ecopress
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την τελική έγκριση της ενισχυμένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο... ΕΕ: οριστική έγκριση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την τελική έγκριση της ενισχυμένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η αναθεωρημένη οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ τις προσεχείς εβδομάδες. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να την μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία.

Η νομοθεσία αυτή καθορίζει το πλαίσιο που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να μειώσουν τις εκπομπές και τη χρήση ενέργειας σε κτίρια σε ολόκληρη την ΕΕ, από τα σπίτια και τους χώρους εργασίας έως τα σχολεία, τα νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια. Αυτή η μείωση θα συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Η αναθεωρημένη οδηγία θέτει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση της συνολικής χρήσης ενέργειας των κτιρίων σε ολόκληρη την ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέξουν σε ποια κτίρια πρέπει να εστιάσουν και ποια μέτρα πρέπει να λάβουν. Θα αυξήσει τη ζήτηση για καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, και θα τονώσει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.

Η οδηγία θα ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU, μειώνοντας τη χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. Οι «μηδενικές εκπομπές» θα είναι το πρότυπο για τα νέα κτίρια, ενώ τα ορυκτά καύσιμα για τη θέρμανση των κτιρίων θα καταργηθούν σταδιακά και θα αντικατασταθούν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως την ηλιακή ενέργεια. Οι διατάξεις σχετικά με την προκαλωδίωση των κτιρίων και τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα ενισχύσουν επίσης τη διάδοση της βιώσιμης κινητικότητας.

Κάθε κράτος μέλος θα υιοθετήσει εθνικά μέτρα

Κάθε κράτος μέλος θα υιοθετήσει τη δική του εθνική τροχιά  για τη μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας των κτιρίων κατοικιών, κατά 16% έως το 2030 και 20-22% έως το 2035. Για κτίρια μη κατοικιών, θα χρειαστεί να ανακαινίσουν το 16% με τη χειρότερη απόδοση κτίρια έως το 2030 και τα κτίρια με τη χειρότερη απόδοση κατά 26% έως το 2033. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα  να  εξαιρούν ορισμένες κατηγορίες κτιρίων κατοικιών και μη από αυτές τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών κτιρίων ή εξοχικών κατοικιών. Οι πολίτες θα υποστηριχθούν στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τα σπίτια τους. Η οδηγία απαιτεί τη δημιουργία ενιαίων καταστημάτων για συμβουλές σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων και οι διατάξεις για τη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση θα καταστήσουν την ανακαίνιση πιο προσιτή και εφικτή.

Η Οδηγία θα ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης , σύμφωνα με το  σχέδιο REPowerEU , μειώνοντας τη χρήση εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων. Η αναθεωρημένη οδηγία θα καταστήσει τις  « μηδενικές εκπομπές» το πρότυπο για τα νέα κτίρια.  Όλα τα νέα οικιστικά και μη κτίρια πρέπει να έχουν μηδενικές επιτόπιες εκπομπές από ορυκτά καύσιμα , από την 1η Ιανουαρίου 2028 για τα δημόσια κτίρια και από την 1η Ιανουαρίου 2030 για όλα τα άλλα νέα κτίρια, με δυνατότητα για συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Η ενισχυμένη οδηγία περιέχει νέες διατάξεις για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων από τη θέρμανση στα κτίρια και την ενίσχυση της ανάπτυξης εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα νέα κτίρια είναι « έτοιμα για ηλιακή ενέργεια ». Οι επιδοτήσεις για την εγκατάσταση αυτόνομων λεβήτων που τροφοδοτούνται με ορυκτά καύσιμα δεν θα επιτρέπονται από την 1η Ιανουαρίου 2025. Θα ενισχύσει επίσης την αφομοίωση  της  βιώσιμης κινητικότητας  χάρη στις διατάξεις για την προ-καλωδίωση,  τα σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα  και  χώρους στάθμευσης ποδηλάτων.

Ο καλύτερος σχεδιασμός των ανακαινίσεων και η τεχνική και οικονομική υποστήριξη θα είναι ζωτικής σημασίας για την πυροδότηση ενός κύματος ανακαίνισης σε ολόκληρη την ΕΕ, και αυτό προβλέπεται στην αναθεωρημένη οδηγία. Για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και τη μείωση των ενεργειακών λογαριασμών, τα χρηματοδοτικά μέτρα θα πρέπει να δίνουν κίνητρα και να συνοδεύουν τις ανακαινίσεις και να στοχεύουν ιδίως σε ευάλωτους πελάτες και σε κτίρια με τη χειρότερη απόδοση, στα οποία ζει μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών με φτωχή ενέργεια.

Στρατηγική για κύμα ανακαίνισης

Τα κτίρια ευθύνονται για περίπου το 40% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ, περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης αερίου της ΕΕ (κυρίως μέσω θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης) και το 35% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια. Επί του παρόντος, περίπου το 35% των κτιρίων της ΕΕ είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και σχεδόν το 75% του κτιριακού αποθέματος είναι ενεργειακά αναποτελεσματικό. Ταυτόχρονα, το μέσο ετήσιο ποσοστό ενεργειακής ανακαίνισης είναι μόνο περίπου 1%.

Το 2020, η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της για  το κύμα ανακαίνισης  σε τουλάχιστον διπλασιασμό των ποσοστών ανακαίνισης έως το 2030 και για να διασφαλίσει ότι οι ανακαινίσεις οδηγούν σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα κτίρια. Η  πρόταση της Επιτροπής  για αναθεώρηση της EPBD τον Δεκέμβριο του 2021 συμπληρώθηκε περαιτέρω από πρόσθετα στοιχεία για την ανάπτυξη ηλιακής ενέργειας σε κτίρια ως μέρος του  σχεδίου REPowerEU  τον Μάιο του 2022. Οι συννομοθέτες κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2023.

Η Οδηγία αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο στις προσπάθειες της ΕΕ να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα και να διπλασιάσει τον ρυθμό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και τον τριπλασιασμό της ικανότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030, όπως συμφωνήθηκε με τους παγκόσμιους εταίρους στο COP28. Η σημερινή υιοθέτηση βασίζεται στην ολοκλήρωση και την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας «Fit for 55» και θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030.

Ερωτήσεις -απαντήσεις

 1.Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του αναθεωρημένου EPBD;

Η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD) θέτει την Ευρώπη σε καλό δρόμο για την επίτευξη ενός κτιριακού αποθέματος πλήρως απελευθερωμένου από τον άνθρακα έως το 2050, ωθώντας τις ανακαινίσεις σε κάθε κράτος μέλος, ιδίως για κτίρια με τη χειρότερη απόδοση. Αναβαθμίζει το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο (που συμφωνήθηκε το 2018) ώστε να αντικατοπτρίζει υψηλότερες φιλοδοξίες για το κλίμα σε συνδυασμό με κοινωνική δράση και παρέχει στα κράτη μέλη την απαιτούμενη ευελιξία για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο κτιριακό απόθεμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν επιβάλλει καμία υποχρέωση ανακαίνισης σε μεμονωμένους ιδιοκτήτες σπιτιού.

Στο πλαίσιο του ενισχυμένου πλαισίου, τα κτίρια κατοικιών και τα μη κατοικιών αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Όσον αφορά τα κτίρια κατοικιών , κάθε κράτος μέλος θα υιοθετήσει τη δική του εθνική τροχιά για να μειώσει τη μέση χρήση πρωτογενούς ενέργειας κατά 16% έως το 2030 και 20-22% έως το 2035. Τα εθνικά μέτρα θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 55% της μείωσης του η μέση χρήση πρωτογενούς ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω της ανακαίνισης των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις, αλλά τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν ποια κτίρια θα στοχεύσουν και ποια μέτρα θα λάβουν.

Όσον αφορά τα κτίρια μη κατοικιών , η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει τη σταδιακή εισαγωγή προτύπων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για την ανακαίνιση των κτιρίων με τη χειρότερη απόδοση κατά 16% έως το 2030 και των κτιρίων με τη χειρότερη απόδοση κατά 26% έως το 2033. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα  να εξαιρούν ορισμένα κατηγορίες κτιρίων κατοικιών και μη από αυτές τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών κτιρίων ή εξοχικών κατοικιών.

Η αναθεωρημένη οδηγία καθιστά  τα κτίρια μηδενικών εκπομπών  το νέο πρότυπο για νέα κτίρια.  Όλα τα νέα οικιστικά και μη κτίρια πρέπει να έχουν μηδενικές επιτόπιες εκπομπές από ορυκτά καύσιμα, από την 1η Ιανουαρίου 2028 για τα δημόσια κτίρια και από την 1η Ιανουαρίου 2030 για όλα τα άλλα νέα κτίρια, με δυνατότητα για συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Το επικαιροποιημένο EPBD ενισχύει επίσης το ευνοϊκό πλαίσιο για τις ανακαινίσεις. Εισάγει προγράμματα «Διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων» σε ολόκληρη την ΕΕ για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες κτιρίων να σχεδιάσουν τις (σταδιακές) ανακαινίσεις τους.

Οι διασφαλίσεις για τους ενοικιαστές ενισχύονται επίσης, καθώς τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων των λεγόμενων «ανακαινίσεων» (de-facto έξωση που σχετίζεται με σημαντική αύξηση του ενοικίου μετά από εργασίες ανακαίνισης). Επιπλέον, οι διατάξεις για τις βάσεις δεδομένων και την ανταλλαγή δεδομένων θα διασφαλίσουν την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών κτιρίων στους πολίτες και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την υποστήριξη των ανακαινίσεων.

Ο καλύτερος σχεδιασμός είναι επίσης βασικό χαρακτηριστικό της αναθεωρημένης οδηγίας. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, τα κράτη μέλη θα καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων για να καθορίσουν την εθνική στρατηγική για την απαλλαγή του κτιριακού αποθέματος από άνθρακα και τον τρόπο αντιμετώπισης των εναπομενόντων εμποδίων, όπως η χρηματοδότηση, η κατάρτιση και η προσέλκυση περισσότερων ειδικευμένων εργαζομένων. Εισάγεται ένα κοινό πρότυπο με υποχρεωτικά και εθελοντικά στοιχεία για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας μεταξύ των κρατών μελών. Τα σχέδια σχεδίων πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή για αξιολόγηση και βάσει αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει συστάσεις που θα πρέπει να υποστηρίξουν περαιτέρω τα κράτη μέλη στην εκπόνηση των τελικών τους σχεδίων. Τα σχέδια θα υποβάλλονται ως μέρος της διαδικασίας ολοκληρωμένων Εθνικών Σχεδίων Ενέργειας και Κλίματος (NECPs). Κατ’ εξαίρεση αυτή τη φορά, και λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη να κλιμακωθεί η ανακαίνιση κτιρίου με βάση σταθερά εθνικά σχέδια, το πρώτο σχέδιο των σχεδίων θα υποβληθεί έως τον Δεκέμβριο του 2025.

 2.Πώς θα υποστηρίξει το EPBD τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για θέρμανση σε κτίρια;

Για να εξασφαλιστεί η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του κτιριακού τομέα, το Σχέδιο Στόχος της ΕΕ για το Κλίμα υπογραμμίζει την ανάγκη σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση έως το 2040. Μέχρι τότε, οι άμεσες εκπομπές του κτιριακού τομέα θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά περίπου 80%-89%. Το αναθεωρημένο EPBD θα βοηθήσει την ΕΕ να  καταργήσει σταδιακά, με σταδιακό τρόπο, τους λέβητες που τροφοδοτούνται από ορυκτά καύσιμα.  

Η διάρκεια ζωής των συστημάτων θέρμανσης είναι κατά μέσο όρο περίπου 20 χρόνια. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη EPBD, οι αυτόνομοι λέβητες που τροφοδοτούνται από ορυκτά καύσιμα δεν θα είναι επιλέξιμοι για δημόσια στήριξη από το 2025, σύμφωνα με τις συστάσεις του σχεδίου REPowerEU και της ανακοίνωσης EU Save Energy . Μολονότι η αναθεωρημένη EPBD δεν επιβάλλει ημερομηνία σταδιακής κατάργησης σε επίπεδο ΕΕ για την εγκατάσταση νέων λεβήτων ορυκτών καυσίμων, εισάγει μια σαφή νομική βάση για εθνικές απαγορεύσεις, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να ορίσουν απαιτήσεις για γεννήτριες θερμότητας με βάση τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τον τύπο καύσιμο που χρησιμοποιείται ή ένα ελάχιστο μέρος της ανανεώσιμης ενέργειας που χρησιμοποιείται για θέρμανση. Πολλά κράτη μέλη θεωρούν τέτοια μέτρα απαραίτητα για την επίτευξη ενός κτιριακού αποθέματος χωρίς ανθρακούχες εκπομπές και για τη βελτίωση της ποιότητας και της υγείας του αέρα.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν στα σχέδια ανακαίνισης κτιρίων τις πολιτικές και τα μέτρα τους όσον αφορά τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση και την ψύξη με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση των λεβήτων ορυκτών καυσίμων έως το 2040. 

Τέλος, για να ενθαρρυνθεί η ταχεία ανάπτυξη συστημάτων θέρμανσης με μηδενικές άμεσες εκπομπές, τα νέα κτίρια μηδενικών εκπομπών δεν πρέπει να προκαλούν επιτόπιες εκπομπές άνθρακα από ορυκτά καύσιμα.

 3.Πώς συμβάλλει το EBPD στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια;

Εκτός από την υποστήριξη της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων από τη θέρμανση στα κτίρια, η αναθεωρημένη οδηγία εισάγει μια ειδική απαίτηση για όλα τα νέα κτίρια να είναι «έτοιμα για ηλιακή ενέργεια», που σημαίνει ότι πρέπει να είναι κατάλληλα για να φιλοξενήσουν φωτοβολταϊκές ή ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις σε στέγες αργότερα. στάδιο χωρίς δαπανηρές δομικές παρεμβάσεις.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν την εγκατάσταση κατάλληλων ηλιακών εγκαταστάσεων σε μεγάλα υπάρχοντα δημόσια κτίρια και υφιστάμενα μη οικιστικά κτίρια που υπόκεινται σε σημαντικές ανακαινίσεις ή για τα οποία απαιτείται άδεια, καθώς και σε νέους στεγασμένους χώρους στάθμευσης.

Επιπλέον, σε κτίρια μηδενικών εκπομπών (δηλαδή όλα τα νέα κτίρια από το 2030), όπου είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, το 100% της συνολικής ετήσιας χρήσης πρωτογενούς ενέργειας θα πρέπει να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγεται επιτόπου, κοντά ή από μια κοινότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενέργεια από ένα αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και ψύξης ή ενέργεια από πηγές χωρίς άνθρακα.

Η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τονίζεται επίσης καλύτερα στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) καθώς και στα Διαβατήρια Ανακαίνισης Κτιρίων.

 4.Πώς υποστηρίζει η αναθεώρηση του EPBD την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων και τη χρήση ποδηλάτων;

Η ανάπτυξη της υποδομής επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα πρέπει να επιταχυνθεί για να συνοδεύσει την αναμενόμενη αύξηση του στόλου των ηλεκτρικών οχημάτων στους δρόμους της ΕΕ. Ο κανονισμός για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων (AFIR) θέτει στόχους για την υποδομή επαναφόρτισης που είναι προσβάσιμη από το κοινό. Δεδομένου ότι αναμένεται ότι μεγάλο μέρος της επαναφόρτισης θα πραγματοποιηθεί στα κτίρια, η αναθεωρημένη EPBD συμπληρώνει το AFIR με απαιτήσεις για επαναφόρτιση υποδομών και προκαλωδίωση σε κτίρια και παρακείμενους χώρους στάθμευσης, τόσο στο σπίτι όσο και στο χώρο εργασίας.

Η αναθεωρημένη οδηγία απαιτεί περαιτέρω από τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν, να εξορθολογίσουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία για την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης και να άρουν τα εμπόδια στην εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε πολυκατοικίες. Υπάρχει επίσης μια νέα απαίτηση για σημεία επαναφόρτισης για την υποστήριξη της έξυπνης φόρτισης και, κατά περίπτωση, της αμφίδρομης φόρτισης, η οποία είναι επίσης σύμφωνη με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με την έξυπνη φόρτιση, τα αυτοκίνητα μπορούν να φορτιστούν όταν οι τιμές της ενέργειας είναι χαμηλές ή όταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι άφθονες. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, θα είναι επίσης δυνατή η τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας πίσω στο δίκτυο και η χρήση της μπαταρίας του αυτοκινήτου ως εγκατάσταση αποθήκευσης. Η έξυπνη φόρτιση διευκολύνει την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια στο δίκτυο και βοηθά στην απομάκρυνση του άνθρακα από το ενεργειακό σύστημα. Τέλος, η αναθεωρημένη οδηγία αντιμετωπίζει ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο στη βιώσιμη κινητικότητα – την έλλειψη ασφαλούς στάθμευσης ποδηλάτων – εισάγοντας απαιτήσεις για θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων σε νέα και ανακαινισμένα κτίρια και σε υφιστάμενα μεγάλα κτίρια μη κατοικιών. 

 5.Τι είναι τα Πρότυπα Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης και σε ποια κτίρια θα ισχύουν;

Γενικά, τα πρότυπα ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης  (MEPS) είναι απαιτήσεις για τα υπάρχοντα κτίρια να ανταποκρίνονται σε μια συγκεκριμένη ενεργειακή απόδοση ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανακαίνισης για ένα κτιριακό απόθεμα ή σε ένα σημείο ενεργοποίησης στην αγορά (όπως πώληση, ενοικίαση, δωρεά ή αλλαγή του σκοπού εντός του κτηματολογίου ή του κτηματολογίου), σε χρονικό διάστημα ή σε συγκεκριμένη ημερομηνία, πυροδοτώντας έτσι την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων. Χρησιμοποιούνται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη. 

Το αναθεωρημένο EPBD θεσπίζει τη σταδιακή εισαγωγή των Προτύπων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης μόνο για κτίρια μη οικιστικών κατοικιών , ώστε να ενεργοποιηθεί η ανακαίνιση των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις. Αυτά τα πρότυπα θα βασίζονται στα μέγιστα όρια ενεργειακής απόδοσης και θα οδηγήσουν στην ανακαίνιση των μη οικιστικών κτιρίων με τη χειρότερη απόδοση κατά 16% έως το 2030 και των κτιρίων μη κατοικιών με τη χειρότερη απόδοση κατά 26% έως το 2033. Τα κράτη μέλη θα έχουν την ευελιξία να εξαιρούν πολλά κατηγορίες κτιρίων, με βάση μια δυσμενή εκτίμηση κόστους-οφέλους ή λόγω της κατηγορίας του κτιρίου και του τρόπου χρήσης του, όπως για κτίρια ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να καθορίσουν μια διαδρομή συμμόρφωσης με χαμηλότερα όρια μέγιστων ενεργειακών επιδόσεων έως το 2040 και το 2050 ως μέρος των Εθνικών τους Σχεδίων Ανακαίνισης Κτιρίων. 

Για τα κτίρια κατοικιών, τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης θα παραμείνουν ένα προαιρετικό εργαλείο για την επίτευξη της απαραίτητης βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος. Τα κράτη μέλη θα υιοθετήσουν μια εθνική τροχιά για τη μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας του αποθέματος κτιρίων κατοικιών τουλάχιστον κατά 16% έως το 2030 και 20-22%% έως το 2035 με μεγάλη ευελιξία ώστε να αποφασίζουν ποια μέτρα θα εφαρμόσουν και σε ποια κτίρια. Ωστόσο, τα κτίρια με τη χειρότερη απόδοση, που ορίζονται ως το 43% του κτιριακού αποθέματος με τη χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση, θα πρέπει να ανακαινιστούν κατά προτεραιότητα. Για τα κτίρια κατοικιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι επιτυγχάνεται τουλάχιστον το 55 % των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης, μέσω της ανακαίνισης κτιρίων κατοικιών με τη χειρότερη απόδοση, για τα οποία συνήθως οι ανακαινίσεις είναι πιο αποδοτικές από άποψη κόστους.

6.Πώς το αναθεωρημένο EPBD ενισχύει τη διαφάνεια στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων; 

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την αξιολόγηση της απόδοσης των κτιρίων μας. Η αναθεώρηση περιλαμβάνει μέτρα για να γίνουν τα EPC πιο σαφή, πιο αξιόπιστα και ορατά, και να βασιστούν σε ένα κοινό πρότυπο και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ με έναν αριθμό δεικτών για τις εκπομπές ενέργειας και GHG, και εθελοντικούς για τα σημεία φόρτισης ή την παρουσία σταθερών ελέγχους για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Αυτό θα ωφελήσει τους ιδιοκτήτες κτιρίων, τους αγοραστές και τους ενοικιαστές, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις δημόσιες αρχές.

Βελτιώνονται οι μηχανισμοί ελέγχου και η προβολή στη διαφήμιση ακινήτων και τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν δημόσια έκθεση σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας για τα EPC.

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου EPC, θα υπάρχει μια κοινή κλίμακα AG. Η βαθμολογία «Α» αντιστοιχεί σε κτίρια μηδενικών εκπομπών, ενώ η βαθμολογία «G» αντιστοιχεί στα κτίρια με τη χειρότερη απόδοση σε κάθε χώρα, με τα υπόλοιπα κτίρια στη χώρα να κατανέμονται μεταξύ των κατηγοριών. Αυτό θα επιτρέψει ένα σαφέστερο και απλούστερο σύστημα ταξινόμησης των κτιρίων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενώ θα είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο στα εθνικά χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ορίσουν μια κατηγορία ενεργειακής απόδοσης «A+» που αντιστοιχεί σε κτίρια που έχουν ακόμη καλύτερη ενεργειακή απόδοση από τα κτίρια μηδενικών εκπομπών και παράγουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επί τόπου ετησίως από την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουν.

Τα EPC θα πρέπει να εκδοθούν και να εμφανίζονται σε περισσότερα σημεία ενεργοποίησης από ό,τι σήμερα, μεταξύ άλλων σε περίπτωση μεγάλων ανακαινίσεων και ανανέωσης σύμβασης ενοικίασης, για να ευαισθητοποιηθούν οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές κτιρίων.

Το αναδιατυπωμένο EPBD περιλαμβάνει επίσης κοινές απαιτήσεις για την ύπαρξη εθνικών βάσεων δεδομένων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την πρόσβαση σε αυτές τις βάσεις δεδομένων και τη δημοσίευση συγκεντρωτικών πληροφοριών. Αυτό θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, την ποιότητά τους και θα διευκολύνει το έργο των δημόσιων αρχών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για να πρωτοστατήσει στις ανακαινίσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Θα εισαχθούν επίσης προγράμματα διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων σε όλα τα κράτη μέλη για να παρέχουν αξιόπιστους και εξατομικευμένους οδικούς χάρτες ανακαίνισης στους ιδιοκτήτες κτιρίων που σχεδιάζουν μια σταδιακή ανακαίνιση του κτιρίου τους.

7.Θα υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για ενεργειακές ανακαινίσεις; 

Οι ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων αποδίδονται με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ενέργειας. Ωστόσο, επί του παρόντος υπάρχουν διάφορα εμπόδια που μπορεί να αποτρέψουν τους ιδιοκτήτες κατοικιών από το να προχωρήσουν στις ενεργειακές ανακαινίσεις, αφήνοντας τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές εκτεθειμένους σε υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας και πιο ευάλωτους στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όσους ζουν στα κτίρια με τη χειρότερη απόδοση, οι οποίοι είναι επίσης συχνά αυτοί με λιγότερα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης.

Η αναθεωρημένη οδηγία θα διασφαλίσει έτσι ότι θα παρέχεται μεγαλύτερη στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά και θα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε κτίρια για τα οποία οι ανακαινίσεις είναι οι πιο αποδοτικές ως προς το κόστος – και ως εκ τούτου θα επιφέρουν τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων. Ένα κτίριο με τη χειρότερη απόδοση μπορεί να καταναλώσει έως και 10-15 φορές περισσότερη ενέργεια από ένα κτίριο μηδενικών εκπομπών.

Τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων πρέπει να επιτρέπουν την ανάπτυξη επαρκούς χρηματοδότησης σε εθνικό επίπεδο και να βοηθούν στη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων σε κλίμακα. Τα κράτη μέλη καλούνται να συμπεριλάβουν μια επισκόπηση των εθνικών πολιτικών και μέτρων για την ενδυνάμωση και την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, την ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας και τη διασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας της στέγασης, σύμφωνα επίσης με τις πρόσφατα δημοσιευμένες συστάσεις της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας .

Με περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ που εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμα από τη χρηματοδότηση της ΕΕ για τη στήριξη των ανακαινίσεων μεταξύ 2023 και 2030, η Επιτροπή βοηθά επίσης στην κινητοποίηση περισσότερης χρηματοδότησης που είναι απαραίτητη για την κάλυψη του αρχικού επενδυτικού κόστους. Η χρηματοδότηση της ΕΕ προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής, το InvestEU, δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το υποπρόγραμμα LIFE Clean Energy Transition, το Horizon Europe, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής σχέσης Built for People, του ELENA Facility, του Ταμείου Εκσυγχρονισμού και του Recovery & Resilience. Διευκόλυνση , χάρη ιδίως στις ισχυρές εμβληματικές «Ανακαίνιση» και στα ειδικά κεφάλαια που σχετίζονται με το REPowerEU στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Είναι πολύ σημαντικό, το νέο Ταμείο Κοινωνικού Κλίματος που ιδρύθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα κινητοποιήσει 86,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2026-2032 για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικροεπιχειρήσεων, με τις ενεργειακές ανακαινίσεις ως έναν από τους δύο τομείς εστίασης (με τις μεταφορές) στα διαρθρωτικά μέτρα .

Για να καταστεί δυνατός ένας αποτελεσματικός συνδυασμός δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης, η Επιτροπή κατέστησε επίσης το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων πιο ευνοϊκό για τις ανάγκες των ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορίες .

Η αναθεώρηση θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην κινητοποίηση υποστήριξης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η οδηγία αναθέτει στην Επιτροπή να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χαρτοφυλακίου για εθελοντική χρήση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να υποστηρίξει την αύξηση του όγκου δανεισμού για ανακαίνιση κτιρίων.  Η διευκολυνόμενη και ρυθμιζόμενη πρόσβαση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα δεδομένα EPC θα πρέπει επίσης να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των ανακαινίσεων μέσω ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

 8.Πώς αντιμετωπίζει η αναθεώρηση της EPBD τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής;

Οι εκπομπές από την κατασκευή υλικών, τη μεταφορά, την κατασκευή, τη συντήρηση και την αποδόμηση ενός κτιρίου είναι γνωστές ως «ενσωματωμένος άνθρακας». Οι εκπομπές άνθρακα που συνδέονται με τη φάση χρήσης του κτιρίου είναι «λειτουργικές» εκπομπές άνθρακα. Η λήψη καλών επιλογών σχετικά με αποτελεσματικές πρακτικές και υλικά κατασκευής μπορεί να έχει τεράστια επίδραση τόσο στις λειτουργικές όσο και στις ενσωματωμένες εκπομπές άνθρακα.

Οι νέοι κανόνες κάνουν αρκετά θετικά βήματα για την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλο τον κύκλο ζωής των κτιρίων. Πράγματι, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του κύκλου ζωής θα πρέπει να υπολογίζονται και να γνωστοποιούνται μέσω EPC για όλα τα νέα κτίρια από το 2030, για την ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν εθνικούς οδικούς χάρτες και να θέσουν στόχους για τη μείωση τέτοιων εκπομπών του κύκλου ζωής.

 9.Πώς θα υποστηρίξει η αναθεώρηση του EPBD καλύτερη ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων και ποιότητα περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων;

Τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν την αρμοδιότητα για τη ρύθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων και θα πρέπει να καθορίσουν τις συνθήκες εσωτερικού χώρου που πρέπει να διατηρούνται στα κτίρια προκειμένου να διασφαλίζονται υγιείς συνθήκες. Το αναθεωρημένο EPBD υποστηρίζει υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα εσωτερικών χώρων απαιτώντας τα νέα κτίρια μη οικιστικών μηδενικών εκπομπών να είναι εξοπλισμένα με συσκευές μέτρησης και ελέγχου για την παρακολούθηση και τη ρύθμιση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό ισχύει επίσης για κτίρια που υπόκεινται σε σημαντικές ανακαινίσεις, όπου είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.

Αυτές οι συσκευές θα παρακολουθούν και θα ρυθμίζουν τη λειτουργία των τεχνικών κτιριακών συστημάτων του κτιρίου, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι λειτουργούν βέλτιστα και παρέχουν τις απαιτούμενες συνθήκες ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα απόδοσης.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και ο Έξυπνος Δείκτης Ετοιμότητας θα παρέχουν ορατότητα στα κτίρια που έχουν εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης για την ποιότητα του περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας