Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα για την  Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με κα­θορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα. Το... Tο ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των ειδικοτήτων μηχανικών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα για την  Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με κα­θορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

Το ΠΔ που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλο και τους υπουργούς Παιδείας Κ. Γαβρόβλου, ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη, Υποδομών Χρ. Σπίρτζη και τον αν. υπουργό Οικονομίας Α. Πιτσιόρλα και έχει άμεση ισχύ από τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ στις 5 Νιοεμβρίου 2018  (τεύχος 187 Α΄), καθορίζει τις κοινές δραστηριότητες μηχανικής, όπως επίσης τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων:

 • Πολιτικού Μηχανικού
 • Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού
 • Χημικού Μηχανικού
 • Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού
 • Ναυπηγού Μηχανικού
 • Ηλεκτρονικού Μηχανικού
 • Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης
 • Μηχανικού Περιβάλλοντος
 • Μηχανικού Ορυκτών Πόρων
 • Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

Στο πρώτο άρθρο του ΠΔ, όπου καθορίζονται οι γενικές αρχές εφαρμογής του σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός κα­θίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.».

Το ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών 

Ολόκληρο το ΠΔ όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4439/2016 (Α’ 222) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ­βουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση δια­δικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222) και ιδίως τις παρ. 4 και 6 αυτού.
 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
 3. Την αριθμ. 9247/5-4-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευ­νας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και Συγκρότηση της εννεαμελούς Επιτροπής και των δεκατριών ομάδων έργων, ανά ειδικότητα, του άρθρου 29 «Ρύθμιση Επαγ­γέλματος Μηχανικού» του ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α’)», (ορθή επανάληψη – ΑΔΑ: ΩΤΛΨ465ΧΘΞ-6ΚΦ), όπως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το σχέδιο πρότασης που υποβλήθηκε από την παραπάνω Επιτροπή, με βάση τα πορίσματα των Ομάδων Εργασίας.
 4. Το π.δ. 87/2018 (Α’ 160) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών».
 5. Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα­πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 6. Την αριθμ. Υ197/2018 (Β’ 3818) απόφαση του Πρω­θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα».
 1. Τα 813/23.05.2017, 866/07.06.2017, 806/22.05.2017, 807/22.05.2017, 811/23.05.2017, 808/22.05.2017, 814/23.05.2017, 810/23.05.2017, 812/23.05/2017, 816/23.05.2017, 837/01.06.2017, 815/23.05.2017, 845/06.06.2017 πορίσματα των ομάδων έργου της παρ. 7 του άρθρου 29 ν. 4439/2016,που αφορούν αντίστοιχα τις ειδικότητες των α) πολιτικών μηχανικών, β) αρχιτεκτόνων μηχανικών, γ) μηχανολόγων μηχανικών, δ) ηλεκτρολό­γων μηχανικών, ε) αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών, στ) χημικών μηχανικών, ζ) μηχανικών μεταλλείων – με­ταλλουργών, η) ναυπηγών μηχανικών, θ) ηλεκτρονικών μηχανικών, ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, ια) μηχανικών περιβάλλοντος, ιβ) μηχανι­κών ορυκτών πόρων, ιγ) μηχανικών παραγωγής και δι­οίκησης και της παρ. 6 ως προς τον τρόπο υποβολής και διαμόρφωσης της πρότασης των υπουργών για την έκδοση του π.δ.
 2. Τις αριθμ. 32/27.02.2018 και 181/24.9.2018 γνωμο­δοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια­τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι­κού προϋπολογισμού.

Με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ­ξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλ­λοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Γενικές Αρχές

Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλω­ματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο:

α. Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοι­χου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασί­ας που προβλέπεται από το ν. 3328/2005 (Α’ 80),

β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, σύμ­φωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) «Προσαρ­μογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005», όπως ισχύει και κατά τους όρους και προϋποθέ­σεις της σχετικής αναγνώρισης.

 1. Η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός κα­θίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού – μέλους Τ.Ε.Ε.». Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, με αρμο­διότητα την εξέταση ενστάσεων κατά των βλαπτικών αποφάσεων του TEEσχετικά με την απονομή άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, αρχίζει από την συγκρότησή της και λήγει την 31.12 του επόμενου ημερολογιακού έτους. Μετά τη λήξη της θητείας της και μέχρι την 31.3 του επομένου έτους συγκροτείται η νέα Επιτροπή. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία της συγκροτηθεί- σας Επιτροπής λήγει την 31.12.2019. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλί­ου του Κράτους ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Π.Ε. Μηχανικό με βαθμό Α’, και έναν εκπρόσωπο του συλλόγου της αντίστοιχης ειδικότητας. Εάν στο Υπουργείο υπηρετεί υπάλληλος Π.Ε. Μηχανικός με βαθμό Α’ αντίστοιχης ειδικότητας, τότε ως μέλος της επιτροπής ορίζεται αυτός. Τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Ειδικώς τον Πρόεδρο, κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος υπηρετών στο Υπουργείο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η ένσταση ασκείται εντός αποκλειστι­κής προθεσμίας 15 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα γραφεία του TEEή στον σχετικό ιστότοπο και κατατίθεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στο πρωτόκολλο του TEE. Ο ενιστάμενος λαμ­βάνει αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Οι προθεσμίες άσκη­σης των κατά νόμο ενδίκων μέσων αναστέλλονται όσο διαρκεί η προθεσμία άσκησης της ένστασης και μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής.
 2. Τα μέλη του TEEεντάσσονται στις βασικές ειδικότη­τες, όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν. Οι βασικές ειδικότη­τες δύνανται να τροποποιηθούν με προεδρικό διάταγμα και με τη διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη δευ­τέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 1486/1984 (Α’ 18).
 3. Σε κάθε βασική ειδικότητα αντιστοιχεί η πρόσβα­ση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως κατωτέρω ορίζεται.
 4. Ο διπλωματούχος μηχανικός, στον οποίο έχει ανα- γνωρισθεί αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα, αναλαμ­βάνει και την τεχνική ευθύνη, όσον αφορά τη μελέτη, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την επί­βλεψη, την υλοποίηση, την αποτίμηση, την αξιολόγηση και την ολοκληρωμένη λειτουργία, συντήρηση και δια­χείριση των προϊόντων, υλικών, έργων, τεχνικών έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών και δικτύων.
 5. Η μελέτη και η εκτέλεση έργων επιπέδου διπλωμα­τούχου μηχανικού δύναται, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, να υλοποιείται από διεπιστημονική ομάδα, υπό τον συντονισμό διπλωματούχου μηχανικού. Η κεντρική ευθύνη αναφορικά με την οργάνωση, επιμερισμό καθη­κόντων, διοίκηση και συντονισμό εργασίας διεπιστημο­νικής ομάδας ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανικών και άλλων, αναλαμβάνεται από τον συντονιστή διπλω­ματούχο μηχανικό.
 6. Τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των δι­πλωματούχων μηχανικών ορίζονται από τα Πολυτεχνεία, τις Πολυτεχνικές Σχολές ή τα Τμήματα της ημεδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την περίπτωση ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ως γνωστικό αντικεί­μενο ορίζεται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας δι­πλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών της εν λόγω σχολής.

Άρθρο 2

Κοινές δραστηριότητες μηχανικής

Ο διπλωματούχος μηχανικός ασκεί τις εξής κοινές δρα­στηριότητες μηχανικής:

α. Επίβλεψη εφαρμογής/εκτέλεσης/υλοποίησης των μελετών, των οποίων έχουν το δικαίωμα εκπόνησης.

β. Ανάλυση και σχεδιασμός έργων/προϊόντων/συστη- μάτων.

γ. Σύνταξη φακέλου έργου.

δ. Έλεγχος, επιθεώρηση, λειτουργία και συντήρηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων.

ε. Κατασκευή/υλοποίηση τεχνικών έργων/εγκαταστά- σεων.

στ. Διοίκηση και διαχείριση έργων συμπεριλαμβανο­μένων των τεχνικών. ζ. Διοίκηση παραγωγής.

η. Συντονισμός ομάδας μελέτης/επίβλεψης/έργου. θ. Εκπόνηση μελετών επιχειρησιακής οργάνωσης και έρευνας.

ι. Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών/μελετών σκοπιμότητας/μελετών βιωσιμότητας/βελτιστοποίηση συστημάτων.

ια. Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών χρονικού προ­γραμματισμού και προγραμματισμός.

ιβ. Σχεδιασμός συστημάτων, διαχείριση και εφαρμογές ελέγχου ολικής ποιότητας υλικών, έργων και εργασιών.

ιγ. Διασφάλιση ποιότητας σε προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα και έκδοση Σημάτων Ποιότητας και Λειτουρ­γίας.

ιδ. Σχεδιασμός, εγκατάσταση, πιστοποίηση, διαχείριση και επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας.

ιε. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, ενέργειας, ασφάλειας – υγιεινής.

ιστ. Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

ιζ. Υπηρεσία τεχνικού ασφάλειας της εργασίας.

ιη. Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνι­κών εκθέσεων.

ιθ. Πραγματογνωμοσύνη, διαιτησία και διαμεσολά- βηση.

κ. Εκτίμηση, παρακολούθηση, διαχείριση και απο­τίμηση κινδύνου (φυσικές καταστροφές, βιομηχανικά ατυχήματα κ.λ.π.).

κα. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμο­γή μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου σε πραγματική κλίμακα και πραγματικό χρόνο.

κβ. Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Έρευνα.

κγ. Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση ανα­πτυξιακών προγραμμάτων και έργων.

κδ. Εκπόνηση τομεακών και κλαδικών αναπτυξιακών μελετών.

κε. Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδί­ων και προγραμμάτων.

κστ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αποξήλωσης/ καθαίρεσης/κατεδάφισης εξοπλισμού/εγκαταστάσεων/ κτηρίων.

Άρθρο 3

Επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού

 1. Ως πολιτικός μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την τεκμηρίωση, την αποτίμηση, τη συντή­ρηση του δομημένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος (περιλαμβάνει ενδεικτικά πόλεις, οδούς, γέφυρες, φράγ­ματα, κτήρια, σήραγγες, σιδηροδρόμους, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων/αποβλήτων, έργα και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, εγγειοβελτιωτικά έργα, λιμένες, αερολιμένες, δίκτυα μεταφορών, ακτές, παράκτια δίκτυα, δεξαμενές, επιχώματα, αναχώματα, ορύγματα, κ.ά.). Στο γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνονται: α. Βασικό επιστημονικό υπόβαθρο: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γεωλογία, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ, Ανθρωπιστικές επιστήμες, β. Κτηριακά έργα και Υποδομές: Μηχανική των υλικών, Δομικά υλικά, Στατική, Δυναμική και Σει­σμική ανάλυση κατασκευών, Σύνθεση και Σχεδιασμός κτηρίων και κατασκευών από διάφορα υλικά (σκυρόδε­μα, δομικός χάλυβας κ.ά.), Αντισεισμικός σχεδιασμός, Σχεδιασμός βάσει κανονισμών (πρότυπα ΕΝ κ.ά.) και τε­χνολογία των κατασκευών, Γεωμετρική και μαθηματική ανάλυση και μοντελοποίηση, Παραστατική Γεωμετρία, Οικοδομική-Αρχιτεκτονική, Δομική Φυσική, Αντισει­σμική Τεχνολογία-Προστασία νέων/υφισταμένων κα­τασκευών και μνημείων, Τοπογραφία, Εγκαταστάσεις Υδρεύσεων-Αποχετεύσεων, Πολεοδομία, γ. Υδραυλικά, Λιμενικά και Περιβαλλοντικά Έργα: Ρευστομηχανική, Υδραυλική, Υδρολογία, Διαχείριση υδατικών πόρων, Ενεργειακά έργα, Ακτομηχανική και Λιμενικά έργα, Συ­στήματα ύδρευσης, αποχέτευσης, εγγειοβελτιωτικά, υδραυλικός υπολογισμός, γεωτεχνικός, δομοστατικός και αντισεισμικός σχεδιασμός, Γεωδαισία, Τοπογρα­φία, Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Επεξεργασία νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, δ. Έργα Γεωτεχνικού Μηχανικού και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Γεωλο­γία, εδαφομηχανική-βραχομηχανική, εργαστηριακές δοκιμές και γεωτεχνικές έρευνες, βελτίωση εδάφους, ευστάθεια πρανών, γεωτεχνικός και αντισεισμικός σχε- διασμός επιχωμάτων, ορυγμάτων, υπογείων έργων και σηράγγων, αντιστηρίξεων, κρηπιδοτοίχων, επιφανεια­κών και βαθιών θεμελιώσεων, οδοστρωμάτων, Γεωδαι­σία, Τοπογραφία, ε. Συγκοινωνιακά έργα και Σχεδιασμός του Χώρου: Τεχνική της Κυκλοφορίας, Σχεδιασμός και Κατασκευή Συγκοινωνιακών Έργων, Συστήματα Συνδυ­ασμένων Μεταφορών, γεωτεχνικός, δομοστατικός και αντισεισμικός σχεδιασμός, κατασκευαστικές μέθοδοι, Γεωδαισία, Σχεδιασμός και διαχείριση Μεταφορών, Το­πογραφία, Πολεοδομία και Χωροταξία, στ. Διαχείριση Τεχνικών Έργων: Τεχνική Οικονομική, Μέσα παραγωγής τεχνικών έργων, Οργάνωση εργοταξίου, Κατασκευαστι­κές Μέθοδοι, Διοίκηση και οργάνωση έργων και κατα­σκευών, Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας, Ασφάλεια έργων, Διαχείριση Κινδύνων, Βελτιστοποίηση συστη­μάτων.
 2. Ο Πολιτικός Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:

α. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων.

β. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.

γ. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων. δ. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων. ε. Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχο­μόνωσης.

στ. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων. ζ. Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου εκτός των Μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων.

η. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ει­δικών Πλαισίων.

θ. Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής. ι. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής ορ­γάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.

ια. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμέ­νης Αστικής Παρέμβασης.

ιβ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλο­ντος χώρου και έργων πρασίνου.

ιγ. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντι­κής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.

ιδ. Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελε­τών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.

ιε. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Πε­ριλαμβάνει πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.

ιστ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκα­ταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).

ιζ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ιη. Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).

ιθ. Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συ­στημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.

κ. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και δι­αχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφι­κών πληροφοριών.

κα. Εκπόνηση Στατικών Μελετών (μελέτες φερουσών κατασκευών κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).

κβ. Εκπόνηση Ειδικών Στατικών Μελετών. κγ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπο­λογισμός.

κδ. Έλεγχος αντισεισμικής συμπεριφοράς μη φερό- ντων στοιχείων και προσαρτημάτων.

κε. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έρ­γων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες. κστ. Σχεδιασμός ευφυών μεταφορικών συστημάτων. κζ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελ­τιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσε­ων) και διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

κη. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και υπόγειων υδάτων.

κθ. Εκπόνηση μελετών Ακτομηχανικής και Λιμενικών έργων.

λ. Εκπόνηση Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών. λα. Εκπόνηση μελετών υπογείων τεχνικών έργων. λβ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακι­νήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

λγ. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιό­τητας.

λδ. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση – αποχέτευση) κτηρίων.

λε. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση λστ. Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων.

λζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.

λη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

λθ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.

μ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθ­μισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους. μα. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. μβ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων.

μγ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. μδ. Εκπόνηση μελετών πλωτών τμημάτων των τεχνι­κών έργων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πλωτές αποβά­θρες θαλάσσης, πλωτές ημιβυθιζόμενες ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής, πλατφόρμες ανύψω­σης, κινητές εξέδρες, σημαδούρες, πλωτές αποβάθρες, εξέδρες αποβίβασης.

με. Εκπόνηση μελετών και εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστα­σίας αυτών από τη διάβρωση.

μστ. Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη- καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά.

μζ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλ­λοντικής εκτίμησης.

μη. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλο­ντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλ­λουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.

μθ. Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης – monitoring σύμφωνα με τους Περι­βαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων.

ν. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστα­σης.

να. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας.

νβ. Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτε­ρου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών.

νγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).

νδ. Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολού­θησης.

νε. Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων.

νστ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

νζ. Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστη­μάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

νη. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ.

νθ. Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών.

ξ. Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επι­κίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.

Άρθρο 4

Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

 1. Ως αρχιτέκτονας μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την αποτίμηση του δομημένου ή διαμορ­φωμένου περιβάλλοντος, τη χωρική και περιβαλλοντι­κή ένταξη και ενσωμάτωση μεμονωμένων κτηρίων και συνόλων, τον πολεοδομικό και χωρικό σχεδιασμό, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονο­μιάς, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τη μελέτη, το σχεδια- σμό και την υλοποίηση κτηριακών έργων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Στο γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού περιλαμβάνονται: α. Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου σε όλες τις κλίμακες: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Πο- λεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Τοπίου και υπαίθριων χώρων, Αστικός Σχεδιασμός, ανα­πλάσεις, ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις, Αρχιτε­κτονικός Σχεδιασμός κτηρίων, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Εκθέσεων, και Βιομηχανικών Αντικειμένων, Τεκ­μηρίωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονι­κής Κληρονομιάς (κτηρίων και συνόλων).

β. Ιστορία και Θεωρία: Ιστορία και Θεωρία της Αρχι­τεκτονικής και της Πόλης, Ιστορία και Θεωρία της Τέ­χνης και του Πολιτισμού, Χώρος και υλικός και άυλος Πολιτισμός, Γνώσεις Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας και Φιλοσοφίας, Γνώσεις Θεσμικού Πλαισίου Δόμησης και Κτηριολογικών Κανονισμών.

γ. Αναπαραστάσεις: Εικαστικές, Πλαστικές και Εφαρ­μοσμένες Τέχνες, Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέ­σα, Οπτική Επικοινωνία και Σχεδιασμός, Διαδραστικός Ψηφιακός Σχεδιασμός, Παραμετρικός και Αλγοριθμικός Σχεδιασμός.

δ. Τεχνολογία: Δομική Μηχανική και Σχεδιασμός Κα­τασκευών, Οικοδομική Τεχνολογία και Δομικά Υλικά, Γνώσεις Μαθηματικών, Γεωμετρίας, Φυσικής Γνώσεις Το- πογραφίας/Αποτυπώσεις κτηρίων και συνόλων, Ενεργει­ακός – Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και ΗΜ Εγκαταστάσεις.

 1. Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελμα­τικά δικαιώματα:

α. Χωροθέτηση και περιβαλλοντική ένταξη και ενσω­μάτωση κατασκευών.

β. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων.

γ. Εκπόνηση Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, ενδει­κτικά: κτήρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, κα­θώς και για κηρυγμένα διατηρητέα κτήρια ή νεότερα μνημεία – Διαμορφώσεις και επεμβάσεις σε κοινόχρη­στους χώρους, σε οικιστικά σύνολα όταν πρόκειται για παραδοσιακούς οικισμούς, κηρυγμένους διατηρητέους ή ιστορικά κέντρα πόλεων.

δ. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.

ε. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων. στ. Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχο­μόνωσης.

ζ. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων. η. Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου. θ. Εκπόνηση μελετών φωτισμού και ανάδειξης κτηρίων και συνόλων ως προς τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

ι. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων και αρχιτεκτονι­κών συνόλων.

ια. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ει­δικών Πλαισίων.

ιβ. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμέ­νης Αστικής Παρέμβασης.

ιγ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλο­ντος χώρου και έργων πρασίνου.

ιδ. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντι­κής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.

ιε. Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελε­τών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.

ιστ. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής Πε­ριλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.

ιζ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκα­ταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).

ιη. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ιθ. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγρα­φικών μελετών.

κ. Σχεδιασμός επί υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμ­ματος του προς αδειοδότηση κτηρίου και του περιβάλ­λοντος χώρου για την έκδοση αδειών δόμησης.

κα. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και δι­αχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.

κβ. Εκπόνηση Στατικών μελετών πλην των ειδικών κα­τασκευών: ειδικές θεμελιώσεις, κελυφωτές κατασκευές προεντεταμένου σκυροδέματος, μεταλλικές κατασκευές, ξύλινες κατασκευές.

κγ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και κυ- κλοφοριακών Μελετών. Μελετών με συνυπογραφή για τα ζητήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όπου απαιτείται.

κδ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακι­νήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

κε. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιό­τητας.

κστ. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων.

κζ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, ανα­βάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κε- λύφους.

κη. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. κθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλ­λοντικής Εκτίμησης.

λ. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου

Άρθρο 5

Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού

 1. Ως Μηχανολόγος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά με την παραγωγή, την μεταφορά, την διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, πυρηνική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή καθώς και με τεχνικά προβλήματα σχετικά με την παραγωγή εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, εγκα­ταστάσεων, εξοπλισμού και των προϊόντων τους, με την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά με σχετικούς αυτοματισμούς και ρομποτική, με εφαρμο­γές της πυρηνικής τεχνολογίας και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση καθώς και με την οργάνω­ση της παραγωγής και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Ασχολείται με πτυχές των ανωτέρω που σχετίζονται με την έρευνα, τον σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή, την λειτουργία, την διοίκηση και την οικονομία αυτών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού περιλαμβάνονται:

α. Προγραμματισμός, βελτιστοποίηση και διοίκηση βιομηχανικής παραγωγής και εφοδιασμού (logistics): ανάλυση και βελτιστοποίηση φυσικών και διοικητικών διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και ελέγχου ποιότητας αγαθών με παράλληλη διασφάλιση της βιωσιμότητας των βιομηχανικών συστημάτων, των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της παραγωγικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας.

β. Κατασκευή πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκατα­στάσεων, μηχανών και μηχανισμών: τεχνικός και οικονο­μικός σχεδιασμός μηχανολογικών κατασκευών και υλι­κών ώστε αυτές να μπορούν να παραλάβουν ασφαλώς τα πάσης φύσεως φορτία επ’ αυτών (στατικά, δυναμικά, σεισμικά, θερμικά, κρουστικά), ανάλυση ιδιοτήτων και βελτιστοποίηση επιλογής υλικών σε κάθε μηχανολογική κατασκευή με σκοπό την ασφάλεια και την οικονομία των κατασκευών αυτών, η εφαρμογή συστημάτων αυ­τομάτου ελέγχου και ρομποτικής στις μηχανολογικές κατασκευές και εγκαταστάσεις και ο σχεδιασμός συστη­μάτων βιομηχανικών κατεργασιών.

γ. Ενεργειακή τεχνική και ανάλυση μηχανών, μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής και μετα­φοράς ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού: επίλυ­ση τεχνικών προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή, μεταφορά και χρήση ενέργειας στη θερμική, μηχανική ή πυρηνική μορφή της, θερμοδυναμική, ρευστοδυναμι­κή, περιβαλλοντικώς φιλική και αποδοτική σχεδίαση και αναλυτικός υπολογισμός των πάσης φύσεως φορτίων (στατικά, δυναμικά, σεισμικά, θερμικά, κρουστικά) επί μονάδων και εγκαταστάσεων διά την ασφαλή κατασκευή και οικονομική και φιλικά περιβαλλοντική λειτουργία αυ­τών με παράλληλη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, εργονομικής σχεδίασης/λειτουργίας και άνεσης.

δ. Αεροναυπηγική και μεταφορικά μέσα: η αεροδυνα­μική σχεδίαση και κατασκευή πάσης φύσεως αεροδυ­ναμικών και πτητικών μηχανών και μηχανισμών για την ασφαλή και οικονομική λειτουργία αυτών, η δυναμική, τεχνολογία και κατασκευή οχημάτων και υποσυστημά­των τους.

ε. Πυρηνική Τεχνολογία: εγκαταστάσεις και δραστη­ριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία και τις εφαρμογές της καθώς και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση όπως πυρηνικές στήλες, ιοντικοί κινητήρες, κινητήρες πλάσματος, κινητήρες σχάσης και σύντηξης.

 1. Ο Μηχανολόγος Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελ­ματικά δικαιώματα:

α. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.

β. Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδει- οδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μεμονωμένων κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων ή μνη­μείων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.

γ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής ορ­γάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας.

δ. Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύ­ων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.

ε. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκατα­στάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρή­σεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

στ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπο­λογισμός.

ζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

η. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και μηχανο­λογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση διεργασιών σε μεταποιητικές και μη εγκαταστάσεις, αποθήκες, ερ­γαστήρια, βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχα­νίες και εργοστάσια όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.

θ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.

ι. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυ­πηρέτησης κτηρίων, ήτοι:

ια. (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, ιβ. (β) υδραυλικές,

ιγ. (γ) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλι­ματισμού,

ιδ. (δ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυ­σίμων,

ιε. (ε) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμαν­σης.

ιστ. Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

ιζ. Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.

ιη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυ­ξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.

ιθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.

κ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερί­ου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων.

κα. Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων.

κβ. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων.

κγ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσε­ων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de).

κδ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστά­σεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης.

κε. Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείω­σής τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.

κστ. Εκπόνηση μελετών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευ­ές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης κ.λπ.).

κζ. Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξο­πλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

κη. Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

κθ. Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλε­κτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτομα­τισμών, μετατροπέων ισχύος. λ. Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων. λα. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετα­τροπής ηλεκτρικής ενέργειας.

λβ. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετα­τροπής και εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής).

λγ. Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου.

λδ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.

λε. Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό και ηχομόνωσης.

λστ. Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.

λζ. Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.

λη. Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προ­σαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

λθ. Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδε­σης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.

μ. Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανο­λογικών συστημάτων.

μα. Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκλη­ρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσε­ων.

μβ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.

μγ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων. μδ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.

με. Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμε­νων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).

μστ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. μζ. Εκπόνηση αεροδιαστημικών και αεροναυπηγικών μελετών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Μελέτες γενικής Αεροναυπηγικής, Μελέτες Συστημάτων Αεροσκαφών και Αεροπορικού Υλικού, Εφαρμογές Αερομεταφορών/ Εφαρμοσμένης Αεροναυπηγικής/Αεροπορικών υπηρεσι­ών και εκπαίδευσης, Μελέτες εγκαταστάσεων αεροπορι­κής βιομηχανίας, Μελέτη δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, προωθητικά συστήμα­τα και κινητήρες, συσκευές και εγκαταστάσεις διαγνωστι­κής στροβιλοκινητήρων, αυλωθητήρες και πυραυλοκινη­τήρες, για δραστηριότητες στον τομέα συμμόρφωσης, αξιοπιστίας και ελέγχου δημόσιων και ιδιωτικών αερο­μεταφορών και αεροπορικών δραστηριοτήτων και για πάσης φύσεως μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV).

μη. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλ­λοντικής Εκτίμησης.

μθ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).

ν. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.

να. Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.

νβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών Μεταποιητικών και μη εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλι­ματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και απο­θήκευσης ρευστών (αερίων – υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών εγκαταστάσεων.

νγ. Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκα­ταστάσεων και μηχανημάτων.

νδ. Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους. Ενδεικτικά πε­ριλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέ­τηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι κα­θώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου.

νε. Εκπόνηση μελετών για Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη (Η/Ζ) εφεδρικά και μη.

νστ. Κατασκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας (μηχανική, χημική, θερμική κ.λπ.) και τελικής διάθεσης υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις προστα­σίας περιβάλλοντος (επικίνδυνων και μη).

νζ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, με­ταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διά­θεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση.

νη. Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών.

νθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, κατα- θλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νερού/ ατμού υπό πίεση.

ξ. Εκπόνηση μελετών για ύδρευση και αποχέτευση εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά και εργοταξίων.

ξα. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.

ξβ. Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσε­ων βιομηχανικής ψύξης.

ξγ. Εκπόνηση Μελετών Μηχανολογικών Κατασκευών. ξδ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλε­κτροσυγκολλητών κατασκευών. ξε. Μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων. ξστ. Εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλι­κών ή μη μεταλλικών επιφανειών και προστασίας αυτών από τη διάβρωση για εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας αυτών σε βιομηχα­νίες, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές.

ξζ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντι- κής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

ξη. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής εν- θαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.

ξθ. Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές.

ο. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστη­ριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.

οα. Εκπόνηση μελετών εφαρμογών διαστημικής χρή­σης όπως πυρηνικές στήλες, ιοντικοί κινητήρες, κινητή­ρες πλάσματος, κινητήρες σχάσης και σύντηξης.

οβ. Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων.

ογ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφο­διαστικής, μεταφορών και διανομής.

Άρθρο 6

Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

 1. Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και δι- ακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησι­μοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν την ποιότη­τα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπο­λογιστών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού περιλαμβάνονται τα εξής: α. Εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα μεταφοράς, μετατροπής, προστασίας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων τους, καθώς και των εγκα­ταστάσεων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τις ηλε­κτρικές μηχανές, τα ηλεκτρονικά ισχύος, το φωτισμό και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εφαρμογές τους. Επίσης περιλαμβάνονται οι μέθοδοι οικονομικής διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμιζόμενων ή μη.

β. Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, μικροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά υλικά, στοιχεία και διατάξεις, αναλογικά και ψηφιακά σήματα και συ­στήματα, αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα, βιο­μηχανικοί αυτοματισμοί, ευφυή συστήματα, αυτόματος έλεγχος, ρομποτική, βιοτεχνολογία.

γ. Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και εφαρμογές, κε­ραίες και ραδιοκύματα, μικροκυματικές και οπτοηλε- κτρονικες διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρική, αναλο­γικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, δορυφορικές επικοινωνίες και διατάξεις διαστημικών συστημάτων.

δ. Υπολογιστικά συστήματα, υλικό, λογισμικό, πλη­ροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης, τεχνη­τή νοημοσύνη, συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής, ασφάλεια λογισμικού, ασφάλεια δεδομένων, βιοπληρο- φορική, ιατρική πληροφορική, εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους.

ε. Αντοχή των υλικών, Στατική και δυναμική στοιχείων και κατασκευών, Στοιχεία μηχανών, Ανυψωτικές εγκα­ταστάσεις, Θερμοδυναμική, Μετάδοση θερμότητας, Ρευστοδυναμική, Μηχανοτρονική, Εργαλειομηχανές (CNC), Μηχανολογικό σχέδιο, Υδραυλικές εγκαταστά­σεις, Ψυκτικές και πνευματικές εγκαταστάσεις, Αντλίες, Συμπιεστές, Εναλλάκτες θερμότητας, Λέβητες, Κάμινοι, Ατμογεννήτριες, Συμπυκνωτές, Ψύκτες, Δίκτυα και εξο­πλισμός υγρών και αεριών υλικών και καυσίμων, Μηχα­νές εσωτερικής καύσης, Αεριοστρόβιλοι, Ατμοστρόβι­λοι, Μονάδες συνδυασμένων κύκλων, Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα ή πυρηνική τεχνολογία ή ανανεώσι­μες πηγές ενέργειας.

 1. Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελ­ματικά δικαιώματα:

α. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.

β. Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδει- οδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστα- τευόμενων οικισμών και συνόλων.

γ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής ορ­γάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας, επικοινωνιών και δεδομένων.

δ. Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύ­ων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.

ε. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης δικτύων κοινής ωφέλειας, δικτύων επικοινωνιών και δεδομένων.

στ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

ζ. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότη­τας.

η. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχα­νίες και βιοτεχνίες.

θ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.

ι. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυ­πηρέτησης κτηρίων, ήτοι:

ια. (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, ιβ. (β) υδραυλικές,

ιγ. (γ) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλι­ματισμού,

ιδ. (δ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυ­σίμων,

ιε. (ε) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων και παθητικών συστημάτων θέρμανσης,

ιστ. Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.

ιζ. Εκπόνηση μελετών σε ανυψωτικές και μεταφορικές εγκαταστάσεις.

ιη. Εκπόνηση μελετών σε πνευματικές υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

ιθ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυ­ξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.

κ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσε­ων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de) ανεξαρτήτως τάσεως λειτουργίας.

κα. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστά­σεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής τάσης, μέσης τάσης, υψηλής τάσης και υπερυ­ψηλής τάσης.

κβ. Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείω­σης τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.

κγ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατά­ξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύ­γη Η/Ζ κ.λπ.).

κδ. Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξο­πλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

κε. Εκπόνηση μελετών έργων φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και των συστημάτων ελέγχου τους.

κστ. Εκπόνηση μελετών Ηλεκτρολογικών και Μηχανο­λογικών εγκαταστάσεων αντιεκρηκτικού τύπου.

κζ. Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές μολύβδου, λιθίου, κυψελών καυσίμου, υπερπυκνωτές, αντλησιοταμίευση, μηχανολογικές διατάξεις αποθήκευσης κ.λπ.).

κη. Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλε­κτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματι­σμών, μετατροπέων ισχύος. κθ. Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων. λ. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετα­τροπής ηλεκτρικής ενέργειας.

λα. Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών (μηχανοκατασκευές, σωληνώσεις, μεταλλικές στηρίξεις κ.λπ.).

λβ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων έργων αφα­λάτωσης από ΑΠΕ.

λγ. Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηχομόνωσης και ηλεκτρακουστικής κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώ­ρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

λδ. Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.

λε. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης χώρων και εγκαταστάσεων με τον απαραίτητο εξοπλι- σμό^Ο.

λστ. Εκπόνηση μελετών και έργων συστημάτων τηλε­πικοινωνιών και δικτύων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, δί­κτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογιών διαδικτύου.

λζ. Εκπόνηση μελετών και έργων ανάπτυξης και εγκα­τάστασης συστημάτων και εφαρμογών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών και αισθητήρων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: υλικό, συστήματα και εξοπλισμός υπολογιστών, λογισμικό λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστών, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικό εφαρμογών υπολογιστών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, υπηρεσίες και εφαρμογές πα­γκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους, ενσωματωμένα συστήματα και διαδίκτυο των αντικειμένων, ηλεκτρο­νικών και υπολογιστικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες, και ολοκλη­ρωμένων υπολογιστικών συστημάτων, ενιαίο μέρος των οποίων είναι αισθητήρες (sensors) και επενεργητές (actuators).

λη. Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστα­σης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και εφαρμογών αυτών σε διάφορα πεδία. Ενδεικτικά πε­ριλαμβάνονται: συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και γνώσης, Data Centers, συστήματα μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), πλη­ροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συστήμα­τα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής, γραφικά και οπτικοποίηση, βιοπληροφορική, συστήματα βιομη­χανικών αυτοματισμών και βιομηχανική πληροφορι­κή, ιατρική πληροφορική, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, δορυφορικά και διαστημικά συστήματα και εγκαταστάσεις, συστήματα ευφυών μεταφορών, συστήματα ευφυών υποδομών, εγκαταστάσεις ευφυών κτηρίων.

λθ. Εκπόνηση μελετών και έργων υπηρεσιών συμφω- νημένου επιπέδου. (SLA).

μ. Εκπόνηση μελετών και έργων ασφάλειας πληροφο­ρίας, ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συ­στημάτων, δικτύων, δεδομένων και γνώσης, προστασίας της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων.

μα. Εκπόνηση μελετών και έργων διαλειτουργικότη- τας και διασυνδεσιμότητας συστημάτων λογισμικού και υλικού.

μβ. Εκπόνηση μελετών και πιστοποίηση προδιαγρα­φών μεταφερσιμότητας τμημάτων λογισμικού σε πολ­λαπλές πλατφόρμες.

μγ. Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.

μδ. Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προ­σαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

με. Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδε­σης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.

μστ. Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχα­νολογικών συστημάτων.

μζ. Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκλη­ρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.

μη. Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικών διατάξεων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: διατάξεις μικροηλεκτρονι- κής, αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, οπτοηλεκτρο­νική, νανοτεχνολογία, ολοκληρωμένα κυκλώμτα υλικού, ηλεκτρονικά ισχύος, αισθητήρες, ηλεκτρονικός εξοπλι­σμός επιτήρησης, ασφάλεια και έλεγχος εγκαταστάσεις ή τεχνικά έργα, αυτόματος έλεγχος, ευφυή συστήματα και ρομποτική, οπτικοποίηση και γραφικά, βιοϊατρική, βιοπληροφορική, ενσωματωμένα συστήματα.

μθ. Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας Ενδεικτικά Περιλαμβάνουν: εγκαταστάσεις ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες, πομποδέκτες και αναμετα­δότες), ραδιοεπικοινωνία και ραδιοηλεκτρονικές συ­σκευές, μικροκυματικές διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊα- τρικές συσκευές και συστήματα, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, επίγειες, δορυφορικές, σταθερές και κινητές επικοινωνίες.

ν. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθ­μισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.

να. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, ανα­βάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων. νβ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. νγ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων. νδ. Εκπόνηση μελετών Μεταφορικών Μέσων (χερσαί­ων, πλωτών, εναέριων). νε. Ευφυή συστήματα μεταφορών. νστ. Εκπόνηση μελετών κινητήρων παντός τύπου. νζ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. νη. Εκπόνηση μελετών δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων που αφορούν συστή­ματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ηλεκτρονικά συστήματα, Ραδιοεπικοινωνίες και Ενεργει­ακά Συστήματα.

νθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλ­λοντικής Εκτίμησης.

ξ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφά­λειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).

ξα. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

ξβ. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστη­ριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.

Άρθρο 7

Επαγγελματικά δικαιώματα Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού

 1. Ως αγρονόμος – τοπογράφος μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με την πρωτογενή γεωμετρική τεκμηρίωση του δομημένου και αδόμητου περιβάλλο­ντος, με την καταγραφή, απεικόνιση, ανάλυση, σχεδι- ασμό, διαχείριση, επέμβαση και κατασκευή στο γήινο χώρο και περιβάλλον, με την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών, κατασκευών, ελέγχων, αναλύσεων και παρεμ­βάσεων και την οργάνωση και διαχείριση δομικών έρ­γων, έργων υποδομής, φυσικών και οικονομικών πόρων και δραστηριοτήτων κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη και με όρους αειφορίας, με έμφαση στην εξοικονόμη­ση ενέργειας, φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, στην υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεων καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο γνω­στικό αντικείμενο του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχα­νικού περιλαμβάνονται:

α. Βασικές επιστήμες: Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανική. β. Τεχνικές Υλικών.

γ. Πληροφορική και Γεωπληροφορική. δ. Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών πληροφο­ριών.

ε. Τοπογραφία, Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτογραμ- μετρία, Τηλεπισκόπηση.

στ. Οδοποιία, Συγκοινωνιακή Τεχνική, Κυκλοφορική Τεχνική.

ζ. Υδραυλική, Υδρολογία.

η. Περιβαλλοντική Μηχανική.

θ. Διαχείριση Περιβάλλοντος.

ι. Χωροταξία, Πολεοδομία.

ια. Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

ιβ. Οργάνωση και Διοίκηση.

 1. Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:

α. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έρ­γων για απλές αρχιτεκτονικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 769/1972 ΦΕΚ 223/Α’/1972.

β. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.

γ. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων. δ. Εκπόνηση μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, εκτός των μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατη­ρητέων Κτηρίων.

ε. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ει­δικών Πλαισίων.

στ. Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής. ζ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής ορ­γάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.

η. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμέ­νης Αστικής Παρέμβασης.

θ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλο­ντος χώρου και έργων πρασίνου.

ι. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντι­κής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.

ια. Εκπόνηση Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελε­τών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.

ιβ. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρ­μογής.

ιγ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκα­ταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).

ιδ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ιε. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγρα­φικών μελετών.

ιστ. Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού).

ιζ. Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συ­στημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων.

ιη. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και δι­αχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφι­κών πληροφοριών.

ιθ. Εκπόνηση Στατικών μελετών σε απλές οικοδομι­κές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων.

κ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυ- κλοφοριακών Μελετών.

κα. Σχεδιασμός ευφυών μεταφορικών συστημάτων. κβ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελ­τιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσε­ων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. κγ. Υλοποίηση μελετών Λιμενικών έργων. κδ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακι­νήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

κε. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιό­τητας.

κστ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, ανα­βάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κε- λύφους για κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων. κζ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. κη. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλ­λοντικής εκτίμησης.

κθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ.

Άρθρο 8

Επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού Μηχανικού

 1. Ως Χημικός Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων και μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών, με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την λειτουργία εξοπλισμού και εγκα­ταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας με τα συνοδό τεχνικά και κτηριακά έργα, με όρους αειφορίας, υγιεινής και ασφάλειας των εγκα­ταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος και με τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό σύνολο, εφαρμόζει δε τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστή­μες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθη­ματικά, την κλασική μηχανική, την Οικονομική και την Πληροφορική. Στο γνωστικό αντικείμενο του Χημικού Μηχανικού περιλαμβάνονται:

α. Ιδιότητες και καταστάσεις της ύλης. Θερμοδυνα­μική και κινητική πολυσυστατικών και πολυφασικών μειγμάτων.

β. Φαινόμενα μεταφοράς (Μηχανική Ρευστών, Μετα­φορά Θερμότητας και Μάζας).

γ. Μηχανική φυσικών, φυσικοχημικών, χημικών, βιο­χημικών και βιολογικών διεργασιών (Εξοπλισμός Διερ­γασιών, Αντιδραστήρες). δ. Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας. ε. Επιστήμη, μηχανική και τεχνολογία των υλικών. στ. Σχεδιασμός και ρύθμιση διεργασιών. ζ. Τεχνικοοικονομικός σχεδιασμός εργοστασίων, περι- λαμβανομένων των κριτηρίων αειφορίας..

η. Λοιπά πεδία της μηχανικής: Τεχνική Μηχανική (Στα­τική, Αντοχή Υλικών), Η/Μ εξοπλισμός, Τεχνικές Σχεδιά­σεις, Δομικά Υλικά και Κατασκευές. θ. Οικονομία, Ανθρωπιστικές σπουδές, Περιβάλλον.

 1. Ο Χημικός Μηχανικός, έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:

α. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης εγκαταστάσεων διεργασιών και ειδικών χρήσεων.

β. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

γ. Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύ­ων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.

δ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.

ε. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.

στ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυ­ρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτι- κών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ..

ζ. Εκπόνηση μελετών εγκατάστασης βασικού και εξυ­πηρετικού εξοπλισμού διεργασιών.

η. Αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων διεργα­σιών.

θ. Σχεδιασμός συσκευών και αντιδραστήρων διεργα­σιών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται δεξαμενές καθίζησης, σακόφιλτρα, πύργοι πλύσης αερίων, ξηραντήρια, βιο­φίλτρα, κλίνες, κυκλώνες, υδροκυκλώνες, εναλλάκτες θερμότητας, βιοαντιδραστήρες μεμβρανών.

ι. Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προ­σαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε εγκαταστάσεις δι­εργασιών.

ια. Ανάπτυξη, σχεδιασμός και έλεγχος ποιότητος των υλικών.

ιβ. Χαρακτηρισμός και τυποποίηση υλικών. ιγ. Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκα­ταστάσεων.

ιδ. Διάγνωση και αντιμετώπιση φθορών, συντήρηση και προστασία των μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς. ιε. Άσκηση καθηκόντων Χημικού Ναυτιλίας. ιστ. Εκπόνηση Χημικών Μελετών και Έρευνας. ιζ. Εκπόνηση Χημικών και Χημικοτεχνικών Μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα.

ιη. Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.

ιθ. Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.

κ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντι- κής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

κα. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολο- γικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.

κβ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ορυκτών καυσίμων, ενδεικτικά αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, για κάθε χρήση.

κγ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυ­πηρέτησης κτηρίων.

κδ. Εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσί­μων.

κε. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.

κστ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργα­σίας λυμάτων.

κζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.

κη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευ­σης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατά­ψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.

κθ. Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (π.χ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμι­κές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.).

λ. Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.

λα. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, ανα­βάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κε- λύφους.

λβ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, ανα­βάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/ κτηριακών εγκαταστάσεων. λγ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. λδ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

λε. Ανάπτυξη και Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

λστ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).

λζ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.

λη. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βι­ομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).

λθ. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργι­κούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.

μ. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστα­σης.

μα. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων περιβαλ­λοντικής διαχείρισης και ποιότητας.

μβ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλ­λοντικής Εκτίμησης.

μγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).

Άρθρο 9

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού

 1. Ως Μηχανικός Μεταλλείων και Μεταλλουργός Μηχα­νικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη, τη λειτουργία, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη διοίκηση και τον οικονομοτεχνικό σχεδιασμό έργων, εγκατα­στάσεων, συστημάτων και διεργασιών στα πεδία της μεταλλευτικής τεχνολογίας, τη μηχανικής πετρελαίου, της γεωτεχνολογίας – γεωτεχνικής μηχανικής, των γεω­λογικών επιστημών, της περιβαλλοντικής μηχανικής, της μεταλλουργίας και της τεχνολογίας υλικών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουρ­γού Μηχανικού περιλαμβάνονται: α. Βασικό επιστημονικό υπόβαθρο: Μαθηματικά, Φυ­σική, Χημεία, Μηχανική, Κρυσταλλογραφία, Γεωλογία, Κοιτασματολογία, Ορυκτολογία, Μεταλλογνωσία, Οικο­νομία και Διοίκηση, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ, Ανθρωπιστικές επιστήμες.

β. Έρευνα, εντοπισμός, εξόρυξη, παραγωγή και αξιο­ποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, ταμι- ευτήρων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και γεωθερμικών πεδίων.

γ. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αξιο- ποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, μαζί με τα βοηθητικά και συνοδευτικά αυτών έργα.

δ. Εντοπισμός και εκμετάλλευση, προστασία και απορ­ρύπανση υπόγειων υδροφορέων.

ε. Γεωτεχνική Μηχανική. στ. Περιβαλλοντική Μηχανική. ζ. Μεταλλουργικές διεργασίες (εξαγωγικής και φυσικής μεταλλουργίας).

η. Μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κρα­μάτων, συγκολλήσεις.

θ. Τεχνολογία κεραμικών, υάλου, ηλεκτρονικών υλικών. ι. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. ια. Διαχείριση της ποιότητας.

 1. Ο Μηχανικός Μεταλλείων και Μεταλλουργός Μηχα­νικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: α. Εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περι­φερειακών Ειδικών Πλαισίων για τις ορυκτές πρώτες ύλες.

β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης μεταλλουργικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).

γ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων σε χώρους εξορυκτικής δραστηριότητας όπου δεν απαιτεί­ται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.

δ. Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύ­ων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.

ε. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων.

στ. Εκπόνηση Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών. ζ. Εκπόνηση μελετών υπόγειων Τεχνικών έργων. η. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

θ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων διεργασιών της βιομηχανίας για εμπλουτισμό. ι. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας. ια. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.

ιβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.

ιγ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυ­ρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτι- κών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.

ιδ. Εκπόνηση μελετών μεταλλουργικών, μεταλλευτι­κών εγκαταστάσεων της μεταποιητικής βιομηχανίας.

ιε. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων πλην Ηλεκτρολογικών, Μηχανολογικών και Ναυπηγικών μελετών.

ιστ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολο­γικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.

ιζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεση απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.

ιη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και σε κρυογενικές εγκατα­στάσεις.

ιθ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις που υπόκει- νται σε ακτινοβολία.

κ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθ­μισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων (βι­ομηχανίες, κτήρια κ.λπ.).

κα. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. κβ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πε­δίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.

κγ. Εκπόνηση μελετών και εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστα­σίας αυτών από τη διάβρωση.

κδ. Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη- καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά.

κε. Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού κατεργασιών (με­ταλλουργικών, μεταλλοτεχνικών) και αξιοποίηση βιο­μηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών υλικών και προϊόντων (κεραμικά πυρίμαχα, γυαλιά, κοντάματα κ.λπ.).

κστ. Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (πχ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμι­κές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.)

κζ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλ­λοντικής Εκτίμησης.

κη. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βι­ομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).

κθ. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλο­ντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλ­λουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.

λ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφά­λειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).

λα. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

λβ. Εκπόνηση Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών και Ερευνών.

λγ. Εκπόνηση Μεταλλευτικών Μελετών και Ερευνών. λδ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών εκμετάλλευσης ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και αξιοποίησης αυτών για αποθήκευση υδρογονανθράκων και διοξειδίου του άνθρακα.

λε. Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επι­κίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.

λστ. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις παραγω­γής, αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρη­κτικών υλών.

λζ. Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε εξορυκτικά και τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευ­ών.

λη. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών για εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, ή/και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών και δευτερογενών πρώτων υλών, αδρανών υλικών και άλλων δομικών υλικών και ασφαλτικών.

λθ. Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη κατα­στρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατα­σκευών κ.ά.

μ. Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας με­τάλλων, κραμάτων, υλικών για αντίξοες συνθήκες ή ει­δικών απαιτήσεων.

μα. Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων.

Άρθρο 10

Επαγγελματικά δικαιώματα Ναυπηγού Μηχανικού

 1. Ως Ναυπηγός Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που, εντός και πέραν του γενικού πλαισίου ενασχόλησης της ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού, ασχολείται ειδι­κότερα με το σχεδιασμό, την κατασκευή, μετασκευή, συντήρηση και επισκευή πλοίων και πάσης φύσεως πλωτών κατασκευών, ως προς το φέροντα οργανισμό, το αρχιτεκτονικό, το μηχανολογικό και το ηλεκτρολο- γικό μέρος, καθώς και ναυπηγικών και πάσης φύσεως, μηχανολογικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και μηχανών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Ναυπηγού Μη­χανικού, πέραν του γενικού περιγράμματος αποκτούμε- νων γνώσεων της ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, περιλαμβάνονται τα εξής:

α. Επιστήμες Μηχανικής: Ανώτερα μαθηματικά. Μηχα­νική (στερεό σώμα, παραμορφώσιμο σώμα). Φορτίσεις (αξονικές, εγκάρσιες, καμπτικές, διατμητικές, θερμικές, κοπώσεως, ρευστών, ειδικές φορτίσεις πλοίων κ.λπ.). Τα­λαντώσεις, υλικά, διάβρωση και αντιδιαβρωτική προστα­σία. Συγκολλήσεις, ενώσεις και κατασκευές (σχεδιασμός, δομικά στοιχεία, διμεταλλικές ενώσεις).

β. Ναυπηγική: Ευστάθεια, Πλεύση, Δυναμική Ευστάθεια και απόκριση πλοίου (στατικές και δυναμικές καταστά­σεις, ευστάθεια μετά από βλάβη κ.λπ.). Υδροδυναμική και αεροδυναμική (αντίσταση και πρόωση, πηδαλιου- χία, ευστάθεια πορείας και ελικτικότητα, συμπεριφορά σε κυματισμούς, υπολογιστική ρευστοδυναμική κ.λπ.). Κυματικά φάσματα. Σχεδιασμός γάστρας, πηδαλίου και έλικας. Σχεδιασμός μεταλλικής κατασκευής. Αντοχή ναυ­πηγικών κατασκευών. Εξοπλισμός γάστρας και πλοίου, βοηθητικά συστήματα. Κανονισμοί και μελέτες ασφαλεί­ας και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος.

γ. Μηχανολογία: Θερμοδυναμική, μεταφορά θερμό­τητας (ενθαλπία, εντροπία, διατήρηση μάζας και ενέρ- γειας),Εσωτερική ροή ρευστών (σωληνώσεις, βαλβίδες, δίκτυα, υδραυλική, αντλίες και συμπιεστές),Πρόωση και παραγωγή ισχύος (ενεργειακά συστήματα, ατμού, μηχα­νές εσωτερικής καύσης, πυρηνική ενέργεια, εναλλακτι­κές μορφές ενέργειας, ηλεκτρική πρόωση). Σχεδιασμός μηχανών και στοιχείων Υπολογισμός αξονικού συστήμα­τος. Καύσιμα. Λίπανση. Ψύξη και θέρμανση. Ηλεκτρικά συστήματα (κινητήρες και γεννήτριες, βοηθητικά συστή­ματα, κυκλώματα κ.λπ.). Συστήματα ελέγχου πλοίου και συστήματα μείωσης αέριων ρύπων. Ταλαντώσεις -δονή­σεις (τοπικές, γενικές, γάστρας, αξονικού συστήματος, επαγόμενες κ.λπ.).

δ. Θαλάσσιες Κατασκευές: Πλωτές κατασκευές γενικά, πλωτές εξέδρες εξόρυξης, βιομηχανικής εκμετάλλευσης, περιβαλλοντικής προστασίας, περιλαμβανομένων των μέσων συγκράτησης και αγκυροβολιάς τους, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτές αγωγών μεταφοράς.

ε. Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομία και διοίκηση πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών (ανάλυση και μοντε­λοποίηση αγοράς, εφοδιαστική, λειτουργία συστημά­των θαλασσίων μεταφορών). Μελέτες θαλασσίων και πολυτροπικών μεταφορών, διαχείριση λιμένων, μελέτες ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου, παραθαλάσ­σιου και αέριου περιβάλλοντος, μελέτες του ανθρώπινου παράγοντα.

 1. Ο Ναυπηγός Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:

α. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.

β. Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειο- δοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνη­μείων, διατηρητέων κτηρίων, παραδοσιακών οικισμών και συνόλων.

γ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής ορ­γάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας.

δ. Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύ­ων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.

ε. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκατα­στάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρή­σεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

στ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπο­λογισμός.

ζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

η. Εκπόνηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών με­λετών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση διεργασιών σε μεταποιητικές και μη εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργα­στήρια, βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανί­ες και εργοστάσια όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.

θ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.

ι. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυ­πηρέτησης κτηρίων, ήτοι:

ια. (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, ιβ. (β) υδραυλικές,

ιγ. (γ) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλι­ματισμού,

ιδ. (δ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυ­σίμων,

ιε. (ε) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμανσης.

ιστ. Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

ιζ. Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.

ιη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυ­ξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.

ιθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού.

κ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερί­ου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων.

κα. Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων.

κβ. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων.

κγ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσε­ων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de).

κδ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστά­σεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής, μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης.

κε. Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείω­σης τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους.

κστ. Εκπόνηση μελετών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευ­ές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης κ.λπ.).

κζ. Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξο­πλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

κη. Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

κθ. Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλε­κτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτομα­τισμών, μετατροπέων ισχύος. λ. Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων. λα. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετα­τροπής ηλεκτρικής ενέργειας.

λβ. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης και με­τατροπής εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής).

λγ. Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου.

λδ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.

λε. Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

λστ. Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.

λζ. Συστήματα αυτόματου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.

λη. Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προ­σαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

λθ. Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδε­σης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.

μ. Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανο­λογικών συστημάτων.

μα. Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολο­κληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, δια­χείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.

μβ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.

μγ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων. μδ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. με. Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμε­νων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).

μστ. Εκπόνηση μελετών πλοίων, πλωτών και υπερά­κτιων (εκτός έργων πολιτικού μηχανικού) κατασκευών και πλωτών μεταφορικών μέσων. μζ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. μη. Εκπόνηση μελετών πλωτών τμημάτων των τεχνι­κών έργων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πλωτές αποβά­θρες θαλάσσης, πλωτές ημιβυθιζόμενες ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής, πλατφόρμες ανύψω­σης, κινητές εξέδρες, σημαδούρες, πλωτές αποβάθρες, εξέδρες αποβίβασης.

μθ. Εκπόνηση αεροδιαστημικών και αεροναυπηγικών μελετών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Μελέτες γενικής Αεροναυπηγικής, Μελέτες Συστημάτων Αεροσκαφών και Αεροπορικού Υλικού, Εφαρμογές Αερομεταφορών/ Εφαρμοσμένης Αεροναυπηγικής/Αεροπορικών υπηρεσι­ών και εκπαίδευσης, Μελέτες εγκαταστάσεων αεροπορι­κής βιομηχανίας, Μελέτη δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, προωθητικά συστήμα­τα και κινητήρες, συσκευές και εγκαταστάσεις διαγνωστι­κής στροβιλοκινητήρων, αυλωθητήρες και πυραυλοκινη­τήρες, για Δραστηριότητες στον τομέα συμμόρφωσης, αξιοπιστίας και ελέγχου δημόσιων και ιδιωτικών αερο­μεταφορών και αεροπορικών δραστηριοτήτων και για πάσης φύσεως μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV).

ν. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περι­βαλλοντικής Εκτίμησης.

να. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).

νβ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.

νγ. Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών.

νδ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών μεταποιητικών και μη εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων καύσης, θέρ­μανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης ρευστών (αερίων – υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών εγκα­ταστάσεων.

νε. Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκα­ταστάσεων και μηχανημάτων.

νστ. Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους. Ενδεικτικά πε­ριλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέ­τηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι κα­θώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου.

νζ. Εκπόνηση μελετών για Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη (Η/Ζ) εφεδρικά και μη.

νη. Κατασκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας (μηχανική, χημική, θερμική κ.λπ.) και τελικής διάθεσης υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις προστα­σίας περιβάλλοντος (επικίνδυνων και μη).

νθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση.

ξ. Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών.

ξα. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, κατα- θλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νερού/ ατμού υπό πίεση.

ξβ. Εκπόνηση μελετών για ύδρευση και αποχέτευση εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά και εργοταξίων.

ξγ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση.

ξδ. Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσε­ων βιομηχανικής ψύξης.

ξε. Εκπόνηση Μελετών Μηχανολογικών Κατασκευών. ξστ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλε­κτροσυγκολλητών κατασκευών. ξζ. Μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων. ξη. Εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλι­κών ή μη μεταλλικών επιφανειών και προστασίας αυτών από τη διάβρωση για εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας αυτών σε βιομηχα­νίες, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές.

ξθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντι- κής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

ο. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής εν- θαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.

οα. Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές.

οβ. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστη­ριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία.

ογ. Εκπόνηση μελετών εφαρμογών διαστημικής χρή­σης όπως πυρηνικές στήλες, ιοντικοί κινητήρες, κινητή­ρες πλάσματος, κινητήρες σχάσης και σύντηξης.

οδ. Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων

οε. Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφο­διαστικής, μεταφορών και διανομής.

Άρθρο 11

Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού

 1. Ως Ηλεκτρονικός Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων που σχε­τίζονται με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοι­νωνιών (ΤΠΕ) και τις τεχνολογικές εφαρμογές της Ηλε­κτρονικής. Ο ηλεκτρονικός μηχανικός ασχολείται με τη μελέτη, υλοποίηση και κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργα­σία, έλεγχο και χρησιμοποίηση δεδομένων και πληρο­φορίας που είναι κρίσιμα στη προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των ηλεκτρονικών συστημάτων εγκαταστάσεων και εφαρμογών πάσης φύσεως, πλη­ροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων πάσης φύσεως, συστημάτων υλικού και συστημάτων λογισμι­κού, συστημάτων διαδικτύου, συστημάτων και εγκατα­στάσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων και την παροχή υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου σχετικών με την τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών. Ειδικότερα, ασχολείται με πτυχές των ανωτέρω που σχετίζονται με την έρευνα, την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή, την υλοποίηση-ανάπτυξη, τη λειτουρ- γία-συντήρηση, τη διοίκηση και την οικονομία αυτών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρονικού μηχανικού περιλαμβάνονται τα εξής:

α. Αναλογικά και ψηφιακά συστήματα υλικού, κυ­κλώματα και διατάξεις, ολοκληρωμένα κυκλώματα (προγραμματιζόμενων και μη), αρχιτεκτονική υπολογι­στικών συστημάτων, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ασθε­νών ρευμάτων, μικροηλεκτρονική και νανοτεχνολογία, αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, ευφυή συστήματα, αυτόματος έλεγχος, ρομποτική.

β. Επεξεργασία σήματος και συστήματα αυτομάτου ελέγχου: αυτόματος και βέλτιστος έλεγχος, επεξεργα­σία σήματος, εφαρμογές συστημάτων αυτοματισμού και ρομποτικής, εφαρμογές βιοιατρικής και ιατρική πλη­ροφορική, νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική, έλεγχος ποιότητας.

γ. Τηλεπικοινωνίες, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δίκτυα υπολογιστών: τηλεπικοινω­νίες δίκτυα υπολογιστών, συστήματα, τεχνολογίες και εφαρμογές αυτών, δορυφορικές και κινητές επικοινωνί­ες, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ηλεκτρομαγνητική συμβα­τότητα, κεραίες, ραδιοκύματα, ραδιοσυχνότητες, ραδι­οτηλεοπτικά συστήματα, μικροκύματα, μικροκυματικές διατάξεις και κυκλώματα, τηλεπισκόπηση.

δ. Λογισμικό και πληροφοριακά συστήματα: πληρο­φοριακά συστήματα κάθε είδους, προγραμματισμός, λειτουργικά συστήματα, λογισμικό εφαρμογών και συστήματος, τεχνολογία λογισμικού, συστήματα απο­θήκευσης και διαχείρισης δεδομένων και γνώσης, βιο- πληροφορική, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, ευφυή συστήματα και εφαρμογές τους, παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία, ενσωματωμένα συ­στήματα, υπολογιστικά συστήματα, υλικό, λογισμικό, επιστήμη και αναλυτική δεδομένων και γνώσης, υπολο­γιστικά συστήματα υψηλής επίδοσης, αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής, οπτικοποίηση και γραφικά, διοίκη­ση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, συστήματα διοίκησης και αποφάσεων, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

ε. Τεχνολογίες και εφαρμογές διαδικτύου και παγκό­σμιου ιστού: τεχνολογίες και εφαρμογές διαδικτύου και παγκόσμιου ιστού, δικτυακές υπηρεσίες συμφωνημένου επίπεδου, συστήματα και υπηρεσίες υπολογιστικού νέ­φους, συστήματα κινητού υπολογισμού, διαδίκτυο των πραγμάτων, επεξεργασία, ανάλυση και οπτικοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων.

στ. Ασφάλεια και ιδιωτικότητα δεδομένων και συστη­μάτων: ασφάλεια πληροφορίας, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων, δεδομένων και γνώσης, προστασία της ιδιωτικότητας και των πνευμα­τικών δικαιωμάτων.

ζ. Υπολογιστική θεωρία και επιστημονικοί υπολογι­σμοί: αλγόριθμοι και θεωρία υπολογισμού, δομές δε­δομένων, διαχείριση και επεξεργασία γραφημάτων, επιστημονικοί υπολογισμοί, αριθμητική ανάλυση, βελ­τιστοποίηση.

 1. Ο Ηλεκτρονικός Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελ­ματικά δικαιώματα:

α. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων επικοινωνιών και δεδο­μένων.

β. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χωροθέτησης και της χωρικής οργάνωσης δικτύων επικοινωνιών και δε­δομένων.

γ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης.)

δ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχα­νίες και βιοτεχνίες. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών χαμηλής τάσης, ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, εγκα­ταστάσεων δικτύων και αισθητήρων, οπτικών ινών και συστημάτων αυτόματου ελέγχου σε βιομηχανίες, βιοτε­χνίες και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις.

ε. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυ­πηρέτησης κτηρίων, σε ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις.

στ. Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκα­ταστάσεις. Ενδεικτικά ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης, συνεχούς ρεύματος, και ευφυών ηλε­κτρικών δικτύων.

ζ. Εκπόνηση μελετών και έργων συστημάτων τηλε­πικοινωνιών και δικτύων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, δί­κτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τεχνολογιών διαδικτύου.

η. Εκπόνηση μελετών και έργων ανάπτυξης και εγκα­τάστασης συστημάτων και εφαρμογών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών και αισθητήρων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: υλικό, συστήματα και εξοπλισμός υπολογιστών, λογισμικό λειτουργίας και διασύνδεσης υπολογιστών, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικό εφαρμογών υπολογιστών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, τε­χνολογίες διαδικτύου, υπηρεσίες και εφαρμογές παγκό­σμιου ιστού, υπολογιστική νέφους, ενσωματωμένα συ­στήματα και διαδίκτυο των αντικειμένων, ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων συλλογής και επεξεργα­σίας δεδομένων από αισθητήρες, και ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων, ενιαίο μέρος των οποίων είναι αισθητήρες (sensors) και επενεργητές (actuators).

θ. Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και εφαρ­μογών αυτών σε διάφορα πεδία. Ενδεικτικά περιλαμβά­νονται: συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης και ανά­λυσης δεδομένων και γνώσης, Data Centers, συστήματα μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, συστήματα ηλε­κτρονικής διακυβέρνησης, συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής, γραφικά και οπτικοποίηση, βιοπλη- ροφορική, συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανική πληροφορική, ιατρική πληροφορική, συ­στήματα γεωγραφικών πληροφοριών, δορυφορικά και διαστημικά συστήματα και εγκαταστάσεις, συστήματα ευφυών μεταφορών, συστήματα ευφυών υποδομών, εγκαταστάσεις ευφυών κτηρίων.

ι. Εκπόνηση μελετών και έργων υπηρεσιών συμφωνη­μένου επιπέδου. (SLA).

ια. Εκπόνηση μελετών και έργων ασφάλειας πληροφο­ρίας, ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συ­στημάτων, δικτύων, δεδομένων και γνώσης, προστασίας της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων.

ιβ. Εκπόνηση μελετών και έργων διαλειτουργικότη- τας και διασυνδεσιμότητας συστημάτων λογισμικού και υλικού.

ιγ. Εκπόνηση μελετών και πιστοποίηση προδιαγραφών μεταφερσιμότητας τμημάτων λογισμικού σε πολλαπλές πλατφόρμες.

ιδ. Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.

ιε. Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προ­σαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

ιστ. Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδε­σης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα.

ιζ. Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανο­λογικών συστημάτων.

ιη. Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκλη­ρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσε­ων.

ιθ. Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικών διατάξεων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: διατάξεις μικροηλεκτρονι- κής, αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, οπτοηλεκτρονι­κή, νανοτεχνολογία, ολοκληρωμένα κυκλώματα υλικού, ηλεκτρονικά ισχύος, αισθητήρες, ηλεκτρονικός εξοπλι­σμός επιτήρησης, ασφάλεια και έλεγχος εγκαταστάσεις ή τεχνικά έργα, αυτόματος έλεγχος, ευφυή συστήματα και ρομποτική, οπτικοποίηση και γραφικά, βιοϊατρική, βιοπληροφορική, ενσωματωμένα συστήματα.

κ. Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας Ενδεικτικά Περιλαμβάνουν: εγκαταστάσεις ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες, πομποδέκτες και αναμετα­δότες), ραδιοεπικοινωνία και ραδιοηλεκτρονικές συ­σκευές, μικροκυματικές διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊα- τρικές συσκευές και συστήματα, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, επίγειες, δορυφορικές, σταθερές και κινητές επικοινωνίες.

κα. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, ανα­βάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/ κτηριακών εγκαταστάσεων. κβ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. κγ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών συστημάτων αυ­τομάτου ελέγχου και ευφυών συστημάτων για ενεργει­ακά συστήματα και γεωθερμικά πεδία. κδ. Ευφυή συστήματα μεταφορών. κε. Εκπόνηση μελετών δορυφορικών και διαστημι­κών συστημάτων και εγκαταστάσεων που αφορούν συ­στήματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ηλεκτρονικά συστήματα, Ραδιοεπικοινωνίες και Ενεργειακά Συστήματα.

κστ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλ­λοντικής Εκτίμησης.

Άρθρο 12

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

 1. Ως Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανά­πτυξης νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με το σχεδι- ασμό, τη ρύθμιση, την ισόρροπη και βιώσιμη οργάνωση και ανάπτυξη του χώρου.

Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης περιλαμβάνονται: α. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. β. Αστική ανάπλαση, αστική αναζωογόνηση, ολοκλη­ρωμένες αστικές παρεμβάσεις, αστικός σχεδιασμός και σχεδιασμός τοπίου.

γ. Σχεδιασμός μεταφορών και συγκοινωνιών, χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής και υπηρεσιών.

δ. Χωρική ανάπτυξη (αστική, τοπική, περιφερειακή) και επιχειρησιακά προγράμματα.

ε. Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση ανα­πτυξιακών προγραμμάτων και έργων.

στ. Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός.

ζ. Οργάνωση και επιχειρησιακή έρευνα, χρονικός και οικονομικοτεχνικός προγραμματισμός έργων.

η. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, διαχείριση και αξιο­ποίηση φυσικών πόρων.

θ. Τοπογραφία – Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφι­κών πληροφοριών – εφαρμογές τηλεπισκόπησης και συ­στημάτων γεωγραφικών πληροφοριών – χαρτογραφία. ι. Κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες. ια. Διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων. ιβ. Ενεργειακός σχεδιασμός και έλεγχος.

 1. Ο Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυ­ξης έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:

α. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έρ­γων για απλές αρχιτεκτονικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων και έως 200 τ.μ..

β. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.

γ. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ει­δικών Πλαισίων.

δ. Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής. ε. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής ορ­γάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.

στ. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμέ­νης Αστικής Παρέμβασης.

ζ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώ­ρου και έργων πρασίνου.

η. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντι­κής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.

θ. Εκπόνηση Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελε­τών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.

ι. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περι­λαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.

ια. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκα­ταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).

ιβ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ιγ. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφι­κών μελετών.

ιδ. Σχεδιασμός επί υπάρχοντος τοπογραφικού δια­γράμματος του προς αδειοδότηση κτηρίου και του πε­ριβάλλοντος χώρου για την έκδοση αδειών δόμησης.

ιε. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και δι­αχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.

ιστ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών.

ιζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακι­νήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

ιη. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, ανα­βάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύ- φους για κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων και έως 200 τ.μ. ιθ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. κ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλ­λοντικής Εκτίμησης.

Άρθρο 13

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Περιβάλλοντος

 1. Ως Μηχανικός Περιβάλλοντος νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με την προστασία και ανάδειξη του περι­βάλλοντος, την περιβαλλοντική διαχείριση των τεχνικών

 

έργων, τη διαχείριση αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων, την εξυγίανση ρυπασμένων περιοχών, την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση υδατικών πόρων και τα υδραυλικά έργα. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Περιβάλλο­ντος περιλαμβάνονται:

α. Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Υδραυλική μηχανική. β. Υγρά Απόβλητα (Διαχείριση και επεξεργασία) – Ρύ­πανση υδάτων.

γ. Στερεά Απόβλητα (Διαχείριση και Επεξεργασία). δ. Ποιότητα Αέρα (Αέρια ρύπανση και αντιρρυπαντικές τεχνολογίες). ε. Κλιματική Αλλαγή.

στ. Στρατηγικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Περι­βαλλοντική Πολιτική, Περιβαλλοντική Νομοθεσία και Περιβαλλοντικός Έλεγχος (επιθεώρηση).

ζ. Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Δασών και Περιβάλ­λοντος.

η. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αειφόρα ενεργει­ακά συστήματα.

θ. Μηχανική των φυσικών, θερμικών, φυσικοχημικών, χημικών, βιοχημικών και βιολογικών διεργασιών και συ­στημάτων, με έμφαση τη διαστασιολόγηση ή/και επιλο­γή του εξοπλισμού των διεργασιών.

ι. Ενεργειακή εξοικονόμηση και Αναβάθμιση Κτηρίων και Εγκαταστάσεων.

ια. Βιοκλιματικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων. ιβ. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας. ιγ. Γενικές Εφαρμογές και Αντικείμενα μηχανικής – Ορ­γάνωση και Διοίκηση – Διασφάλιση Ποιότητας.

 1. Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει τα εξής επαγγελ­ματικά δικαιώματα:

α. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.

β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκα­ταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).

γ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

δ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτι­ωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

ε. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων.

στ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακι­νήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). ζ. Εκπόνηση χημικών μελετών και έρευνας. η. Εκπόνηση χημικών και χημικοτεχνικών μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα.

θ. Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων ελέγχου.

ι. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων.

ια. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού.

ιβ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

ιγ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαθέσεις απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.

ιδ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών συντήρησης ευπαθών προϊόντων.

ιε. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, ανα­βάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κε- λύφους.

ιστ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. ιζ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανα­νεώσιμων πηγών ενέργειας.

ιη. Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημά­των εξοικονόμησης ενέργειας.

ιθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλ­λοντικής Εκτίμησης.

κ. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργι­κούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.

κα. Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης – monitoring σύμφωνα με τους Περι­βαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων.

κβ. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστα­σης.

κγ. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας.

κδ. Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτε­ρου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών.

κε. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit).

κστ. Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακο­λούθησης.

κζ. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου.

κη. Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων.

κθ. Εκπόνηση Δασικών Μελετών. λ. Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγ­χου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.

λα. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βι­ομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπογείων νερών κ.ά.).

Άρθρο 14

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων

 1. Ως Μηχανικός Ορυκτών Πόρων νοείται ο μηχανι­κός που ασχολείται με τη μεταλλευτική τεχνολογία, τη μηχανική πετρελαίου, τη γεωτεχνολογία, τη γεωτεχνική μηχανική, τις γεωλογικές επιστήμες, την περιβαλλοντική μηχανική, το γεωπεριβάλλον, τη μεταλλουργία και την τεχνολογία υλικών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μη­χανικού Ορυκτών Πόρων περιλαμβάνονται: α. Βασικό επιστημονικό υπόβαθρο: Μαθηματικά, Φυ­σική, Χημεία, Μηχανική, Γεωλογία, Κοιτασματολογία, Ορυκτολογία, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ, Ανθρωπιστικές επιστήμες.

β. Έρευνα, εντοπισμός, εξόρυξη, παραγωγή και αξιο­ποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, ταμι- ευτήρων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και γεωθερμικών πεδίων.

γ. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αξιο- ποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, μαζί με τα βοηθητικά και συνοδευτικά αυτών έργα.

δ. Εντοπισμός και εκμετάλλευση, προστασία και απορ­ρύπανση υπόγειων υδροφορέων. ε. Γεωτεχνική Μηχανική. στ. Περιβαλλοντική Μηχανική. ζ. Μηχανική γεωτρήσεων.

η. Μεταλλουργικές διεργασίες (εξαγωγικής και φυσι­κής μεταλλουργίας).

θ. Μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κρα­μάτων, συγκολλήσεις.

ι. Τεχνολογία κεραμικών, υάλου, ηλεκτρονικών υλικών. ια. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. ιβ. Διαχείριση της ποιότητας. ιγ. Διαχείριση Τεχνικών Έργων, τεχνική οικονομική, μέσα παραγωγής τεχνικών έργων, οργάνωση εργοταξί­ου, κατασκευαστικές μέθοδοι, διοίκηση και οργάνωση έργων και κατασκευών, έλεγχος και διασφάλιση ποιό­τητας, ασφάλεια έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτιστο­ποίηση συστημάτων.

 1. Ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων έχει τα εξής επαγγελ­ματικά δικαιώματα:

α. Εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Πε­ριφερειακών Ειδικών Πλαισίων για τις ορυκτές πρώτες ύλες.

β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης μεταλλουργικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).

γ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων σε χώρους εξορυκτικής δραστηριότητας όπου δεν απαιτεί­ται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.

δ. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων.

ε. Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών. στ. Εκπόνηση μελετών υπόγειων Τεχνικών έργων. ζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

η. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων διεργασιών της βιομηχανίας για εμπλουτισμό.

θ. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότη­τας.

ι. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.

ια. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.

ιβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυ­ρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτι- κών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.

ιγ. Εκπόνηση μελετών μεταλλουργικών, μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της μεταποιητικής βιομηχανίας.

ιδ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων πλην Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών και Ναυπηγικών μελετών.

ιε. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρο­λογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.

ιστ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.

ιζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και σε κρυογενικές εγκατα­στάσεις

ιη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις που υπόκει- νται σε ακτινοβολία.

ιθ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, ανα­βάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων (βιομηχανίες, κτήρια κ.λπ.). κ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. κα. Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πε­δίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.

κβ. Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού κατεργασιών (με­ταλλουργικών, μεταλλοτεχνικών) και αξιοποίηση βιο­μηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών υλικών και προϊόντων (κεραμικά πυρίμαχα, γυαλιά, κοντάματα κ.λπ.).

κγ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλ­λοντικής Εκτίμησης.

κδ. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βι­ομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).

κε. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργι­κούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.

κστ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).

κζ. Εκπόνηση Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών και Ερευνών.

κη. Εκπόνηση Μεταλλευτικών Μελετών και Ερευνών. κθ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών εκμετάλλευσης ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και αξιοποίησης αυτών για αποθήκευση υδρογονανθράκων και διοξειδίου του άνθρακα.

λ. Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επι­κίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.

λα. Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε εξορυκτικά και τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών.

λβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών για εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, ή/και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών και δευτερογενών πρώτων υλών, αδρανών υλικών και άλλων δομικών υλικών και ασφαλτικών.

λγ. Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη κατα­στρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατα­σκευών κ.ά.

λδ. Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων.

λε. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών λστ.Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (πχ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμι­κές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.)

Άρθρο 15

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

 1. Ως Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών θεμάτων που αφορούν την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματι­σμό και τα υδραυλικά, καθώς και με τεχνικά προβλήμα­τα σχετικά με την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, ηλεκτρική ή μηχανική μορφή. Ασχολείται με πτυχές των ανωτέρω που σχετίζονται με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη μελέ­τη, την κατασκευή, την ασφαλή λειτουργία, τη διοίκηση και την οικονομία αυτών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης περιλαμβά­νονται:

α. Προγραμματισμός, βελτιστοποίηση και διοίκηση βιομηχανικής παραγωγής και εφοδιασμού (logistics): ανάλυση και βελτιστοποίηση φυσικών και διοικητικών διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και ελέγχου ποιότητας αγαθών με παράλληλη διασφάλιση της βιωσιμότητας των βιομηχανικών συστημάτων, των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της παραγωγικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας.

β. Κατασκευή πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκατα­στάσεων, μηχανών και μηχανισμών: τεχνικός και οικονο­μικός σχεδιασμός μηχανολογικών κατασκευών και υλι­κών ώστε αυτές να μπορούν να παραλάβουν ασφαλώς τα πάσης φύσεως φορτία επ’ αυτών (στατικά, δυναμικά, σεισμικά, θερμικά, κρουστικά), ανάλυση ιδιοτήτων και βελτιστοποίηση επιλογής υλικών σε κάθε μηχανολογική κατασκευή με σκοπό την ασφάλεια και την οικονομία των κατασκευών αυτών, η εφαρμογή συστημάτων αυ­τομάτου ελέγχου και ρομποτικής στις μηχανολογικές κατασκευές και εγκαταστάσεις και ο σχεδιασμός συστη­μάτων βιομηχανικών κατεργασιών.

γ. Ενεργειακή τεχνική και ανάλυση μηχανών, μονάδων και εγκαταστάσεων μετατροπής και μεταφοράς ενέργει­ας, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού: επίλυση τεχνικών προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή, μεταφορά και χρήση ενέργειας στη θερμική, μηχανική ή πυρηνική μορφή της, θερμοδυναμική, ρευστοδυναμική, περιβαλ- λοντικώς φιλική και αποδοτική σχεδίαση και αναλυτι­κός υπολογισμός των πάσης φύσεως φορτίων (στατικά, δυναμικά, σεισμικά, θερμικά, κρουστικά) επί μονάδων και εγκαταστάσεων διά την ασφαλή κατασκευή και οι­κονομική και φιλικά περιβαλλοντική λειτουργία αυτών με παράλληλη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, ερ- γονομικής σχεδίασης/λειτουργίας και άνεσης.

 1. Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: α. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.

β. Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειο- δοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνη­μείων, διατηρητέων κτηρίων, παραδοσιακών οικισμών και συνόλων.

γ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής ορ­γάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας.

δ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χωροθέτησης κτη­ρίων, εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

ε. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

στ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπο­λογισμός.

ζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

η. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχα­νίες και βιοτεχνίες.

θ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυ­πηρέτησης κτηρίων, ήτοι:

ι. (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις ια. (β) υδραυλικές,

ιβ. (β) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλι­ματισμού,

ιγ. (γ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσί­μων και αερισμού,

ιδ. (δ) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρ­μανσης.

ιε. Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκα­ταστάσεις.

ιστ. Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό.

ιζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων καθώς και εγκαταστάσεις κατά­ψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων.

ιη. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού.

ιθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερί­ου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων.

κ. Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων.

κα. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων.

κβ. Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξο­πλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

κγ. Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

κδ. Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλε­κτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτομα­τισμών, μετατροπέων ισχύος.

κε. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετα­τροπής ηλεκτρικής ενέργειας.

κστ. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, με­τατροπής εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής).

κζ. Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου.

κη. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ.

κθ. Εκπόνηση μελετών ακουστικής ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό. λ. Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων. λα. Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου.

λβ. Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκλη­ρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.

λγ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής από­δοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτη­ριακού κελύφους.

λδ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων. λε. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. λστ. Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινού­μενων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).

λζ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. λη. Εκπόνηση και επίβλεψη Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατη­γικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

λθ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).

μ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας.

μα. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων και τοξικών.

μβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών Μεταποιητικών και μη εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλι­ματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και απο­θήκευσης ρευστών (αερίων – υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών εγκαταστάσεων.

μγ. Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους. Ενδεικτικά πε­ριλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέ­τηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι κα­θώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου.

μδ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση.

με. Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών.

μστ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, κα- ταθλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νε- ρού/ατμού υπό πίεση.

μζ. Εκπόνηση μελετών για Ύδρευση και αποχέτευση εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά και εργοταξίων.

μη. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και μηχανο­λογικών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και απο­χέτευσης νερού για κάθε χρήση.

μθ. Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσε­ων βιομηχανικής ψύξης.

ν. Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλε­κτροσυγκολλητών κατασκευών.

να. Εκπόνηση μελετών συστημάτων και εγκαταστά­σεων συμβατικής και μη συμβατικής κατεργασίας των υλικών.

νβ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής εν- θαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.

νγ. Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκα­ταστάσεων και μηχανημάτων.

νδ. Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων.

νε. Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφο­διαστικής, μεταφορών και διανομής.

νστ. Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές.

Άρθρο 16

Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις:

α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ. 365/1993 (Α’ 156).

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 240/1994 (Α’ 135).

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του π.δ. 71/1995 (Α’ 49) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 372/1997 (Α’ 243) και η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 71/1995 (Α’ 49). δ. Το άρθρο 2 του π.δ. 232/1995 (Α’ 134). ε. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ. 372/1997 (Α’ 243) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 67/2016 (Α’ 123).

στ. Η περίοδος «Οι πτυχιούχοι…. κινητά τηλεπικοινωνι­ακά συστήματα» στο στοιχείο α) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 82/2000 (Α’ 72).

ζ. Η τελευταία πρόταση με την συνακόλουθη ενδεικτι­κή καταγραφή δραστηριοτήτων από (ι)-(χι) του στοιχείου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 90/2000 (Α’ 74).

η. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο

 

Άρθρο 17

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2018

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΔ ΣΤΟ ΦΕΚ