ecopress
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  εγκαλεί την Ελλάδα για παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την καλεί να λάβει μέτρα και να συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο... ΕΕ: καμπανάκια για ενεργειακή απόδοση κτιρίων & φορολόγηση αυτοκινήτων  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  εγκαλεί την Ελλάδα για παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την καλεί να λάβει μέτρα και να συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο σε θέματα που αφορούν στην αποδοτικότητα των επενδύσεων στην ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων και στη φορολόγηση και την ταξινόμηση αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα στη δέσμη παραβάσεων του μηνός Μαΐου 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κινεί διαδικασίες κατά της Ελλάδας για παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου ως εξής:

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η ΕΕ αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα όσον αφορά στην υποχρέωση της χώρας μας να κοινοποιήσει στην Επιτροπή την έκθεση της,  για τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα βάσει των κανόνων της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ).

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, με σκοπό να επιτευχθεί ο καλύτερος συνδυασμός επενδύσεων και εξοικονομήσεων, γνωστός και ως «βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα».

 Ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων είναι καίριας σημασίας προκειμένου τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του εθνικού κτιριακού αποθέματος και να μην δαπανώνται από τα άτομα και τις επιχειρήσεις περισσότερα χρήματα από ό,τι είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και των γραφείων τους.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα Ελλάδα και η χώρα μας έχει  πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Σημειώνεται ότι για το ίδιο θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως για την Ελλάδα κίνησε την ίδια διαδικασία και για τη  Βουλγαρία τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία.

Φορολόγηση και ταξινόμηση αυτοκινήτων

Για τη φορολόγηση και την ταξινόμηση αυτοκινήτων η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2020)4001], επειδή δεν έχει τροποποιήσει τους κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση και τη φορολόγηση αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, παραβιάζεται το άρθρο 110 της Συνθήκης όταν οι φόροι που επιβάλλονται σε εισαγόμενα οχήματα υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι φόροι που επιβάλλονται σε ομοειδή εγχώρια αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται υψηλότεροι φόροι στο εισαγόμενο προϊόν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν επί του παρόντος στην Ελλάδα, το τέλος ταξινόμησης, το οποίο επιβάλλεται σε όλα τα οχήματα, είναι υψηλότερο για ορισμένες κατηγορίες εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων απ’ ό, τι για τα ομοειδή εγχώρια μεταχειρισμένα οχήματα. Επιπλέον, ο ελληνικός περιβαλλοντικός φόρος, ο οποίος επιβάλλεται σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, εισάγει διακρίσεις μεταξύ εγχώριων μεταχειρισμένων οχημάτων και μεταχειρισμένων οχημάτων που αγοράζονται σε άλλο κράτος μέλος και στη συνέχεια ταξινομούνται στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία δεν είναι συνάδει με το άρθρο 110 της Συνθήκης, διότι τα οχήματα που εισάγονται από άλλο κράτος μέλος επιβαρύνονται με υψηλότερη φορολογία σε σύγκριση με τα εγχώρια οχήματα. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα απαγορεύει την ταξινόμηση ορισμένων μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται στην Ελλάδα, ενώ δεν επιβάλλεται παρόμοια απαγόρευση στις αντίστοιχες κατηγορίες εγχώριων οχημάτων.

Η απαγόρευση αυτή αποτελεί σαφή περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και αντίκειται στα άρθρα 34 και 36 της ΣΛΕΕ .

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων του Μαΐου 2024 για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Παράλληλα η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 74 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας