ecopress
Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ανακοίνωσε ότι διοργανώνει  διαδικτυακό σεμινάριο για την «Ανάθεση – Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν. 4412/2016» (ό­πως... Δημόσιες συμβάσεις: διαδικτυακό σεμινάριο για τις αλλαγές στη νομοθεσία

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ανακοίνωσε ότι διοργανώνει  διαδικτυακό σεμινάριο για την «Ανάθεση – Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων με τον Ν. 4412/2016» (ό­πως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021), με εισηγητή τον ειδικό στα θέματα των συμβάσεων Πολιτικό Μηχανικό Ζήση Παπασταμάτη.

Στην ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και γενικός γραμματέας Κώστας Σάσσαλος σημειώνεται ότι, το Πρώτο Μέρος του Σεμιναρίου στο οποίο θα εισηγηθεί ο συνάδελφος μας κος Ζήσης Παπασταμάτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Μαίου στις 10:30πμ, θα έχει 3ωρη διάρκεια, θα αφορά στις Ενότητες 1 έως και 3 και θα είναι σε ζωντανή ροή στο κανάλι της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στο Youtube Δείτε εδώ.

Αναλυτικά:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4782/2021

 • Οι καινοτομίες του 4782/2021 – Εφαρμογή & Χρόνος ισχύος των νέων διατάξεων
 • Η Γνώμη Α-45 ΕΑΑΔΗΣΥ
 • Νέοι Ορισμοί, έννοιες, όργανα λήψης αποφάσεων
 • Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών για σύναψη ΔΣ Έργων και Μελετών
 • Νέοι Φορείς προς σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων & απαιτήσεις επάρκειας αυτών

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥ­ΧΩΝ

 • Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, Μελέτες
 • Έλεγχος Μελετών από τους ιδιώτες επιβλέποντες «ελεγκτές μηχανικούς» του Άρ. 183Α
 • Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (Σύστημα Μ-Κ)
 • Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Προκήρυ­ξης
 • Τροποποίηση διατάξεων περί Συγκρότησης και τήρησης φακέλου σύμβασης
 • Νέα Τεύχη Διακηρύξεων και ΕΣΥ – Σημεία προσοχής κατά τη σύνταξη αυτών
 • Επίτευξη κανόνων δημοσιότητας – ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ
 • Αλλαγές στην σύνθεση των Επιτροπών Διαγωνισμού
 • “Ευέλικτες” μορφές Ανάθεσης (Νέες διαδικασίες Απευθείας ανάθεσης – κατάργηση Συ­νοπτικού διαγωνισμού )

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 • Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνικής Προσφοράς»
 • Δυνητικοί & Υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα
 • Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης ΔΣ έργων & Μελετών
 • Εισαγωγή «τεκμηρίου» για τον χαρακτηρισμό μίας προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής – ΕΕΕΕΣ & Κατάργηση ΤΕΥΔ
 • Νέες προβλέψεις περί υποβολής και συμπλήρωσης δικαιολογητικών
 • Νέες διατάξεις περί κατακύρωσης της Σύμβασης & Ματαίωση της διαδικασίας
 • Υπερημερία κυρίου του έργου
 • Δημόσιες Συμβάσεις Έργων κάτω των ορίων

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Διαδικασία εισαγωγής Ιδιωτικού φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ) – Οι νέοι ρόλοι της ΔΥ και της ΠΑ
 • Απόφαση Ορισμού Ομάδας Επίβλεψης – Βοηθοί επίβλεψης – Υπεύθυνοι τομέων
 • Περιγραφή ενεργειών επίβλεψης – Ελέγχου της σύμβασης έργου και το νέο σχήμα -ΙΦΕ -Π.Α. -αναδόχου – Τεχνικών Συμβούλων
 • Η υποχρέωση ελέγχου εφαρμοσιμότητας της Μελέτης δημοπράτησης έργου
 • Διάλυση σύμβασης και δυνατότητες συνέχισης της Εργολαβίας
 • Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης
 • Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση – Εγκεκριμένος υπεργολάβος – Κατασκευαστική κοι­νοπραξία
 • Επιμετρήσεις Έργων – μεταβολή του ελεγκτικού συστήματος σε δηλωτικό.
 • Νέα διαδικασία υποβολής ανακριβούς επιμέτρησης,
 • Η ανακριβής Επιμέτρηση – περιπτώσεις – συνέπειες και επιβολή κυρώσεων – Διαδικασία υποβολής Τελικής επιμέτρησης
 • Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Ηλεκτρονικά Ημερολόγια του έργου
 • Οι αλλαγές στις προθεσμίες και η καθιέρωση πριμ
 • Προδιαγραφές – Κανονισμοί Έργων – ΕΤΕΠ
 • Βλάβες στα έργα: Δήλωση αναδόχου – Διαδικασία διαπίστωσης – Αποζημιώσεις
 • Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες
 • Τροποποιήσεις ΔΣ – ΑΠΕ – ΠΚΤΜΝΕ – Απρόβλεπτα – Οι «επί έλασσον δαπάνες»

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 • Προσθήκη περιπτώσεων Διάλυσης της σύμβασης
 • Κατάργηση προσωρινής παραλαβής του έργου και ίδρυση ΕΣΤΙΜ-ΤΕΜ και ΗΣΠΚΣΠΤΕ – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
 • Νέα διαδικασία παραλαβής – Νέες Επιτροπές Παραλαβής – Αρμοδιότητες μελών σε σχέση με τον Ποσοτικό και Ποιοτικό έλεγχο των Έργων

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο Ζήσης Παπασταμάτης (1969) είναι Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ (1993), MSc «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» ΕΜΠ(2004). Από το 1995 εργάζεται ως Προϊστάμενος σε Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με μακρά εμπειρία στις διαδικασίες σχεδιασμού, Ωρίμανση Δημοσίων Έργων και στην επίβλεψη Δημοσίων Έργων. Είναι βαθύς γνώστης του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και από το 2008 είναι εκ των Εισηγητών των Νόμων 3316/2005 (Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμ­βάσεων εκπόνησης μελετών), Ν.3669/2008 (Κωδικοποίηση Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων) και μετέπειτα του Ν.4412/2016, στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΙΝΕΠ-ΕΚΔΔΑ). Οι Εισηγήσεις του καλύπτουν μεγάλο εύ­ρος σε αντικείμενα όπως «Νομοθεσία Συμβάσεων Δημοσίων Έργων και Μελετών», “Σύνταξη Πρότυπων Τευχών Δημοπράτησης», «Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές», «Ποιότητα Δη­μοσίων Έργων», «Ωρίμανση Δημοσίων Έργων -Προγραμματισμός Αναθετουσών Αρχών για δημοπράτηση Έργων», «Τήρηση βασικών μέτρων ασφαλείας στα Εργοτάξια», «Νομοθεσία Εκπόνησης – Επίβλεψης Μελετών και Έργων στους Δήμους» κ.ά.

Επιπρόσθετα :

 • Είναι Συγγραφέας του Βιβλίου : «Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων – Πρότυπος Οδη­γός με τον Νόμο 4412/2016 (Επικαιροποίηση 2019)»(Εκδόσεις Ζήτη), το οποίο αποτελεί Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα
 • Συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού με θέμα «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβά­σεων Έργων, Μελετών και λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών» του ΙΝ.ΕΠ./ΕΚΔΔΑ
 • Επιστημονικά υπεύθυνος του ιστότοπου 4412.gr της ΔΗΜΟΣΝΕΤ
 • Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Ενοτήτων και Διδάσκων στο ΚΕ.ΔΙ.Β.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο επιμορφωτικό Πρόγραμμα : “Υλοποίηση Διαγωνισμών και Διαχείριση Συμβάσε- ων”(“Conducting Competitions and Contract Management”)
 • Εισηγητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με θέμα «Δομοστατικά Έρ­γα» (Structural Engineering) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στο μάθημα “Διοίκηση Έργων”
 • Εισηγητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με θέμα “Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)” του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, του ΠΑΔΑ στο μάθημα “Επιχειρησιακή Έ­ρευνα /Διοικητική Επιστήμη – Ποσοτικές Μέθοδοι”
 • επίσημος εκπαιδευτής της Τεχνικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης
 • Έχει παρουσιάσει Επιστημονικές Εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • αρθρογράφος σε επιστημονικά περιοδικά του έντυπου και διαδικτυακού τύπου.

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας