ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Το Γραφείο Ελληνικού μεταφέρεται στο υπουργείο ΠΕΝ, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις από 25 σε 40 και για την κάλυψη τους εγκρίνονται... Ελληνικό: «βροχή» οικοδομικών αδειών και «ειδικές» προσλήψεις μηχανικών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Το Γραφείο Ελληνικού μεταφέρεται στο υπουργείο ΠΕΝ, αυξάνονται οι οργανικές θέσεις από 25 σε 40 και για την κάλυψη τους εγκρίνονται κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας αποσπάσεις, μετατάξεις και νέες προσλήψεις κυρίως μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων ενω παράλληλα διευρύνονται οι αρμοδιότητες  του, για να εκδώσει πλήθος οικοδομικών αδειών, για τα νέα έργα στο Ελληνικό.

«Προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες που αφορούν στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού- Αγίου Κοσμά κατέστη ήδη αναγκαία η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Ελληνικού, αλλά και η μεταφορά του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λόγω συνάφειας αντικειμένου και σχετικής τεχνογνωσίας. Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Γραφείου και ιδίως ο όγκος οικοδομικών αδειών,  που αναμένεται αυτό να διαχειριστεί στο προσεχές διάστημα και κυρίως από τις αρχές του 2022 καθιστούν αναγκαία τη στελέχωσή του με συναφείς ειδικότητες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα των εκδιδόμενων διοικητικών πράξεων, αλλά και η απαιτούμενη ταχύτητα για την τήρηση των τιθέμενων χρονοδιαγραμμάτων».

Αυτά σημειώνονται στην αιτιολογική έκθεση της νέας νομοθετικής ρύθμισης για το Γραφείο Ελληνικού, που ψηφίστηκε στο Βουλή στο νέο νόμο  για την απανδημία, με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», ο οποίος  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και τέθηκε σε ισχύ ( νόμος 4876/2021, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 251, τεύχος Α).

Στο πλαίσιο αυτό προστίθενται δεκαπέντε (15) οργανικές θέσεις στις ήδη υπάρχουσες είκοσι πέντε (25) οργανικές θέσεις του Γραφείου Ελληνικού και αναδιαμορφώνονται, οι  αρμοδιότητες του γραφείου και οι θέσεις ανά κλάδους.

Κάλυψη των θέσεων κατά παρέκκλιση 

Παράλληλα , προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση κάλυψη των θέσεων και των αναγκών του γραφείου, καθορίζεται ειδική διαδικασία κάλυψης των εν λόγω θέσεων. Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Μετατάξεις: η μετάταξη πραγματοποιείται με κατά παρέκκλιση διαδικασία άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων περί μετατάξεων και ειδικότερα με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμοδίου οργάνου του φορέα προέλευσης. Δεν απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης, εκτός των υπαλλήλων που προέρχονται από Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού. Η μετάταξη του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου προέλευσης, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, που εκδίδει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περι­βάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβου­λίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού απαιτείται σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα.

Αποσπάσεις: η απόσπαση προσωπικού μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη των θέσεων του Γραφείου Ελληνικού προβλέπεται κατά παρέκκλιση άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων. Για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων αυτών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κινητικότητας δεδομένου του κατεπείγοντος χαρακτήρα κάλυψης των εν λόγω θέσεων και των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το ελληνικό δημόσιο. Η απόσπαση δι­ενεργείται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανα­νέωσης της απόσπασης για μία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και έκδοσης σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του φορέα προέλευσης. Ο χρόνος υπηρε­σίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, διακό­πτεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αίτηση του υπαλλή­λου, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

Προσλήψεις: Το προσωπικό αυτό θα έχει όλες τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τη σύμβαση εργασίας και κατ’ επέκταση δικαίωμα υπογραφής για αυτές. Οι προσλήψεις προσωπικού είναι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκει­ας έως τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί για μία (1) φορά για ίσο χρονικό διάστημα, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέ­σεων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πραγματοποιείται, από το αρμόδιο όργανο του Υπουρ­γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), με την έκδοση σχετικής προκή­ρυξης, ύστερα από έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η οποία προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό του προσωπικού που θα προ­σληφθεί ανά κατηγορία, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα προσόντα πρόσληψης και τον τρόπο απόδειξης αυ­τών, τα κριτήρια επιλογής και τον τρόπο βαθμολόγησης αυτών, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τη διαδικασία. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Περίληψη της προκή­ρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσι­ών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αρμόδιο όργανο της οποίας τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο και κοινοποιεί την απόφασή του στη Διεύθυνση Διοικη­τικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου το αρμόδιο όργανο αυτής να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

Οι νέες θέσεις εργασίας και ειδικότητες

Η αναμόρφωση του οργανογράμματος προβλέπεται με τροποποιητική νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία «η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), περί της στελέχωσης του Γραφείου Ελληνικού, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Α) Στο Γραφείο συστήνονται σαράντα (40) οργανι­κές θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) είκοσι τέσσερις (24) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαί­δευσης (ΠΕ) Μηχανικών, ειδικοτήτων: Μηχανικών Χω­ροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μη­χανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Μη­χανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,

β) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος,

γ) μία (1) θέση ΠΕ Γεωτεχνικοί, ειδικοτήτων: Γεωπόνοι και Δασολόγοι,

δ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, μια (1) ειδικότητας Προϊστορικών – Κλασικών και μια (1) Βυζα­ντινών – Μεταβυζαντινών,

ε) δύο (2) θέσεις αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ των οποίων ένας (1) κατώτερος και ένας (1) ανώτερος,

στ) μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκ­παίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής, ζ) δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, η) δύο (2) θέσεις ΠΕ Νομικών, θ) δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικών-Γραμματέων,

ι) μία (1) θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) βοη­θητικού προσωπικού».

Τα έργα του Ελληνικού

Επίκειται κύμα κατεδαφίσεων και μεταφορά των αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων του Άγιου Κοσμά στην έκταση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού για την απελευθέρωση και έναρξη νέων έργων στο παραλιακό μέτωπο, ενώ  σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της αναδόχου Lamda Development, ο προγραμματισμός των νέων έργων στο Ελληνικό προβλέπει:

Έργα υποδομών και δικτύων, προϋπολογισμού 250 έως 300 εκατ. ευρώ για τα οποία θα ανακοινωθεί ο ανάδοχος  εντός του Φεβρουαρίου 2022  ενώ στο σχετικό διαγωνισμό έχουν κατατεθεί τέσσερις προσφορές, στις οποίες συμμετέχουν επτά εταιρείες. Συγκεκριμένα  οι κατασκευαστικοί όμιλοι ΓΕΚ Τέρνα και Άβαξ και δύο κοινοπραξίες, της Άκτωρ (Ελλάκτωρ) με την Archirodon (κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Ολλανδία) και της Ιντρακάτ με τη Wade Adams  και τη Μυτιληναίος.

Τον Marina Tower, τον πρώτο ουρανοξύστη ύψους 200 μέτρων με περίπου 200 διαμερίσματα σε 45 ορόφους, συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ. Την κατασκευή του διεκδικούν τέσσερις κοινοπραξίες: Αρχιρόδον με τη βελγική Besix,  Intrakat με τη γαλλική Bouygues,  Άβαξ με την ιταλική Rizzani de Eccher και  Τέρνα με την ACC από τη Μέση Ανατολή. Έναρξη κατασκευής προβλέπεται εντός του 2022 και να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο 2025.

Τουριστικά θέρετρα και  τουριστικές κατοικίες, στο παραλιακό μέτωπο της έκτασης του Ελληνικού. Η συνολική επένδυση για τη δημιουργία των δύο ξενοδοχείων με τα αντίστοιχα τουριστικά οικιστικά συγκροτήματα ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ. Θα γίνει σε συνεργασία με τις εταιρίες του Costa Navarino Μεσσηνίας, συμφερόντων του επιχειρηματία Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου και του ξενοδοχείου Hilton,  μέσω δύο εταιρειών ειδικού σκοπού, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων θα συμμετέχουν οι όμιλοι της ΤΕΜΕΣ και της Lamda Development, σε ποσοστό 70% και 30% αντίστοιχα.

Εμπορικό κέντρο Marina Galleria στο παραλιακό μέτωπο, προϋπολογισμού 100-125 εκατ.

Το Commercial Hub, που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας,

Το Vouliagmeni Mall (εκμισθώσιμης επιφάνειας 85,5 χιλ. τ.μ.), επένδυση (capex) αξίας 335-410 εκατ. ευρώ

Εμπορικό πάρκο, χώρους γραφείων και Πύργο – τοπόσημο, ύψους 150 μέτρων με ξενοδοχείο, γραφεία και διαμερίσματα.

Για το εμπορικό πάρκο η Lamda έχει υπογράψει συμφωνία με τον όμιλο Φουρλή, για τους γραφειακούς χώρους με την Τράπεζα Πειραιώς και για τον πύργο μικτής χρήσης με την Brook Lane Capital.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας