Με τη σταδιακή άρση των περιορισμών, αναδεικνύεται μια άμεση ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις. -Είναι οι εγκαταστάσεις των κτηρίων που εργάζεται το προσωπικό μου... Έλεγχος κλιματισμού για περιορισμό της διασποράς ιογενών παραγόντων

Με τη σταδιακή άρση των περιορισμών, αναδεικνύεται μια άμεση ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις.

-Είναι οι εγκαταστάσεις των κτηρίων που εργάζεται το προσωπικό μου ασφαλείς και περιορίζουν τη μετάδοση ιογενών παραγόντων;

-Υπάρχουν κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε το προσωπικό να αισθάνεται ασφάλεια στο χώρο εργασίας του;

Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων ενός κτηρίου για τον περιορισμό της πανδημίας μέχρι τώρα βασίζεται στην μέχρι τώρα ενημέρωση για τον τρόπο μετάδοσης του συγκεκριμένου ιού και τις γενικότερες οδηγίες για την αντιμετώπιση μετάδοσης παθογόνων οργανισμών.

Η ΖΕΒ ΑΕΕΥ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να σας υποστηρίξει στην ανάγκη αυτή. Διαθέτει υψηλή εξειδίκευση σε θέματα κλιματισμού και άμεση ενημέρωση και συνεργασία με οργανισμούς όπως η ASHRAE, οι οποίοι έχουν αναπτύξει ειδικές ομάδες δράσης για τη μελέτη των επιπτώσεων του ιού και τις προσπάθειες για την αντιμετώπισή του.

Υποστηρίζει  τους χρήστες και λειτουργούς ενός κτηρίου, παρέχει συμβουλευτικές – υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες και κατευθύνσεις για τον περιορισμό εξάπλωσης της ασθένειας COVID-19 και τη μετάδοση λοιπών παθογενών παραγόντων.

Οι υπηρεσίες αυτές ξεκινούν από την αρχική προσέγγιση του κτηρίου και των εγκαταστάσεών του και διαμορφώνονται ανάλογα με την κατάστασή του και τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη και των χρηστών.

Η μεθοδολογία προσέγγισης εφαρμόζεται σε 4 βήματα  :

Τεχνική έκθεση αξιολόγησης εγκαταστάσεων

Αρχικά, παραλαμβάνονται  τα κατασκευαστικά σχέδια του κτηρίου (από τον ιδιοκτήτη του κτηρίου, ενοικιαστή κλπ )  και οι τεχνικές περιγραφές των Η/Μ συστημάτων .

Διενεργείται αρχική επιθεώρηση για τη διαπίστωση της ακρίβειας των σχεδίων, των όποιων αλλαγών έχουν πραγματοποιηθεί και της υφιστάμενης κατάστασης του εξοπλισμού.

Σκοπός της επιθεώρησης είναι ο εντοπισμός των σημείων των συστημάτων που απαιτείται παρέμβαση ώστε να περιορίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αερομεταφερόμενη διάδοση των ιογενών παραγόντων. Οι παρεμβάσεις αυτές θα λειτουργήσουν συνδυαστικά για την εφαρμογή των  γενικών  κατευθύνσεων και οδηγιών των αρμόδιων εθνικών και διεθνών φορέων και οργανισμών (ΠΟΥ, Υπουργείο Υγείας, CDC, ASHRAE, REHVA κλπ).

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης θα υποβληθεί τεχνική έκθεση στην οποία θα παρουσιαστούν οι προτάσεις για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και το αρχικό κόστος υλοποίησής τους. Οι προτάσεις αυτές θα ομαδοποιηθούν ανάλογα με το βαθμό σημαντικότητας και αναγκαιότητάς τους.

Εφόσον ο πελάτης αποφασίσει την υλοποίηση όλων ή μέρους των προτάσεων αυτών, ακολουθούν οι επόμενες  φάσεις όπου η ΖΕΒ μπορεί να υποστηρίξει το έργο αυτό με:

Υποβολή μελετών εφαρμογής

Υποβολή των απαιτούμενων μελετών εφαρμογής για την υλοποίηση των προτάσεων και υποστήριξη στην ανάπτυξη ενός πλήρους σχεδίου ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημιών (Pandemic Preparedness Plan). Το σχέδιο θα ελέγχεται και αναθεωρείται με κάθε νέα αλλαγή στις διεθνείς οδηγίες και κατευθύνσεις

Υλοποίηση παρεμβάσεων

Ολοκληρωμένη πρόταση για υλοποίηση των παρεμβάσεων και διασφάλιση της εκτέλεσης των εργασιών και παράδοσης του τελικού αντικειμένου σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις κάθε πρότασης.

Ψηφιακή παρακολούθηση εγκαταστάσεων

Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου  για τη συνεχή παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και αυτόματη ειδοποίηση (συναγερμός) σε περίπτωση απόκλισης μέσω εξειδικευμένου λογισμικού και παρακολούθηση στοχευμένων δεικτών λειτουργίας.(KPIs).

Είναι αυτονόητο ότι οι όποιες προτάσεις σκοπό θα έχουν την μείωση της πιθανότητας μετάδοσης του ιού εντός του κτηρίου αλλά παράλληλα θα λαμβάνονται υπόψη και πρόσθετα κριτήρια, όπως η δυνατότητα υλοποίησης, ο περιορισμός της αύξησης της κατανάλωσης, η διατήρηση των συνθηκών άνεσης των χώρων κλπ.

Είναι, για παράδειγμα, κοινώς αποδεκτό ότι η απενεργοποίηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού δεν αποτελεί λύση αφενός γιατί πλέον δεν υπάρχει έλεγχος στις συνθήκες των χώρων και αφετέρου η μη επίτευξη συνθηκών άνεσης δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας και δυσφορίας στους χρήστες και επομένως τους καθιστά πιο ευαίσθητους στην μόλυνση από παθογόνους παράγοντες.

Αντίστοιχα μπορεί να είναι αποδοτικές λύσεις οι οποίες βοηθούν στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των χρηστών ως προς την αίσθηση ασφάλειας για το χώρο εργασίας τους.

Η όποια επομένως κίνηση για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κτηρίων και των επιχειρήσεων απαιτεί μια προσεγμένη και σοβαρή προσέγγιση η οποία θα περιλαμβάνει τα εφικτά εκείνα μέτρα που θα βασίζονται στη διεθνή εμπειρία παρόμοιων καταστάσεων και θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται με βάση την ανανέωση της πληροφορίας η οποία θα διαχέεται αναφορικά με το ιό και τα χαρακτηριστικά του.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας