Βγήκε η από το Πράσινο Ταμείο η πρόσκληση με συνολική χρηματοδότησης 1 εκατ. ευρώ, που θα καλύψει με το ποσό έως 50.000 ευρώ «Καινοτόμες... Πρόσκληση: Χρηματοδότηση σε ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, ΟΤΑ για «πράσινα έργα»

Βγήκε η από το Πράσινο Ταμείο η πρόσκληση με συνολική χρηματοδότησης 1 εκατ. ευρώ, που θα καλύψει με το ποσό έως 50.000 ευρώ «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», δηλαδή για την πρώτη φάση 20 έργα, σε ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» απευθύνεται σε δικαιούχους ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, Κοινωφελή Ιδρύματα ή συμπράξεις τους με Ο.Τ.Α., Πανεπιστήμια κλπ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω Προγράμματος είναι 1 εκατ. ευρώ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων ένταξης είναι η 14η Φεβρουαρίου 2020.

Ολόκληρη η πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου

Αναλυτικά σύμφωνα με  την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019» το Πράσινο Ταμείο καλεί να καταθέσουν προτάσεις:

  1. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ) ή Κοινωφελή Ιδρύματα στην Ελλάδα ή ΚΟΙΝΣΕΠ και περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία και διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής.
  2. Συμπράξεις αυτών μεταξύ τους.
  3. Συμπράξεις με επικεφαλής ΜΚΟ ή ΑΜΚΕ ή Κοινωφελές ίδρυμα στην Ελλάδα ή ΚΟΙΝΣΕΠ και συμπράττοντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο (πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.α.).

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ”

Σκοπός είναι η ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν:

α) στην κλιματική αλλαγή,

β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

γ) στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και

δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας,

με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός επίσης είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ΜΚΟ σε έργα, την πρωτοβουλία και την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν οργανωμένοι φορείς πολιτών.

Επιμέρους στόχους αποτελούν:

α) η επίτευξη συμπληρωματικότητας και συνέργειας μεταξύ των δράσεων του παρόντος προγράμματος, καθώς επίσης και μεταξύ του προγράμματος άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, και

β) η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις (για παράδειγμα χρηματοδότηση μιας δράσης που μπορεί με τη σειρά της να ενεργοποιήσει άλλες δράσεις με συναφείς στόχους).

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” δομείται στα θεματικά πεδία της Κλιματικής Αλλαγής, της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Αναβάθμισης του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας, τα οποία χωρίζονται σε Θεματικές Ενότητες (4 Θεματικά πεδία) ως ακολούθως:

A1. Κλιματική Αλλαγή

A.1.1 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές: προώθηση της ηλεκτροκίνησης και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της έναντι των συμβατικών μέσων μεταφοράς.

A.1.2 Εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο νοικοκυριών και κτηριακών εγκαταστάσεων δημόσιων φορέων – προώθηση ενεργειακών κοινοτήτων

A.1.3 Ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών πολιτικών ή δράσεων σχετικά με τον μετριασμό/ή και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως για παράδειγμα δράσεις που ορίζονται σε υφιστάμενα Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων.

Α.1.4 Προώθηση δράσεων προσαρμογής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων για μία κοινωνικά δίκαιη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Α.1.5 Ανάπτυξη δράσεων πράσινων υποδομών και προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα σε αστικές περιοχές με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική αλλαγή.

Α.1.6 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για την προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

A.1.7 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.

A2. Προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος

A.2.1. Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων.

A.2.2. Βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών.

A.2.3. Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας από κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση χημικών ουσιών.

A.2.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.

A.2.5. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και διατήρηση των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

A.2.6. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προώθηση νέων καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

A.2.7. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την καινοτόμο διαχείριση περιοχών του εξωαστικού χώρου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

A3. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος

Α.3.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μίας χρήσεως.

Α.3.2 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων.

Α.3.3 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την κυκλική οικονομία, με έμφαση στην αποϋλοποίηση της οικονομίας.

A.3.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

A.3.5. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.

A.3.6. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων, πολιτικών ή δράσεων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, καθώς επίσης και του ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου σημαντικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

A.3.7. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

A4. Βιοποικιλότητα

A.4.1. Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση: των φυσικών οικοτόπων και ενδιαιτημάτων, των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

A.4.2. Σχέδια διαχείρισης και δράσεις αντιμετώπισης ξενικών ειδών.

Α.4.3 Βελτίωση και αύξηση γνώσης για τα αίτια μείωσης των επικονιαστών, ανάσχεση της πληθυσμιακής μείωσης των επικονιαστών, ενημέρωση και αύξηση ευαισθητοποίησης του κοινού για την οικολογική σημασία των επικονιαστών.

Α.4.4 Ανάπτυξη έργων Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κατάστασης των οικοσυστημάτων / οικοσυστημικών υπηρεσιών, και για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας των κατακερματισμένων ενδιαιτημάτων.

Α.4.5 Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων, πολιτικών ή δράσεων για τη διατήρηση γενετικών πόρων.

Α.4.6 Προστασία, περίθαλψη και επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον ειδών άγριας ζωής.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πεδίο εφαρμογής του Χρηματοδοτικού Μέτρου “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος “Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες” ανέρχεται σε 1.000.000 € και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί ανά έργο δαπάνες έως του ποσού των 50.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Αίτηση υποβολής πρότασης στην παρούσα πρόσκληση «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» στο πλαίσιο του Χ.Π.: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019» δεν μπορούν να υποβάλλουν όσοι δικαιούχοι των δύο προηγουμένων σχετικών προσκλήσεων δεν έχουν ολοκληρώσει τα ενταγμένα στο πρόγραμμα έργα.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

α)Υποβολή:

–   Το Πράσινο Ταμείο εξετάζει προτάσεις οι οποίες κατατίθενται απευθείας στο Πράσινο Ταμείο.

– Η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kainotomes@prasinotameio.gr με ένδειξη στο θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

– ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης ορθής επανάληψης υποβολής, θα λαμβάνεται υπόψη το πιο πρόσφατο email.

Στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου θα αναρτηθούν πρότυπα εντύπων υποβολής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 14 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 17:00. β) Αξιολόγηση:

-Η πληρότητα των φακέλων ελέγχεται και αξιολογείται από αρμόδια επιτροπή (Επιτροπή Αξιολόγησης & Παρακολούθησης), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου. Η επιτροπή αυτή αναλαμβάνει και την παρακολούθηση υλοποίησης των έργων.

-Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται με συγκριτική αξιολόγηση και βαθμολογούνται, με βάση κριτήρια που αναφέρονται συγκεκριμένα στην παρακάτω ενότητα 8.

-Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Πράσινο Ταμείο δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον Δικαιούχο, σχετικά με έγγραφα που έχουν υποβληθεί. Η μη υποβολή εγγράφων που αφορούν στην επιλεξιμότητα της πρότασης θα θεωρείται αιτία αποκλεισμού.

γ) Έγκριση και υλοποίηση:

Η παραπάνω επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου και αυτό λαμβάνει σχετική απόφαση για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα.

Ο Δικαιούχος δεσμεύεται μέσω σύμβασης υλοποίησης έργου, ή με άλλον τρόπο, για τους όρους της χρηματοδότησης, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των λοιπών υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το πρόγραμμα.

Ο Δικαιούχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει έκθεση προόδου του έργου (φυσικού και οικονομικού) σε κάθε φάση του έργου. Οι φάσεις υποβολής ορίζονται τόσο από τις φάσεις εκταμίευσης της χρηματοδότησης, όσο και από την ιδιαιτερότητα του φυσικού αντικειμένου και περιγράφονται στη σχετική πρόταση. Ο αριθμός των φάσεων υλοποίησης του έργου και υποβολής των αντίστοιχων εκθέσεων δεν μπορεί να ξεπερνάει τις τρεις (3).

Το Πράσινο Ταμείο μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ενώ μέσω της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος μπορεί να προβαίνει σε ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων των έργων. Επιπλέον, μπορεί να ζητήσει από το φορέα υλοποίησης, προφορική και γραπτή παρουσίαση της προόδου του έργου.

Η εκταμίευση του ποσού γίνεται σταδιακά, ανά φάση και ακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου. Προϋπόθεση για την εκταμίευση αποτελεί η ολοκλήρωση των προηγούμενων φάσεων. Σε περίπτωση δράσεων συνεχιζόμενων, καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, η εκταμίευση θα γίνεται σύμφωνα με τους δείκτες προόδου των δράσεων, όπως αυτοί θα ορίζονται στην πρόταση και εφόσον έχουν αποδεδειγμένα επιτευχθεί τουλάχιστον κατά 50%.

Το έργο ολοκληρώνεται με τη δήλωση ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

7.1.   Διάρκεια έργων.

Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών.

7.2.   Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

Κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του φορέα υλοποίησης του έργου, είναι:

–   Δαπάνες προσωπικού που απασχολείται αποκλειστικά στην υλοποίηση του έργου (όπως θα αποδεικνύεται από σχετική Σύμβαση). Στις υπόψη δαπάνες δύναται να περιλαμβάνεται και η ασφάλιση εθελοντών οι οποίοι μετέχουν στην υλοποίηση του έργου (όπως θα αποδεικνύεται από σχετική Σύμβαση Εθελοντή).

–   Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής μελών της ομάδας έργου για τις ανάγκες του έργου, περιλαμβανομένων και εθελοντών. Οι δαπάνες μετακίνησης υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ94/Α) «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ».

–   Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών

–   Κόστη αγοράς ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.

–   Περιορισμένες δαπάνες υποδομών, απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου.

–   Αγορά αναλωσίμων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.

–   Άλλες δαπάνες (δημοσιότητα, ενημερωτικό υλικό κ.α.).

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν χρηματοδοτούνται αμοιβές προσωπικού που εργάζεται και αμείβεται σε τακτική βάση είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από τους φορείς υλοποίησης του έργου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στις αναφορές προόδου του έργου θα υποβάλλεται σχετική Υ.Δ. εκ μέρους του προσωπικού η οποία θα συνοδεύει τη σύμβαση, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τον συμβαλλόμενο φορέα τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι φάκελοι των προτάσεων θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένοι και να αναπτύσσονται στις παρακάτω ενότητες περιεχομένων, που -κατά περίπτωση- τεκμηριώνονται με έγγραφα που συνυποβάλλονται από τους αιτούντες φορείς. Αντίστοιχα, εφαρμόζονται και κριτήρια αξιολόγησης της πρότασης, που προσμετρούνται όπως αναφέρεται παρακάτω:

Α. Επιλεξιμότητα και διαχειριστική ικανότητα φορέα (κριτήριο αποκλεισμού)

Α1. Τυπική αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης, όπως τεκμηριώνεται από το καταστατικό του φορέα όπως ισχύει.

Α2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί (εντός νόμιμων προθεσμιών) τα όσα απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10β του ν.3861/2010.

Α3. Έγγραφα νομιμοποίησης της διοίκησης του φορέα (απόφαση Δ.Σ.)

Α4. Βιογραφικό φορέα που να δείχνει την προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα: οι φορείς θα πρέπει να επιδείξουν έργο στο σχεδιασμό και υλοποίηση, τα τελευταία 3-5 χρόνια, δράσεων παρόμοιας στόχευσης και κλίμακας (σαφής ονομαστική αναφορά προγραμμάτων, έργων, διάρκειας, προϋπολογισμού, καθώς και συνοπτική περιγραφή).

Α5. Διαχειριστική σταθερότητα και επάρκεια πόρων, ανεξάρτητων από το υποβαλλόμενο προς χρηματοδότηση έργο:

Α4.1 Ε1/Ε3 των 2 προηγούμενων ετών και

Α4.2 Ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός εργαζομένων με σταθερή ή/και μερική σχέση απασχόλησης με τον φορέα.

Β. Επιλεξιμότητα / σκοπιμότητα προτεινόμενου έργου (κριτήριο αποκλεισμού)

Β1. Έγκριση υποβολής ή συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο όργανο του εκάστου φορέα, για όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο έργο (απόφαση Δ.Σ.).

Β2. Συνεκτικότητα προτεινόμενου έργου με τις αντίστοιχες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές (ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, το χωρικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη).

Β3. Διαθέσιμες μελέτες, αδειοδοτήσεις ή άλλα υποστηρικτικά έγγραφα (π.χ. επιστολές υποστήριξης τρίτων), όπου απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Γ. Αξιολόγηση περιεχομένου (φυσικού αντικειμένου) έργου (βαθμολόγηση κριτηρίου Γ: 40%)

Γ1. Αντιστοίχιση προτεινόμενου έργου με Θεματική Ενότητα της παρούσας πρόσκλησης (επιλογή έως 2 Άξονες).

Γ2. Αναλυτική παρουσίαση μεθοδολογίας και δράσεων έργου: Παραδοτέα του έργου στις διάφορες φάσεις.

Γ3. Προσδοκώμενα αποτελέσματα (με καθορισμό τιμών-στόχου όπου είναι εφικτό) και ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Γ4. Στελέχωση ομάδας έργου (υποβολή βιογραφικών ή/και περιγραφή θέσεων και περιγραμμάτων εργασίας).

Γ5. Εκτίμηση κοινωνικού αντίκτυπου και συμβολής έργου στους στόχους/ άξονες του χρηματοδοτικού μέτρου και της δημόσιας πολιτικής για το περιβάλλον και τον χώρο ευρύτερα.

Δ. Αξιολόγηση προϋπολογισμού (οικονομικού αντικειμένου) έργου (βαθμολόγηση κριτηρίου Δ: 30%)

Δ1. Αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών.

Δ2. Αιτιολόγηση προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης, τεκμηρίωση κόστους – οφέλους.

Δ3. Ανάλυση βιωσιμότητας έργου μετά τη λήξη της συγκεκριμένης χρηματοδότησης (κόστος συντήρησης/διατήρησης).

Ε. Συνέργειες με άλλους φορείς και καινοτομία (βαθμολόγηση κριτηρίου Δ: 30%)

Ε1. Το προτεινόμενο έργο σχεδιάζεται/ υλοποιείται με τη συμμετοχή ή συνεργασία περισσότερων του ενός μη κερδοσκοπικών, μη κυβερνητικών, φορέων. Θα πρέπει να επισυνάπτεται επιστολή συμμετοχής ή συνεργασίας στο έργο, υπογεγραμμένη από τη διοίκηση του φορέα.

Ε2. Το έργο υποστηρίζεται από φορείς του ευρύτερου δημοσίου (λ.χ. αυτοδιοίκηση, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ερευνητικά ινστιτούτα κλπ.). Θα πρέπει να επισυνάπτεται υποστηρικτική επιστολή.

Ε3. Η πρόταση ενσωματώνει στη μεθοδολογία της στοιχεία τεχνικής, οργανωσιακής ή κοινωνικής καινοτομίας.

Ε4. Το έργο προκαλεί συνέργειες με άλλες τοπικές δράσεις ή/και σχετίζεται με ευρύτερα προγράμματα, π.χ. σχέδια διαχείρισης περιοχής, σχέδια δράσης ειδών, άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα κ.ά.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα που αφορούν στις Θεματικές Ενότητες: Α.1.1., Α.3.1, Α.3.2, καθώς και σε έργα που εκτός από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, περιέχουν και δράσεις εφαρμογής πεδίου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του Χ.Π. η οποία συστήνεται με Απόφαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η εκταμίευση γίνεται σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση. Για την έγκριση της χρηματοδότησης το Πράσινο Ταμείο ελέγχει τη συμβατότητα των σχετικών δαπανών με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της προόδου υλοποίησης του έργου σε όλες τις φάσεις του. Τα έργα μπορεί να ελεγχθούν από ορκωτούς λογιστές.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι δικαιούχοι θα πρέπει ιδίως:

  • Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του έργου.
  • Να τηρούν τις αρχές της οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας.
  • Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του Δικαιούχου, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης.
  • Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης – δημοσιότητας σχετικά με το χρηματοδοτούμενο έργο, όπως προβλέπονται στις οδηγίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: www.prasinotameio.gr
  • Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών του Έργου τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου.
  • Να διαθέτουν, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των Έργων και για όσο χρόνο ο Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του Έργου, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου και σε όλα τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας.
  • Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση του Έργου, εφόσον ζητηθούν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.prasinotameio.gr. ανακοινώνεται κάθε σχετική πληροφορία και αποτελεί το κύριο εργαλείο επικοινωνίας του Πράσινου Ταμείου με τους ενδιαφερομένους.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210­5241903 κ. Δημήτρη Χωματίδη (εσωτ. 123) και στο e-mail: dhomatidis@prasinotameio.gr .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου

Ευστάθιος Σταθόπουλος

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας