ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό 200 ευρώ ανά τετραγωνικό, επιδοτήσεις από 40 έως 65% ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία του νοικοκυριού  και... «Εξοικονομώ»: βγήκε ο Οδηγός, με 200 € το τετραγωνικό και αιτήσεις 50 ημερών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό 200 ευρώ ανά τετραγωνικό, επιδοτήσεις από 40 έως 65% ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία του νοικοκυριού  και συγκρατημένες τιμές  για την  υποχρεωτική Ταυτότητα Κτιρίου,  (με μέγιστη 550 ευρώ για μονοκατοικία και 1400 για πολυκατοικία), όπως επίσης για το πρώτο και δεύτερο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Εξοικονόμησης  (400 ευρώ για μονοκατοικία και 1250 ευρώ για πολυκατοικία), βγήκε στη δημοσιότητα ο επίσημος Οδηγός του νέου «Εξοικονομώ».

Δείτε εδώ στο ecopress: η επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για το “Εξοικονομώ 2021”

Μετά από μακρά περίοδο καθυστερήσεων, η έναρξη του πολυπόθητου προγράμματος “κλειδώνει” παραμονές των εορτών των Χριστουγέννων. Για αυτό το λόγο από 30 αυξάνονται σε 50 οι ημέρες για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο πρόγραμμα. Αβεβαιο είναι ωστόσο εαν οι αναπροσαρμογές των τιμών του προγράμματος θα καλύψουν το συνεχιζόμενο ράλυ των αυξήσεων υλικών.

Το νέο «Εξοικονομώ» είναι   συνολικού ύψους 632 εκατ. ευρώ,  από τα οποία τα 100 εκατ. θα διατεθούν σε ευάλωτα νοικοκυριά και μαζί με τη μόχλευση εκτιμάται ότι θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατ΄ελάχιστον τριών ενεργειακών κατηγοριών ιδιωτικών κατοικιών.

Όπως  έγραψε το ecopress ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2021.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων πολυκατοικίας ορίζεται η τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη υποβολής αιτήσεων μονοκατοικίας / μεμονωμένου διαμερίσματος .

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονική περίοδο πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής. Η παραπάνω ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Σύμφωνα με τον τελικό Οδηγό, που αναρτήθηκε από το ΥΠΕΝ στην επισήμη ιστοσελίδα του προγράμματος:

Ταυτότητα Κτιρίου και ΠΕΑ

Η δαπάνη για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έργου, η αμοιβή για την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, καθώς και τυχόν λοιπές δαπάνες μελετών, καλύπτονται σε ποσοστό 100% από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και της απαιτουμένης εξοικονόμησης ενέργειας του προγράμματος.

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των πρώτων έξη (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων εργασιών βάσει επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε διαδικασία απένταξης. Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος. Αιτήματα λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.

 Ανώτατες τιμές επιλέξιμων δαπανών ανά τύπο κατοικίας/αίτησης (€)

Α/Α Υπηρεσία Μονοκατοικία/ μεμον. Διαμέρισμα

(€)

Πολυκατοικία (€)
1 ΠΕΑ Α 75+2,50/m2 με max=400 75+1,5/m2 με max=1250
2 ΠΕΑ Β 75+2,50/m2 με max=400 75+1,5/m2 με max=1250
3 Ηλεκτρονική Ταυτότητα 150 +3/m2 με max=550 250 +1.50/m2 με max=1400
4 Σύμβουλος 250 250+75/διαμ με max=700
5 Άδεια / Μελέτη (1) 250/μελέτη και 400 συνολικά 150+100/διαμερ. με max=750/uελέτη και 1.000 συνολικά
Ανώτατο επιλέξιμο κόστος Λοιπών

Δαπανών

2.000 € 5.600 € (με μέγιστο 2.000 € ανά διαμέρισμα)
Ανώτατος Π/Υ παρεμβάσεων: 28.000 € 28.000 €

ανά συμμετέχον διαμέρισμα

(1) Δυνατότητα περισσότερων από μία μελέτες με max όριο ανά μελέτη αλλά και συνολικά

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων με ΦΠΑ ανά αίτηση Ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,

β) το γινόμενο του 200 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,

γ) τις 28.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

 Επιχορήγηση

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο

Πρόσωπο / Ενοικίαση

1 <5.000 <10.000 75% 65%
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 60%
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 45%
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 40.000 45% 40%
5 >30.000 >40.000 40% 40%

Οδηγός Προγράμματος

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος Εξοικονομώ 2021

Παραρτήματα Οδηγού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ Υπόδειγμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Πρόταση Παρεμβάσεων.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_Έντυπο Επιμερισμού προυπολογισμού πολυκατοικίας.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΑ Δήλωση Ωφελούμενου Υποβολής Αίτησης.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΒ_Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Υποβολής Αίτησης.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_Γ Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους πολυκατοικίας.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_A ΥΔ Αναδόχου.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Β ΥΔ Προμηθευτή.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Γ ΥΔ Αναδόχου_Προμηθευτή.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX_ΥΔ για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X_ΥΔ Μή υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI_YΔ χρήσης ακινήτου.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Κριτήρια Βαθμολόγησης.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII Δικαιολογητικά για την Ολοκλήρωση του Έργου.pdf

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας