208, 6945333963
 21. 52480 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 48 TK: 14234 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Τηλ: 2102842888, 6943077266
 22. 49738 ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Πατρώνυμο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1986 ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 TK: 18756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τηλ: 2104628213, 6977793739

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 1. 93802 ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 2001 ΙΚΟΝΙΟΥ 19 TK: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ: 2105446767, 6973404813
 2. 56920 ΖΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πατρώνυμο: ΗΛΙΑΣ 1989 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ 04 TK: 34132 ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ: 2221074269, 6944145618
 3. 54871 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΝΙΚΗΤΑΡΑ 6 TK: 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλ: 2721063762, 6978584686
 4. 4. 39752 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Πατρώνυμο: ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1983 ΛΑΧΑΝΑ 76 TK: 11363 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 6974649434, 2108213098
 5. 56723 ΜΠΕΡΕΚΜΕΡΙ-ΡΙΖΟΥ ΡΕΓΚΕ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 43 TK: 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ Τηλ: 2106029104, 6976461313
 6. 16130 ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Πατρώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ 1971 ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 4 TK: 11471 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 2106428574,2106470308, 6947909139
 7. 27999 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ 1978 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 TK: 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τηλ: 2551022494, 6932318026
 8. 54551 ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΙ 1989 Φ.ΔΙΑΛΕΤΗ 7 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ TK: 62122 ΣΕΡΡΕΣ Τηλ: 2321051718, 6932600576

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 1. 69023 ΚΟΛΙΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Πατρώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΜΥΡΑΚΤΗΣ 2-4 TK: 17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τηλ: 2103291643, 6974032146
 2.  40359 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ 1983 ΚΟΝΙΤΣΗΣ 41 TK: 13231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τηλ: 2105023165, 6948263089
 3.  25141 ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πατρώνυμο: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1977 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 34 TK: 14232 ΠΕΡΙΣΣΟΣ Τηλ: 2102512872, 6974629206

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΝΑΥΠΗΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 1. 52369 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1988 ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 4 TK: 13561 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Τηλ: 2104134480, 6932421572

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 1. 72295 ΚΡΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυμο: ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1994 ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ 14 TK: 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Τηλ: 2144146022, 6974037119

Η εγκριτική απόφαση

Στη σχετική απόφαση του ΤΕΕ με θέμα «Σύνταξη Καταλόγου Διαιτητών ΤΕΕ για τη διετία 2022-2023 Κατάλογος της Μόνιμης Διαιτησίας του ΤΕΕ για τη διετία 2022-2023 « σημειώνεται ότι: «Η Δ.Ε., έχοντας υπόψη της το άρθρο 6 του Π.Δ. 723/79 «Περί συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ε. Μονίμου Διαιτησίας», την υπ’ αρ.Α8/ Σ27/2021Απόφασή της (αφορά δημοσίευση πρόσκλησης) και την εισήγηση του προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων- Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων κ. Ν. Παναγιωτόπουλου,  που ανακοίνωσε τη γραπτή εισήγηση, συντάσσει το παρακάτω Κατάλογο Διαιτητών για τη διετία 2022 – 2023, σύμφωνα με τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο Τ.Ε.Ε. και αποφασίζει την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και την καταχώρηση σχετικής ανακοίνωσης στο newsletter του ΤΕΕ».

Στην ίδια απόφαση σημειώνεται ότι:  « Επίσης η Δ.Ε., μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζει να μην συμπεριληφθούν στον παραπάνω κατάλογο οι αιτήσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών με Αρ. Πρωτοκόλου ΤΕΕ 28486- 15/11/2021, 28461-15/11/2021, 28433-15/11/2021, 28528-15/11/2021, 28431-15/11/2021, 28460-15/11/2021, 28434-15/11/2021, 28430-15/11/2021, 22669-20/9/2021, 27853- 9/11/2021, 24066-4/10/2021, 29390-24/11/2021, 29390-24/11/2021, 29455-24/11/2021, 29678-26/11/2021, 28850-18/11/2021, 30945-8/12/2021, 29421-24/11/2021, 29954- 30/11/2021, 29676-26/11/2021, που είτε δεν πληρούν τις προϋποθέσεις είτε ήταν εκπρόθεσμες».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας