ecopress
H Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων... EE: 1,75 δισ. ευρώ σε νέες προσκλήσεις για ερευνητές και ιδρύματα

H Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), του εμβληματικού χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη» για τη διδακτορική εκπαίδευση και τη μεταδιδακτορική κατάρτιση.

Με συνολικό προϋπολογισμό 6,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-27, οι δράσεις MSCA στηρίζουν ερευνητές από όλο τον κόσμο, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Ωφελούν επίσης τα ιδρύματα υποστηρίζοντας άριστα διδακτορικά/μεταδιδακτορικά προγράμματα και συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας την παγκόσμια ελκυστικότητα και προβολή τους και προωθώντας τη συνεργασία πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταξύ άλλων με μεγάλες εταιρείες και ΜΜΕ.

Οι δράσεις MSCA θα παράσχουν πάνω από 856 εκατ. ευρώ το 2023 και 902 εκατ. ευρώ το 2024 για την κάλυψη των πέντε κύριων δράσεων του προγράμματος εργασίας:

-Διδακτορικά δίκτυα MSCA — υλοποίηση προγραμμάτων για την κατάρτιση υποψήφιων διδακτόρων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2023 και του 2024, με προϋπολογισμό 434,8 και 451,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, θα ανοίγουν τον Μάιο και θα κλείνουν τον Νοέμβριο κάθε έτους.

-Μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA — ενίσχυση του δημιουργικού και καινοτόμου δυναμικού των ερευνητών που διαθέτουν διδακτορικό τίτλο και επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσω προηγμένης κατάρτισης και διεθνούς, διεπιστημονικής και διατομεακής κινητικότητας. Η χρηματοδότηση θα διατεθεί σε ερευνητές που είναι έτοιμοι να επιδοθούν σε έργα έρευνας αιχμής και καινοτομίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, μεταξύ άλλων και στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2023 και του 2024, με προϋπολογισμό 260,5 και 270,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, θα ανοίγουν τον Απρίλιο και θα κλείνουν τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

-Ανταλλαγές προσωπικού MSCA — ανάπτυξη διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής βιώσιμης συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μέσω των ανταλλαγών προσωπικού. Το πρόγραμμα συμβάλλει στον μετασχηματισμό των ιδεών σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2023 και του 2024, με προϋπολογισμό 78,5 και 81,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, θα ανοίγουν τον Οκτώβριο και θα κλείνουν στα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου κάθε έτους.

-MSCA COFUND — συγχρηματοδοτεί νέα ή υφιστάμενα διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών σε κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων MSCA. Αυτό περιλαμβάνει τη διεθνή, διατομεακή και διεπιστημονική ερευνητική κατάρτιση, καθώς και τη διεθνή και διατομεακή κινητικότητα των ερευνητών σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2023 και του 2024, με προϋπολογισμό 96,6 και 99,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, θα ανοίγουν τον Οκτώβριο και θα κλείνουν τον Φεβρουάριο κάθε έτους.

-MSCA και πολίτες — φέρνει την έρευνα πιο κοντά στους σπουδαστές, τις οικογένειες και το ευρύ κοινό, κυρίως μέσω της εκδήλωσης «Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή» και της πρωτοβουλίας «Ερευνητές στα Σχολεία». Η δράση αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο του έργου των ερευνητών στη ζωή των πολιτών, την κοινωνία και την οικονομία και ενισχύει τη δημόσια αναγνώριση της επιστήμης και της έρευνας. Αποσκοπεί επίσης στην αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για τη σταδιοδρομία στην έρευνα και τις επιστήμες. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2023, με προϋπολογισμό 15,4 εκατ. ευρώ, καλύπτει τις εκδόσεις 2024 και 2025 της Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή και θα ξεκινήσει στις 20 Ιουνίου με προθεσμία έως τις 25 Οκτωβρίου 2023.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εργασίας, οι δράσεις MSCA θα χρηματοδοτήσουν επίσης μια πρωτοβουλία ανατροφοδότησης για τη χάραξη πολιτικής με σκοπό την ενίσχυση των θεματικών δεσμών μεταξύ των έργων MSCA, την αύξηση της προβολής της συμβολής τους σε βασικές προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ και τη συγκέντρωση παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τρόπους μεγιστοποίησης του αντικτύπου του προγράμματος.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ακολουθούν την έγκριση του προγράμματος εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2023-24.

Δήλωση

Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας: “Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie αλλάζουν τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή επιστήμη. Στηρίζουμε τους ερευνητές και συνεχίζουμε την κατάρτιση της επόμενης γενιάς καινοτόμων και πρωτοπόρων επιστημόνων. Και με αυτόν τον νέο γύρο χρηματοδότησης, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η ΕΕ θα βοηθήσει τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ κορυφαίων ιδρυμάτων έρευνας και καινοτομίας, πανεπιστημίων και κοινωνικοοικονομικών φορέων παγκοσμίως, προς όφελος όλων”.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 1990 και μετονομάστηκε σε δράσεις Μαρία Κιουρί το 1996, συμβάλλει στην αριστεία της έρευνας, τονώνοντας την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, εφοδιάζοντας τους ερευνητές με νέες γνώσεις και δεξιότητες και παρέχοντάς τους διεθνή και διατομεακή εμπειρία ώστε να καλύψουν τις αυριανές κορυφαίες ερευνητικές θέσεις. Έχουν διαρθρωτικό αντίκτυπο σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες οντότητες πέραν του ακαδημαϊκού χώρου, καθώς διαδίδουν ευρέως την αριστεία και καθορίζουν πρότυπα για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ερευνητών, σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), αλλά και παγκοσμίως.

Από το 2014 το πρόγραμμα στήριξε περισσότερους από 66.200 ερευνητές από την Ευρώπη και πέρα απ’ αυτήν, μεταξύ των οποίων και 25.000 υποψήφιους διδάκτορες. Χρηματοδότησε επίσης 1.180 διεθνή διδακτορικά προγράμματα και ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 5.100 εταιρειών και 2.650 ΜΜΕ. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, περισσότερες από 8.700 οργανώσεις από περισσότερες από 130 χώρες συμμετείχαν στις δράσεις MSCA.

Για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων διατίθενται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Ενημερωτικό δελτίο: Δράσεις Marie Skłodowska-Curie 2021-2027: Ανάπτυξη ταλέντων, προώθηση της έρευνας

Ενημερωτικό δελτίο: Δράσεις «Marie Skłodowska-Curie»: Πάνω από 25 χρόνια ευρωπαϊκής υποστήριξης για την εργασία των ερευνητών

Πρόγραμμα εργασίας «Δράσεις Marie Skłodowska-Curie» 2023-2024

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας