ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Η δυνατότητα ολιγόμηνης παράτασης των μισθώσεων επαγγελματικών ακινήτων από τις επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή λόγω πανδημίας δόθηκε με... Επαγγελματικές μισθώσεις: πως και για ποιους παρατείνονται

Της Ντίνας Καράτζιου/

Η δυνατότητα ολιγόμηνης παράτασης των μισθώσεων επαγγελματικών ακινήτων από τις επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή λόγω πανδημίας δόθηκε με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση. Πως αποκτάται το δικαίωμα παράτασης και για ποιους. Τι ισχύει για τα τουριστικά  καταλύματα.

Η δυνατότητα ολιγόμηνης παράτασης των μισθώσεων επαγγελματικών ακινήτων των οποίων οι επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή κατά το διάστημα της πανδημίας,  δόθηκε με νομοθετική ρύθμιση.  Οσον αφορά το διάστημα της παράτασης ,αυτή θα πρέπει να ίση με τον χρόνο αναγκαστικής αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας λόγω της πανδημίας.

Οι προϋποθέσεις

Δικαίωμα παράτασης έχουν όσοι μισθωτές ή και υπομισθωτές το δηλώσουν εγγράφως προς τους ιδιοκτήτες μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου. Βασική προϋπόθεση για να δοθεί η παράταση, είναι,  κατά το χρόνο της δήλωσης είναι απολύτως συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή δεν θα οφείλουν μισθώματα. Συνεπώς όσοι οφείλουν μισθώματα θα πρέπει να προβούν σε εξόφληση των οφειλών τους προ της κοινοποίησης της έγγραφης δήλωσής τους.  Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η δήλωση είναι υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη και προσαυξάνει αντίστοιχα το χρόνο διάρκειας της μίσθωσης.

Τι αναφέρει η ρύθμιση

*Η παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων της παρ. 1 εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από την 14.3.2020 και μετά, και καταλαμβάνει όλες τις ενεργές μισθώσεις, καθώς και τις μισθώσεις οι οποίες έληξαν μετά την 7.11. 2020 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

* Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης γίνεται από τον μισθωτή, εφόσον το επιθυμεί, με έγγραφη δήλωση του προς τον εκμισθωτή εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και καθίσταται υποχρεωτική για τον εκμισθωτή.

* Δικαιούχος παράτασης της διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης είναι κάθε μισθωτής που πληροί τα κριτήρια της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της δήλωσης της παρ. 3, δεν οφείλει κανενός είδους μίσθωμα προς τον εκμισθωτή.

*. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αναπλήρωση του χρόνου αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέρη της σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης.

* Οι παρ.1 έως 4 εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις επαγγελματικών υπομισθώσεων, εφόσον η δραστηριότητα του υπομισθωτή έχει ανασταλεί με κρατική εντολή, ανεξαρτήτως της αναστολής ή μη, της δραστηριότητας του υπεκμισθωτή/μισθωτή. Η έγγραφη δήλωση της παρ. 3 του υπομισθωτή απευθύνεται προς υπεκμισθωτή και εκμισθωτή και είναι υποχρεωτική για αμφότερους.”

Διετής παράταση των μισθώσεων τουριστικών καταλυμάτων.

Με ψηφισθείσα τροπολογία παρατείνονται αυτόματα για δύο έτη οι μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων, μόνον για τους ενοικιαστές που είναι συνεπείς ως προς τις υποχρεώσεις τους Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. κ.Αδωνις Γεωργιάδης που κατέθεσε την τροπολογία, ανέφερε πως είναι μια κατεπείγουσα”ρύθμιση ενός αιτήματος που υποβλήθηκε στην κυβέρνηση από τον ΣΕΤΕ.Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως από τα 9.500 περίπου τουριστικά καταλύματα, περισσότερα από 1.000 είναι με ενοίκιο, συνήθως μισθώσεις διάρκειας 12 ετών, όπου οι επιχειρήσεις έχουν προβεί σε σοβαρές επενδύσεις και σε σύναψη δανείων.

Για τη ρύθμιση της παράτασης των επαγγελματικών μισθωμάτων ο κ.Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Να πω, επίσης, για να κλείσω, ότι μέσα στο νομοσχέδιο έχουμε δύο άρθρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα άρθρα 101 και 102. Το ένα είναι η αυτόματη παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων. Κατά κάποιο τρόπο; Για όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, πάλι κατά την ίδια έννοια που είπα πριν για τον τουρισμό –εκεί η ζημία είναι μεγαλύτερη και τα μεγέθη πολύ μεγαλύτερα-, αλλά για τις τρέχουσες επαγγελματικές μισθώσεις όσες επιχειρήσεις ήταν κλειστές με κρατική εντολή, έναν μήνα, τρεις μήνες, επτά μήνες, οκτώ μήνες, όπως, παραδείγματος χάρη, οι επιχειρήσεις εστίασης, γι’ αυτές τις επιχειρήσεις, εφόσον είναι συνεπείς στις πληρωμές τους ως προς τα ενοίκιά τους προς τους ιδιοκτήτες, θα έχουν αυτόματη παράταση κατά αυτούς τους μήνες. Δηλαδή, για τους μήνες που είναι κλειστές, αυτομάτως παρατείνεται η αντίστοιχη μίσθωση στον χρόνο μπροστά, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μην φανεί ότι έχουν χάσει λόγω της κρατικής εντολής για την αντιμετώπιση της πανδημίας ένα κομμάτι από τα προβλεπόμενα έσοδα τα οποία είχαν προϋπολογίσει.

Επαναλαμβάνω επειδή μου το ζήτησε μετ’ επιτάσεως η ΠΟΜΙΔΑ, ο κ. Παραδιάς και τον ευχαριστώ γι’ αυτό, γιατί ήταν δίκαιη η επισήμανσή του: Έχουμε προβλέψει ότι αυτό εφαρμόζεται σε εκείνους οι οποίοι είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους και, άρα, προσπαθούμε να προστατεύσουμε και το δικαίωμα των ιδιοκτητών στην ιδιοκτησία τους, το οποίο δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να παραβιάσουμε»

Η ρύθμιση

*Η διάρκεια των συµβάσεων µίσθωσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, καθώς και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων – διαµερισµάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄155), οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία λήξης αυτών, κατόπιν µονοµερούς δήλωσης του µισθωτή, η οποία δεσµεύει τον εκµισθωτή, εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσής της δεν υφίστανται ληξιπρόθεσµες οφειλές από µισθώµατα χωρίς να συνυπολογίζονται για τον σκοπό αυτόν ληξιπρόθεσµες οφειλές του Δηµοσίου. Η µονοµερής δήλωση του µισθωτή υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.

* Στην περίπτωση της παρ. 1, η αναπροσαρµογή του µισθώµατος για κάθε έτος παράτασης και µέχρι τη λήξη αυτής θα ισούται µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή. Η αναπροσαρµογή δεν µπορεί να ξεπεράσει το τέσσερα τοις εκατό (4%). Σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισµού, η ελάχιστη αναπροσαρµογή θα ανέρχεται σε ένα τοις εκατό (1%). Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι στη σύµβαση µισθώσεως δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο διαµόρφωσης του µισθώµατος σε περίπτωση παράτασης της συµβατικής διάρκειάς της για οποιονδήποτε λόγο.

* Οι ρυθµίσεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλες τις µισθώσεις της παρ. 1, στις οποίες εκµισθωτής είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ή το Δηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας