ecopress
Εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ βάζει φρένο σε κατεδαφίσεις και πρόστιμα δασικών αυθαιρέτων σε οικιστικές πυκνώσεις, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους υποβάλλουν αίτηση... Δασικά αυθαίρετα: αναστολή προστίμων & κατεδαφίσεων με δήλωση των 250 ευρώ

Εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ βάζει φρένο σε κατεδαφίσεις και πρόστιμα δασικών αυθαιρέτων σε οικιστικές πυκνώσεις, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους υποβάλλουν αίτηση τακτοποίησης στην πλατφόρμα του Κτηματολόγίου, με παράβολο των 250 ευρώ.

Η νέα εγκύκλιος που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Δασών Κων/νος Αραβώσης δίνει οδηγίες στις δασικές υπηρεσίες για την αναστολή επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων, τη μη επιβολή νέων, αλλά και την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης για όσα αυθαίρετα έχουν υποβάλει αίτημα υπαγωγής στη διαδικτυακή πλατφόρμα των οικιστικών πυκνώσεων.

Εξαιρετικά χαμηλή η συμμετοχή των ιδιοκτητών

Με τις ευνοϊκές αυτές προβλέψεις, το ΥΠΕΝ επιχειρεί να δώσει ώθηση στην επιχείρηση δηλώσεων και καταγραφής των δασικών αυθαιρέτων,  καθώς μέχρι τώρα, στους δύο μήνες λειτουργίας της πλατφόρμας είναι εξαιρετικά χαμηλή η συμμετοχή των ιδιοκτητών. Από τις 5 Οκτωβρίου 2022 που άνοιξε η πλατφόρμα του Κτηματολογίου για τα δασικά αυθαίρετα έχουν υποβληθεί μόλις 350 δηλώσεις ενώ οι διερευνητικές επισκέψεις στην ψηφιακή πύλη δεν ξεπερνούν τις 1000.

 Το σύνολο των δηλωμένων γεωτεμαχίων φτάνουν μόλις τα 546 στρέμματα, όταν οι εκτιμήσεις για την έκταση που καταλαμβάνουν τα δασικά αυθαίρετα σε οικσιτικές πυκνώσεις ανάρχονται σε 600.000 στρέμματα. Οι  υπολογισμοί του ΥΠΕΝ εκτιμούσαν  ότι θα γίνουν περί το 1 εκατομμύριο δηλώσεις δασικών αυθαιρέτων. Η προθεσμία των δηλώσεων λήγει στις 31 δεκεμβρίου 2022 και ήδη συζητείται στο ΥΠΕΝ να δοθεί τρίμηνη παράταση μέχρι τον Μάρτιο του 2023.

Οι ρυθμίσεις για τα δασικά αυθαίρετα

Ειδικότερα στην εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δασών Κωνσταντίνου Αραβώση επισημαίνεται ότι:

-Oι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις (πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης) αναστέλλονται μετά την ηλεκτρονική υποβολή από κάθε ενδιαφερόμενο (κύριο, νομέα ή κάτοχο κατοικίας) του σχετικού αιτήματος για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου (4685/2020).

-Ακολούθως, το οικείο δασαρχείο ή διεύθυνση δασών (άνευ δασαρχείου) ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία έχει βεβαιωθεί η επιβολή ειδικής αποζημίωσης προκειμένου να ανασταλεί η είσπραξή της, σύμφωνα με την τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης προστίμου (χρηματικό κατάλογο) που εξεδόθη έκτης οικείας δασικής αρχής.

-Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται ομοίως από τον κάθε υπόχρεο κατά τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο. Η σχετική αίτηση συνιδιοκτητών υποβάλλεται διά εκπροσώπου αυτών (των συνιδιοκτητών), ορισθέντος με υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδοτώντας την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζει ειδικώς η σχετική ΚΥΑ.

-Στις περιπτώσεις αναστολής εκτέλεσης της απόφασης κατεδάφισης, επισημαίνεται ότι από τη συγμή που υπεβλήθη αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υπαγωγή συς ευνοϊκές διατάξεις για τις οικιστικές πυκνώσεις το ακίνητο εξαιρείται από την κατεδάφιση τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος. Στο πλαίσιο αυτό οι κατά τόπους διευθύνσεις δασών ενημερώνουν εγγράφως τις κατά περίπτωση εμπλεκόμενες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων για την εφαρμογή της απόφασης προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Ολόκληρη η εγκύκλιος του ΓΓ Δασών με θέμα «Παροχή οδηγιών αναστολής επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων, μη επιβολής νέων, και αποφάσεων κατεδάφισης στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος του άρθρου 52 ν. 4685/2020 ως ισχύει» αναφέρει τα εξής:

-«Κατόπιν θεσπίσεως του ν. 4685/2020 (Α’ 92) ως ισχύει, ο νομοθέτης προέβλεψε τη διαδικασία υπαγωγής στην διάταξη του άρθρου 55, διά αιτήσεως που υποβάλλει ο κύριος, νομέας ή κάτοχος κατοικίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα που τηρείται από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 52 «Υποβολή αιτήσεων» του ως άνω νόμου. Η υποβολή του αιτήματος έχει ως συνέπεια την άμεση αναστολή τυχόν επιβληθεισών διοικητικών κυρώσεων και τη μη επιβολή νέων, σε σχέση με την κατοικία και τις συνοδεύουσες αυτήν κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55. Η παραπάνω αναστολή και προσωρινή εξαίρεση από την κατεδάφιση δεν ισχύει για κτίρια και κατασκευές της παραγράφου 3 του άρθρου 51 ή σε περίπτωση που, με αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας αρχής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση κατεδάφιση της κατοικίας για λόγους αποτροπής άμεσου κινδύνου στη ζωή ή την περιουσία ή το περιβάλλον. Ακολούθως, εξεδόθη η υπ’ αριθ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/68161/3775/16-7-2021 ΚΥΑ (Β’ 3253), στην οποία έχουν συμπεριληφθεί μεταξύ άλλων, οι όροι και προδιαγραφές λειτουργίας της πλατφόρμας, η διαδικασία υποβολής αιτήσεως, τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, προκειμένου υπαγωγής στην διάταξη του άρθρου 55 του ως άνω νόμου. Για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνεται ειδική ηλεκτρονική φόρμα που υποβάλλεται μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πλατφόρμας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.

Με γνώμονα το ως άνω εκτεθέν νομικό πλαίσιο, τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΔ/123738/2504/24-11-2022 (α) σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δασών, και με αφορμή την έκδοση σχετικού εγγράφου εκ της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής περί αναστολής διοικητικών κυρώσεων [(β) σχετ.], εν συνεχεία σχετικού με το θέμα ερωτήματος [(γ) σχετ.], οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις ήτοι: πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης, αναστέλλονται κατόπιν υποβολής του σχετικού αιτήματος μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκάστου ενδιαφερομένου (κυρίου, νομέα ή κατόχου κατοικίας). Ακολούθως, το οικείο Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών (άνευ Δασαρχείου) ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) στην οποία έχει βεβαιωθεί η επιβολή ειδικής αποζημίωσης προκειμένου της αναστολής είσπραξής της, σύμφωνα με την τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης προστίμου (χρηματικό κατάλογο) που εξεδόθη εκ της οικείας Δασικής Αρχής. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας η αρμοδία Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ομοίως κατά τα ανωτέρω, διά εκάστου υπόχρεου κατά τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο. Τούτου δοθέντος, η σχετική αίτηση συνιδιοκτητών υποβάλλεται διά εκπροσώπου αυτών (των συνιδιοκτητών), ορισθέντος με υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) εξουσιοδοτώντας την υποβολή αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά των απαιτουμένων δικαιολογητικών που ορίζει ειδικώς η σχετική ΚΥΑ.

Επί των περιπτώσεων αναστολής εκτέλεσης της απόφασης κατεδάφισης, λόγω προσωρινής εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυτής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 55 ν. 4685/2020 ως ισχύει, καθόσον υπεβλήθη σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι κατά τόπους Δ/νσεις Δασών ενημερώνουν εγγράφως τις κατά περίπτωση εμπλεκόμενες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, ως έχουν ορισθεί με σχετική απόφαση του οικείου Συντονιστή.

Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις Δασικές Υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ»

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας