ecopress
Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ) η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, με την οποία αναβαθμίζεται το σύστημα «e-Άδειες»,... «e-Άδειες»: το ΦΕΚ με όλες τις άλλαγές στις οικοδομικές άδειες

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ) η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, με την οποία αναβαθμίζεται το σύστημα «e-Άδειες», προκειμένου η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4759/2020.

Δείτε εδώ στο ecopress; τι αλλάζει στο έργο των μηχανικών για την έκδοση οικοδομικών αδειών

Δείτε εδώ στο ecopress: τι ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ για τις αλλαγές στις οικοδομικές άδειες και την αναβάθμιση του “e-Άδειες”

Η απόφαση του ΥΠΕΝ

Ολόκληρη η απόφαση του ΥΠΕΝ όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ( Τεύχος B’ 2090/20.05.2021  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946) με τίτλο ” Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/ 48123/6983 απόφασης του Υπουργού Περιβάλ­λοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και κα­θορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136/2018)” έχει ως εξής:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστα­σία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και ιδίως του Τμήματος Β’ αυτού και το άρθρο 33.
 2. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνη­ση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] – Ηλε­κτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
 3. Τις διατάξεις του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομέ­νων του δημόσιου τομέα».
 4. Τις διατάξεις του ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την Οδη­γία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 “Οργανισμός Κτηματο­λογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις”».
 5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ­λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
 6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη­τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
 8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ­γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
 9. Την υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).
 10. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 – Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο­φασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Τροποποίηση άρθρων 2 έως 11 της υπ’ αρ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018/2018 Τροποποιούνται τα άρθρα 2 έως 11 και προστίθεται νέο άρθρο 3α μετά το άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/48123/6983 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο­ντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρ­θρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017» (Β’ 3136/2018) ως εξής:

«Άρθρο 2 Διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας

 1. Α. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης οικο­δομικής άδειας, εφόσον η αίτηση αφορά σε οικοδομική άδεια κατηγορίας 1 ή 2, ο Διαχειριστής της αίτησης ει­σάγει στο σύστημα: α) αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας, β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχο- ντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχεί­ρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης και στους αρμόδιους μηχανικούς για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων, γ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομέ­να για τον εντοπισμό του ακινήτου, δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, ε) τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 πλην αυτών που υποβλήθηκαν για τη χορήγηση της προέγκρισης.

Διαχειριστής της αίτησης νοείται ένας εκ των μηχανι­κών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους ανα­τίθεται από τον κύριο του έργου η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της διοικητικής πράξης.

Ο διαχειριστής της αίτησης υποβάλλει στο πληροφο­ριακό σύστημα, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαι­ολογητικά, με ευθύνη του και επιλέγεται:

αα) Η αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της Άδειας.

ββ) Η προέγκριση που έχει εκδοθεί.

γγ) Η κατηγορία και ο χρόνος ισχύος της οικοδομικής άδειας.

Σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της προέγκρισης, το αίτημα για έκδοση της οικοδομικής αδείας απορρί­πτεται και τίθεται στο αρχείο.

Η διαδικασία της παρ. 1Α ακολουθείται και για τις οικο­δομικές άδειες κατηγορίας 3, για τις οποίες έχει εκδοθεί προέγκριση.

Β. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε αίτηση έκδοσης άδειας κατηγορίας 3 χωρίς προέγκριση η δι­αδικασία είναι η εξής:

α) Γίνεται αίτηση από τον Διαχειριστή για τη χορήγηση βεβαίωσης, προκειμένου να οριστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και οι ισχύοντες όροι δόμησης για την περιοχή του ακινήτου.

β) Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και χρε­ώνεται ηλεκτρονικά από τον προϊστάμενο σε αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος επιβεβαιώνει τη δυνατότητα έκδο­σης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3 και εκδίδει την βεβαίωση, ηλεκτρονικά, εντός δέκα ημερών ορίζοντας ταυτόχρονα τα υποχρεωτικά πεδία εγκρίσεων του συ­στήματος που θα πρέπει να συμπληρωθούν προκειμέ­νου να εκδοθεί η άδεια, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης για την περιοχή του ακινήτου.

γ) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης ο διαχειριστής της αίτησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα για την έκδοση της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας, εισάγο- ντας στο σύστημα τα στοιχεία της παρ. 1Α του παρόντος άρθρου, και σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά και στοιχεία των υποχρεωτικών πεδίων που έχουν οριστεί βάσει της βεβαίωσης.

 1. Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχεί­ων και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατι­στική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδο­μένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, το αίτημα υποβάλλεται ηλε­κτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης.

Το σύστημα εκδίδει αυτόματα την οικοδομική άδεια λαμβάνοντας μοναδιαίο αριθμό από το πληροφοριακό σύστημα και αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια αναρτάται στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του εντύπου της οικοδομικής άδειας, καθώς και του τοπογραφικού δια­γράμματος και του διαγράμματος κάλυψης αυτής.

 1. Μετά τη λήψη αριθμού αδείας και την ανάρτηση της πράξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο προϊστάμενος της υπηρε­σίας αναθέτει σε αρμόδιο υπάλληλο τον έλεγχο των εισφορών και κρατήσεων της άδειας (φορολογικά). Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη, ενημερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτήτης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις – συμπληρώσεις. Παρερχομένης απράκτου προθεσμίας δύο μηνών, η άδεια ανακαλείται.

Κατά το στάδιο ελέγχου εισφορών και κρατήσεων της άδειας, εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ελέγχει και την καταβολή εισφορών που τυχόν προκύπτουν, όπως από εξαγορά θέσεων στάθμευσης ή εισφορά σε χρήμα, με­τατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

 1. Από το πληροφοριακό σύστημα ο Διαχειριστής της αίτησης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν αντίγραφα του εντύπου της εκδοθείσας ηλεκτρονικά οικοδομικής άδειας, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν.

Η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί επίσης ηλεκτρονικά αντί­γραφα των στοιχείων και μελετών που τη συνοδεύουν, τα οποία φέρουν την ειδική χρονοσήμανση και κλειδά­ριθμο, σε περίπτωση αναζήτησής τους από τρίτους.

 1. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας έχει πρό­σβαση στο πληροφοριακό σύστημα για να το ενημερώνει σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή ανάκλησης της άδειας, αλλά και για να επιτρέπει την προσθήκη νέων στοιχείων σε περίπτωση ενημέρωσης ή αναθεώρησης ή και δειγματο­ληπτικού ελέγχου. Επίσης ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας αναθέτει σε υπαλλήλους τον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρ. 2β ή τον υποχρεωτικό έλεγχο της παρ. 3 του άρθρου 38, με βάση αλγόριθμο που αποστέλλεται ανά εξάμηνο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ο οποίος διενεργείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος, υπο­χρεωτικά κάθε εξάμηνο και κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 30%.
 2. Για την διενέργεια από την ΥΔΟΜ του υποχρεωτικού ελέγχου της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017, δί­νεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να καταχω­ρήσει στο πληροφοριακό σύστημα σχετικό αίτημα που συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία αιτιολογείται η βασιμότητα της καταγγελίας.

Άρθρο 3

Διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

 1. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης έγκρισης δόμησης εργασιών μικρής κλίμακας, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα: α) Αίτηση έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μι­κρής κλίμακας,

β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχεί­ρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης και στους αρμόδιους μηχανικούς για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων, γ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομέ­να για τον εντοπισμό του ακινήτου,

δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

ε) τα δικαιολογητικά του άρθρου 41,

στ) τα ειδικά δικαιολογητικά που καθορίζονται στην εκάστοτε υπουργική απόφαση για κάθε εργασία,

ζ) υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι ειδικοί κανονισμοί και ότι τηρού­νται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017 και επιλέγεται: αα. η αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής κλίμακας,

ββ. η οικοδομική άδεια του κτιρίου, στο οποίο αναφέ­ρονται οι οικοδομικές εργασίες εφόσον υπάρχει.

 1. Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχεί­ων και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατι­στική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει -με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδο­μένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών-, το αίτημα υποβάλλεται ηλε­κτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης. Το σύστημα εκδίδει αυτόματα την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας λαμβάνοντας μοναδιαίο αριθμό από το πληροφοριακό σύστημα και η έγκριση αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μεταφέρεται στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυ­ακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στο έντυπο αυτής.

 1. Από το πληροφοριακό σύστημα, ο Διαχειριστής της αίτησης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν αντίγραφα της ανωτέ­ρω εκδοθείσας ηλεκτρονικής έγκρισης, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί σε περίπτωση αναζήτησης στοιχείων να χορη­γεί τα ηλεκτρονικά αντίγραφα αυτών που συνοδεύουν την έγκριση.
 2. Το πληροφοριακό σύστημα εξασφαλίζει την ηλε­κτρονική διασύνδεση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας με τυχόν ηλεκτρονικές άδειες, ενώ σε περίπτωση που ή έγκριση αναφέρεται σε οικοδομική άδεια που εκδόθηκε έντυπα, ενημερώνει το αρχείο της άδειας με αντίγραφο της έγκρισης.
 3. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας έχει πρό­σβαση στο πληροφοριακό σύστημα για να το ενημερώ­νει σε περίπτωση διακοπής εργασιών ή ανάκλησης της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
 4. Για την αναθεώρηση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για παράταση ισχύος ή για αλλαγή επιβλέποντα ή λόγω προδήλου σφάλματος, απαιτείται αίτηση και τεχνική έκθεση μηχανικού. Για αναθεώρηση που αφορά σε εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, επιπρό­σθετα των ανωτέρω υποβάλλονται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 5. Στην περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν πριν τη λήξη ισχύος της ΕΕΔΜΚ, δύναται να υποβληθεί στο σύστημα ηλεκτρονική αίτηση από τον διαχειριστή. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου για την ανάθεση στον διαχειριστή και τεχνι­κή έκθεση μηχανικού συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στα στοιχεία και τις μελέτες της οικοδομικής αδείας σε περίπτωση που τροποποιούνται.
 6. Μέχρι την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συ­στήματος του άρθρου 47Α του ν. 4495/2017, η αρμόδια ΥΔΟΜ θεωρεί το έντυπο της έγκρισης εργασιών δόμη­σης μικρής κλίμακας με τη σφραγίδα του ν. 1512/1985 για κατασκευές που είναι απαραίτητη η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Άρθρο 3α

Βεβαίωση άρθρου 30 του ν. 4495/2017 Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, ο Διαχειρι­στής της αίτησης εισάγει στον ηλεκτρονικό φάκελο α) τεχνική έκθεση- βεβαίωση μηχανικού για το αν απαιτού­νται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα για τις εργασίες του άρθρου 30 στην περιοχή του ακινή­του και β)εφόσον απαιτούνται τις εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα.

Άρθρο 4

Διαδικασία γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών

 1. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, ο Διαχειριστής της αί­τησης εισάγει στο σύστημα:

α) Αίτηση – δήλωση γνωστοποίησης πρόσθετων ερ­γασιών του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρι­σης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης, γ) τα στοιχεία της ηλεκτρονικής άδειας, δ) τεχνική έκθεση του εξουσιοδοτημένου επιβλέποντος μηχανικού και φωτογραφίες της κατασκευής ή του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, ε) υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι ειδικοί κανονισμοί και ότι τηρού­νται οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 και επιλέγει την αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της γνωστοποίησης.

 1. Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχεί­ων και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατι­στική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει -με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδο­μένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών- το αίτημα υποβάλλεται ηλε­κτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
 2. Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης.
 3. Το αίτημα καταχωρείται στον ηλεκτρονικό φάκελο της αδείας τον οποίο δύναται να συμπληρώσει ο Διαχει­ριστής της αίτησης, για το καθοριζόμενο χρονικό διάστη­μα των τεσσάρων (4) μηνών, μετά από νέα αίτηση για αναθεώρηση της άδειας (υποβολή προέγκρισης άδειας αναθεώρησης ή έκδοση άδειας αναθεώρησης). Μετά το πέρας της καθοριζόμενης προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί τα στοιχεία και οι μελέτες για την προ­έγκριση άδειας αναθεώρησης ή την αναθεώρηση της άδειας, επιβάλλεται διακοπή εργασιών και ενημερώνεται το αρμόδιο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος για την εκκίνηση των περί αυθαιρέτων κατασκευών δια­τάξεων και την επιβολή των κυρώσεων του ν. 4495/2017.
 4. Το πληροφοριακό σύστημα εξασφαλίζει την ηλε­κτρονική διασύνδεση της γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών και της αναθεώρησης με τυχόν ηλεκτρονικές άδειες, ενώ σε περίπτωση που η γνωστο­ποίηση αναφέρεται σε οικοδομική άδεια που βρίσκεται σε ισχύ και που εκδόθηκε έντυπα, ενημερώνεται το αρ­χείο της άδειας με αντίγραφο της γνωστοποίησης και της αναθεώρησης αυτής.
 1. Αιτήματα για Ελεγκτές Δόμησης δύναται να υπο­βάλλονται μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της μελέτης για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας. Ως χρόνος υποβολής νοείται ο χρόνος έκδοσης της άδειας αναθεώρησης.

Άρθρο 5 Διαδικασία αναθεώρησης οικοδομικών αδειών

 1. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία αναθεώρησης οι­κοδομικών αδειών ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα:

α) αίτηση για αναθεώρηση,

β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχο- ντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρι­σης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης, γ) τον αριθμό ηλεκτρονικής οικοδομικής άδειας του κτιρίου,

δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

ε) τεχνική έκθεση μηχανικού και φωτογραφίες της κα­τασκευής ή του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, στ) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που τροποποι­ούνται σε σχέση με την αρχική οικοδομική άδεια, εξαιρουμένων αυτών που υποβλήθηκαν στην προέγκριση για άδεια αναθεώρησης, στις περιπτώσεις που η αναθε­ώρηση αφορά μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου, καθώς και αλλαγή χρήσης, ζ) εισφορές και κρατήσεις σύμφωνα με την περ. β της παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017.

 1. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία αναθεώρησης οικοδομικών αδειών κατά τον χρόνο ισχύος τους, για αλλαγή επιβλέποντα λόγω παραίτησης ή αντικατάστα­σης, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα, επιπροσθέτως των στοιχείων της παρ. 1 του παρόντος:

α) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017,

β) αμοιβή επίβλεψης του παλαιού επιβλέποντα μη­χανικού,

γ) πόρισμα ελεγκτή δόμησης, για τη διαπίστωση του σταδίου εργασιών, στην περίπτωση αλλαγής επιβλέποντος χωρίς την συναίνεσή του.

 1. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά αναθεώρηση οικοδομικών αδειών μετά την λήξη τους για παράταση ισχύος αυτών, ο Διαχειριστής της αίτησης επιλέγει την περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 και εισάγει στο σύστημα, επιπροσθέτως των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος, πόρισμα αυτοψίας από ελεγκτή δόμησης για το στάδιο των εργασιών και χρονοδιάγραμμα προόδου της εκτέλεσης του έργου.
 2. Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχεί­ων και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατι­στική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει –με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδο­μένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών- το αίτημα υποβάλλεται ηλε­κτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
 3. Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης.
 4. Το σύστημα εκδίδει αυτόματα την άδεια αναθεώ­ρησης λαμβάνοντας μοναδιαίο αριθμό από το πληρο­φοριακό σύστημα, η οποία αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια αναρτάται στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του εντύπου της αδείας, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης που την συνοδεύουν.
 5. Μετά τη λήψη αριθμού αδείας αναθεώρησης, υπο­βάλλεται αυτόματα αίτηση μεταγενέστερου ελέγχου προς την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. και ο προϊστάμενος της υπη­ρεσίας αναθέτει σε αρμόδιο υπάλληλο τον έλεγχο των εισφορών και κρατήσεων της άδειας (φορολογικά). Εφό­σον η αναθεώρηση αφορά παράταση ισχύος χωρίς περατωμένο φέροντα οργανισμό του κτιρίου (παρ. 5α του άρθρου 42 του ν. 4495/2017) διενεργείται επιπροσθέτως έλεγχος ορθότητας της παράτασης, σύμφωνα με το επι- συναπτόμενο πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης και τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. Σε περίπτω­ση που εντοπιστούν λάθη, ενημερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτήτης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις – συμπληρώσεις. Παρερχομένης απράκτου προθεσμίας δύο μηνών, η άδεια ανακαλείται. Κατά το στάδιο ελέγχου εισφορών και κρατήσεων της άδειας, εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ελέγχει και την καταβολή εισφορών που τυχόν προκύπτουν, όπως από εξαγορά θέσεων στάθμευσης ή εισφορά σε χρήμα, μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα.
 6. Από το πληροφοριακό σύστημα, ο Διαχειριστής της αίτησης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν αντίγραφα της ανωτέρω εκ- δοθείσας ηλεκτρονικής άδειας, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Επίσης, σε περίπτωση αναζήτησης στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να χορηγεί τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των στοιχείων και μελετών που συνοδεύουν την άδεια.
 7. Για την έκδοση άδειας αναθεώρησης της κατηγορίας 3 με μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου, δύναται να προηγηθεί είτε προέγκρι­ση για άδεια αναθεώρησης, είτε έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2β του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 και στην παρ. 1Β του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 5α

Διαδικασία Αναθεώρησης παλαιών (έντυπων) οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

 1. Η αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, χωρίς μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου, καθώς και η ανα­θεώρηση των αδειών αυτών για αλλαγή επιβλέποντα, ή για παράταση ως προς τον χρόνο ισχύος τους, εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα με την εξής διαδικασία:

α) Υποβάλλεται αίτηση από τον διαχειριστή, με εισα­γωγή στο σύστημα των εξής στοιχείων και δικαιολογητικών:

i. αίτηση για αναθεώρηση,

ii. υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχο- ντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρι­σης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης,

iii.  τον αριθμό της (έντυπης) οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης του κτιρίου, καθώς και τυχόν αναθεω­ρήσεων αυτής,

ϊν. τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

ν. τεχνική έκθεση μηχανικού και φωτογραφίες της κα­τασκευής ή του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου,

vi. το στέλεχος και τα εγκεκριμένα σχέδια όλων των μελετών της αδείας σε ηλεκτρονικά αρχεία τύπου pdf,

vii. στοιχεία, σχέδια και δικαιολογητικά που τροποποι­ούνται σε σχέση με την αρχική οικοδομική άδεια,

viii. εισφορές και κρατήσεις σύμφωνα με την περ. β της παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017,

ix. αμοιβή επίβλεψης του παλαιού επιβλέποντα μηχα­νικού σε περίπτωση αλλαγής αυτού,

x. υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της αίτησης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της πληρότητας των υποβαλλό­μενων στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση,

xi. πόρισμα αυτοψίας, στην περίπτωση που απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.χ. παράταση χρό­νου ισχύος, αλλαγή επιβλέποντος χωρίς την συναίνεση του).

β) Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχεί­ων και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατι­στική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει -με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδο­μένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών- το αίτημα αναθεώρησης της άδειας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρε­σία και εκδίδεται αυτόματα η αναθεώρηση της οικοδομι­κής άδειας η οποία λαμβάνει αριθμό και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια, μεταφέρεται στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του ηλε­κτρονικού εντύπου της αναθεώρησης της άδειας, καθώς και του στελέχους της αρχικής άδειας σε ηλεκτρονική μορφή, του τοπογραφικού διαγράμματος και του δια­γράμματος κάλυψης που την συνοδεύουν. Σε περίπτωση που δεν τροποποιούνται τα ανωτέρω σχέδια, αναρτώνται αυτά της αρχικής αδείας σε ηλεκτρονική μορφή.

γ) Μετά τη λήψη αριθμού αδείας αναθεώρησης και την ανάρτηση της πράξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αναθέτει σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, αφενός μεν τον έλεγχο των εισφορών και κρατήσεων της άδειας (φορολογικά) και των τυχόν αμοιβών επίβλεψης σε περίπτωση αλλαγής των μηχανικών, αφετέρου δε, τον έλεγχο της ισχύος της αρχικής οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, τυχόν υπάρχουσας διακοπής οι­κοδομικών εργασιών ή ανάκλησης της άδειας, καθώς και επιβεβαίωση της καθορισθείσας από τον διαχειριστή της αίτησης ημερομηνίας λήξης της εκδοθείσας άδειας αναθεώρησης. Εφόσον η αναθεώρηση αφορά παράτα­ση ισχύος χωρίς περατωμένο τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου (παρ. 5α του άρθρου 42 του ν. 4495/2017) διενεργείται επιπροσθέτως έλεγχος ορθότητας της πα­ράτασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης και τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται εντός τριών εργασίμων ημερών από την έκδοση της άδειας αναθεώρησης. Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, ενημερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτήτης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβούν εντός προθεσμίας δύο μηνών στις απαραίτητες διορθώσεις – συμπληρώσεις. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν ήταν δυνατή η έκδοση της άδειας αναθεώρησης, αυτή ανακαλείται.

 1. Η αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης με μεταβολή των πολεοδομικών με­γεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου, καθώς και η ανα­θεώρηση των αδειών αυτών για αλλαγή χρήσης, εκ- δίδεται από το πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση και τις διαδικασίες των άρθρων 36 και 38 του ν. 4495/2017. Η επιλογή της κατηγορίας γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 36, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα συνολικά πολεοδομικά μεγέθη (αρχικής άδειας και αιτούμενης αναθεώρησης) καθώς επίσης και την τελική χρήση του ακινήτου στην περίπτωση που αυτή μεταβάλλεται. Εφόσον η άδεια ανα­θεώρησης εμπίπτει στην κατηγορία 1 ή 2 του άρθρου 36 του ν. 4495/2017, απαιτείται η έκδοση προέγκρισης, ενώ για άδεια αναθεώρησης της κατηγορίας 3 η προέγκριση είναι προαιρετική.

Εφόσον απαιτείται η έκδοση προέγκρισης για άδεια αναθεώρησης, η διαδικασία έκδοσης των αναθεωρή­σεων αυτών είναι η εξής:

α) Υποβάλλεται αίτηση από τον διαχειριστή, με εισα­γωγή στο σύστημα των εξής στοιχείων και δικαιολογητικών:

i. αίτηση για αναθεώρηση,

ii. υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρι­σης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης,

iii.  τον αριθμό της (έντυπης) οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης του κτιρίου, καθώς και τυχόν αναθεω­ρήσεων αυτής,

iv. τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

ν. τεχνική έκθεση μηχανικού και φωτογραφίες της κα­τασκευής ή του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου,

νϊ. το στέλεχος, τα εγκεκριμένα σχέδια όλων των μελε­τών της αδείας σε ηλεκτρονικά αρχεία τύπου pdf, εξαιρουμένων αυτών που υποβλήθηκαν στην προέγκριση για άδεια αναθεώρησης,

vii. στοιχεία, σχέδια και δικαιολογητικά που τροποποι­ούνται σε σχέση με την αρχική οικοδομική άδεια,

viii. εισφορές και κρατήσεις σύμφωνα με την περ. β της παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017,

ix. αμοιβή επίβλεψης του παλαιού επιβλέποντα μηχα­νικού σε περίπτωση αλλαγής αυτού,

x. υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της αίτησης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της πληρότητας των υποβαλλό­μενων στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση,

xi. υπεύθυνη δήλωση των μελετητών ότι αναλαμβά­νουν την ευθύνη σύνταξης των μελετών σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,

xii. πόρισμα αυτοψίας, στην περίπτωση που απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (π.χ. παράταση χρό­νου ισχύος, αλλαγή επιβλέποντος χωρίς την συναίνεσή του).

β) Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχεί­ων και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατι­στική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει -με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδο­μένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών- το αίτημα αναθεώρησης της άδειας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπη­ρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης.

Το σύστημα εκδίδει αυτόματα την άδεια αναθεώρησης, η οποία λαμβάνει αριθμό και αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στη συνέχεια, μεταφέρεται στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του ηλεκτρονικού εντύπου της αναθεώρησης της άδειας, καθώς και του στελέχους της αρχικής άδειας σε ηλεκτρονική μορφή, του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης που την συνοδεύουν. Σε περίπτωση που δεν τροποποιούνται τα ανωτέρω σχέδια, αναρτώνται αυτά της αρχικής αδείας σε ηλεκτρονική μορφή.

γ) Μετά τη λήψη αριθμού αδείας αναθεώρησης και την ανάρτηση της πράξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο προϊστά­μενος της υπηρεσίας αναθέτει σε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο τον έλεγχο των εισφορών και κρατήσεων της άδειας (φορολογικά) και των τυχόν αμοιβών επί­βλεψης σε περίπτωση αλλαγής των μηχανικών. Εφόσον η αναθεώρηση αφορά παράταση ισχύος χωρίς περατω­μένο τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου (παρ. 5α του άρθρου 42 του ν. 4495/2017) διενεργείται επιπροσθέ­τως έλεγχος ορθότητας της παράτασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης και τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. Οι πα­ραπάνω έλεγχοι διενεργούνται εντός τριών εργασίμων ημερών από την έκδοση της άδειας αναθεώρησης. Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, ενη­μερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτήτης μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβούν εντός προθεσμίας δύο μηνών στις απα­ραίτητες διορθώσεις – συμπληρώσεις. Παρερχομένης απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια αναθεώ­ρησης ανακαλείται.

δ) Στη περίπτωση αδειών που εμπίπτουν στην κατηγο­ρία 3, εναλλακτικά δύναται να ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1Β του άρθρου 2 του παρόντος και το σύστημα εκδίδει αυτόματα την άδεια αναθεώρησης. Κατά το στά­διο έλεγχου των φορολογικών, διενεργείται επιπρόσθετα έλεγχος της ισχύος της αρχικής οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, τυχόν υπάρχουσας διακοπής οικο­δομικών εργασιών ή ανάκλησης της άδειας, καθώς και επιβεβαίωση της καθορισθείσας από τον διαχειριστή της αίτησης ημερομηνίας λήξης της εκδοθείσας άδειας αναθεώρησης.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, ενημερώνεται ο διαχειριστής της αίτησης και ο ιδιοκτή­της μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να προβούν εντός προθεσμίας δύο μηνών στις απαραί­τητες διορθώσεις – συμπληρώσεις. Παρερχομένης απρά­κτου της ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και στις περιπτώ­σεις που διαπιστώνεται ότι δεν ήταν δυνατή η έκδοση της άδειας αναθεώρησης, αυτή ανακαλείται.

Από το πληροφοριακό σύστημα, ο Διαχειριστής της αίτησης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν ακριβή αντίγραφα της ανωτέρω εκδοθείσας ηλεκτρονικής άδειας, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Επίσης, σε περίπτωση αναζήτησης στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να χορηγεί τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των στοιχείων και μελετών που συνοδεύουν την άδεια.

Άρθρο 6 Διαδικασία ενημέρωσης οικοδομικών αδειών

 1. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία ενημέρωσης οι­κοδομικών αδειών, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα:

α) αίτηση για ενημέρωση,

β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχο- ντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρι­σης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης, γ) τον αριθμό οικοδομικής άδειας του κτιρίου, δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, ε) τεχνική έκθεση μηχανικού, στ) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που τροπο­ποιούνται σε σχέση με την αρχική οικοδομική άδεια κατ’ αντιστοιχία των απαιτήσεων του άρθρου 40 του ν. 4495/2017, και εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ενημέ­ρωσης οικοδομικής αδείας της παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, με την προϋπόθεση υποβολής τυχόν απαραίτητων εγκρίσεων από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα.

 1. Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχεί­ων και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατι­στική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει -με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδο­μένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών- το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία, λαμβάνει αριθ­μό πρωτοκόλλου και το σύστημα εκδίδει αυτόματα την ενημέρωση της άδειας.
 2. Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης.
 3. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, το αρχικό έντυπο της οικοδομικής αδείας στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί με έντυπη διαδικασία, συνοδεύει το έντυπο της ενημέρωσης, φέροντας κλειδάριθμο. Στη συνέχεια αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στα στοιχεία του εντύπου της αδείας, του τοπογραφι­κού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης που την συνοδεύουν.
 4. Από το πληροφοριακό σύστημα, ο Διαχειριστής της αίτησης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν αντίγραφα της ανωτέρω εκ­δοθείσας ηλεκτρονικής άδειας, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Επίσης, σε περίπτωση αναζήτησης στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να χορηγεί τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των στοιχείων και μελετών που συνοδεύουν την άδεια.
 5. Αιτήματα για ενημέρωση αδειών δόμησης ή οικοδο­μικών αδειών που έχουν εκδοθεί εντύπως, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αφού υποβληθούν στο πληροφοριακό σύ­στημα όλα τα στοιχεία του φακέλου της αρχικής άδειας σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 7 Διαδικασία έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών των παρ. 5 α και β του άρθρου 107 του ν. 4495/2017

Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης αυθαιρέτων κατασκευών, τη­ρείται η διαδικασία των παρ. 1,3 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος και υπάγεται στην κατηγορία 1 οικοδομικών αδειών.

Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών που προβλέπο- νται στο άρθρο 2 υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, καθώς και τον αριθμό δήλωσης της υπα­γωγής αυθαιρέτου.

Άρθρο 8 Διαδικασία άδειας κατεδάφισης

Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης άδειας κατεδάφισης, τηρείται η διαδικασία των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος, υπάγεται στην κατηγορία 1 οικοδομικών αδειών και υποβάλλονται τα δικαιολο­γητικά της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017, με εξαίρεση αυτών που υποβάλλονται για την έκδοση της προέγκρισης (τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιη­τικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό φύλλο και απόσπα­σμα κτηματολογικού διαγράμματος, τοπογραφικό διά­γραμμα, διάγραμμα κάλυψης εφόσον τα κτίσματα του οικοπέδου ή γηπέδου δεν κατεδαφίζονται ολοσχερώς, φωτογραφίες και στοιχεία υφισταμένου).

Για την αναθεώρηση άδειας κατεδάφισης για παρά­ταση ισχύος (παρ. 5δ του άρθρου 42 του ν. 4495/2017) ή λόγω προδήλου σφάλματος, απαιτείται αίτηση και τεχνική έκθεση μηχανικού. Για αναθεώρηση για αλλαγή επιβλέποντα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 9 Διαδικασία έγκρισης εκτέλεσης εργασιών

 1. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, ο διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα:

α) αίτηση έκδοσης Έγκρισης εκτέλεσης εργασιών, β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρι­σης της αίτησης στον διαχειριστή και στους αρμόδιους μηχανικούς για την απαιτούμενη επίβλεψη, γ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομέ­να για τον εντοπισμό του ακινήτου, δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, ε) φωτογραφίες, στ) τεχνική έκθεση μηχανικού, ζ) υπεύθυνη δήλωση αρμοδίου μηχανικού ότι αναλαμ­βάνει την επίβλεψη,

η) δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το δικαίωμα έκ­δοσης έγκρισης εκτέλεσης εργασιών ανάλογα με την περίπτωση (έκθεση Υπηρεσίας, δηλώσεις υπαγωγής κ.ά.) καθώς οι τυχόν όροι που ορίζονται από το Τμήμα Ελέγ­χου Δόμησης – Τοπικού Παρατηρητηρίου, θ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το π.δ. 305/1996 (Α’ 212), ι) στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και επιλέγεται: αα. η αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της έγκρισης εκτέλεσης εργασιών,

ββ. η περίπτωση την οποία αφορά η έγκριση εκτέ­λεσης εργασιών (παρ. 4 άρθρου 29 του ν. 4495/2017, άρθρο 25 του ν. 4635/2019).

 1. Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει -με την επι­φύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών- το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης. Το σύστημα εκδίδει αυτόματα την έγκριση εκτέλεσης εργασιών λαμβάνοντας μοναδιαίο αριθμό από το πληροφοριακό σύστημα. Η έγκριση αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον καθορισμένο από το ΥΠΕΝ διαδικτυακό τόπο, στον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες στο έντυπο αυτής.

 1. Από το πληροφοριακό σύστημα, ο Διαχειριστής της αίτησης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν αντίγραφα της ανωτέ­ρω εκδοθείσας ηλεκτρονικής έγκρισης, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί σε περίπτωση αναζήτησης στοιχείων να χορη­γεί τα ηλεκτρονικά αντίγραφα αυτών που συνοδεύουν την έγκριση.
 2. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας έχει πρό­σβαση στο πληροφοριακό σύστημα για να το ενημερώ­νει σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης εκτέλεσης εργασιών.

Άρθρο 10 Διαδικασία προέγκρισης οικοδομικής άδειας/ άδειας αναθεώρησης

 1. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης προέ­γκρισης οικοδομικής άδειας/άδειας αναθεώρησης, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα:

α) αίτηση έκδοσης προέγκρισης οικοδομικής άδειας/ άδειας αναθεώρησης,

β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχο- ντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρι­σης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης, γ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομέ­να για τον εντοπισμό του ακινήτου, δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα,

ε) τα δικαιολογητικά του άρθρου 35 και επιλέγει:

αα) την αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας, ββ) την κατηγορία της οικοδομικής άδειας, γγ) τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας που πρό­κειται να εκδοθεί.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται κατά το στάδιο της προέγκρισης η υποβολή καμίας έγκρισης φορέα, υπη­ρεσίας ή συλλογικού οργάνου, λόγω της θέσης του έρ­γου, της φύσης του, της χρήσης του ή των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του.

Σε περίπτωση άδειας νομιμοποίησης (οικοδομική άδεια κατηγορίας 1 ή 2) επισυνάπτεται η έκθεση αυτο­ψίας, εφόσον υπάρχει, η απόφαση επιβολής προστίμου (χρηματικός κατάλογος της Υ.ΔΟΜ. με αποστολή στη Δ.Ο.Υ.) ή/και η δήλωση υπαγωγής αυθαιρέτου στον ν. 4495/2017 προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης.

 1. Μετά την εισαγωγή όλων των απαραίτητων στοιχείων και την αποδοχή του δικαιώματος για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση του περιεχομένου των δι- καιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλει -με την επι­φύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών-, το αίτημα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

Από τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου, ο Διαχειριστής της Αίτησης δεν έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας αναθέτει την αίτηση στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που θα διενερ­γήσουν τον έλεγχο των στοιχείων της προέγκρισης οι­κοδομικής άδειας.

Τα στάδια ελέγχου περιλαμβάνουν έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας, των αποδεικτικών στοιχείων νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων, του τοπογραφικού διαγράμμα­τος και του διαγράμματος κάλυψης, όπως περιγράφονται στην παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017. Για τον καθορισμό κάθε απαραίτητης μελέτης, έγκρισης και λοι­πών δικαιολογητικών που πρέπει να κατατεθούν για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, γίνεται έλεγχος απαίτη­σης από εξουσιοδοτημένους υπάλληλους της Υ.ΔΟΜ.

Σε κάθε στάδιο, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη, αυτά καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστη­μα προς ενημέρωση του διαχειριστή της αίτησης και των μελετητών μηχανικών, ώστε να προβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών στην υποβολή των συ­μπληρώσεων ή διορθώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων ελέγχου από τους αρμόδιους υπαλλήλους, και αφού επιβεβαιωθεί η ορθότητα της κατηγορίας και του χρόνου ισχύος της προς έκδοση αδείας, εκδίδεται η προέγκριση οικοδο­μικής άδειας/άδειας αναθεώρησης από τον εξουσιοδο­τημένο μηχανικό της αρμόδιας υπηρεσίας λαμβάνοντας μοναδιαίο αριθμό από το πληροφοριακό σύστημα, και αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 1. Από το πληροφοριακό σύστημα ο Διαχειριστής της αίτησης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν αντίγραφα του εντύπου της εκδοθείσας ηλεκτρονικά προέγκρισης οικοδομικής άδειας, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν.

Η αρμόδια υπηρεσία που εξέδωσε την προέγκριση οικοδομικής άδειας χορηγεί επίσης ηλεκτρονικά αντί­γραφα των στοιχείων και μελετών που τη συνοδεύουν, σε περίπτωση αναζήτησής τους από τρίτους.

 1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας/άδειας αναθεώ­ρησης, σε συνέχεια εκδοθείσας προέγκρισης, ο διαχειρι­στής της αίτησης δύναται να υποβάλλει στο πληροφορι­ακό σύστημα κατά το διάστημα που ισχύει η προέγκριση, όλα τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου 40 και στη συνέχεια τηρείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 2 ή στο άρθρο 5 του παρόντος, παραλείποντας τα στάδια ελέγχου του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης.
 2. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία αναθεώρησης προέγκρισης οικοδομικής άδειας, ο Διαχειριστής της αίτησης εισάγει στο σύστημα:

α) αίτηση για αναθεώρηση προέγκρισης, η οποία λαμβά­νει αυτόματα τα καταχωρισμένα στοιχεία της προέγκρισης,

β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχο- ντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρι­σης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης,

γ) τεχνική έκθεση μηχανικού,

δ) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που τροποποιού­νται σε σχέση με την αρχική προέγκριση, και επαναλαμ­βάνεται η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

 1. Προέγκριση για άδεια αναθεώρησης δύναται να εκδοθεί, κατά βούληση του αιτούντα, και σε περίπτωση που η αναθεώρηση δεν αφορά σε μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου.

Μέχρι την έκδοση της άδειας αναθεώρησης, η προέ­γκριση για άδεια αναθεώρησης δύναται να υποβάλλεται εκ νέου για πρόδηλα σφάλματα και λοιπές τροποποιή­σεις, ανανεώνοντας τον χρόνο ισχύος της, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο λήξης της ισχύουσας οικοδομικής άδειας.

 1. Σε περίπτωση που η προέγκριση αφορά ανα­θεώρηση οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης που εκδόθηκε εντύπως, στην προέγκριση για άδεια αναθεώρησης καταχωρίζεται ο αριθμός της έντυπης οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης, καθώς και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, και συνυποβάλλεται το στέλεχος, το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα και το εγκεκριμένο διάγραμμα κάλυψης/δόμησης της οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης. Προαιρετικά δύναται να επισυνάπτονται περισσότερα στοιχεία που συνοδεύουν την έντυπη άδεια, κατά την κρίση του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου. Για την έκδοση της προέγκρισης από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ., διενεργείται επιπρόσθετα, από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, έλεγχος της ισχύος της αρχικής οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, τυχόν υπάρχουσας διακοπής οι­κοδομικών εργασιών ή ανάκλησης της άδειας, καθώς και επιβεβαίωση της καταχωρισμένης από τον δια­χειριστή της αίτησης ημερομηνίας λήξης της έντυπης οικοδομικής άδειας.

Άρθρο 11 Διαδικασία εγκρίσεων των άρθρων 7, 12 και 14 του ν. 4495/2017

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η γνωμοδότηση των Συλλογικών Οργάνων Ελέγχου και προστασίας του Δο­μημένου Περιβάλλοντος του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4495/2017, η αίτηση θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά σε αυτά με την αντίστοιχη αιτιολογία.

Το συλλογικό όργανο θα μπορεί να εγκρίνει την αίτηση ή να διατυπώσει παρατηρήσεις ηλεκτρονικά εντός των προβλεπομένων από το νόμο προθεσμιών.

Η απόφαση και σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης και το απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης που περιέχει την αιτιολογία της απόρριψης του συλλογικού οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 11του ν. 4495/2017, θα αποτυπώνονται ηλεκτρονικά και για τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4495/2017 θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πε­ριβάλλοντος και Ενέργειας.».

Άρθρο δεύτερο Έναρξη λειτουργίας

Για την προσαρμογή της λειτουργίας του πληροφορι­ακού συστήματος «e-Άδειες» στις διατάξεις της παρού­σας, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Δείτε στο ΦΕΚ την απόφαση του ΥΠΕΝ για τις οικοδομικές άδειες

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας