ecopress
Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει τις αμοιβές, που θα καταβάλλονται στους Αξιολογητές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ανοίγει η πλατφόρμα του ΤΕΕ για την εγγραφή των... Αξιολογητές περιβαλλοντικών μελετών: ορίστηκαν οι αμοιβές, αρχίζει πιστοποίηση

Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει τις αμοιβές, που θα καταβάλλονται στους Αξιολογητές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ανοίγει η πλατφόρμα του ΤΕΕ για την εγγραφή των εξειδικευμένων επιστημόνων στο Μητρώο πιστοποίησης.

Ο θεσμός των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ τίθεται σε εφαρμογή μετά από 11 χρόνια από τη θέσπιση του όπως μεταρρυθμίστηκε με τον νόμο εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 4685/2020.

«Ενεργοποιείται ο θεσμός, με στόχο την επίσπευση των αξιολογήσεων περιβαλλοντικών ζητημάτων, ώστε να δοθεί σημαντική ώθηση στην υλοποίηση μεγάλων ή μικρών δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι πολύ σημαντική διότι σε όλη την επικράτεια, πάσης φύσεως μεγάλα έργα πρέπει να προχωρήσουν με ταχύτατους ρυθμούς και προαπαιτούμενο γι’ αυτό είναι η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση», δηλώνει ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, αναφέροντας ότι:

-«Με τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ και το περιβάλλον θα προστατευθεί καλύτερα καθώς οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ θα υποβοηθηθούν ουσιαστικά στην ολοκλήρωση περιβαλλοντικών ζητημάτων και οι επενδύσεις και τα έργα υποδομών θα μπορούν να επιταχυνθούν. Επισημαίνω ότι τον τελευταίο λόγο, τον τελικό έλεγχο και έγκριση ή απόρριψη των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα τον έχουν οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ».

Ανοίγει η πλατφόρμα

Ειδικότερα, σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού ΠΕΝ κ. Ταγαρά:

Άμεσα θα εκδοθεί και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία θα απευθύνει το ΥΠΕΝ στους εξειδικευμένους επιστήμονες για να ενταχθούν στο Μητρώο Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΑΜΠΕ). Το μητρώο λειτουργεί με την υποστήριξη του ΤΕΕ στον ιστότοπο:  mpampe.tee.gr

Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών, υδραυλικά, λιμενικά έργα, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών, εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης – κτιριακού τομέα – αθλητισμού και αναψυχής, για πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανικές και μεταποιητικές δραστηριότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεμονωμένοι σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας, έργα μεταφοράς ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών και σειρά ειδικών έργων θα μπορέσουν να επιταχυνθούν σημαντικά.

Δικαίωμα ένταξης στο μητρώο έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν τα απαραίτητα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται από τα θεσμοθετημένα κριτήρια.

Όπως έγινε γνωστό, μετά την πιστοποίησή τους, οι αξιολογητές ΜΠΕ λαμβάνουν τη σχετική άδεια και εγγράφονται στο μητρώο, μέσω του οποίου θα επιλέγονται κάθε φορά κατά τυχαίο τρόπο προς ανάθεση εντολής εκτέλεσης των εργασιών τους, οι οποίες σχετίζονται με την υποστήριξη του έργου των δημόσιων αρχών που ασκούν αρμοδιότητες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου των Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης, με πρόεδρο από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Υπολογισμός αμοιβών με μαθηματικό τύπο

Η  ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022, (ΦΕΚ Β΄ 3524/2022) ή με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/70104/4791 προβλέπει ότι:

Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις αμοιβές των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ κατ’ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011, και ειδικότερα ο καθορισμός:

(α) της βάσης υπολογισμού, του τρόπου προσδιορισμού και του ύψους των αμοιβών των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ,

(β) της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την είσπραξη της αμοιβής από τον Αξιολογητή,

(γ) της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής της αμοιβής του Αξιολογητή από τον φορέα του έργου και

(δ) κάθε άλλης αναγκαίας τεχνικής λεπτομέρειας για την εφαρμογή της.

Άρθρο 2

Υπολογισμός αμοιβών Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

1.Η αμοιβή Α κάθε Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

Α = [(μ x Β) + (Ε x B) + (Ι x B)] x Τκ x Z, όπου:

μ: συντελεστής που μεταβάλλεται ανάλογα με την ομά­δα στην οποία υπάγεται το έργο ή η δραστηριότητα, βάσει της απόφασης κατάταξης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι τιμές του συντελεστή μ καθορίζονται στον Πί­νακα 1 του παρόντος άρθρου.

Β: τιμές βάσης οι οποίες ορίζονται ως ακολούθως:

2.800 € για ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων υποκα­τηγορίας Α1

2.000 € για ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων υποκα­τηγορίας Α2

1.000 € για ΠΠΠΑ έργων και δραστηριοτήτων υποκα­τηγορίας Α1

800 € για ΠΠΠΑ έργων και δραστηριοτήτων υποκατη­γορίας Α2

Τκ: συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τε­χνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσι­ών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016».

Ε: συντελεστής προσαύξησης 30% στην περίπτωση που η αξιολογούμενη ΜΠΕ περιλαμβάνει Ειδική Οικο­λογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ).

Ι: συντελεστής προσαύξησης 15% στην περίπτωση που ο αξιολογούμενος φάκελος ΜΠΕ ή ΠΠΠΑ αφορά σε έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/2013 κοινής υπουργικής απόφασης.

Z: συντελεστής 50% για περίπτωση τροποποίησης ή/ και ανανέωσης της ΑΕΠΟ.

2.Οι ως άνω υπολογιζόμενες αμοιβές δεν περιλαμ­βάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται επί αυτών.

3.Αμοιβές για έργα με σύνθετες περιβαλλοντικές επι­πτώσεις, ιδίως των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 50/2021, είναι δυνατόν να επανυπολογίζονται κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πίνακας 1: Τιμές συντελεστή μ για τις ομάδες έργων και δραστηριοτήτων της απόφασης κατάταξης που προ­βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ομάδα έργων και δραστηριοτήτωνΣυντελεστής

μ

Έργα χερσαίων και εναέριων μετα­φορών1,2
Υδραυλικά έργα1,2
Λιμενικά έργα1,3
Συστήματα περιβαλλοντικών υπο­δομών1,3
Εξορυκτικές και συναφείς δραστη­ριότητες1,4
Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού το­μέα, αθλητισμού και αναψυχής1
Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις1,1
Υδατοκαλλιέργειες1,1
Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες1,3
10ηΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεμονωμένοι σταθμοί αποθήκευ­σης ενέργειας1
11ηΜεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών1,3
12ηΕιδικά έργα και δραστηριότητες1,2

Άρθρο 3 Διαδικασία και τρόπος καταβολής της αμοιβής των Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

1.Η καταβολή του ποσού της αμοιβής πραγματοποι­είται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011, άνευ άλλου ελέγχου πλην της συνδρομής των συνθηκών των παρ. 2 και 3 του παρόντος.

2.Η αμοιβή καταβάλλεται κατά 30% εντός δέκα εργά­σιμων ημερών από την ανάθεση και εφόσον δεν έχει δη­λωθεί άρνηση αποδοχής της κατά την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 50/2021 και, κατά το υπόλοιπο 70%, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του έργου του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ, η οποία συνίσταται στην κατάθεση σχεδίου απόφασης στην περιβαλλοντι­κή αρχή, στον έλεγχο του σχεδίου και στην έκδοση της αποδοχής ολοκλήρωσης του έργου του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ από την περιβαλλοντική αρχή κατά την επόμενη παράγραφο.

3.Μετά την ολοκλήρωση του έργου του Πιστοποιη­μένου Αξιολογητή ΜΠΕ εκδίδεται ηλεκτρονικά αποδοχή ολοκλήρωσης του έργου του, από την αρμόδια περιβαλ­λοντική αρχή που ανέθεσε την αξιολόγηση της ΜΠΕ. Σε περίπτωση διαπίστωσης πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ, η περιβαλλοντική αρχή δύναται να μην εκδώσει την ως άνω αποδοχή ολοκλήρωσης, με αιτιολογημένη απόφασή της που διαβιβάζεται στον Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν καταβληθέντα στον Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ ποσά επιστρέφονται αμελλητί.

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Αμοιβές Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θοδωρής Σκυλακάκης και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς.

Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την Άδεια Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

Σύμφωνα με το νόμο για την Άδεια Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ προβλέπεται ότι:

1.Οι Αξιολογητές ΜΠΕ ασκούν τις αρμοδιότητές τους μετά από πιστοποίηση των προσόντων τους, χορήγηση άδειας και εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 2.

2.Για να πιστοποιηθεί και να αδειοδοτηθεί ένα φυσικό πρόσωπο ως Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του τα παρακάτω κωλύματα:

α) να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και να είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ’ βαθμίδας της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

β) να διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για το Πεδίο Πιστοποίησης ως προς το οποίο ζητεί να αδειοδοτηθεί, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 3.

γ) να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

δ) να μην έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο ή σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65).

Η κατοχή των προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων κρίνεται κατά το στάδιο της αδειοδότησης, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της διατήρησης της ιδιότητας του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ.

3.Για να λάβει ένα φυσικό πρόσωπο άδεια Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ απαιτείται να έχει εκπονήσει τα δέκα (10) έτη πριν από την υποβολή του αιτήματός του τουλάχιστον έξι (6) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή δραστηριότητες, για τα οποία έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ και εμπίπτουν στο Πεδίο ή στα Πεδία Πιστοποίησης που επιλέγει ή να έχει εκπονήσει αντίστοιχες αξιολογήσεις ως Αξιολογητής ΜΠΕ ή να έχει εκπονήσει τουλάχιστον έξι (6) ΜΠΕ και αξιολογήσεις ΜΠΕ αθροιστικά. Ειδικά ως προς το Πεδίο Πιστοποίησης 4, απαιτείται η εκπόνηση ή η αξιολόγηση τουλάχιστον έξι (6) ειδικών οικολογικών αξιολογήσεων του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 για έργα ή δραστηριότητες, για τα οποία έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ ή ειδικών περιβαλλοντικών μελετών της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986.

Κάθε υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ μπορεί να επιλέγει περισσότερα του ενός Πεδία Πιστοποίησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου.

4.Τα Πεδία Πιστοποίησης ορίζονται με σημείο αναφοράς τις ομάδες έργων που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχ. 37674/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2471), ως εξής:

Πεδίο Πιστοποίησης 1: περιλαμβάνει τις ομάδες έργων και δραστηριοτήτων υπ’ αριθμούς 1 («Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών»), 9 («Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις»), 10 («Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»), 11 («Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών») και 12 («Ειδικά έργα και δραστηριότητες»),

Πεδίο Πιστοποίησης 2: περιλαμβάνει τις ομάδες έργων και δραστηριοτήτων υπ’ αριθμούς 2 («Υδραυλικά έργα»), 3 («Λιμενικά έργα»), 5 («Εξορυκτικές δραστηριότητες») και 12 («Ειδικά έργα και δραστηριότητες»),

Πεδίο Πιστοποίησης 3: περιλαμβάνει τις ομάδες έργων και δραστηριοτήτων υπ’ αριθμούς 4 («Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»), 6 («Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής»), 7 («Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»), 8 («Υδατοκαλλιέργειες») και 12 («Ειδικά έργα και δραστηριότητες»).

Πεδίο Πιστοποίησης 4: που αφορά στον έλεγχο ειδικών οικολογικών αξιολογήσεων, όταν αυτές είναι απαραίτητες για την έκδοση ΑΕΠΟ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4014/2011.

5.Νομικά πρόσωπα εγγράφονται στο Μητρώο, εφόσον συμμετέχουν σε αυτά ή συνδέονται συμβατικά με αυτά φυσικά πρόσωπα που είναι Αξιολογητές ΜΠΕ ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα προσόντα της παρ. 2. Ένα νομικό πρόσωπο διαγράφεται αυτοδικαίως από το Μητρώο, όταν δεν συμμετέχει σε αυτό ή δεν συνδέεται συμβατικά με αυτό κανένα φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του Αξιολογητή ΜΠΕ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας