ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Επιλέχθηκαν οι 25 Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (ΣΣΚ) (innovation clusters) που ανοίγουν το δρόμο σε εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε καινοτόμα... 25 clusters για καινοτόμες επενδύσεις επιχειρήσεων με επιδότηση έως 80% 

Της Ντίνας Καράτζιου/

Επιλέχθηκαν οι 25 Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (ΣΣΚ) (innovation clusters) που ανοίγουν το δρόμο σε εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε καινοτόμα επενδυτικά σχέδια  με επιδότηση έως και το 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  στη Δράση Συνεργατικοί Σχηματισμοί  Καινοτομίας/ ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» κλείνει ο πρώτος κύκλος  της διαδικασίας. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης που θα εκδοθεί άμεσα, θα αφορά τις επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας (ΣΣΚ).

Τα επονομαζόμενα και ως clusters, πρωτοπαρουσιάστηκαν ως έννοια το 1990 και πρόκειται για επιχειρηματικούς συνεργατικούς σχηματισμούς που προωθούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και αφορά μια  μορφή συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και  φορέων που πρωτοστατούν στην έρευνα (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια κτλ).

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα για τα 25 clusters

Με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας κ. Αθανάσιου Κυριαζή, με θέμα: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» – 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», καταγράφονται οι 25 νομικές οντότητες  (Φορείς Αρωγείς) που θα διαχειριστούν τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας.

Στον κατάλογο των 25 clusters συμπεριλαμβάνονται πανεπιστημιακά ιδρύματα δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς.  Σ΄αυτή την πρώτη φάση,  επιλέχθηκαν οι Φορείς Αρωγοί και τα επιχειρηματικά σχέδια στο οποίο θα παρουσιάζεται ο κλάδος/τομέας στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί ο Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομία, η δυναμική του κλάδου, το καινοτομικό περιεχόμενο του προϊόντος/υπηρεσίας του ΣΣΚ ή της καινοτόμου διαδικασίας και οι αναπτυξιακοί στόχοι του. Στο επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζεται επίσης το δίκτυο επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων (συνολικός αριθμός μελών και ταυτότητα του κάθε μέλους) και οι ενέργειες, που θα υλοποιήσει ο Φορέας Αρωγός προκειμένου να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ των μελών του ΣΣΚ ή/και να δημιουργηθούν συνέργειες για να συντονιστούν τα μέλη στην επίτευξη των στόχων του ΣΣΚ. Σημειώνεται επίσης, ότι οι επιλέξιμες θεματικοί τομείς είναι οι εξής: Αγροδιατροφή, Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα,Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Ενέργεια, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή,  Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Υλικά – Κατασκευές, Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες

Ο στόχος της δράσης    

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Ως Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters) ορίζονται οι δομές ή οι οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων μερών (όπως καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες) που έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την καινοτόμο δραστηριότητα, με την προώθηση, την από κοινού χρήση  εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της συστάδας καινοτομίας.  Σκοπός των ΣΣΚ είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

Η δεύτερη φάση : Η ώρα των επιχειρήσεων

Μετά και την πρόσφατη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν  και την επιλογή των Φορέων Αρωγών (ΦΑ), θα εκδοθεί η 2η Πρόσκληση της Δράσης, προς τις Επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας (ΣΣΚ).
Δυνητικοί δικαιούχοι της 2ης Πρόσκλησης  αποτελούν υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν μεμονωμένα ή σε συνεργατικά σχήματα, επιχειρηματικά σχέδια Καινοτομίας υποστηριζόμενα από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη. Δύνανται να συμμετέχουν ως δυνητικά μέλη των προκριθέντων Φορέων Αρωγών και επιχειρήσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στα επιχειρηματικά σχέδια των Φορέων Αρωγών που εγκρίθηκαν κατά την 1η Πρόσκληση, καθώς η 2η πρόσκληση είναι ανοικτή προς όλες τις επιχειρήσεις – δυνητικά μέλη του εκάστοτε ΣΣΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Αρωγού, για τη  συμμετοχή των επιχειρήσεων, (μεμονωμένων ή σε συνεργατικό έργο), που δεν αποτελούν ήδη μέλη του ΣΣΚ.

Τα επιχειρηματικά σχέδια

Στα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η κάθε επιχείρηση. Στόχος αυτών των σχεδίων θα είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής τους σε αγορές στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας μέσω των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ. Σε  κάθε συνεργατικό έργο θα συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον τρεις ανεξάρτητες επιχειρήσεις τόσο μεταξύ τους όσο και ως προς τον Φορέα Αρωγό (σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύσταση της ΕΕ 2003/361/ΕΚ), ενώ καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν θα καλύπτει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών. Επισημαίνεται ότι η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει με μια και μόνο πρόταση. Στις υποβαλλόμενες προτάσεις μπορούν να συμπεριλαμβάνονται ως υπεργολάβοι, όπου κριθεί σκόπιμο, επιχειρήσεις-μέλη ή εν δυνάμει μέλη του εκάστοτε ΣΣΚ καθώς και Ερευνητικοί -Ακαδημαϊκοί Φορείς, εξαιρουμένου του Φορέα Αρωγού.

Ο προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός, (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή), κάθε ΣΣΚ συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού του Φορέα Αρωγού, στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 700.000 ευρώ και στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς τα 3.000.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Τα έργα της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν με χρήση του ΕΚ/651/2014 και οι  Επιλέξιμες Δαπάνες των Επιχειρήσεων / μελών είναι οι εξής:

1) Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28, ΕΚ 651/2014)
2) Έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπου προϊόντος /μελέτη σκοπιμότητας (άρθρο 25,ΕΚ 651/2014)
3) Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (άρθρο 29, ΕΚ 651/2014)
4) Ενισχύσεις/Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 19, ΕΚ651/2014)

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 18 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (http://www.gsrt.gr) και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (http://www.antagonistikotita.gr)  θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας