ecopress
Του Κωνσταντίνου Ι. Λιάπη* Μελετητής Οικονομολόγος, MSc Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αφορά πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και παρέχει σημαντικά αυξημένες επιχορηγήσεις, φορολογική... Αναπτυξιακός Νόμος: επενδυτικός οδηγός για όλες τις επιχειρήσεις

Του Κωνσταντίνου Ι. Λιάπη*

Μελετητής Οικονομολόγος, MSc

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αφορά πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και παρέχει σημαντικά αυξημένες επιχορηγήσεις, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση του μισθολογικού κόστους, επιδότηση του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης, χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν».

Ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων το Φεβρουάριο 2022 και τίθεται σε εφαρμογή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022, που θα αποτελέσει το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας.

Με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο θεσπίζονται δεκατρία  Νέα Καθεστώτα.

​​​​Οι επιλέξιμοι τομείς και δραστηριότητες αφορούν σε Εταιρικές επιχειρήσεις:

 • υπό ίδρυση
 • νέες
 • υφιστάμενες

Οι επιχειρήσεις αυτές θα δραστηριοποιηθούν ή  δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής, όπως  ο Πρωτογενής Τομέας, ο Τουρισμός,  η Μεταποίηση, η Βιομηχανία, η Υγεία, η Αγροδιατροφική Αλυσίδα, η Πληροφορική, Logistics, επενδύσεις σε Αθλητικές εγκαταστάσεις, Eνέργεια, Έρευνα και Καινοτομία, Χονδρικό εμπόριο σε νησιωτικές περιοχές, δημιουργία υποδομών στάθμευσης και σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης, καθώς και τα σχέδια δίκαιης μετάβασης στις επιλεγμένες περιοχές.

Επίσης επιχορηγείται και η ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν εμπλακεί , έως σήμερα, με επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Είναι επιλέξιμες επίσης και οι Ατομικές επιχειρήσεις – με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού 200.000€ και μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία».

Τα ποσοστά επιχορήγησης διαρθρώνονται από 45-75%, ανάλογα με τον χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων και στις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις  η επιχορήγηση δίνεται σε χρήμα καθώς και υπό προϋποθέσεις και στις Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις.

Για τις Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν προβλέπεται η επιχορήγηση σε χρήμα, πλην κάποιων εξαιρέσεων για τις Περιφερειακές ενότητες της Θράκης που επιτρέπεται για τις Μεσαίες η χορήγηση ενός ποσοστού, καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν σε περιοχές δίκαιης μετάβασης.

Ανώτατα Όρια επιχορηγήσεων σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 20222027,
Περιφέρειες Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο 50% 60% 70%
Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
Κρήτη 40% 50% 60%
Ανατολική Μακεδονία Θράκη 50% 60% 70%
Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία 50% 60% 70%
Ήπειρος 50% 60% 70%
Θεσσαλία 50% 60% 70%
Ιόνια νησιά 40% 50% 60%
Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60%
Πελοπόννησος 40% 50% 60%
Περιφέρεια Αττικής(Δυτική  Ανατολική, Πειραιάς και Νήσοι)

 

25% 35% 45%
Δυτικός Τομέας  Αθηνών 15% 25% 35%
* Στις Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνουν τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης,  Γορτυνίας και Οιχαλίας , καθώς και σε τμήματα των Περιφερειών του Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης τα αναφερόμενα ποσοστά ενίσχυσης θα προσαυξάνοται κατά 10% για τις περιοχές  ΣΔΑΜ. Ειδικά για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 75% .
*Το ανώτατο ποσοστό  επιχορήγησης για τις Μικρές και πολύ Μικρές επιχορήγησης δίνεται εις ολόκληρο εφόσον ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που περιγράφονται στον Νόμο, άλλως δικαιούνται το 80%του ανώτατου ορίου επιχορήγησης που χορηγείται στην περιφέρεια που υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Οι κατηγορίες  επιλέξιμων δαπανών  έχουν  αυξηθεί και καλύπτουν πλέον ένα ευρύτατο φάσμα από τις αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση μια επένδυσης.

Ο χρόνος αξιολόγησης των αιτήσεων υπαγωγής για όλα τα καθεστώτα ορίζεται σε 60 ημέρες και η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική.

Οι επενδυτές  θα οφείλουν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής, της αίτησης υπαγωγής να πάρουν βεβαίωση για το εύλογο του κόστους και για την βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου από Τραπεζικό ίδρυμα εφόσον έχουν δηλώσει ότι πρόκειται να λάβουν δάνειο για την υλοποίηση της επένδυσης.

Το ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10.000.000€ 

Το διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του ορίζεται στα έξι (6) έτη

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα 13 νέα Καθεστώτα ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • για τις Μεγάλες επιχειρήσεις το 1.000.000€,
 • για τις Μεσαίες τα 500.000€
 • για τις μικρές επιχειρήσεις τα 250.000€,
 • για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τα 100.000€
 • για ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΚοινΣεπ, ΑΕΣ και ΟΠ τα 50.000€.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Πολιτικής ηγεσίας από τον Μάρτιο και ύστερα θα έχουμε τις νέες προσκλήσεις  με προτεραιότητα στα καθεστώτα της  Μεταποίησης, Αγροδιατροφής και Τουρισμού και μέσα στο έτος θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα καθεστώτα

Τα Νέα Καθεστώτα είναι τα εξής:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων, 3. Νέο Επιχειρείν, 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα, 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια, 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων, 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 11. Μεγάλες επενδύσεις, 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, 13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Ακολουθεί ενδεικτική παρουσίαση επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

 • Επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης  (Ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή  επέκταση  βιομηχανικών μονάδων)
 • Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού  (Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4*, εκσυγχρονισμό κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*, ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων υπό προϋποθέσεις (ξενώνες φιλοξενίας, υλοποίηση εντός παραδοσιακών οικισμών σε συγκεκριμένες περιοχές, κατάταξη 5 κλειδιών, δυναμικότητα τουλάχιστον 20 δωματίων), Camping 3*, Glamping, Condohotels, ξενώνες νέων, , καταδυτικός τουρισμός, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa),ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια κ.α.)
 • Επενδύσεις στον Τομέα του Εναλλακτικού Τουρισμού, (επιδοτούνται οι επενδύσεις στους τομείς αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων, γ. τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping, δ. καταδυτικού τουρισμού, σύμφωνα με τον ν. 4688/ 2020 (Α΄ 101)
 • Επενδύσεις στον τομέα της Αγροδιατροφής (Πρωτογενής παραγωγή αγροτικών προίόντων και μεταποίηση αυτών).
 • Επενδύσεις στον τομέα Αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης (Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας), Υπηρεσίες γηπέδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.)
 • Επενδύσεις στον τομέα της Αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων  (Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων), Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics), Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, μουσείων
 • Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων
 • Στον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν διοίκηση και διαχείριση σε ένα μόνο Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.
 • Επενδύσεις σε Λοιπούς Κλάδους  (δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία , οίκων ευγηρίας,  Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων, Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων κ.α.)
 • Επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής ,διανομής και υποδομών ενέργειας Ηλεκτρικής ενέργειας ( κατ` εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια:

α) μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 15 MW, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 και τον ν. 3468/2006 (Α΄ 129),

β) μονάδων συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014,

γ) υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 651/2014,

δ) παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014,

ε) ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, σύμφωνα με τον ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και το άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014,

στ) παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014, καθώς και μετατροπής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014.

 • Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16 που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου και υγραερίου.
 • Ομοίως, κατ’εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια του ΚΑΔ 46.46 – Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων μόνο για το καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια»

 Η Εταιρική ομάδα της ΔΩΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΙΚΕ αναλαμβάνει πλήρως τη σύνταξη και την υποβολή του φακέλου και της αίτησης υπαγωγής για όλα τα καθεστώτα του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, καθώς και για κάθε δράση του ΕΣΠΑ, LEADER, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ  ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ(ΠΕΠ)

Πληροφορίες

Για αναλυτικές πληροφορίες, διευκρινίσεις και εξέταση της επιλεξιμότητάς σας, χωρίς καμία επιβάρυνση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά στο e-mail info@doricharmony.gr και τηλεφωνικά στο 2109709770, 2109709718 και 6944427010

Για την Εταιρική ομάδα της

ΔΩΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΙΚΕ

*Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης, Μελετητής Οικονομολόγος, MSc, Managing Director

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας