Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ  που αφορά τη λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) στους δασικούς χάρτες. Η... Δασικοί χάρτες: απόφαση για μηχανικούς και δασολόγους

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ  που αφορά τη λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) στους δασικούς χάρτες.

Η απόφαση, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς ορίζει πως θα συμμετέχουν σε αυτό μηχανικοί και δασολόγοι, τη  μορφή και το περιεχόμενο του Μητρώου, την κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου, τους λόγους διαγραφής από αυτό και τη  διαδικασία αναπλήρωσης μελών ΕΠ.Ε.Α.

Το Μητρώο αναπληρωματικών μελών των προβλεπομένων κατηγοριών των τακτικών μελών που μετέχουν στις ΕΠ.Ε.Α. που συστήνονται με το άρθρο 18 ν. 3889/2010, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι θα τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος/Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών του Υ.Π.ΕΝ.

Επίσης ότι απαρτίζεται από τριάντα μέλη αντίστοιχης ειδικότητας, που αναπληρώνουν αντίστοιχα το 1ο (δασολόγος) και το 2ο (μηχανικός) τακτικό μέλος της ΕΠ.Ε.Α.

Για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. και την εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών, το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. αποτελείται από το Κεντρικό και το Περιφερειακό ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα οποία αλληλοσυνδέονται. Τα εφτά (7) Περιφερειακά, συνθέτουν το Κεντρικό Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α

Η απόφαση του ΥΠΕΝ

Η απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών ΕΠ.Ε.Α της παρ. 2 άρθρου 49 ν. 4685/2020 (Α’ 92)» αναφέρει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

 1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών ΕΠ.Ε.Α.
 2. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζονται: α. η μορφή και το περιεχόμενο του Μητρώου

β. η κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου

γ. οι λόγοι διαγραφής από αυτό

δ. η διαδικασία αναπλήρωσης μελών ΕΠ.Ε.Α.

Άρθρο 2

Μορφή και περιεχόμενο του Μητρώου αναπληρωματικών μελών ΕΠ.Ε.Α.

 1. Στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος/Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τηρείται Μητρώο αναπληρωματικών μελών των προβλεπομένων κατηγοριών των τακτικών μελών που μετέχουν στις ΕΠ.Ε.Α. που συστήνονται με το άρθρο 18 ν. 3889/2010, όπως ισχύει, στο εξής καλούμενο Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.
 2. Το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. απαρτίζεται από τριάντα (30) μέλη αντίστοιχης ειδικότητας, που αναπληρώνουν αντίστοιχα το 1ο και το 2ο τακτικό μέλος της ΕΠ.Ε.Α.
 3. Για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. και την εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών, το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. αποτελείται από το Κεντρικό και το Περιφερειακό ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα οποία αλληλοσυνδέονται. Τα εφτά (7) Περιφερειακά, συνθέτουν το Κεντρικό Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.

Άρθρο 3

Κατάρτιση / τήρηση του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α.

 1. Με δεδομένο ότι τα μέλη που μετέχουν στο Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. προς αναπλήρωση του 1ου τακτικού μέλους της ΕΠ.Ε.Α, ειδικότητας Δασολόγου, προέρχονται από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αυτά υποδεικνύονται στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες ζητούν και εισήγηση του ΓΕΩΤΕΕ, με τα μέλη του που καλύπτουν τις ως άνω προϋποθέσεις.
 2. Το Τ.Ε.Ε. υποδεικνύει τα μέλη, της κατηγορίας που προβλέπεται στην παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3889/2010, όπως ισχύει, που θα μετέχουν στο Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. και θα αναπληρώνουν το 2ο τακτικό μέλος της ΕΠ.Ε.Α, ειδικότητας Μηχανικού, στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 3. Το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α. αποτελείται από δύο καταλόγους, τον κατάλογο Δασολόγων- Δημοσίων υπαλλήλων και τον κατάλογο Μηχανικών.
 4. Τα ειδικότερα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα μέλη του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., είναι αυτά των αντίστοιχων κύριων μελών που αναπληρώνουν, όπως εξειδικεύονται και ισχύουν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 της αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 ΥΑ (Β’ 3532), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μέλη κάθε Περιφερειακού Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., κατανέμονται με βάση τον παρακάτω πίνακα ανά κατηγορία μέλους. Σε περίπτωση, μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού μελών ανά περιοχή, η κατανομή, δύναται να τροποποιείται με αντίστοιχη εισήγηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του Τ.Ε.Ε., προς τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ.

Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.Αριθμός

μελών

δσσολόγου

Αριθμός

μελών

μηχανικού

Περιφερειακό Μητρώο ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Αττικής55
Περιφερειακό Μητρώο ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος44
Περιφερειακό Μητρώο ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας44
Περιφερειακό Μητρώο ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Αιγαίου44
Περιφερειακό Μητρώο ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Κρήτης44
Περιφερειακό Μητρώο ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης55
Περιφερειακό Μητρώο ΕΠ.Ε.Α. Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου44
Κεντρικό Μητρώο ΕΠ.Ε.Α. (το σύνολο των Περιφερειακών)3030
 1. Μετά την κατά τα ανωτέρω υπόδειξη, εκδίδεται απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., περί καθορισμού των μελών του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».
 2. Για τη συμπερίληψή τους στην ανωτέρω απόφαση καθορισμού μελών, τα υποδεικνυόμενα μέλη υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας, βάσει της οποίας υποδείχθηκαν, θα ενημερώσουν αμελλητί τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Ειδικά για τα υποδεικνυόμενα μέλη του καταλόγου Μηχανικών, που είναι ιδιώτες, θα δηλώνεται επιπλέον ότι, σε περίπτωση που κληθούν προς αναπλήρωση τακτικού μέλους της ΕΠ.Ε.Α., θα παρέχονται οι εγγυήσεις της αμερόληπτης κρίσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
 3. Στην απόφαση καθορισμού μελών του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία των μελών:
 • Ονοματεπώνυμο
 • Ιδιότητα-ειδικότητα
 • Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί (αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα)
 • Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 1. Τα Μέλη, οφείλουν να ενημερώνουν τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία τροποποίησης των στοιχείων.
 2. Η απόφαση καθορισμού μελών του Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α., ενημερώνεται και συμπληρώνεται σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων ή διαγραφής των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 4

Διαγραφή από το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α.

 1. Τα μέλη μπορούν να διαγραφούν από το Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α., στις παρακάτω περιπτώσεις:

1.1. Κατόπιν σχετικού αιτήματός τους με πλήρη αιτιολογία, που θα απευθύνεται προς Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

1.2. Εφόσον το μέλος απώλεσε την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκε στο Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α..

1.3.  Αν αδικαιολόγητα απουσιάσει σε τρεις (3) συνεδριάσεις ΕΠ.Ε.Α., στις οποίες έχει αποδεχτεί να συμμετάσχει κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 της παρούσας. Με μέριμνα του Προέδρου, ενημερώνεται η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, για αυτές τις περιπτώσεις.

 1. Σε περίπτωση διαγραφής μέλους, οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και το Τ.Ε.Ε., υποδεικνύουν τα νέα μέλη, με αναφορά στα αντίστοιχα μέλη προς αντικατάσταση, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Άρθρο 5

Διαδικασία αναπλήρωσης

 1. Σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού μέλους, με ευθύνη του Προέδρου της ΕΠ.Ε.Α., ο γραμματέας προσκαλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αντίστοιχο αναπληρωματικό από το οικείο Περιφερειακό Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α., ανάλογα με την ειδικότητα και κατά σειρά προτεραιότητας. Στην πρόσκληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2690/1999, προσδιορίζονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
 2. Το αναπληρωματικό μέλος δηλώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη διαθεσιμότητα του εντός 24 ωρών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης.
 3. Σε περίπτωση μη αποδοχής, ή μη έγκαιρης απάντησης, ενημερώνεται με την ίδια διαδικασία, το επόμενο μέλος του Περιφερειακού Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α. Σε περίπτωση μη αποδοχής, ή μη απάντησης κανενός μέλους από το οικείο Περιφερειακό Μητρώο των ΕΠ.Ε.Α., ενημερώνεται το επόμενο διαθέσιμο μέλος, κατ’ αρχήν όμορου Περιφερειακού Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α. και εφόσον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, του Κεντρικού Μητρώου των ΕΠ.Ε.Α.

Άρθρο 7

Από το περιεχόμενο της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού.

Άρθρο 8

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας