ecopress
Χθες στις 14 Φεβρουαρίου 2023  παρήλθε η τρίμηνη προθεσμία που είχε ορίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στο Δήμο της Αθήνας να κατεδαφίσει τους δύο... Δήμος Αθήνας: γιατί το αυθαίρετο ξενοδοχείο της Ακρόπολης παραμένει όρθιο

Χθες στις 14 Φεβρουαρίου 2023  παρήλθε η τρίμηνη προθεσμία που είχε ορίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στο Δήμο της Αθήνας να κατεδαφίσει τους δύο ορόφους και το δώμα του ξενοδοχείου της Ακρόπολης. Σήμερα ο Δήμος της Αθήνας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία, αφού λέει ότι επέβαλε πρόστιμα αυθαιρέτων ύψους 7 εκατ ευρώ στην εταιρία του ακινήτου δίνει τη δική του άποψη γιατί τα αυθαίρετα τμήματα του ξενοδοχείου παραμένουν στη θέση τους.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΣτΕ, που έχουν κρίνει τους δύο τελευταίους ορόφους και το δώμα του δεκαόροφου ξενοδοχείου αυθαίρετους και κατεδαφιστέους από το 2019 το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο με νεότερη απόφαση του  το Νοέμβριο 2022 έδωσε κατευθείαν στον Δήμο της Αθήνας προθεσμία τελεσίγραφο τριών μηνών για την κατεδάφιση των δύο ορόφων και του δώματος του ξενοδοχείου της Ακρόπολης καθιστώντας τον Δήμο υπεύθυνο και επισπεύδοντα για την εφαρμογή της.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος της Αθήνας «σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές σε δεκαώροφο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας» τονίζει ότι από την πλευρά του κίνησε τις διαδικασίες επιβολής προστίμων αυθαιρέτων, τα οποία για το 2022 ανέρχονται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ το  πρόστιμο ανέγερσης και σε 2,3  εκατομμύρια ευρώ το πρόστιμο διατήρησης., δηλαδή, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλά αναφέρεται στις διαδικασίες που μεσολάβησαν από την εξέταση του θέματος  από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών και Αρχιτεκτονικών Θεμάτων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του ΥΠΕΝ, τα ένδικά μέσα που έχει ασκήσει η πλευρά των ιδιοκτητών του ακινήτου της εταιρίας Coco-Mat. Και ο Δήμος παραπέμπει την ευθύνη των εξελίξεων πίσω στο κεντρικό κράτος τονίζοντας ότι: «την ευθύνη για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών φέρει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, που εξέδωσε ο Δήμος της Αθήνας «σχετικά με τις αυθαίρετες κατασκευές σε δεκαώροφο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας», έχει ως εξής:

«Με αφορμή δημοσιεύματα σε έντυπα και ψηφιακά Μέσα σχετικά με το θέμα των αυθαίρετων ορόφων γνωστού ξενοδοχείου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Φαλήρου, διευκρινίζονται τα εξής:

O Δήμος Αθηναίων ανταποκρίθηκε άμεσα στο διατακτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το συγκεκριμένο ακίνητο.

Μετά από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποίησε αυτοψία στο ακίνητο και συνέταξε έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου για τα τμήματα της οικοδομής που υπερβαίνουν τα 27 μέτρα (24μ+3μ).

Επιβλήθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ανά έτος.

Ο ιδιοκτήτης, όπως του έδινε το δικαίωμα ο Νόμος, κατέθεσε προσφυγή κατά της έκθεσης αυτοψίας.

Το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β’ στην Συνεδρίαση του στις 26/01/2023 εξέδωσε οριστική απορριπτική απόφαση.

Ο Δήμος Αθηναίων στις 07/02/23 διαβίβασε την υπόθεση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το Α.Π. 38916/07-02-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης.

Σύμφωνα με τον Ν.3852/10 άρθρο 280 παρ.45., την ευθύνη για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών φέρει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής».

Η απόφαση του ΣτΕ δείχνει το Δήμο Αθήνας 

Σημειώνεται πάντως ότι η απόφαση του ΣτΕ, που έδωσε προθεσμία τελεσίγραφο τριών μηνών για την κατεδάφιση των δύο ορόφων και του δώματος του ξενοδοχείου της Ακρόπολης αναφέρεται κατευθείαν στον Δήμο της Αθήνας και τον καθιστά υπεύθυνο και επισπεύδοντα για την εφαρμογή της.

Συγκεκριμένα η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει ότι:  «Στην υποχρέωση συμμορφώσεως ανταποκρίθηκαν, κατ’ αρχήν, τόσο ο Υπουργός Πολιτισμού, με την έκδοση της αποφάσεως 116714/79457/2446/1259/ 22.7.2020, μετά από το πρακτικό 15/2020 του Κ.Α.Σ., με την οποία δεν εγκρίθηκε η μελέτη του ξενοδοχείου ως προς το ύψος και καθορίσθηκε το ανώτατο ύψος αυτού σε 24+3=27 μ., όσο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο οποίος προώθησε την έκδοση π.δ/τος για την θέσπιση ειδικών όρων δόμησης της περιοχής (ήδη π.δ. της 9-10.3.2022), οι ειδικότερες δε ρυθμίσεις των πράξεων αυτών δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας».

-« Αντιθέτως, ο Δήμος Αθηναίων δεν συμμορφώθηκε προς τα κριθέντα με την απόφαση 2102/2019 Ολομέλειας» λέει η απόφαση του ΣτΕ και επισημαίνει επί λέξει ότι:

«Ειδικότερα ο Δήμος:

α) όφειλε αμελλητί να χαρακτηρίσει τις εκτελεσθείσες βάσει της ακυρωθείσας αναθεώρησης 24/2019 εργασίες του δώματος ως αυθαίρετες και κατεδαφιστέες και να μεριμνήσει για την κατεδάφισή τους και

β) δεσμευόμενος από την παρεμπίπτουσα κρίση της αποφάσεως περί πλημμέλειας της οικοδομικής άδειας 15/2017 λόγω έκδοσής της χωρίς την έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, όφειλε αρχικά μεν να ανακαλέσει την άδεια αυτή και να υπαγάγει το κτίριο στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, ακολούθως δε, μετά την έκδοση της αποφάσεως 116714/79457/2446/ 1259/22.7.2020 της Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία η μελέτη δεν εγκρίθηκε ως προς το ύψος του κτιρίου, το οποίο καθορίσθηκε δεσμευτικά σε 24+3=27 μ., όφειλε να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την οικοδομική άδεια κατά το αντίστοιχο μέρος, να χαρακτηρίσει ως αυθαίρετες και κατεδαφιστέες όλες τις κατασκευές που υπερβαίνουν το ύψος αυτό, να εκδώσει τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις για την κατεδάφισή τους και να μεριμνήσει για την υλική εκτέλεση αυτών (πρβλ. Πρακτ. Τριμ. Συμβ. 16/2010).

Αντί αυτού ο Δήμος προχώρησε μόνο στην «ανάκληση» της 24/2019 πράξης αναθεώρησης, η οποία όμως προδήλως δεν συνιστά συμμόρφωση και είναι περιττή, διότι μετά την ακύρωσή της η ως άνω πράξη δεν υφίσταται στον νομικό κόσμο. Εν όψει τούτων ο Δήμος Αθηναίων παρέλειψε να συμμορφωθεί προς την απόφαση ΣΕ 2102/2019 Ολομ., όλοι δε οι αντίθετοι λόγοι της εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ» είναι απορριπτέοι.

Η απόφαση του ΣτΕ λέει ακόμη ότι:

Ειδικότερα, αβασίμως προβάλλεται ότι η συμμόρφωση δεν εκτείνεται και στην ανάκληση της άδειας δόμησης 15/2017, η οποία δεν ακυρώθηκε με την απόφαση ΣΕ 2102/2019 ούτε μνημονεύεται στο διατακτικό της, δεδομένου ότι, όπως εκτέθηκε ήδη, υποχρέωση συμμορφώσεως της Διοικήσεως ανακύπτει όχι μόνο εν σχέσει προς το διατακτικό της ακυρωτικής αποφάσεως αλλά και ως προς αναγκαίες για την στήριξη του συμπεράσματος κρίσεις που περιέχονται στο σκεπτικό της, όπως στην παρούσα υπόθεση.

Αβασίμως επίσης προβάλλεται ότι η 15/2017 άδεια δόμησης κρίθηκε νόμιμη με την απόφαση 2551/2018 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που απέρριψε αίτηση ακυρώσεως άλλης αιτούσας κατ’ αυτής, προεχόντως διότι η εν λόγω απόφαση δεν είναι δεσμευτική εν προκειμένω και δεν παράγει δεδικασμένο αφενός λόγω ελλείψεως ταυτότητας διαδίκων και αφετέρου δεν έλαβε θέση επί του κρίσιμου εν προκειμένω ζητήματος της έλλειψης εγκρίσεως του Υπουργού Πολιτισμού.

Σύμφωνα πάντα με την απόφαση του ΣτΕ «επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Συμβούλιο διαπιστώνει ότι δεν έχει υπάρξει συμμόρφωση του Δήμου Αθηναίων προς την απόφαση 2102/2019 Ολομ. του Δικαστηρίου. Λαμβανομένου δε υπ’ όψιν ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών και έξι μηνών από την δημοσίευση της ακυρωτικής αποφάσεως και ενός έτους και εννέα μηνών από την έκδοση της αποφάσεως της Υπουργού Πολιτισμού, πρέπει να ταχθεί στον Δήμο Αθηναίων τρίμηνη προθεσμία από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού, προκειμένου αυτός να προβεί στις ενέργειες συμμορφώσεως που μνημονεύοναι στην σκέψη του παρόντος.

Για τους λόγους αυτούς

Διαπιστώνει ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν συμμορφώθηκε προς κριθέντα με την απόφαση 2102/2019 Ολομ. του Δικαστηρίου.

Καλεί τον Δήμο Αθηναίων να συμμορφωθεί προς την απόφαση, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού, και Ορίζει νέα ημερομηνία συζήτησης της υποθέσεως ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης την 14.2.2023».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας