ecopress
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να εναρμονίσει την εσωτερική νομοθεσία με το ευρωπαϊκό δίκαιο, σε κρίσιμους τομείς Σειρά ανακοινώσεων εξέδωσε  από τις αρχές Ιουλίου... ΕΕ: Τελεσίγραφο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να εναρμονίσει την εσωτερική νομοθεσία με το ευρωπαϊκό δίκαιο, σε κρίσιμους τομείς

Σειρά ανακοινώσεων εξέδωσε  από τις αρχές Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας την Ελλάδα και κατά περίπτωση άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να εναρμονίσουν  το εθνικό τους Δίκαιο με το ευρωπαϊκό, σε σχέση με τη θέσπιση πλαισίου σε κρίσιμους αναπτυξιακούς και θεσμικούς τομείς, κινώντας παράλληλα τις διαδικασίες, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις, εφόσον δεν υπάρξουν επαρκείς εξηγήσεις και οι ανάλογες θεσμικές ενέργειες. Ειδικότερα, οι εξελίξεις έχουν ως εξής:

 

-Για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποστείλει «αιτιολογημένες γνώμες» στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και τη Φινλανδία ζητώντας τους να εναρμονίσουν το εθνικό τους Δίκαιο με το ευρωπαϊκό σε σχέση με τη θέσπιση πλαισίου. Σημειώνεται ότι τα κράτη-μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει τη σχετική κοινοτική οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να έχουν ανακοινώσει στην Επιτροπή τα σχετικά μέτρα μεταφοράς έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής επισημαίνεται ότι ο ανταγωνισμός για θαλάσσιο χώρο —για την εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τουριστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες εξόρυξης πρώτων υλών, δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών και άλλες χρήσεις— έχει αναδείξει την ανάγκη συνεκτικότερης διαχείρισης των ευρωπαϊκών υδάτων. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός λειτουργεί διασυνοριακά και διατομεακά, με στόχο να διασφαλίζεται ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα λαμβάνουν χώρα κατά τρόπο αποδοτικό, ασφαλή και βιώσιμο, και να προάγεται η επίτευξη διάφορων οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων, τονίζει η Επιτροπή σημειώνοντας ότι η οδηγία θεσπίζει μία κοινή προσέγγιση των χωρών της ΕΕ, καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις για το σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών.

-Για την  ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων: Αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και σε άλλες επτά χώρες απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώντας τες να της κοινοποιήσουν το εθνικό τους πλαίσιο πολιτικής βάσει των κανόνων της ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (οδηγία 2014/94/ΕΕ). Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που κινεί η Επιτροπή, όταν δεν γίνεται σεβαστή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, τα εθνικά πλαίσια πολιτικής είναι το βασικό μέσο που προβλέπει η οδηγία για να εξασφαλιστεί η δημιουργία επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων σημείων επαναφόρτωσης ηλεκτρικών οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο και υδρογόνο, και για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων είναι απαραίτητη για την παροχή σε όλους τους Ευρωπαίους πρόσβασης σε καθαρή και ανταγωνιστική κινητικότητα, σύμφωνα με τους στόχους που όρισε η Επιτροπή στη δέσμη μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση», την οποία ενέκρινε τον Μάιο του 2017. Η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της δύο μήνες για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από την οδηγία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμογή  Οδηγίας σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας: Η Επιτροπή ζήτησε  από την Ελλάδα και από άλλες έξι χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν την οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Η εν λόγω οδηγία βοηθάει, όπως αναφέρει η Επιτροπή, τους πολίτες και τις εταιρείες να αξιώσουν αποζημίωση εάν είναι θύματα παραβάσεων των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, όπως των κανόνων για τις συμπράξεις και των κανόνων για τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Μεταξύ άλλων, παρέχει στα θύματα ευκολότερη πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται για την απόδειξη της ζημίας που υπέστησαν και περισσότερο χρόνο για να υποβάλουν τις αξιώσεις τους.

-Για την Οδηγία του ραδιοεξοπλισμού : Αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και σε άλλες δύο χώρες απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας τες να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό (οδηγία 2014/53/ΕΕ). Η οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό καθορίζει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος και παρέχει τη βάση για περαιτέρω ρύθμιση των ζητημάτων των κλήσεων έκτακτης ανάγκης, της διαλειτουργικότητας και της διασφάλισης της προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται και τις υποχρεώσεις που πρέπει να πληρούνται πριν από τη διάθεση ραδιοεξοπλισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και ενισχύει την εποπτεία της αγοράς. Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 12 Ιουνίου 2016. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές:  Την πλήρη εφαρμογή στην Ελλάδα των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην ΕΕ (κανονισμός αριθ. 1177/2010) ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, επί του παρόντος, η ελληνική εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπει στους επιβάτες να επωφεληθούν πλήρως από τα δικαιώματα που τους παρέχει ο εν λόγω κανονισμός στην περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης της υπηρεσίας θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Για τις εκπομπές αυτοκινήτων:  Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα και σε άλλες τέσσερις χώρες απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων έγκρισης τύπου οχήματος της ΕΕ (οδηγία 2007/46/ΕΚ). Ειδικότερα, η Επιτροπή ζητά περαιτέρω πληροφορίες από την Ελλάδα σχετικά με το εθνικό σύστημα κυρώσεων που δημιουργήθηκε, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για την έγκριση τύπου.

 

Έκλεισε ο φάκελος της Ελλάδας στην ΕΕ  για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling»

 

Τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας των νέων μέτρων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» μεταξύ των φορολογικών αρχών της ΕΕ [οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου] χαιρέτισε παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλείνοντας τη σχετική υπόθεση παράβασης. Τα κράτη-μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο τα εν λόγω μέτρα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Οι νέοι κανόνες έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην πάταξη της διασυνοριακής φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού, η δε πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των φορολογικών αρχών της ΕΕ σχεδιάζεται να λάβει χώρα έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας