ecopress
Με συνολικά 119 άρθρα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, (με αριθμό 4821/2021 Αρ. ΦΕΚ 134, Τεύχος Α΄ 31 Ιουλίου 2021) και τίθεται σε ισχύ... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος για το Κτηματολόγιο

Με συνολικά 119 άρθρα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, (με αριθμό 4821/2021 Αρ. ΦΕΚ 134, Τεύχος Α΄ 31 Ιουλίου 2021) και τίθεται σε ισχύ ο νόμος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφι­ακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα  στη Βουλή.

Από τα 119 άρθρα, τα 55 αφορούν στο Κτηματολόγιο, ενώ τα άλλα 66 άρθρα του νέου νόμου αφορούν σε νομοθετικές ρυθμίσεις άλλων θεμάτων και άλλων υπουργείων, όπως του Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (για τις ΑΠΕ σε νησιά, ανάθεση αρμοδιοτήτων ενεργειακής εξοικονόμησης στο ΤΕΕ κ.α.) Εσωτερικών, Οικονομικών (ΕΝΦΙΑ, ρυθμίσεις χρεών κ.α.) Πολιτισμού, Εσωτερικών, Υγείας, Πολιτικής Προστασίας κ.α.

Οι  βασικές αλλαγές που προβλέπει ο νέος νόμος για το Κτηματολόγιο είναι:

  • Επιταχύνεται η μετάβαση σε λειτουργούν Κτηματολόγιο, με την νέα διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων. Υπολογίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα έως την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου επιταχύνεται κατά δύο έτη
  • Οι περιοχές με λειτουργούν Κτηματολόγιο εντάσσονται και σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου
  • Ενισχύεται η ασφάλεια των συναλλαγών, καθώς όλη η πληροφορία είναι συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, είναι δημόσια και προσβάσιμη σε όποιον έχει συμφέρον να την αναζητήσει
  • Διευκολύνεται η διόρθωση για ακίνητα που έχουν εσφαλμένα χαρακτηριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»
  • Ενθαρρύνονται οι εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών
  • Καθιερώνονται οι διαπιστευμένοι μηχανικοί και οι κτηματολογικοί δικαστές, ενώ προωθείται η συνεργασία με το ΤΕΕ και τους Δικηγορικούς Συλλόγους
  • Νομοθετήθηκε ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου, ένα πάγιο αίτημα όσων επαγγελματικών κλάδων εμπλέκονται στις αγοραπωλησίες ακινήτων
  • Δίνεται η δυνατότητα να επανέλθουν στους Δήμους, με την έκδοση μίας Διαπιστωτικής Πράξης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τη σύμφωνη γνώμη της κατά τόπο αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, τα κοινόχρηστα και κοινωφελή ακίνητα που είχαν χαρακτηριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη και περιήλθαν εξαιτίας της οριστικοποίησης τους στο Ελληνικό Δημόσιο.
  • Ακόμη, στο νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «myAuto», «Audit-Car», «myPhoto», για την ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή καθώς και διατάξεις που αφορούν τον ΕΚΟΜΕ.

Περιεχόμενα

Αναλυτικά τα περιεχόμενα του νέου νόμου έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗ­ΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙ­ΚΑΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Άρθρο 3 Πρόωρη περάτωση διαδικασίας κτηματογράφησης – Αντικατάσταση του άρθρου 11του ν. 2308/1995

Άρθρο 4 Διαδικασία καταχώρισης πρώτων εγγραφών σε περίπτωση πρόωρης περάτωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης – Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 2308/1995

Άρθρο 5 Διαδικασία δηλώσεων εγγραπτέων δικαιω­μάτων – Τροποποίηση των παρ. 2, 8 και 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995

Άρθρο 6 Διαδικασία ανάρτησης στοιχείων κτη­ματογράφησης – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 2308/1995

Άρθρο 7 Διαδικασία αναμόρφωσης προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης – Τροποποίηση των άρθρων 8, 8Α και 8Β του ν. 2308/1995 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙ­ΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 8 Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής σε περί­πτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής – Διαδικασία δια- μεσολάβησης – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998

Άρθρο 9 Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019

Άρθρο 10 Τύχη δικαιωμάτων και βαρών ακινήτου σε περίπτωση εκκρεμούς αίτησης διόρθωσης – Προσθήκη άρθρου 7β στον ν. 2664/1998

Άρθρο 11 Κτηματολογικός εφέτης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2664/1998

Άρθρο 12 Επιμόρφωση κτηματολογικών δικαστών

Άρθρο 13 Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλ­μάτων αρχικών εγγραφών με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» – Τροποποίηση της υποπερ. αα’ της περ. β’ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 14 Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Τ.Ε.Ε.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Άρθρο 15 Κατάργηση άμισθών και έμμισθων Υπο­θηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, Θεσσαλονίκης και Πειραιά – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018

Άρθρο 16 Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτημα­τολόγιο» – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4512/2018

Άρθρο 17 Προσόντα διορισμού σε θέση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018

Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Άρθρο 19 Ρυθμίσεις για το Κτηματολόγιο Πρωτευούσης

Άρθρο 20 Διαχείριση των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελ­ληνικό Κτηματολόγιο» -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018

Άρθρο 21 Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων – Αντι­κατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4512/2018

Άρθρο 22 Σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 23 Απόκτηση ιδιότητας διαπιστευμένου μηχα­νικού για το Κτηματολόγιο – Ειδικό Μητρώο Διαπιστευ­μένων Μηχανικών

Άρθρο 24 Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 25 Εργασίες διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 26 Έλεγχος και παρακολούθηση του έργου των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο

Άρθρο 27 Σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου

Άρθρο 28 Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου – Δι­οικητικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 29 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου

Άρθρο 30 Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης και τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων του εθνικού καταλόγου του δικτύου Natura 2000 – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 ΜΕΡΟΣ Β’ – ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ­ΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 31 Ένταξη ψηφιακών υπηρεσιών παροχής πληροφοριών οχημάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.)

Άρθρο 32 Ψηφιακή υπηρεσία «myPhoto»

Άρθρο 33 Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογρα­φής στις συναλλαγές φυσικών προσώπων με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ­ΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ­ΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 34 Λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙ­ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

Άρθρο 35 Μητρώο εγκατάστασης κεντρικών ηλε­κτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Το­μέα Υγείας (H-Cloud) – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 87 του ν. 4727/2020

Άρθρο 36 Εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) – Τροποποίηση της παρ. 54 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020

Άρθρο 37 Εξαίρεση από την απαγόρευση προμήθειας εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού για υποδομές του Κυ­βερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Υγείας (H-Cloud) – Τροποποίηση της παρ. 56 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩ­ΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E.»

Άρθρο 38 Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων -Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 26 του ν. 4487/2017

Άρθρο 39 Απλούστευση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης ολοκλήρωσης υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων – Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4487/2017

Άρθρο 40 Σύσταση Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτι­κοακουστικών Έργων και Πλατφόρμας Ελέγχου Έργων – Προσθήκη άρθρου 35Α στον ν. 4487/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙ­ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙ­ΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Άρθρο 41 Λειτουργία συστήματος επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνο­τήτων – Τροποποίηση της περ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4727/2020

Άρθρο 42 Σύμβαση μίσθωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατα­σκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (Ε.Σ.Δ.Ε.Φ) – Τροποποίηση της περ. κ’ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012

Άρθρο 43 Συμμετοχή στελεχών της Ε.Ε.Τ.Τ. στη διαδι­κασία ελέγχου αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που αφορούν στην αξιοποίηση των δικαιωμά­των χρήσης ραδιοφάσματος – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΡΑΙ­ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 44 Κατά παρέκκλιση εγκατάσταση υφιστά­μενων δομικών κατασκευών κεραιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Τροποποίηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4635/2019

Άρθρο 45 Κατασκευές πάνω από το κτίριο – Τροποποί­ηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 46 Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και τις Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περι­ουσίας των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 47 Ρυθμίσεις για την εξ αποστάσεως ταυτοποί­ηση για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστο­σύνης – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 57 του ν. 4727/2020

Άρθρο 48 Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της δια- δικτυακής πειρατείας – Τροποποίηση της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993

Άρθρο 49 Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από ΟΤΑ, τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές

Άρθρο 50 Θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώ­ου Διαδικασιών – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 90 του ν. 4727/2020

Άρθρο 51 Καταχώριση ενδίκων βοηθημάτων στο Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου

Άρθρο 52 Σύναψη σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δη­μοσίου και ΕΑΤΕ – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 94 του ν. 4727/2020

ΜΕΡΟΣ Δ’- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 53 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’

Άρθρο 54 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

Άρθρο 55 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 56 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’ – ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕ­ΡΙΚΩΝ

Άρθρο 57 Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονά­δων – Δ.Ι.Ε.Κ. – Σ.Δ.Ε. – Τροποποίηση της υποπερ. ββ’ και κατάργηση της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010

Άρθρο 58 Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 59 Συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Άρθρο 60 Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Άρθρο 61 Ρυθμίσεις για το προσωπικό των πολυμετοχικών αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α.

Άρθρο 62 Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 63 Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 64 Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθ­μών – Παράταση προθεσμιών – Τροποποίηση του άρ­θρου 13 του ν. 4623/2019

Άρθρο 65 Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟ­ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙ­ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 66 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τροποποίηση του ν. 4639/2019 και του ν. 4598/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 67 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροπο­ποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

Άρθρο 68 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020

Άρθρο 69 Διαγραφή προσωπικών δεδομένων – Τρο­ποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4792/2021

Άρθρο 70 Χορήγηση πιστοποιητικού δικαιωμάτων μεθοριακού εργαζομένου υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου

Άρθρο 71 Καθήκοντα Προέδρου Οικονομικής και Κοι­νωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2232/1994

Άρθρο 72 Ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων στα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙ­ΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 73 Εγγραφή στον προϋπολογισμό της Υπηρε­σίας Πολιτικής Αεροπορίας αδιάθετων ποσών Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων – Τροπο­ποίηση της παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992

Άρθρο 74 Ρύθμιση ζητημάτων μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τε­χνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσι­ών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 144 του ν. 4764/2020, της παρ. 2 του άρθρου 39 και της παρ. 6 του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 75 Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορη­γηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώ­σεων του κορωνοϊού COVID-19 – Αντικατάσταση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020

Άρθρο 76 Επανένταξη πληγέντων από την πανδη­μία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρ­θρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 – Αντικατάσταση του άρθρου 291 του ν. 4738/2020

Άρθρο 77 Πληρωμή Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2021 σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις – Συμπλήρωση του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

Άρθρο 78 Απαλλαγή της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Συμπλήρωση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013

Άρθρο 79 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγω­γή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. σχετικά με την παράδοση ακινήτων – Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 80 Υπαγωγή απινιδωτών στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% – Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 81 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων – Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

Άρθρο 82 Έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ κα­ταβολής του συνολικού ποσού του φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων οφειλών μέχρι την 31η Αυγούστου 2021 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 – Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.

Άρθρο 83 Εκπομπές ρύπων αυτοκινούμενων τροχό­σπιτων – Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001

Άρθρο 84 Τροποποιήσεις διατάξεων για την πρόληψη της αφερεγγυότητας – Τροποποιήσεις διατάξεων Βιβλίου Πρώτου του ν. 4738/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ­ΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 85 Δημόσιες συμβάσεις Υ.Πε για τη διενέργεια κατ’ οίκον εμβολιασμών

Άρθρο 86 Κατ’ οίκον εμβολιασμοί από ιατρονοσηλευ­τικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ

Άρθρο 87 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Άρθρο 88 Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020

Άρθρο 89 Καθορισμός δικαιούχων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021

Άρθρο 90 Έλεγχος τήρησης μέτρων για την αντιμετώ­πιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 91 Αποζημίωση εφημεριών του προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αερο­πορίας

Άρθρο 92 Γενόσημα προϊόντα – Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4633/2019

Άρθρο 93 Μετάταξη Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 94 Εξετάσεις για την απόκτηση ιατρικής ειδι­κότητας – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955

Άρθρο 95 Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλά­δου ΕΣΥ σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν.

Άρθρο 96 Προσόντα προϊσταμένων Τμημάτων Διεύ­θυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστά­σεων Δημόσιας Υγείας – Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α’ 161)

Άρθρο 97 Διατάξεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχεί­ρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ­ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 98 Εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθμών μικρής ισχύος από ανταγωνιστικές διαδικασίες – Τροποποίηση των παρ. 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ και προσθήκη παρ. 3ζ και 3η στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016

Άρθρο 99 Αναπροσαρμογή τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 100 Εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε νησιωτικά συστήματα με ειδικό όρο υλο­ποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης

Άρθρο 101 Επέκταση σύμβασης πώλησης για σταθ­μούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν λάβει άδεια παραγωγής σύμφωνα με τον ν. 3468/2006 – Αντικατάσταση της υποπαρ. ΙΓ4 της παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014

Άρθρο 102 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμε­λητήριο Ελλάδος για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Άρθρο 103 Υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ­γειας για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών του ν. 4414/2016

Άρθρο 104 Ορισμός μικρού συνδεδεμένου συστήμα­τος – Προσθήκη της περ. λα’ στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011

Άρθρο 105 Διασφάλιση ενιαίας τιμολόγησης κατανα­λωτών ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη του άρθρου 58Β στον ν. 4001/2011

Άρθρο 106 Α’ φάση διασύνδεσης Πελοποννήσου – Κρήτης – Προσθήκη του άρθρου 108Β στον ν. 4001/2011

Άρθρο 107 Λειτουργία αγοράς Κρήτης μέχρι τη Β’ φάση διασύνδεσης – Προσθήκη άρθρου 108Γ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 108 Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και ζητήματα προσωπικού

Άρθρο 109 Αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην περι­βαλλοντική αδειοδότηση μεγάλων βιομηχανικών εγκα­ταστάσεων

Άρθρο 110 Προσθήκη περιοχών εξαίρεσης από το βάρος απόδειξης εμπράγματου δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ­ΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ

Άρθρο 111 Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι­κού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδα­κτικό έτος 2021-2022

Άρθρο 112 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ­σεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της πληρωμής προσωρινών αναπληρωτών κατά τα διδα­κτικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4722/2020

Άρθρο 113 Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία από­δοσης της κράτησης επί των εισοδημάτων των μελών ΔΕΠ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Άρθρο 114 Ενστάσεις κατά πράξεων προσδιορισμού οφειλής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017

Άρθρο 115 Εκπαιδευτικό προσωπικό των Μουσουλ­μανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

Άρθρο 116 Ρύθμιση θεμάτων υπηρετούντων εκπαι­δευτικών Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θρά­κης

Άρθρο 117 Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Ρόδου

Άρθρο 118 Ιδιωτικά Βακούφ Ρόδου και Κω ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 119 Έναρξη ισχύος

Δείτε το νέο νόμο για το Κτηματολόγιο στο ΦΕΚ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας