ecopress
Τρέχουν προθεσμίες για  νέους διαγωνισμούς συνολικού ύψους προϋπολογισμών  16,6 εκατ. ευρώ για κτιριακά έργα ανακαινίσεων και επεκτάσεων σε έξι μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, οι... Διαγωνισμοί για κτιριακά έργα σε έξι νοσοκομεία της Αττικής

Τρέχουν προθεσμίες για  νέους διαγωνισμούς συνολικού ύψους προϋπολογισμών  16,6 εκατ. ευρώ για κτιριακά έργα ανακαινίσεων και επεκτάσεων σε έξι μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, οι οποίοι εκ μέρους του υπουργείου Υγείας διενεργούνται από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ).

Οι διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και τρέχουν προθεσμίες για προσφορές αφορούν στα ακόλουθα έργα:

-Ανακατασκευή – Προσαρμογή στα νέα πρότυπα Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στα νοσοκομεία Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΚΑΙ Ε.Α.Ν. «ΜΕΤΑΞΑ»
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 4.464.000 €
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15/05/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

-Ανακατασκευή – επέκταση – προσαρμογή στα νέα πρότυπα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ”
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 2.728.000 €
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ

-Ανακατασκευή – επέκταση – προσαρμογή στα νέα πρότυπα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 3.472.000 €
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/05/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

-Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π., ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 6.140.577,15 €
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/05/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Oι προκηρύξεις των διαγωνισμών

Αναλυτικά οι προκηρύξεις των διαγωνισμών, που υπογράφει ο εντεταλμένος σύμβουλος Παναγιώτης Σταμπουλίδης έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

“Ανακατασκευή – Προσαρμογή στα νέα πρότυπα Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στα νοσοκομεία Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΚΑΙ Ε.Α.Ν. «ΜΕΤΑΞΑ»”

Η Διοίκηση 2ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου(Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Θηβών 196 – 198, 182 33, Αττική) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Ανακατασκευή – Προσαρμογή στα νέα πρότυπα Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στα νοσοκομεία Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΚΑΙ Ε.Α.Ν. «ΜΕΤΑΞΑ»”(45210000-2 – Εργασίες κατασκευής κτιρίων, 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), με προϋπολογισμό €3.600.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 4.464.000€).

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) (Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα, 10562,+30 210 3274400, tender@hraf.gr) αποτελεί τη Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011 και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 2ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίουκαι του Δικαιούχου του Προγράμματος και Υπουργείου Ευθύνης, «Υπουργείου Υγείας», εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής.

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανακαίνιση – ανακατασκευή των ΤΕΠ των Νοσοκομείων Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» και Ε.Α.Ν. «ΜΕΤΑΞΑ» και στην προσαρμογή τους στο σύγχρονο «Πρότυπο ΤΕΠ» με στόχο την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν. Η υφιστάμενη κατάσταση υπό την οποία λειτουργούν, όσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και η προσαρμογή τους σε νέα πρότυπα είναι επιβεβλημένη. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες ανακατασκευής θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον όσα αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών. Με στόχο την στοχευμένη λειτουργική αναβάθμιση των έργων Τ.Ε.Π. συνοδευτικά των τεχνικών τευχών παρέχεται η κάτοψη του «πρότυπου» Τ.Ε.Π. και η σχετική έκθεση «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ», βάσει των οποίων θα εκπονηθούν οι μελέτες του έργου και θα κατασκευαστούν τα σχετικά έργα..

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://hradf.com καθώς και στην ιστοσελίδα της 2ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (URL): https://www.2dype.gov.gr/. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον, τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 199083και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/05/2023, ημέραΔευτέρακαι ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τυχόν έντυπη υποβολή πραγματοποιείται στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, ΤΚ 10562). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 98 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας το εξής στάδιο:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη» και «Οικονομική Προσφορά», την 15/05/2023, ημέραΔευτέρακαι ώρα 11:00 π.μ.

Ως κριτήρια ποιοτικής επιλογής έχουν τεθεία) η καταλληλότηταγια την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, β)η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ)η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και δ)συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην Διακήρυξη έχουν επίσης τεθεί οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού των υποψήφιων οικονομικών φορέων, όπως ορίζονται στον ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης, το ποσό της οποίας θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό ύψους €72.000,00, ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Οι προσφορές ισχύουν γιαδώδεκα (12) μήνες από την από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 360ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2813/30.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Ανακατασκευή – επέκταση – προσαρμογή στα νέα πρότυπα τουΤμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)του Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ”»

Η Διοίκηση 2ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου(Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Θηβών 196 – 198, 182 33, Αττική) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακατασκευή – επέκταση – προσαρμογή στα νέα πρότυπα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ”»(45210000-2 – Εργασίες κατασκευής κτιρίων, 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), με προϋπολογισμό €2.200.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 2.728.000).

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) (Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα, 10562,+30 210 3274400, tender@hraf.gr) αποτελεί τη Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011 και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 2ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίουκαι του Δικαιούχου του Προγράμματος και Υπουργείου Ευθύνης, «Υπουργείου Υγείας», εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής.

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανακαίνιση – ανακατασκευή του ΤΕΠ του Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» και στην προσαρμογή του στο σύγχρονο Πρότυπο ΤΕΠ με στόχο την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες ανακατασκευής θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον όσα αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών που επισυνάπτεται.Με στόχο την στοχευμένη λειτουργική αναβάθμιση των έργων Τ.Ε.Π. συνοδευτικά των τεχνικών τευχών παρέχεται η κάτοψη του «πρότυπου» Τ.Ε.Π. και η σχετική έκθεση «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ», βάσει των οποίων θα εκπονηθούν οι μελέτες του έργου και θα κατασκευαστούν τα σχετικά έργα.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://hradf.com καθώς και στην ιστοσελίδα της 2ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (URL): https://www.2dype.gov.gr/. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον, τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 199080και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16/05/2023, ημέραΤρίτηκαι ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τυχόν έντυπη υποβολή πραγματοποιείται στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, ΤΚ 10562). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 98 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας το εξής στάδιο:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη» και «Οικονομική Προσφορά», την 16/05/2023, ημέραΤρίτηκαι ώρα 11:00 π.μ.

Ως κριτήρια ποιοτικής επιλογής έχουν τεθεία) η καταλληλότηταγια την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, β)η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ)η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και δ)συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην Διακήρυξη έχουν επίσης τεθεί οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού των υποψήφιων οικονομικών φορέων, όπως ορίζονται στον ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης, το ποσό της οποίας θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό ύψους €44.000,00, ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Οι προσφορές ισχύουν γιαδώδεκα (12) μήνες από την από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 360ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2813/30.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Ανακατασκευή – επέκταση – προσαρμογή στα νέα πρότυπα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”»

Η Διοίκηση 2ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου(Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Θηβών 196 – 198, 182 33, Αττική) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακατασκευή – επέκταση – προσαρμογή στα νέα πρότυπα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”»(45210000-2 – Εργασίες κατασκευής κτιρίων, 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), με προϋπολογισμό €2.800.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: €3.472.000).

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) (Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα, 10562,+30 210 3274400, tender@hraf.gr) αποτελεί τη Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011 και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 2ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίουκαι του Δικαιούχου του Προγράμματος και Υπουργείου Ευθύνης, «Υπουργείου Υγείας», εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής.

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανακατασκευή, αναδιαρρύθμιση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό όλων των χώρων του υπάρχοντος Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ, που καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 1350 τ.μ. περίπου και βρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου και την κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση συνολικής επιφάνειας 465 τ.μ. περίπου.Σκοπός του έργου είναι προσαρμογή, στα νέα Πρότυπα του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ. Με στόχο την στοχευμένη λειτουργική αναβάθμιση των έργων Τ.Ε.Π. συνοδευτικά των τεχνικών τευχών παρέχεται η κάτοψη του «πρότυπου» Τ.Ε.Π. και η σχετική έκθεση «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ», βάσει των οποίων θα εκπονηθούν οι μελέτες του έργου και θα κατασκευαστούν τα σχετικά έργα.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://hradf.com καθώς και στην ιστοσελίδα της 2ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (URL): https://www.2dype.gov.gr/. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον, τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 199082και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18/05/2023, ημέραΠέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τυχόν έντυπη υποβολή πραγματοποιείται στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, ΤΚ 10562). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 98 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας το εξής στάδιο:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη» και «Οικονομική Προσφορά», την 18/05/2023, ημέραΠέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ως κριτήρια ποιοτικής επιλογής έχουν τεθεία) η καταλληλότηταγια την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, β)η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ)η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και δ)συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στην Διακήρυξη έχουν επίσης τεθεί οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού των υποψήφιων οικονομικών φορέων, όπως ορίζονται στον ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης, το ποσό της οποίας θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό ύψους €56.000,00, ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς την Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Οι προσφορές ισχύουν γιαδώδεκα (12) μήνες από την από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 390ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2813/30.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π., ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»»

Η Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (Ζαχάρωφ3,Τ.Κ. 115 21, Αθήνα) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π., ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»»(CPV: 45210000-2 – Εργασίες κατασκευής κτιρίων &CPV 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών), με προϋπολογισμό €4.952.078,35, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: € 6.140.577,15).

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) (Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα, Τ.Κ. 10562, +30 210 3274400, tender@hraf.gr) αποτελεί τη Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 5Β του ν.3986/2011 και ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου, ήτοι της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και του Δικαιούχου του Προγράμματος και Υπουργείου Ευθύνης, Υπουργείου Υγείας, εκτελώντας όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες ενέργειες των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην υλοποίηση του έργου: «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π., ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»» με αξιολόγηση μελέτης με το οποίο επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της λειτουργικότητας του Τ.Ε.Π., η ανακαίνιση και αναβάθμιση των πλυντηρίων – υπογείων και η ανακαίνιση και αναβάθμιση των νοσηλευτικών τμημάτων του 5ου ορόφου της κεντρικής πτέρυγας του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ».

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://hradf.com καθώς και στην ιστοσελίδα της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (URL): https://www.dypethessaly.gr. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Επιπλέον, τα έγγραφα της σύμβασης της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:199164και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 19η Μαΐου2023, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 10.00 π.μ..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τυχόν έντυπη υποβολή πραγματοποιείται στην έδρα του ΤΑΙΠΕΔ (Καραγιώργη Σερβίας 6, Τ.Κ. 10562). Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά το άρθρο 98 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας το εξής στάδιο:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη» και «Οικονομική Προσφορά», την 19η Μαΐου2023, ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 12.00 μ.μ..

Ως κριτήρια ποιοτικής επιλογής έχουν τεθεί α) η καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, β) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και δ) συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ΣτηΔιακήρυξη έχουν επίσης τεθεί οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού των υποψήφιων οικονομικών φορέων, όπως ορίζονται στον ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης, το ποσό της οποίας θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσό ύψους €99.041,57, ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα απευθύνεται προς τη Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προδικαστικές προσφυγές: Η προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 15 τηςυπ’ αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2813/30.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας