Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε  με προθεσμία έως στις 13 Ιουλίου 2020 δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις διευρωπαϊκές... ΕΕ: δημόσια διαβούλευση για τις ενεργειακές υποδομές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε  με προθεσμία έως στις 13 Ιουλίου 2020 δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. 

Αυτό θα συνοδεύεται από μια πιο στοχοθετημένη διαβούλευση για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι απαντήσεις σε αυτές τις έρευνες θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές – γνωστός ως “κανονισμός ΔΕΔ-Ε” – που περιγράφεται ως σημαντική πρωτοβουλία ως μέρος του ευρωπαϊκού Πράσινη συμφωνία.

Προκειμένου να καταστεί πλήρως η ενεργειακή υποδομή της ΕΕ συμβατή με και να οδηγήσει τη φιλοδοξία της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα το 2050, η Επιτροπή επιβεβαίωσε την πρόθεση να δημοσιεύσει νομοθετική πρόταση για την προσαρμογή του κανονισμού ΔΕΔ-Ε πριν από το τέλος του 2020. Ως σημαντικό μέρος του διαδικασία, η δημόσια διαβούλευση (διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) που έχει ξεκινήσει σήμερα αποσκοπεί στη συγκέντρωση απόψεων και εισροών σχετικά με τις έννοιες των πολιτών και ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων, από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές έως επιχειρήσεις, συνδικάτα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, ομάδες καταναλωτών, οργανισμοί έρευνας και καινοτομίας. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή για 8 εβδομάδες.

Παράλληλα, μια πιο τεχνική στοχοθετημένη διαβούλευση στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών από ενδιαφερόμενους φορείς με εξειδικευμένες γνώσεις και που είναι εξοικειωμένοι με τις διάφορες πτυχές του ισχύοντος κανονισμού. Αυτό κυκλοφορεί επίσης σήμερα και θα διαρκέσει για 8 εβδομάδες.

Για να εξασφαλιστεί μια ευρύτερη και πιο διαδραστική διαβούλευση, η Επιτροπή διοργανώνει επίσης 4 διαδικτυακά σεμινάρια ενδιαφερομένων μερών για να συζητήσουν βασικά στοιχεία της τρέχουσας διαδικασίας αναθεώρησης του κανονισμού ΔΕΔ-Ε και να επιτρέψουν συνεισφορές και ανταλλαγές με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Επιτροπή δημοσίευσε στο παρελθόν μια εκτίμηση επιπτώσεων κατά την έναρξη , συνοψίζοντας τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας επανεξέτασης και ξεκίνησε μια δημόσια διαβούλευση ανατροφοδότησης 4 εβδομάδων σχετικά με αυτό το έγγραφο.

Διαλειτουργικότητα των δικτύων

Ο κανονισμός ΔΕΔ-Ε που ισχύει επί του παρόντος θεσπίζει κανόνες για την έγκαιρη ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα των δικτύων διασυνοριακής ενεργειακής υποδομής [ΔΕΔ-Ε] προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Βασικός στόχος του είναι η έγκαιρη υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος (γνωστά ως «PCI») που διασυνδέουν τις αγορές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Οι διασυνδεδεμένες αγορές ενέργειας επιτρέπουν την καλύτερη ενοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την καλύτερη ασφάλεια του εφοδιασμού και τον υψηλότερο ανταγωνισμό στις αγορές που διατηρούν τις τιμές υπό έλεγχο. Ο κανονισμός ΔΕΔ-Ε καθορίζει κριτήρια για τον καθορισμό των PCI που απαιτούνται για την υλοποίηση διαδρόμων προτεραιότητας και περιοχών στις κατηγορίες ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου, έξυπνων δικτύων και δικτύων διοξειδίου του άνθρακα.

Δημόσια διαβούλευση: Διευρωπαϊκή ενεργειακή υποδομή – αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών

Διευρωπαϊκά δίκτυα για την ενέργεια

Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) είναι μια πολιτική που επικεντρώνεται στη σύνδεση της ενεργειακής υποδομής των χωρών της ΕΕ. Στο πλαίσιο της πολιτικής, εντοπίστηκαν εννέα διάδρομοι προτεραιότητας και τρεις θεματικοί τομείς προτεραιότητας.

Η ΕΕ βοηθά τις χώρες σε διαδρόμους προτεραιότητας και θεματικούς τομείς προτεραιότητας να συνεργαστούν για την ανάπτυξη καλύτερων συνδεδεμένων ενεργειακών δικτύων και παρέχει χρηματοδότηση για νέες ενεργειακές υποδομές.

Διάδρομοι προτεραιότητας

Οι εννέα διάδρομοι προτεραιότητας καλύπτουν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές στον τομέα της υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η υποστήριξη της ΕΕ για ανάπτυξη σε αυτούς τους διαδρόμους θα συνδέσει περιοχές που είναι σήμερα απομονωμένες από τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, θα ενισχύσει τις υπάρχουσες διασυνοριακές διασυνδέσεις και θα συμβάλει στην ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διάδρομοι ηλεκτρικής ενέργειας

Υπεράκτιο δίκτυο Βόρειας Θάλασσας (NSOG) : Ολοκληρωμένη ανάπτυξη δικτύου υπεράκτιων ηλεκτρικών δικτύων και συναφείς διασυνδέσεις στη Βόρεια Θάλασσα, τη Θάλασσα της Ιρλανδίας, την Αγγλική Μάγχη, τη Βαλτική Θάλασσα και τα γειτονικά ύδατα για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες υπεράκτιες πηγές ενέργειας σε κέντρα κατανάλωσης και αποθήκευσης και για αύξηση της διασταύρωσης -συνοριακή ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στη Δυτική Ευρώπη (NSI West Electricity ): Διασυνδέσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ σε αυτήν την περιοχή και με την περιοχή της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ιβηρικής χερσονήσου, ιδίως για την ενσωμάτωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενίσχυση των εσωτερικών υποδομών δικτύου για την προώθηση της ολοκλήρωσης της αγοράς η περιοχή.

Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στην Κεντρική Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (NSI East Electricity) : Διασυνδέσεις και εσωτερικές γραμμές σε κατευθύνσεις Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σχέδιο διασύνδεσης της αγοράς ενέργειας της Βαλτικής στην ηλεκτρική ενέργεια (Ηλεκτρισμός BEMIP) : Διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών στην περιοχή της Βαλτικής και ενίσχυση της υποδομής εσωτερικού δικτύου, για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης των κρατών της Βαλτικής και για την προώθηση της ολοκλήρωσης της αγοράς · Αυτό περιλαμβάνει την προσπάθεια ολοκλήρωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή.

Διάδρομοι αερίου

Διασυνδέσεις φυσικού αερίου Βορρά-Νότου στη Δυτική Ευρώπη (NSI West Gas) : Υποδομή αερίου για ροές φυσικού αερίου Βορρά-Νότου στη Δυτική Ευρώπη για περαιτέρω διαφοροποίηση των διαδρομών εφοδιασμού και για αύξηση της βραχυπρόθεσμης παράδοσης φυσικού αερίου.

Διασυνδέσεις φυσικού αερίου Βορρά-Νότου στην Κεντρική Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ανατολικό Αέριο NSI) : Υποδομή αερίου για περιφερειακές συνδέσεις μεταξύ και εντός της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, της Αδριατικής και του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου και για ενίσχυση της διαφοροποίησης και της προμήθεια φυσικού αερίου.

Νότιος διάδρομος φυσικού αερίου (SGC) : Υποδομή για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη λεκάνη της Κασπίας, την Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου στην ΕΕ για την ενίσχυση της διαφοροποίησης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Σχέδιο διασύνδεσης της αγοράς ενέργειας της Βαλτικής στο φυσικό αέριο (BEMIP Gas) : Υποδομή φυσικού αερίου για τον τερματισμό της απομόνωσης των τριών κρατών της Βαλτικής και της Φινλανδίας και την εξάρτησή τους από έναν μόνο προμηθευτή, την ενίσχυση των εσωτερικών υποδομών δικτύου και την αύξηση της διαφοροποίησης και της ασφάλειας του εφοδιασμού στη Βαλτική Περιοχή της θάλασσας.

Διάδρομος πετρελαίου

Συνδέσεις εφοδιασμού με πετρέλαιο στην Κεντρική Ανατολική Ευρώπη (OSC) : διαλειτουργικότητα του δικτύου πετρελαιαγωγών στην Κεντρική Ανατολική Ευρώπη για αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Θεματικές περιοχές προτεραιότητας

Οι τρεις θεματικοί τομείς προτεραιότητας, που σχετίζονται με ολόκληρη την ΕΕ, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων, εθνικών οδών ηλεκτρικής ενέργειας και ένα διασυνοριακό δίκτυο διοξειδίου του άνθρακα.

Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων : αύξηση της ανάπτυξης έξυπνων δικτύων για την ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ρυθμίζουν καλύτερα την κατανάλωση ενέργειας

Αυτοκινητόδρομοι ηλεκτρικής ενέργειας : κατασκευή αυτοκινητοδρόμων – μεγάλα δίκτυα που επιτρέπουν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις σε όλη την Ευρώπη (π.χ. από αιολικά πάρκα στη Βόρεια και Βαλτική Θάλασσα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Σκανδιναβία και τις Άλπεις)

Διασυνοριακό δίκτυο διοξειδίου του άνθρακα : ανάπτυξη υποδομής μεταφορών για δεσμευμένο CO2 μέσω ειδικών θεματικών ομάδων.

Αναθεώρηση της πολιτικής ΔΕΔ-Ε

Το κανονιστικό πλαίσιο για την ενεργειακή υποδομή, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού ΔΕΔ-Ε (ΕΕ) 347/2013, θα αναθεωρηθεί το 2020 για να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τον στόχο της ουδετερότητας του κλίματος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια διαβούλευση  στις 18 Μαΐου 2020, ζητώντας να συμβάλει στην αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΔ-Ε από ειδικούς, ενδιαφερόμενους και το κοινό.

Τον Ιούνιο του 2020 θα διοργανωθεί μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων μερών , για την παροχή λεπτομερειών σχετικά με τη συνεχιζόμενη διαδικασία αξιολόγησης και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με οποιεσδήποτε πτυχές που σχετίζονται με αυτήν

  • Κατηγορίες υποδομής ΔΕΔ-Ε για τη διασφάλιση της συνοχής με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας και τις προτεραιότητες ψηφιοποίησης για την κλιματική ουδετερότητα
  • Διαδικασία επιλογής και κριτήρια για έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCIs)
  • Ρυθμιστική εργαλειοθήκη και κριτήρια για τη χρηματοδοτική βοήθεια της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)
  • Υλοποίηση PCI: Άδεια, παρακολούθηση και συμμετοχή των ενδιαφερομένων

Εγγραφα

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας