ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Πρόσβαση στα χρηματοδοτικά προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω της 3ης τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων που ενέκρινε η Κομισιόν,... ΕΕ: λύση χρηματοδότησης μικρών και προβληματικών επιχειρήσεων

Της Ντίνας Καράτζιου/

Πρόσβαση στα χρηματοδοτικά προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω της 3ης τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων που ενέκρινε η Κομισιόν, αποκτούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, με έμφαση στη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Το νέο προσωρινό πλαίσιο περιορίζει επίσης τα κριτήρια περί προβληματικών επιχειρήσεων, παρέχοντας χρηματοδοτική κάλυψη σε μία κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων.

Κρατική  στήριξη μέσω της πρόσβασης στα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας  στις πολύ μικρές επιχειρήσεις με έμφαση στη νεοφυή επιχειρηματικότητα δίνει η Κομισιόν με τη νέα τρίτη τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου που αφορά τις κρατικές ενισχύεις, διευρύνοντας το πλαίσιο στήριξής τους και περιορίζοντας τα κριτήρια της προβληματικής επιχείρησης. Μ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται νέες συνθήκες ευελιξίας και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα παρεχόμενα εργαλεία ρευστότητας. Σύμφωνα με τη νέα 3η τροποποίηση, η ΕΕ ενέκρινε την επέκταση του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, το οποίο συνιστά τη νομική βάση υλοποίησης των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του προγράμματος επιχειρηματικών δανείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ανοίγοντας το δρόμος για τη στήριξη των πολύ μικρών και νεοφυών επιχειρήσεων

Η 3η τροποποίηση, οι προβληματικές και οι προϋποθέσεις

. Η νέα, τρίτη τροποποίηση επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο ώστε να επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν δημόσια στήριξη δυνάμει του προσωρινού πλαισίου προς όλες τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ακόμη σε εκείνες που ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Το γεγονός αυτό, σημαίνει, ότι για μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή για όσες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών και σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος της «προβληματικής», περιορίζεται πλέον στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία πληρωμών. Δεν απαιτείται, συνεπώς, πλήρωση του κριτηρίου περί μη απώλειας του μισού εταιρικού κεφαλαίου τους, σύμφωνα με το σημείο 15 της νέας τροποποίησης.

Επιπλέον, με τη νέα απόφαση της Κομισιόν,  διευκρινίστηκε ότι αν μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, που ήταν προβληματική στις 31/12/19, προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος προς ενίσχυση και χορήγηση αυτής, είναι δυνατό να ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου.

Το συγκεκριμένο μέτρο, αποτελεί μια επιπλέον προσθήκη ευελιξίας και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα παρεχόμενα εργαλεία ρευστότητας. Επισημαίνεται ακόμη, πως η δυνατότητα επιβεβαίωσης της μη προβληματικότητας, για τη δεδομένη χρονική περίοδο, βάσει των πρόσφατων διαθέσιμων οικονομικών στοιχείων που τηρεί η επιχείρηση είτε υποχρεωτικά, είτε οικειοθελώς, ανεξαρτήτως αν έχουν δημοσιευτεί, θα μπορεί να δώσει την ευχέρεια υπολογισμού των απαιτούμενων μεγεθών.

Ανάσα για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Η 3η χαλάρωση του πολύ σκληρού κανονιστικού πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων στρέφει ουσιαστικά την οικονομική υποστήριξή της  στις  νεοφυείς  επιχειρήσεις, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειονότητα εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονταν στα πρώτα στάδια της ανάπτυξή τους. «Λόγω του μικρού μεγέθους τους και της περιορισμένης συμμετοχής τους σε διασυνοριακές συναλλαγές, οι προσωρινές κρατικές ενισχύσεις προς τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις έχουν μικρότερη πιθανότητα να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά σε σύγκριση με τις κρατικές ενισχύσεις προς μεγαλύτερες επιχειρήσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Ενώ υπογραμμίζεται, ότι «μέτρο δεν θα ισχύσει αν οι εν λόγω επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαδικασία αφερεγγυότητας, έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης που δεν έχει επιστραφεί ή υπάγονται σε σχέδιο αναδιάρθρωσης βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

΄Εμπειρο στέλεχος των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αναφέρει στο ecopress, πως , ότι «μεγάλη ωφέλεια από το μέτρο θα υπάρξει για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες  παράγουν καινοτόμα προϊόντα,  για τα οποία ενδιαφέρεται πολύ η Ευρώπη. Αυτές οι επιχειρήσεις κυρίως έβρισκαν χρηματοδότηση από συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, κυρίως μέσω του Επιχειρησιακό Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), με συμπράξεις με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα ή με δανειακά προϊόντα μέσω τραπεζών. Τώρα με το άνοιγμα της επιλεξιμότητας με το 3ο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων τους δίνεται αυτή η δυνατότητα κρατικής υποστήριξης»

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας