ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Περισσότεροι από 2 εκατομμύριο ιδιοκτήτες,  που έχουν ακίνητα εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων, ακόμη και μέσα σε πάρκα και... Πυροπροστασία: νέα υλικά, τεχνικοί έλεγχοι και πρόστιμα για 2 εκατ. ακίνητα

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Περισσότεροι από 2 εκατομμύριο ιδιοκτήτες,  που έχουν ακίνητα εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων, ακόμη και μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, από το φετινό καλοκαίρι, που τίθεται σε ισχύ νέος κανονισμός πυροπροστασίας, καλούνται να τα θωρακίσουν με αντιπυρικά δομικά υλικά, να διαμορφώσουν ζώνες πυρασφάλειας, όπως επίσης να συντάξουν έκθεση αξιολόγησης επικινδυνότητας από τεχνικό επιστήμονα για τα κτίρια τους και να αρχίσουν να υποβάλλουν ετήσια δήλωση εφαρμογή μέτρων πυρασφάλειας του ακινήτου.

Για την εφαρμογή του νέου κανονισμού πυροπροστασίας ανατίθεται στους Δήμους όλης της χώρας, να συγκροτήσουν τριμελείς επιτροπές για αυτοψίες,  αποτελούμενες  από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν ακόμα υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής προστασίας του Δήμου.

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του νέου κανονισμού, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Τα πρόστιμα  αρχίζουν κατ΄ ελάχιστον από 250 ευρώ και κλιμακώνονται ανάλογα με την παράβαση και την επιφάνεια του ακινήτου, ενώ  θα αποτελούν έσοδο του οικείου Δήμου.

Τα νέα μέτρα είναι άμεσης εφαρμογής και μέχρι την λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταχώρησης των στοιχείων, το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας, η τεχνική έκθεση και η δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη στον οικείο δήμο σε έντυπη μορφή.

Απαιτήσεις για νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα κτίρια

Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί τα τέλη Απριλίου 2022 και προγραμματίζεται να θεσμοθετηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή από το φετινό καλοκαίρι  αποσκοπεί στον καθορισμό ενιαίου και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαισίου μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων.

Καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφαλείας του ακινήτου, να μειωθεί η τρωτότητά του στη πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή του στην διάδοσή της. Παράλληλα, με τα ανωτέρω μέτρα και μέσα προστατεύονται, το φυσικό περιβάλλον, αλλά πρωτίστως η ζωή και υγεία του κοινού.

Ο νέος κανονισμός αντιμετωπίζει ζητήματα προστασίας και ανθεκτικότητας ακινήτων σε δασικές πυρκαγιές και δεν αφορά σε ενέργειες και λήψη μέτρων πυροπροστασίας επί κοινοχρήστων χώρων οικισμών. Επίσης, δεν αφορά σε επιχειρησιακή εφαρμογή σχεδίων που άπτονται της ασφαλούς εκκένωσης περιοχών και γενικώς της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Επιπρόσθετες απαιτήσεις

Ο νέος  κανονισμός δεν αντιμετωπίζει το εσωτερικό του κτιρίου υπό το πρίσμα των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων, αλλά είναι αυτοτελής και εισάγει επιπρόσθετες απαιτήσεις:

α. για τον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου και τα στοιχεία που τον αποτελούν (επιστρώσεις ακαλύπτου, φύτευση, διαμορφώσεις, υπαίθριες κατασκευές, κ.λ.π)

β. για τα στοιχεία που απαρτίζουν το κέλυφος του κτιρίου (εξωτερικοί τοίχοι, στέγες, κουφώματα, κ.λ.π). στα οποία επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της πυροπροστασίας τους.

Τα μέτρα που εισάγονται με το νέο κανονισμό, εφαρμόζονται επιπρόσθετα των απαιτήσεων του εκάστοτε κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων και των πυροσβεστικών διατάξεων προληπτικής πυροιπροστασίας και κατισχύουν εφόσον είναι δυσμενέστερα.

Αξιολόγησης επικινδυνότητας και τεχνική έκθεση

Από την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού οι ιδιοκτήτες ακινήτων πλησίον και εντός δασικών εκτάσεων αρχίζουν οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων να ακολουθήσουν τη  διαδικασία υποβολής εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας, Τεχνικής έκθεσης και Δήλωσης εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας.

Συγκεκριμένα  αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας προβαίνει στην εξέταση των κριτηρίων επικινδυνότητας του ακινήτου κατά τις διατάξεις του κανονισμού και συμπληρώνει το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας από το οποίο προκύπτει η κατάταξή του.

Τεχνική έκθεση & έκδοση οικοδομικής άδειας

Στη συνέχεια, αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας συντάσσει έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα εξής:

1.Περιγραφή του ακινήτου, του κτιρίου, των εγκαταστάσεών του και του περιβάλλοντος χώρου, με αναφορά στα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επιλογή των κριτηρίων κατάταξης του ακινήτου ως προς την επικινδυνότητά του και ως προς τα μέτρα πυροπροστασίας που εφαρμόζονται (η θέση του ακινήτου ως προς τη δασική έκταση και ως προς τα γειτονικά κτίρια, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, δομικά υλικά, βλάστηση, κλπ).

2.Απαιτούμενα προληπτικά μέτρα, μέτρα παθητικής πυροπροστασίας και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

3.Σχέδιο κάτοψης του ακινήτου, όπου θα αποτυπώνονται τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος, όπως ενδεικτικά, οι θέσεις των κτισμάτων κύριας και βοηθητικής χρήσης, η πρόσβαση στο ακίνητο, οι ζώνες προστασίας, οι θέσεις και αποστάσεις των δέντρων, οι αποστάσεις των όμορων κτιρίων, κ.λ.π.

Στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, οι απατήσεις του νέου κανονισμού υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μαζί με την αρχιτεκτονική μελέτη.

Στην περίπτωση ακινήτων με υφιστάμενα κτίρια, αναγράφονται επιπρόσθετα στην τεχνική έκθεση οι ενέργειες – εργασίες που πρέπει να γίνουν για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος και εφόσον απαιτούνται εργασίες προσαρμογής, εκδίδεται η κατά περίπτωση απαιτούμενη διοικητική πράξη του άρθρου 28 του ν.4495/17, όπως ισχύει.

Το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και έως 31/3.

Δήλωση εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου εντός ενός μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τις 30/4, εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα με ταυτοποίηση των στοιχείων του, επιλέγει την καταχωρηθείσα αρχική αξιολόγηση και τεχνική έκθεση και υποβάλλει Δήλωση εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας με την οποία δηλώνει ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πληροί τις οριζόμενες απαιτήσεις του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου του σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς, όπως αυτές ορίζονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

Από το πληροφοριακό σύστημα, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αλλά και ο αρμόδιος Δήμος, έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν αντίγραφα της Αξιολόγησης επικινδυνότητας, της Έκθεσης τεχνικού επιστήμονα και της Ετήσιας Δήλωσης εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας του ακινήτου. Όλα τα ανωτέρω υποβληθέντα στοιχεία, αποτελούν τη βάση διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων.

Ποια ακίνητα αφορά

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού πυροπροστασίας αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται εντός δασικών, χορτολιβαδικών, περιαστικών εκτάσεων και σε απόσταση έως 300 μέτρων από αυτές, ακόμη και μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα:

Οι διατάξεις του νέου κανονισμού πυροπροστασίας έχουν εφαρμογή σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

-σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

-σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.

-σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παρ. 3 του του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.

– βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις

-βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

-βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης

-βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.

Αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β/2021) εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του νέου κανονισμού.

Μέτρα πυροπροστασίας για υφιστάμενα κτίρια

Τα μέτρα πυροπροστασίας για υφιστάμενα κτίρια αφορούν στο κτίριο και το περιβάλλοντα χώρο.

Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια, εφαρμόζονται υποχρεωτικά τα εξής μέτρα παθητικής πυροπροστασίας:

α) Διάκενα.

Σφράγιση εξωτερικών οικοδομικών διάκενων με κατάλληλα άκαυστα υλικά. Τοποθέτηση στα ανοίγματα εξαερισμού και στις οπές καπνοδόχων μεταλλικού πλέγματος από σύρματα διαμέτρου τουλάχιστον ενός (1) χιλιοστού και επιφάνεια βρόγχου μικρότερη των είκοσι πέντε (25) τετραγωνικών χιλιοστών.

β) Λοιπά στοιχεία.

Αντικατάσταση υδρορροών της στέγης εφόσον δεν είναι κατασκευασμένες από άκαυστα υλικά. Αντικατάσταση τεντών με μόνιμες κατασκευές σκιάστρων από άκαυστα υλικά, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται επεξεργασμένα με κατάλληλα υλικά υφάσματα που επιβραδύνουν την επιφανειακή εξάπλωση της φλόγας.

γ) Περίφραξη.

Σε όλα τα ακίνητα πλην εκείνων που χαρακτηρίζονται χαμηλής επικινδυνότητας, επιβάλλεται η δημιουργία συμπαγούς περίφραξης ύψους ενός (1,00) μέτρου ή η αντικατάσταση μη συμπαγούς περίφραξης με συμπαγή από άκαυστα υλικά ύψους τουλάχιστον ενός (1,00) μέτρου.

Εφαρμόζονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα μέτρα, άμεσης και προαιρετικής εφαρμογής.

-Άμεσης εφαρμογής είναι:

α. Η αντικατάσταση ή προσθήκη σίτας με μεταλλικές ίνες στα κουφώματα του κτιρίου, για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

β. Η προστασία των στομίων εξαερισμού και των κουφωμάτων των υπογείων χώρων των κτιρίων λόγω της γειτνίασής τους με το φυσικό έδαφος και ειδικά επί των κατωφερικών όψεων του κτιρίου μέσω της κατασκευής κατακόρυφων άκαυστων δομικών στοιχείων (όπως τοιχεία από σκυρόδεμα, κτιστούς τοίχους από πέτρα ή τούβλα) κατάλληλου ύψους και σε ικανή απόσταση τέτοια ώστε να διακόπτεται και να εκτρέπεται η ευθεία κίνηση της πυρκαγιάς και η ακτινοβολία της, για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

γ. Η σφράγιση των κενών μεταξύ της τελικής επικάλυψης και του γείσου και η κάλυψη εμφανών ξύλινων στοιχείων της επικάλυψης της στέγης, για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

δ. Η κατασκευή, άνωθεν της συμπαγούς περίφραξης και σε επαφή με αυτήν, μεταλλικού πλέγματος ύψους τουλάχιστον μισού (0,5) μέτρου με άνοιγμα βρόγχου μικρότερο ή ίσο του ενός (1) τετραγωνικού εκατοστού, μόνο για τα ακίνητα ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας, για τα ακίνητα ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

-Προαιρετικής άμεσης εφαρμογής, αλλά υποχρεωτικής εφαρμογής στην περίπτωση ανακαίνισης του κτιρίου είναι:

α. Η επένδυση του κτιρίου με άκαυστα υλικά (π.χ σοβάς, τούβλο, πέτρα, κ.ά) στην περίπτωση που ο δείκτης πυραντίστασης του περιβλήματος του κτιρίου, πλην των κουφωμάτων του, υπολείπεται των τριάντα λεπτών.

β. Η αντικατάσταση των κουφωμάτων με πυράντοχα, σε όλες τις περιπτώσεις επικινδυνότητας πλην της χαμηλής -εφόσον οι εργασίες ανακαίνσης περιλαμβάνουν και την αντικατάσταση των κουφωμάτων- με δίκτη πυραντίστασης ΕΙ15 για τα ακίνητα μεσαίας επικινδυνότητας και ΕΙ30 για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

γ. Η κάλυψη των καυστών εξωτερικών κουφωμάτων από μη καυστά υλικά φορητά ή αυτόματα, όπως για παράδειγμα χαλύβδινα ρολά, στην περίπτωση που δεν αντικαθίστανται τα κουφώματα, για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας. δ. Η βαφή ξύλινων στοιχείων με αντιπυρική επίστρωση και επεξεργασία για την επιβράδυνση της επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

ε. Ο εγκιβωτισμός του γείσου ξύλινης στέγης με άκαυστα υλικά, με την κατώτερη επιφάνειά του να γίνεται οριζόντια προς αποφυγή δημιουργίας χώρου που μπορεί να φωλιάσει η πυρκαγιά, για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας. στ Η αντικατάσταση ξύλινης στέγης με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ή μεταλλική κατασκευή, εφόσον οι εργασίες ανακαίνισης προβλέπουν την ανακατασκευή της, για τα ακίνητα ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας. Στην περίπτωση που στην περιοχή του ακινήτου επιβάλλεται από ειδικές διατάξεις η κατασκευή ξύλινης στέγης, τα δομικά της στοιχεία και η επικάλυψή της θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις πυραντίστασης και αντίδρασης στη φωτιά που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

ζ. Στην περίπτωση προσθήκης εξωτερικής επένδυσης για λόγους ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, αυτή θα πρέπει να γίνεται με άκαυστα υλικά.

Μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας

Πρόσβαση στο ακίνητο: Η οδός πρόσβασης στο ακίνητο πρέπει να είναι ελεύθερη από εμπόδια και καθαρή από καύσιμες ύλες (κλαδιά, θάμνους, χόρτα, κ.λ.π).

Στην περίπτωση ακινήτων υψηλής ή ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας στα οποία η απόσταση μεταξύ της εισόδου στην ιδιοκτησία και του κτιρίου είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) μέτρων, διαμορφώνεται, εφόσον υφίσταται σχετική δυνατότητα, δίοδος προσπέλασης τροχοφόρων, με ελεύθερο πλάτος τουλάχιστον τρία και μισό (3,5) μέτρα και ελεύθερο ύψος κάτω από οποιοδήποτε στοιχείο τουλάχιστον τριών (3,00) μέτρων ή εναλλακτικά χώρος για πιθανή στάση οχήματος έκτακτης ανάγκης στον ακάλυπτο χώρο.

Δημιουργία ζώνης προστασίας

Στα υφιστάμενα κτίρια διαμορφώνονται οι τρεις διαβαθμισμένες περιμετρικές ζώνες προστασίας, με τις εξής διαφοροποιήσεις ως προς τη διαχείριση της βλάστησης.

Στην πρώτη ζώνη (ζώνη 1) που εφάπτεται στο κτίριο επιτρέπεται η διατήρηση μεμονωμένων θάμνων σε ύψος έως ένα (1,00) μέτρο, εφόσον απέχουν τουλάχιστον δύο (2,00) μέτρα από κουφώματα ή ανοίγματα εξαερισμού.

Στη δεύτερη ζώνη (ζώνη 2) επιτρέπεται χαμηλή βλάστηση μεγίστου ύψους ενός και μισού (1,50) μέτρων και είναι δυνατή η διατήρηση μεμονωμένων υπαρχόντων δέντρων εφόσον:

α) κλαδεύονται και τα κλαδιά τους απέχουν από τους τοίχους και τη στέγη του κτιρίου τουλάχιστον τρία (3,00) μέτρα,

β) δεν υπέρκεινται ούτε επικαλύπτουν θάμνους,

γ) δεν βρίσκονται σε ευθεία προβολή από κουφώματα του κτιρίου.

Επίσης, είναι δυνατή η συμπερίληψη μεμονωμένων δέντρων που δεν δύνανται να κοπούν, στο περίγραμμα του κτιρίου που λαμβάνεται ως βάση για τον καθορισμό των περιμετρικών παράλληλων ζωνών προστασίας, με ανάλογη προσαρμογή του περιγράμματος των ζωνών 2 και θα πρέπει όμως τα δέντρα αυτά να πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση τήρησης απόστασης τουλάχιστον τριών (3,00) μέτρων από το κέλυφος του κτιρίου.

Στην τρίτη ζώνη (ζώνη 3) επιτρέπονται:

α) θάμνοι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται κάτω από δέντρα.

β) η φύτευση νέων δέντρων τηρουμένων των οριζομένων προϋποθέσεων

γ) η διατήρηση υφιστάμενων δέντρων με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Δέντρα ύψους έως τρία μέτρα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον ένα και μισό (1,5) μέτρα. Η μέτρηση γίνεται από τον μακρύτερο κλάδο του ενός δέντρου στον πλησιέστερο κλάδο του επόμενου.

-Δέντρα ύψους πάνω από τρία μέτρα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον το μισό του ύψους τους. Η μέτρηση γίνεται από τον μακρύτερο κλάδο του ενός δέντρου στον πλησιέστερο κλάδο του επόμενου και ως ύψος λαμβάνεται εκείνο του ψηλότερου δέντρου από τα δύο.

-Στην περίπτωση οικοπέδων/γηπέδων με κλίση μεγαλύτερη από τριάντα ένα τοις εκατό (31 %) καθώς και σε περίπτωση ακινήτων υψηλής ή ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας, οι αποστάσεις μεταξύ των δέντρων και θάμνων της ζώνης 3 προσαυξάνονται κατά ένα τρίτο (1/3).

Αποθήκευση υλικών

Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις, που ισχύουν για τα νέα κτίρια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η διατήρηση νομίμως εγκατεστημένων υφιστάμενων υπέργειων δεξαμενών αερίων καυσίμων μέχρι τις 31.12.2030. Μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, στα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας, οι υπέργειες δεξαμενές αερίων καυσίμων απομακρύνονται οριστικά ή αντικαθίστανται από επιχωματωμένες δεξαμενές. Στις περιπτώσεις ακινήτων χαμηλής και μέσης επικινδυνότητας, επιτρέπεται η μεταφορά των υπέργειων δεξαμενών σε άλλη θέση του ακινήτου έτσι ώστε να απέχουν τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα από το κτίριο. Επιπλέον, περιμετρικά τους επιβάλλεται η δημιουργία ζώνης πλάτους ενός και μισού (1,50) μέτρου με άκαυστη επικάλυψη του εδάφους.

Τακτικός καθαρισμός

Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του κανονιμού, με αποδεκτή απόσταση κλαδιών υφιστάμενων δέντρων από το κέλυφος του κτιρίου (όψεις και στέγη) τα τρία (3,00) μέτρα.

Ετήσια Δήλωσης εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας

Στην ετήσια δήλωση εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας οι ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώνουν την εφαρμογή των υποχρεώσεων τους οι οποίες είναι:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Καθαρισμός οδού πρόσβασης
Εξασφάλιση διόδου πρόσβασης ή χώρου στάσης
Τήρηση μέτρων των ζωνών προστασίας
Διενέργεια κλαδεμάτων
Διενέργεια καθαρισμού στεγών, υδροροών και ακαλύπτου χώρου
Τήρηση απαιτήσεων για αποθήκευση αντικειμένων
Κατάρτιση σχεδίου εκκένωσης ακινήτου
Προσθήκη μεταλλικής σίτας στα κουφώματα
Επεμβάσεις στη στέγη
Σφράγιση διάκενων
Κατασκευή συμπαγούς περίφραξης
Αντικατάσταση υδροροών
Αντικατάσταση τεντών
Προστασία κουφωμάτων υπογείου και στομίων εξαερισμού
Επένδυση κτιρίου με άκαυστα υλικά
Αντικατάσταση κουφωμάτων
Βαφή ξύλινων στοιχείων με αντιπυρική επίστρωση
Αντικατάσταση στέγης
Εγκατάσταση σημείου υδροληψίας
Επέκταση μόνιμου υδροδοτικού δικτύου
Εγκατάσταση φορητής αντλίας σε δεξαμενές
Εγκατάσταση συστήματος καταιονισμού ύδατος
Επέκταση συστήματος καταιονισμού ύδατος

Κυρώσεις

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, διοικητικές και ποινικές. Τα διοικητικά πρόστιμα αποτελούν έσοδο του οικείου Δήμου.

-Σε περίπτωση μη υποβολής του εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του ακινήτου και της τεχνικής έκθεσης απαιτούμενων μέτρων και λοιπών στοιχείων από τεχνικό επιστήμονα, επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με την επιφάνεια του ακινήτου και την κατηγορία επικινδυνότητας του.

Για ακίνητα Χαμηλής επικινδυνότητας επιβάλλεται πρόστιμο 0,10 ευρώ ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου. Για ακίνητα Μεσαίας επικινδυνότητας επιβάλλεται πρόστιμο 0,20 ευρώ ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου.

Για ακίνητα Υψηλής επικινδυνότητας επιβάλλεται πρόστιμο 0,30 ευρώ ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου.

Για ακίνητα Ιδιαίτερα Υψηλής επικινδυνότητας επιβάλλεται πρόστιμο 0,50 ευρώ ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου. Το ανωτέρω πρόστιμο δεν δύναται να υπολείπεται των 250 ευρώ.

Πριν την επιβολή του προστίμου, προηγείται σύσταση στον ιδιοκτήτη του ακινήτου να προβεί εντός του πρώτου (1) μήνα, σε υποβολή του εντύπου αξιολόγησης και της τεχνικής έκθεσης απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας και, εντός του επομένου δεύτερου (2) μήνα, στην υλοποίηση των προβλεπόμενων στην τεχνική έκθεση μέτρων πυροπροστασίας. Μετά το πέρας της δίμηνης προθεσμίας συμμόρφωσης και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης έχει συμμορφωθεί πλήρως, επιβάλλεται σε αυτόν μόνο το ελάχιστο διοικητικό πρόστιμο των 250 ευρώ. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει συνταχθεί το έντυπο αξιολόγησης και η τεχνική έκθεση του τεχνικού επιστήμονα, καθώς και η δήλωση εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα μέτρα, επιβάλλεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίμου της περίπτωσης α. Αν διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Κανονισμού, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη το σύνολο του προαναφερόμενου προστίμου της περίπτωσης α.

-Σε περίπτωση που κατά την αυτοψία της επιτροπής διαπιστωθούν λάθη στη σύνταξη του εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του ακινήτου ή στην επιλογή των μέτρων πυροπροστασίας της τεχνικής έκθεσης, γίνεται σύσταση στον ιδιοκτήτη για τη διόρθωσή τους εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ.

Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση μη εφαρμογής μεμονωμένων μέτρων πυροπροστασίας, εφόσον μετά τη σύσταση της επιτροπής δεν γίνει συμμόρφωση εντός χρονικής προθεσμίας δύο (2) μηνών. Αν ωστόσο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα στην τεχνική έκθεση μέτρα πυροπροστασίας, επιβάλλονται για κάθε ενότητα μέτρων (προληπτικά, παθητικά, ενεργητικά) πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

-Η μη υποβολή της ετήσιας δήλωσης ιδιοκτήτη για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην τεχνική έκθεση μέτρων πυροπροστασίας, στην περίπτωση που έχουν εφαρμοστεί όμως το σύνολο των μέτρων πυροπροστασίας, θεωρείται παράλειψη για την οποία επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

-Ακίνητα στα οποία διαπιστώνονται κατά την αυτοψία της επιτροπής παραβάσεις, ελέγχονται υποχρεωτικά και την επόμενη αντιπυρική περίοδο.

Τα έσοδα του Δήμου από την επιβολή των ανωτέρω διοικητικών κυρώσεων, διατίθενται για την ενίσχυση της πυροπροστασίας της περιοχής χωρικής του αρμοδιότητας.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας